Brak informacji

 

UCHWAŁA Nr III/15/06
RADY GMINY W DOBREM
z dnia 11 grudnia 2006 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego w 2007 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 5, ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku (M. P. Nr 74, poz. 746) – uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2006 roku służącą za podstawę wymiaru podatku leśnego w gminie Dobre na 2007 rok z kwoty 133,70zł za 1m 3 do kwoty 131,35zł za 1m 3 .


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2007.


Przewodniczący Rady:


Jan Rudnik

Accessibility