Brak informacji

UCHWAŁA Nr II/10/06
RADY GMINY W DOBREM


w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2006 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Dobrem uchwała, co następuje:


§ 1. W budżecie Gminy Dobre na 2006 rok zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 192 838zł.


Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 51 842zł.


Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 51 842zł.


§ 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 000zł.


§ 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego – 41 842zł.


Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 130 996zł.


Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego


§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – 13 812zł.


Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego


§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin – 117 184zł.


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę – 10 000zł.


Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód


§ 0830 wpływy z usług – 10 000zł.


§ 2. W budżecie Gminy Dobre na 2006 rok zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 40 000zł.


Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 40 000zł.


Rozdział 85401 Świetlice szkolne


§ 0830 wpływy z usług – 40 000zł.


§ 3. W budżecie Gminy Dobre na 2006 rok zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 45 000zł.


Dz. 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 15 000zł.


Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego


§ 8020 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 15 000zł.


Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 30 000zł.


Rozdział 85401 Świetlice szkolne


§ 4220 zakup środków żywności – 30 000zł.


§ 4. W budżecie Gminy Dobre na 2006 rok zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 97 838zł.


Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę 1 434zł.


Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego


§ 4300 zakup usług pozostałych – 1 434zł.


Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 14 300zł.


Rozdział 75023 Urzędy gmin – 14 300zł.


§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 000zł.


§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 2 000zł.


§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 300zł.


Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę – 51 842zł.


Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 51 842zł.


§ 4270 zakup usług remontowych – 10 000zł.


§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 41 842zł.


Dz. 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 15 000zł.


Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego


§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów – 15 000zł.


Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę – 4 512zł.


Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3 912zł.


§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 57zł.


§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 457zł.


§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne-  89zł.


§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 13zł.


§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 296zł.


Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 600zł.


§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 590zł.


§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 10zł.


Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę – 750zł.


Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej


§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 750zł.


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 000zł.


Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 000zł.


§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 000zł.


§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 300zł.


§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 70zł.


§ 4260 zakup energii – 5 630zł.


§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy na 2006 rok o kwotę 100 000zł wynikające ze zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu zaciąganych kredytów na rynku krajowym.


§ 6. Dokonuje się zmian w załącznikach do budżetu Gminy na 2006 rok dotyczących:


1. Przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dobre związanych z finansowaniem deficytu – załącznik nr 1,


2. Prognozy długu Gminy Dobre – załącznik nr 2,


3. Wydatków na zadania inwestycyjne – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 7. Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 8. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady:


Jan Rudnik

Accessibility