Brak informacji

 

Protokół Nr IV/06
z sesji Rady Gminy w Dobrem odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.oo i trwały do godziny 11.40.
Do pkt.1.Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik , powitał wszystkich zebranych, poinformował ,że w sesji udział bierze 14 radnych , co stanowi 93 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
W czasie rozpoczęcia sesji nieobecny jeden radny pan Waldemar Szymański .
Następnie Przew.Rady Gminy przedstawił porządek obrad . Na piśmie w załączeniu .
Uwag do porządku nie wniesiono .
Do pkt.2. Zapytania radnych .
Radny Andrzej Zagrodzki – czy uda się kompleksowo rozwiązać dostęp do internetu .Do pkt.3. Wójt Gminy – przedstawię swoją działalność od 1 grudnia czyli od dnia złożenia ślubowania:
1/spotkałem się z kuratorem sądowym w sprawie ukarania formą kary zastępczej głównie dla osób , które poruszały się rowerem po spożyciu alkoholu ,
2/ spotkałem się z Zarządem OSP w Dobrem w sprawie wynajmu pomieszczeń dla potrzeb GOK –u . Zmianie uległy niektóre warunki , sala widowiskowa i zaplecze kuchenne będzie w dyspozycji OSP , wysokość czynszu zmniejszono do kwoty 1 tysiąca złotych miesięcznie . Strażacy postawili jednak warunek ,aby pan Czerniawski nie był dyrektorem GOK – u . Pan Czerniawski oświadczył ,że odejdzie z pracy z końcem stycznia . Budynek remizy w Dobrem należy poddać generalnemu remontowi , ale jest to zupełnie oddzielny temat do omówienia z udziałem Zarządu OSP .
3/brałem udział w posiedzeniu Komisji ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Głównie omawiano sprawę udzielenia zezwoleń na sprzedaż alkoholu
4/rozstrzygnięto kilka przetargów :
– 11 grudnia odbył się przetarg na budowę sieci z przyłączami we wsi Kobylanka .


Wpłynęło 4 oferty , wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SANBUD Stara Niedziałka za kwotę 204 188,05 złotych brutto . Termin realizacji od 1 kwietnia do 30 czerwca 2007 roku .
– trwa opracowanie projektu budowlanego dot.kanalizacji sanitarnej II etap z przyłączami . Termin opracowania wraz z pozwoleniem na budowę 28.02.2007 roku
– w dniu 5 grudnia odbył się przetarg na dostawę specjalistycznego sprzętu strażackiego dla potrzeb OSP w Dobrem . W wyniku tego przetargu zakupiono zestaw do ratownictwa drogowego za kwotę 24 997,8o zł brutto oraz pompę pływającą za kwotę 4 819,oo zł brutto . Dwukrotnie ogłaszano przetarg na remont samochodu strażackiego , ale z uwagi na brak oferentów obydwa zostały nie rozstrzygnięte .
– w dniu 5 grudnia br odbył się przetarg na konserwację systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Dobre w 2007 roku . Do przetargu złożono dwie oferty , wybrano ofertę firmy „ELBIS” pana Leszka Pokrywki za kwotę 2 402,18 zł brutto miesięcznie .
Szczegółowe informacje o przetargach na piśmie w załączeniu do niniejszego protokołu .
5/ umorzono zaległości podatkowe na kwotę 837,16 zł ze 185 pozycji ze względu na sytuacje gdy postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne , kwota zaległości nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym , podatnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku .
6/wydałem zarządzenie odnośnie pracy GOPS tzn. upoważniłem kierownika GOPS do wydawania i podpisywania decyzji,
7/ w dniu wczorajszym odeszła na emeryturę pani Rastawicka , na to stanowisko przeniesiono pracownika powracającego z urlopu wychowawczego , a na stanowisko ds.ochrony środowiska ogłoszono konkurs , złożono dwie oferty ,
8/ odbyło się spotkanie z Zarządem Ogniska ZNP w sprawie ustalenia wysokości dodatków dla nauczycieli,
9/odnośnie budowy wodociągu we wsi Jaczewek byłem w gminie Korytnica. Niestety jesteśmy trochę spóźnieni bo Korytnica jest już w posiadaniu dokumentacji i lada moment wchodzi z robotami . Obecnie musielibyśmy we własnym zakresie i na własny koszt zmieniać dokumenty . Niestety nie mamy pieniędzy . Być może będzie istniała możliwość podłączenia Jaczewka jako nitki końcowej do Świętochowa .
Do pkt.4. Komisja nie złożyły wniosków .
Do pkt.5. Rozpatrzenie pism , które wpłynęły do Rady Gminy .
1/wezwanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do uzupełnienia akt administracyjnych w sprawie ze skargi ZG ZNP . Wezwanie przyjęto do wiadomości , protokolantka poinformowała , że dokumenty uzupełniono .
2/pismo Rady Sołeckiej w Mlęcinie w sprawie poparcia dla wniosku dot.wykonania nakładki bitumicznej na drodze w Mlęcinie w stronę Stanisławowa .


