Brak informacji

 

UCHWAŁA Nr III/14/06
RADY GMINY W DOBREM
z dnia 11 grudnia 2006 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2007 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3, ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku (M.P. Nr 74, poz. 745) – uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku służącą za podstawę wymiaru podatku rolnego na 2007 rok w gminie Dobre z kwoty 35,52 złotych za 1dt do kwoty 31,00 za 1 dt.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2007.


Przewodniczący Rady:


Jan Rudnik

Accessibility