Brak informacji

Protokół Nr III/06

z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 11 grudnia 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Dobre .
Obrady rozpoczęły się o godzinie 15.oo i trwały do godziny 17.15.
Do pkt.1.Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik , powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 13 radnych co stanowi 87 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :


1.Kazimierz Jagliński


2.Barbara Zaperta .
Lista obecności na piśmie w załączeniu do niniejszego protokołu .
Następnie Przew.Rady Gminy przedstawił porządek obrad.
Radny Waldemar Szymański zwrócił uwagę ,że na ostatniej sesji zgłaszał wniosek o zmniejszenie diet dla radnych.
Przew.Rady Gminy odpowiedział ,że konkretny wniosek należy zgłosić jeszcze raz .
Sekretarz Gminy – jeśli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą to zasady określa Statut Gminy . Trzeba wniosek skonkretyzować , kto ma przygotować projekt uchwały.
Wójt Gminy – w dniu dzisiejszym nie może być podjęta uchwała .
Radny W.Szymański – wysokość diety za udział w sesji proponuję 70 zł , a za udział w posiedzeniu komisji 50 zł.
Radny Jacek Sadoch – skończmy z dewagacjami , albo wniosek 4 radnych ,albo Wójta albo Przew.Rady Gminy . Wiadomo, że teraz nie możemy podjąć uchwały .
Radny W.Szymański – ja zgłosiłem konkretny wniosek .
Wójt Gminy – proponuję wniosek głosować w punkcie „Wolne wnioski” i jeśli radni przegłosują go to na następną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały .
Do pkt.2.Radny J.Sadoch – składam wniosek o przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji na końcu obrad.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek 11 głosami za przy 1 przeciwnymi i 1 wstrzymującym się od głosu .
Do pkt.3.Zapytania radnych .
Radny Andrzej Zagrodzki – czy świadczenia rodzinne będą wypłacone przed świętami Bożego Narodzenia ?
Wójt Gminy – tak .
Radny Stanisław Paderewski – poruszałem sprawę okna w domu komunalnym w mieszkaniu , w którym mieszka pan Królak . . Będę to dalej zgłaszał .
Do pkt.4.Radnym przedstawiono wniosek stałych Komisji Rady Gminy podjęty na wspólnym posiedzeniu w sprawie ochronnego szczepienia psów bezpośrednio na posesji właściciela według wykazu sporządzonego przez sołtysa.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przekazali wniosek Wójtowi Gminy celem załatwienia .
Do pkt.5.Rozpatrzenie pism ,które wpłynęły do Rady Gminy .
1/Postanowienie Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie odrzucenia skargi ZNP na Uchwałę Nr XXVII/203/2005 w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre .
Postanowienie przyjęto do wiadomości .
2/Pismo Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w sprawie wyrażenia zgody na używanie i wykorzystanie herbu gminy dla celów strategiczno promocyjnych .
Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli pismo pozytywnie 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Do pkt.6.Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości .
Wójt Gminy – zaproponowałem stawki z 2006 roku . Komisje dyskutowały nad moją propozycją i przyjęły ją .
Radny St.Paderewski – podatek od domków letniskowych jest bardzo duży , prawie maksymalna stawka , właściciele twierdzą ,że płacą za drogo .
Radny Mirosław Koseski – przecież chodzi tylko o budynki , bo od gruntu przecież zmalało .
Skarbnik Gminy – w stosunku do innych gmin jesteśmy podobni.
Radny M.Koseski – rekreacja patrzy na rolników , którzy nieraz nie płacą w ogóle podatku z uwagi na V i VI klasę gruntu .
Radny J.Sadoch – w stosunku do tamtego roku podatek obniżył się , w tym roku nie jest maksymalny .