Pismo przekazuje się Wójtowi Gminy celem przesłania do starostwa w Mińsku Mazowieckim. Wójt Gminy powiedział ,że temat ten będzie rozpatrzony pozytywnie w 2007 roku .
Do pkt.6.Wniosek Wójta Gminy o wniesienie poprawek do projektu budżetu gminy na 2007 rok.
Radny Stanisław Paderewski – składałem wniosek o przygotowanie drogi w Wólce Kobylańskiej .
Sekretarz Gminy – jeśli możemy cos robić to tylko na drogach , które są naszą własnością , gmina nie jest właścicielem drogi , o której mówi pan Paderewski, a jedynie władającym . Obecnie trwają przygotowania do komunalizacji m.in.tej drogi
Wójt Gminy – jeśli będą uporządkowane sprawy związane z własnością to będziemy przygotowywać dokumentacje . Ustalimy wtedy kolejność zadań m.in. w dziale drogi. Ja jestem za wnioskiem p.Paderewskiego .
Radny Andrzej Zagrodzki – a co z moim wnioskiem odnośnie ogrodzenia terenu szkolnego w Dropiu .
Wójt Gminy – wniosek zapisany jest w protokole z posiedzenia Komisji .
Radny Jakub Chojecki – czy kwota 20 tys. złotych na remont wodociągu w Dobrem będzie wystarczająca ?
Wójt Gminy – tak naprawdę nie wiemy .Konserwator proponuje wsuwanie rury w rurę .
Radny Mirosław Cyran – przy wymianie rur azbestowych może ubiegać się o środki unijne w ramach ochrony środowiska .
Wójt Gminy – nie ma zbytnio miejsca na ulicy Głowackiego na prowadzenie wykopów .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli wniosek Wójta w sprawie wniesienia poprawek do projektu budżetu gminy na 2007 rok .
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2007 rok.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV/19/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.7.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2006 rok .
Skarbnik Gminy wyjaśniła na czym polegają ostatnie zmiany w tym roku .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr IV/20/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.8.Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds.komunalizacji mienia na terenie gminy Dobre .
Sekretarz Gminy – do tej pory j w skład komisji wchodzili radni poprzedniej kadencji oraz pracownik Urzędu Gminy , który odszedł już na emeryturę.
Przew.Rady Gminy zgłosił radnego Mirosława Koseskiego


radny Stanisław Paderewski zgłosił radnego Kazimierza Jaglińskiego


radny Andrzej Zagrodzki zgłosił radnego Marcina Sitnickiego


z ramienia Urzędu Gminy pani Agnieszka Roguska .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 13 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr IV/21/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej .Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr IV/22/06 na piśmie w załączeniu .
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV/23/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy 2 wstrzymujących się od głosu .
Uchwała Nr IV/24/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.
Radny St.Paderewski – jakie będą koszty podwyżek ?
Wójt Gminy – tu nie wchodzą w grę dodatkowe środki , dyrektorzy muszą poruszać się w ramach uchwalonego budżetu .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV/25/06 na piśmie w załączeniu .

