Brak informacji

 

UCHWAŁA Nr III/13/06


RADY GMINY W DOBREM


z dnia 11 grudnia 2006 r.


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 i art. 12 ust. 4, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:


1.   Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 


Wyprodukowanych do 1989r.
włącznie (w złotych)


Wyprodukowanych od 1990r.
i posiadających katalizatory (w złotych)


a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie


536,00


514,00


b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie


604,00


582,00


c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton


888,00


818,00


2.   Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:


Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w (tonach)


Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne (w złotych)


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
(w złotych)


nie mniej niż


mniej niż


2 osie


12


13


1 090,00


1 364,00


13


14


1 090,00


1 364,00


14


15


1 090,00


1 364,00


15


 


1 090,00


1 364,00


3 osie


12


17


1 090,00


1 138,00


17


19


1 090,00


1 138,00


19


21


1 432,00


1 796,00


21


23


1 432,00


1 796,00


23


25


1 432,00


1 796,00


25


 


1 432,00


1 796,00


4 osie i więcej


12


25


1 274,00


1 590,00


25


27


1 998,00


2 500,00


27


29


1 998,00


2 500,00


29


31


1 998,00


2 500,00


31


 


1 998,00


2 500,00


3.   Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 


Wyprodukowanych do 1989r.
 włącznie (w złotych)


Wyprodukowanych od 1990r.
i posiadających katalizatory (w złotych)


a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton


1 432,00


1 364,00


4.   Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)


Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w złotych)


Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż


2 osie


12


18


1 090,00


1 364,00


18


25


1 528,00


1 936,00


25


31


1 528,00


1 936,00


31


 


1 528,00


1 936,00


3 osie


12


40


1 800,00


1 900,00


40


 


2 012,00


2 500,00


5.   Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

 


Wyprodukowane do 1989r.
włącznie (w złotych)


Wyprodukowane od 1990r.
(w złotych)


a) od 7 ton i poniżej 12 ton


286,00


274,00


6.   Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)


Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
(w złotych)


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż


1 oś


12


18


274,00


342,00


18


25


456,00


608,00


25


 


456,00


608,00


2 osie


12


28


908,00


1 138,00


28


33


1 024,00


1 398,00


33


38


1 342,00


1 540,00


38


 


1 342,00


1 840,00


3 osie


12


38


1 020,00


1 386,00


38


 


1 020,00


1 386,00


7.   Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

 


Wyprodukowane do 1989r. włącznie (w złotych)


Wyprodukowane od 1990r


i posiadających katalizatory (w złotych)


a) mniej niż 30 miejsc


798,00


762,00


b) równej lub wyższej niż 30 miejsc


1 860,00


1 800,00


§ 2. Wpłaty podatku od środków transportowych dokonuje się bez wezwania w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Dobrem nr 25 9223 0008 0000 0853 2000 0010.


§ 3.1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe związane z realizacją zadań ochrony przeciwpożarowej stanowiące własność Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Urzędu Gminy.


2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe związane z realizacją zadań dotyczących oświaty w zakresie dowożenia dzieci do szkoły stanowiące własność Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Dobrem oraz Urzędu Gminy.


§ 4. Traci moc uchwała nr XXX/216/05 Rady Gminy w Dobrem z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2007 roku.


                                                                    Przewodniczący Rady:


                                                                            Jan Rudnik


 Accessibility