Brak informacji

UCHWAŁA Nr II/8/06
RADY GMINY DOBRE
z dnia  1 grudnia 2006 roku


w sprawie składu osobowego Komisji  Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych


Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ , § 32  Statutu Gminy Dobre , § 6 ust.1,3,6  Regulaminu Rady Gminy  Dobre stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Dobre przyjętego Uchwałą Nr IV/ 32./2002  Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre /Dz.Urz.Woj.Maz.z 2003 roku Nr 2  poz.32 /


uchwala się co następuje :


§ 1.


 Ustala się następujący  skład osobowy Komisji Zdrowia , Oświaty , Kultury i Spraw Socjalnych:


1.Barbara Danuta Zaperta
2.Krzysztof Wiesław Laskowski
3.Jakub Chojecki
4.Karol Chróścik
5.Sławomir Jerzy Sobiepanek


§ 2.


Na przewodniczącego Komisji Zdrowia ,Oświaty ,Kultury i Spraw Socjalnych powołuje się radnego Krzysztofa Wiesława Laskowskiego .


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dobre .


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility