Brak informacji

UCHWAŁA Nr III/12/06
RADY GMINY W DOBREM
z dnia 11 grudnia 2006 r.


w sprawie podatku od posiadania psów oraz zwolnień dotyczących tego podatku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844)w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) – uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 40,00zł od każdego psa podlegającego opodatkowaniu.


§ 2.1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.


2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


§ 3.1. Wpłat podatku od posiadania psów dokonuje się bez wezwania indywidualnie na rachunek budżetu Gminy w kwocie i terminach określonych w § 1 i § 2 uchwały na numer konta bankowego BS DOBRE 25 9223 0008 0000 0853 2000 0010 lub w drodze inkasa poprzez sołtysów poszczególnych sołectw.


2. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 20% od zainkasowanych kwot brutto, pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przekazane do Urzędu Gminy do 15 dnia miesiąca następnego.


§ 4. Zwalnia się z podatku od posiadania psów, osoby prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe, nie związane z gospodarstwem rolnym – posiadające nie więcej niż dwa psy.


§ 5. Tarci moc uchwała nr XXX/214/05 Rady Gminy w Dobrem z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie podatku od posiadania psów oraz zwolnień dotyczących tego podatku.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2007.


Przewodniczący Rady:
Jan Rudnik

Accessibility