Radny Krzysztof Laskowski – my na komisjach uzgodniliśmy ,że obniżymy podatek rolny , każde obniżenie to również obniżenie subwencji .Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III/11/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.7.Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.
Radny St.Paderewski – w może podwyższymy stawkę do kwoty 50 zł od psa .
Sekretarz Gminy wyjaśnił ,że od 1 stycznia 2007 roku i tak ulegną zmianie zasady naliczania tego podatku .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała nr III/12/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.8.Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych .
Wójt Gminy – zaproponowałem pozostawienie stawek na poziomie 2006 roku .
Na posiedzeniu komisji były wątpliwości co do podatku w zakresie autobusów.
Dyrektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach dopatrzył się uchybień w naszej uchwale , ale na 2006 rok .Uwagi te naniesione są odręcznie długopisem. Były dyskusje nad podatkiem od autobusów , na dzień dzisiejszy proponuję, aby dla autobusów wyprodukowanych przed 1989 rokiem stawka wynosiła 1860,oo zł a od 1990 roku 1800,oo zł.
Uwagi Dyrektora RIO są czysto teoretyczne, gdyż u nas nie ma takiego typu pojazdów.
Radni w głosowani jawnym podjęli uchwałę 11 głosami za przy 2 wstrzymujących się od głosu .
Uchwała Nr III/13/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta służącej do naliczenia podatku rolnego w 2007 roku .
Radny W.Szymański – proponuję obniżenie ceny do kwoty 30 zł / q .
Radny K.Laskowski – wyszliśmy od kwoty 31 złotych . To niczyja wina ,że Minister ustalił górną stawkę na 35 zł/q i powiązał ją ze stawką podatku rolnego . Wójt i Komisje wspólnie ustaliły stawke 31 zł.
Radny W.Szymański – kto sprzedaje zboże? Tylko handlarz, a nie rolnik .
Radny St.Paderewski – popieram pana Szymańskiego .
Radny Karol Chróścik – sytuacja prawdopodobnie powtórzy się za rok z uwagi na warunki pogodowe . Podwyżka jest wypośrodkowana.
Jako pierwsze został poddany pod głosowanie projekt uchwały Wójta Gminy.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 6 głosami za przy 5 przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosu .
W związku z powyższym wynikiem nie poddawano pod głosowanie wniosku radnego Szymańskiego .
Uchwała Nr III/14/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.10.Obniżenie średniej ceny skupu drewna służącej do naliczenia podatku leśnego .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr III/15/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Rozpatrzenie skargi ZG ZNP na uchwałę rady Gminy w Dobrem Nr XXVII/203/05 z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre .
Protokolantka odczytała skargę oraz proponowaną odpowiedź Wójta Gminy na nią .
Wójt proponuje odrzucić skargę jako nieuzasadnioną .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowali odpowiedź Wójta na powyższą skargę .
Do pkt.12.Przew,.Rady Gminy – w związku z tym ,że 3 radnych nie jest w żadnej Komisji przygotowano projekt uchwały w sprawie składu liczbowego Komisji podwyższając liczbę do 7 osób .
Radny W.Szymański – 7 osób w Komisji to paranoja .
Radny J.Sadoch – to jest skład maksymalny po to ,aby dać szansę tym radnym ,którzy chcieliby pracować w dwóch komisjach .
Radny St.Paderewski – brak wiedzy ze wspólnego posiedzenia Komisji było efektem na dzisiejszej sesji .
Radny K.Laskowski – w poprzednich kadencjach członkami Komisji były osoby spoza rady.
Sekretarz Gminy – obecnie nie ma takiej możliwości.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę w sprawie składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy 10 głosami za przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosu .
Uchwała Nr III/16/06 na piśmie w załączeniu .