Do pkt.12 .Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Dobre .
Sekretarz Gminy – każde sołectwo ma swój statut , który określa sposób przeprowadzenia wyborów .
Radny St.Paderewski – jak przebiega procedura utworzenia nowego sołectwa ?
Sekretarz Gminy – musi być złożony wniosek mieszkańców w tej sprawie. O utworzeniu sołectwa decyduje Rada Gminy .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr IV/26/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.13. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Gminy .
Radny Kazimierz Jagliński zadeklarował udział w pracy Komisji Rewizyjnej .
Radny St.Paderewski – proponuję , aby pan Jagliński również pracował w dwóch komisjach .
Radny K.Jagliński – obecnie mam trochę czasu bo przebywam na zwolnieniu lekarskim , ale w momencie powrotu do pracy będzie różnie z wolnymczasem .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 13 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr IV/27/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.14.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dobre na 2007 rok .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr IV/28/06 na piśmie w załączeniu .Do pkt.15.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dobre na 2007 rok.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr IV/29/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.16.Odpowiedzi na zapytania radnych .
Wójt Gminy – dostęp do internetu w gminie . Na dzień dzisiejszy działa u nas neostrada i wszędzie tam gdzie jest linia telefoniczna mieszkańcy powinni składać wnioski do TP S.A.
Radny K.Chróścik – badałem ten temat . Właściciel telefonu musi telefonicznie zgłosić chęć podłączenia do internetu . W marcu zapadają decyzje inwestycyjne na 2007 rok .
Wójt Gminy – przy okazji zebrań wiejskich będę namawiał mieszkańców do zgłaszania akcesu o przystąpieniu do internetu. Cały czas mówimy o neostradzie .Do pkt.17. Radny St.Paderewski – odnośnie telefonów , przewody wiszą niedbale w drzewach i krzakach .
Wójt Gminy – generalnie przewody kładzione są teraz w ziemi , a stare pozostawiają .
Dziękuję wszystkim za bardzo sprawną pracę , tematy zostały przeanalizowane na wspólnym posiedzeniu Komisji i dlatego dzisiejsza sesja przebiega w taki właśnie sposób. W najbliższym czasie ulegną zmianie godziny pracy Urzędu . Jest zalecenie , aby jeden dzień w tygodniu pracować od 10.oo do 18.oo .
Przew.Rady Gminy – działkowicze chcą , aby to był piątek.
Sekretarz Gminy – działkowicze niewiele spraw mają do załatwienia .
Wójt Gminy – głównie chodzi o naszych mieszkańców , którzy dojeżdżają do pracy . Sytuacje z działkowiczami zdarzają się bardzo rzadko .
Radny A.Zagrodzki – nie ma co patrzeć na działkowiczów , Wójt niech ustali dzień i godziny .
Wójt Gminy – od 1 stycznia 2007 roku zmienia się forma uiszczania opłaty skarbowej nie będzie już opłaty w znaczkach, a jedynie gotówkowo lub bezgotówkowo .
Od stycznia wraca do pracy pani doktor Nanjira .
W trakcie budowy jest nasza strona internetowa .
Radny K.Laskowski – interesuje mnie sprawa wyłonienia dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury .
Wójt Gminy – musi być ogłoszony konkurs .
Radny M.Koseski – czy pan Wójt zwracał się do właściciela dróg o ustawienie znaków. ?
Wójt Gminy – tak , oczywiście .Nie mam jednak jeszcze odpowiedzi .
Radny A.Zagrodzki – mam wniosek o namalowanie pasów na nowej nawierzchni na drodze Dobre – Jakubów .
Odnośnie selektywnej zbiórki odpadów należałoby ustawić kosze w szkołach .
Wójt Gminy – w szkole w Dobrem takie kosze kiedyś były , teraz nie pamiętam czy są .
