Brak informacji

 

UCHWAŁA  Nr III/18/06
RADY GMINY DOBRE
z dnia 11 dnia grudnia 2006 roku


w sprawie zmiany w składzie osobowym  Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Przemysłu.


Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ ,  § 32  Statutu Gminy Dobre , § 6 ust.1,3,6  Regulaminu Rady Gminy  Dobre   stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Dobre przyjętego Uchwałą   Nr IV/ 32./2002  Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre /Dz.Urz.Woj.Maz.z 2003 roku Nr 2  poz.32 /uchwala się co następuje :


§ 1.


W Uchwale Nr II/7/06 z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia  składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Przemysłu wprowadza się  następującą zmianę :


w  § 1 dopisuje  się punkt 5 w brzmieniu :


5. Stanisław Paderewski”


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dobre .


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility