Brak informacji

UCHWAŁA NR II/7/06
RADY GMINY DOBRE
z dnia   grudnia 2006 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego  Komisji  Budżetu, Finansów, Planowania i Przemysłu .


Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ , § 32  Statutu Gminy Dobre , § 6 ust.1,3,6  Regulaminu Rady Gminy  Dobre stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Dobre przyjętego Uchwałą Nr IV/ 32./2002  Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre /Dz.Urz.Woj.Maz.z 2003 roku Nr 2  poz.32 /


uchwala się co następuje :


§ 1.


Ustala się  następujący skład  osobowy Komisji Budżetu , Finansów, Planowania i Przemysłu :


1.Andrzej Zagrodzki 
2.Marcin Sitnicki 
3.Sławomir Jerzy Sobiepanek
4.Mirosław Cyran


§ 2.


Na przewodniczącego Komisji Budżetu ,Finansów , Planowania i Przemysłu  powołuje się radnego Sławomira Jerzego Sobiepanka .


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dobre .


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility