Brak informacji

 

UCHWAŁA NR  III/16/06
RADY GMINY DOBRE
z  dnia 1  grudnia  2006  roku


w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Gminy Dobre .


 Na podstawie  art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku


o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm. /   § 32 Statutu Gminy Dobre oraz  § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Dobre stanowiącego Załącznik  Nr 3 do Statutu Gminy Dobre  przyjętego Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre  /Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003 roku Nr 2 poz.32 uchwala się co następuje  :


 


§ 1.


Ustala się maksymalny skład liczbowy stałych Komisji Rady Gminy Dobre w ilości :


1.Komisja Rewizyjna 7 osób .


2.Komisja Budżetu , Finansów, Planowania i Przemysłu 7 osób.


3.Komisja Rolnictwa ,Ochrony Środowiska , Ochrony p.poż. i Bezpieczeństwa Publicznego 7 osób .


4.Komisja Zdrowia , Oświaty , Kultury   i  Spraw Socjalnych 7 osób. 


§ 2.


Traci moc Uchwała Nr II/5/06 z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie  ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Gminy Dobre .


§ 3.


Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Przewodniczącego Rady Gminy Dobre  .


§ 4 .


 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


 Accessibility