Radny M.Koseski zwrócił się z pytaniem do Przew.Rady Gminy czy prawdą jest ,że radny Jacek Sadoch przed opuszczeniem obrad poprzedniej sesji deklarował ,że może być Przew.Komisji Rewizyjnej .
Przew.Rady Gminy odpowiedział ,że tak .
Do pkt.13 .Radny Stanisław Paderewski zadeklarował udział w pracach Komisji Rolnictwa oraz w Komisji Budżetu , radny Stanisław Kosim zadeklarował udział w pracy Komisji Rolnictwa..
Radny Waldemar Szymański oświadczył ,że nie chce pracować w żadnej Komisji .
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska , Ochrony p.poż. i Bezpieczeństwa Publicznego .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr III/17/06 na piśmie w załączeniu .
Projekt Uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Przemysłu.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr III/18/06 na piśmie w załączeniu.
Do pkt.14.odpowiedzi na zapytania radnych .
Wójt Gminy – na zapytanie radnego Zagrodzkiego odpowiedziałem już wcześniej , o odpowiedź na drugie zapytanie proszę pana sekretarza .
Sekretarz Gminy – sprawa braku okna w mieszkaniu komunalnym była poruszana już za poprzedniego Wójta . Budynek ten usytuowany jest w strefie konserwatorskiej , nie możemy więc samowolnie nic w nim robić , ponadto budynek jest raczej w takim stanie technicznym ,że chyba nie wskazane byłyby takie prace .
Radny W.Szymański – proszę ,aby sesje odbywały się w godzinach porannych , a nie wieczorem , bo zbyt późna godzina powoduje brak sołtysów na sesji .
Stawiam wniosek o obniżenie diet dla radnych do kwot:


