Brak informacji

 UCHWAŁA Nr II/9/06
RADY GMINY DOBRE
z dnia  1 grudnia 2006 roku


w sprawie  ustalenia składu osobowego Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska , Ochrony p.poż. i Bezpieczeństwa Publicznego


Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ , § 32  Statutu Gminy Dobre , § 6 ust.1,3,6   Regulaminu Rady Gminy  Dobre stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Dobre przyjętego Uchwałą Nr IV/ 32./2002  Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre /Dz.Urz.Woj.Maz.z 2003 roku Nr 2  poz.32 /


uchwala się co następuje :


§ 1.


Ustala się  następujący skład osobowy Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska , Ochrony p.poż. i Bezpieczeństwa Publicznego :


1.Andrzej Zagrodzki
2. Marcin Sitnicki
3.Jacek Sadoch
4.Mirosław Sławomir Koseski
5. Krzysztof Wiesław Laskowski .


§ 2.


Na przewodniczącego Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska ,Ochrony p.poż. i Bezpieczeństwa  Publicznego radnego Andrzeja Zagrodzkiego .


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dobre.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility