Brak informacji

UCHWAŁA Nr III/11/06


RADY GMINY W DOBREM


z dnia 11 grudnia 2006 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) – uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:


1)   od gruntów:


a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m 2 powierzchni, 0,66zł,


b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni, 3,61zł,


c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m 2 powierzchni 0,27zł,


2)   od budynków lub ich części:


a)   mieszkalnych od 1m 2 powierzchni użytkowej, 0,48zł,


b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m 2 powierzchni użytkowej, 16,00zł,


c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m 2 powierzchni użytkowej, 8,58zł,


d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m 2 powierzchni użytkowej 3,71zł,


e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m 2 powierzchni użytkowej, 4,15zł, z zastrzeżeniem iż od domków letniskowych i rekreacyjnych od 1m 2 powierzchni użytkowej 6,17zł,


3)   od budowli – ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2%.


§ 2.1. Wprowadza się zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości.


1)   pozostałe budynki lub ich części służące potrzebom emerytów i rencistów w związku z przekazaniem gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa, z wyłączeniem działalności gospodarczej,


2)   budynki lub ich części, budowle i grunty, stanowiące własność Gminy i jej jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem działalności gospodarczej,


3)   budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, z wyłączeniem działalności gospodarczej,


4)   budynki mieszkalne i lokale mieszkalne lub ich części do 200m 2 powierzchni użytkowej – opodatkowaniu podlega powierzchnia użytkowa powyżej 200m 2 , z wyłączeniem działalności gospodarczej,


5)   grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi „dr” położone na gruntach osób fizycznych.


§ 3.1. Pobór podatku od nieruchomości następuje w drodze inkasa poprzez Sołtysów wsi lub wpłat indywidualnych na podstawie decyzji w ratach i terminach określonych w ustawie płatnych na rachunek budżetu Gminy numer konta bankowego BS DOBRE 25 9223 0008 0000 0853 2000 0010.


2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso sołtysom określa odrębna uchwała.


§ 4. Traci moc uchwała nr XXX/213/05 Rady Gminy w Dobrem z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 268, poz. 8835).


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2007.


Przewodniczący Rady:


Jan Rudnik


 Accessibility