70 zł za udział w sesji ,


50 zł za udział w posiedzeniu Komisji .
Radny St.Paderewski – a ja stawiam wniosek o podwyższeni diet do kwoty 100 złotych
Radny K.Laskowski – proponuję pozostawić wysokość diet bez zmian .Jeśli sesje będą w godzinach porannych to ja będę dokładał do interesu.
Radny J.Sadoch – sprawa diet była już omawiana , jeśli obniżymy diety to nie będzie frekwencji wśród radnych . Przecież tu nie chodzi o zarabianie ,ale jeśli biorę udział w sesji w godzinach pracy to zakład pracy nie wypłaca mi wynagrodzenia za ten czas.
Radny A.Zagrodzki – jesteśmy to nie dla zarobku ,ale po to ,aby coś dla gminy zrobić. Oceną jest to co zrobimy , a nie stawka diet.
Radny K.Laskowski – nie chcę dorobić się na radzie , mylicie się Państwo ,ale wysokość diet proponuje pozostawić po staremu .
P.Janusz Ratyński – mieszkaniec wsi Rudno i były radny – nie targujcie się o pieniądze , tak samo jak o to co zrobiono . Najpierw ustalcie termin sesji w takim terminie ,aby radni byli na niej obecni. Jeśli zdecydowaliście się na to , aby być radnym to powinniście być członkiem chociaż jednej komisji .. Na posiedzeniach komisji omawia szczegółowo wiele spraw podczas gdy na sesji to już tylko skonsolidowana praca . Każdy radny powinien być chociaż w jednej komisji .Odnośnie diet to Wy podejmujcie decyzje .Nie działajcie pod publikę . pracujcie jak Wam pasuje.
Przew.Rady Gminy – komisje deklarowały się ,że będą pracowały wspólnie .
P .Kazimierz Sokulski sołtys wsi Jaczewek – a czy sołtysom też należy się dieta.
Przew.Rady Gminy – jak do tej pory nie .
Następnie Sekretarz Gminy odczytał fragment ustawy o samorządzie gminnym w zakresie diet i zwrocie kosztach podróży.
Radny St.Paderewski wycofał swój wniosek .
Radny K.Chróścik – proponuje , aby komisje odbywały się w godzinach popołudniowych .
Radny K.Laskowski – jeśli solidnie popracujemy na komisjach , to sesja będzie sprawna . Skoro radny może pracować w dwóch komisjach to trudno tu mówić o pazerności .
Następnie poddano pod głosowanie wniosek radnego Szymańskiego .
Radni w głosowaniu jawnym nie podjęli wniosku 1 głosem za przy 11 przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosu .
Radny A,Zagrodzki – oczyszczalnia ścieków będzie obsługiwała Dobre i okoliczne wsie . Na posiedzeniu Komisji pan Sobiepanek mówił o obejrzeniu przydomowych oczyszczalni ścieków , prosiłbym o organizację takiej wycieczki i wyznaczenie pracownika , który będzie pilotował ten temat.
Radny Sł.Sobiepanek – na terenie mojej miejscowości są dwie takie oczyszczalnie .
Wójt Gminy – może w takim razie obejrzymy je 21 grudnia podczas wspólnego posiedzenie Komisji .
Radny M.Koseski – wnioskuję , aby Wójt wystąpił do właściciela drogi przez Drop o ustawienie znaku zakazu wjazdu pojazdów powyżej 10 ton o raz o ustawienie tablicy „czarny punkt”na drodze Dobre – Węgrów w miejscowości Makówiec Duży z uwagi na bardzo dużą liczbę śmiertelnych wypadków drogowych w ostatnim czasie .
Radny K.Chróścik – czy jest jeszcze szansa , aby zatrzymać w Dobrem Komisariat Policji .
Radny K.Laskowski – rozglądałem się ostatnio w temacie taniego internetu. Na spotkaniach wyborczych wielokrotnie poruszano sprawę braku szaletu publicznego.
Wójt Gminy – pan Sekretarz miał rozeznać temat w zakresie kosztów ustawienia przenośnej toalety . Odnośnie rozbudowy internetu na terenie gminy skierowano pismo do TP S.A.
Radny A.Zagrodzki – w Makówcu Małym przy kapliczce jest zjazd z drogi , który wymaga remontu . Prosiłbym o realizację .
Radny J.Sadoch – jak ma się sprawa oświetlenia ulicznego bo chciałbym zgłosić kilka lamp do naprawy w Mlęcinie .
Wójt Gminy – jesteśmy po przetargu na konserwację oświetlenia ulicznego w 2007 roku . Przetarg wygrała dotychczasowa firma . Prosiłbym o szczegółowe wypisanie , które lampy są do przeglądu i ewentualnego remontu .
Radny Marcin Sitnicki – w Rudzie Pniewnik nie ma w ogóle oświetlenia ulicznego ,
Wójt Gminy – jest to już sprawa inwestycyjna .
Radny St.Paderewski – na skrzyżowaniach dróg konieczne są światła pulsacyjne. Trzeba przymierzyć się do odbioru śmieci z działek rekreacyjnych. W Porębach Nowych należy pomyśleć o parkingu dla osób handlujących grzybami.
Radny K.Chróścik – i tak ludzie będą handlowali przy drodze bo uważają ,że są bardziej widoczni .
P.J.Ratyński – po pierwsze jest to droga wojewódzka , a po drugie nie można handlować grzybami bez specjalnego zezwolenia .
Gdzie będzie lokalizacja szaletu ?
Sekretarz Gminy – przy starej gminie , bo blisko jest studzienka kanalizacyjna .
Radny J.Sadoch – chciałem zwrócić uwagę n a kwestie organizacyjne . Trzykrotnie Chciałem zabrać głos , ale nikt nie zwrócił na to uwagi , w poprzedniej kadencji to się nie zdarzało .
Radny K.Laskowski – odnośnie wniosku dot.oświetlenia skrzyżowań to bardzo popieram.
Radny A.Zagrodzki – jeśli chodzi o godziny sesji to zostawmy to Przewodniczącemu Rady Gminy i ewentualnie Wójtowi .
Radny J.Sadoch – pracę rady organizuje Przewodniczący , ale godzina 9.oo jest najbardziej odpowiednia , bo jeśli ktoś ma wziąć udział w sesji to i tak weźmie bez względu na godzinę . Jeśli chodzi o posiedzenia komisji to Przewodniczący Komisji niech decyduje o godzinie .
Wójt Gminy zachęcił wszystkich radnych do udziału we wspólnym posiedzeniu stałych Komisji w dniu 21 grudnia br.
Do pkt.2.Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół z poprzedniej sesji 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .


Do pkt.15 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji .
Protokołowała: Anna Kalinowska
Protokół przyjęto na sesji w dniu 28 grudnia 2006 roku .
Opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminadobre.pl) w dniu 28 grudnia 2006 roku .

Accessibility