Radny J.Sadoch – przed wyborami Wójt mówił , że zatrudni wicewójta , na pierwszej sesji powiedział ,że nie .
Wójt Gminy – od 1 kwietnia chciałbym zatrudnić wicewójta , mówiłem ,że na razie nie zatrudnię swojego zastępcy bo nie miałem kandydata . Obecnie już mam .
Wicewójt miałby za zadanie szukanie środków i prowadzenie inwestycji oraz gospodarki komunalnej .
Radny J.Sadoch – na wiosnę będzie równanie dróg , prosiłbym o prawidłowe wykonanie prac pod względem technicznym .
Radny J.Sadoch – sprawa wycinania krzewów z przydrożnych rowów . Przy okazji zebrań wiejskich należy poinformować mieszkańców o możliwości wykonania takich prac w zamian za drzewo .
Radny A.Zagrodzki – chętnych raczej nie będzie .
Wójt Gminy – widzę możliwość wykorzystania osób skazanych .
Radny A.Zagrodzki – a może zmobilizować trochę strażaków do tych prac, przynajmniej w tych miejscowościach gdzie są jednostki .
Radny J.Sadoch –mam pytanie odnośnie utrzymania czystości na przystankach .
W Mlęcinie jest pełen kosz śmieci , wokół porozbijane butelki .
Sekretarz Gminy – tak , jest to problem , zastanawiałem się nad tym czy może zatrudnić kogoś na umowę zlecenie ,aby systematycznie opróżniał kosze , firma odbierałaby worki z odpadami .
Radny Marcin Sitnicki – czy pan Wójt dowiedział się coś odnośnie poprawy dróg w Jaczewku .
Wójt Gminy – pracownik Urzędu Gminy trzyma rękę na pulsie , musi dopilnować, aby firma po zakończeniu prac doprowadziła drogę do stanu przejezdności . Poprzednio firma zawsze wywiązywała się z wcześniej podjętych ustaleń .
Radny A,Zagrodzki – odbył się przetarg na budowę wodociągu w Kobylance , kiedy będzie wybudowany ?
Wójt Gminy – do 30 czerwca 2007 roku , firma chce już wejść z robotami , bo pogoda sprzyja . Jesteśmy przygotowani do budowy wodociągu na terenie gminy i jeśli będzie możliwość uzyskania środków to natychmiast złożymy wnioski .
Radny A.Zagrodzki – jakie są braki w dokumentacji ?
Wójt Gminy – to nie są braki , trzeba po prostu uaktualnić kosztorys .
Radny J.Sadoch – rozumiem ,że pani Nanijra będzie pracowała jako pediatra , czy ośrodek zdrowia będzie pracował na dwie zmiany ?
Wójt Gminy – pani Nanijra wraca od 2 stycznia . Pani Czerniawska ustaliła ,że w poniedziałek lekarze będą pracować od 8.oo , pozostałe dni na przemian od 8.oo i od 10.oo . Czas pokaże czy to będzie dobre rozwiązanie .
Radna Barbara Zaperta jednocześnie pracownik SP ZOZ – z doświadczenia wiadomo że będą dwa dni , gdy lekarze będą pracować do 18.oo .
Radny M.Koseski – odnośnie budowy wodociągów . Czy to Wójt ustali , w którym kierunku będzie budowany wodociąg czy Rada Gminy ustali kierunek .
Wójt Gminy – dla mnie wygodniej będzie gdy takie decyzje będzie podejmowała Rada Gminy .
Radny A.Zagrodzki – jak długą ważność ma dokumentacja na wodociąg ?
Wójt Gminy – cały czas jest ważna bo prowadzimy prace.
Radny A.Zagrodzki – chodzi mi o wodociąg w Czarnocinie i Sołkach , chciałbym, aby uaktualnić kosztorys i żeby była gotowa dokumentacja .
Na ostatnim posiedzeniu komisji rozpatrywaliśmy sprawę umorzenia opłaty za przyłącze wodociągowe dla jednego z mieszkańców w Walentowie .
Przyłącze i tak wykonano .
Radny M.Koseski – odnośnie budowy wodociągu , były założenia , aby rozdzielać rolników od działkowiczów , ale proponuję tego nie robić , bo chodzi o pieniądze .
Radny M.Sitnicki – jest możliwość przyłączenia samego Jaczewka do wodociągu w Korytnicy ?
Wójt Gminy – Wójt Gminy powiedział ,aby wystąpić z oficjalnym wnioskiem , wykonać dokumentację na własny koszt .Do pkt.18.Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji tj.z dnia 11 grudnia 2006 roku .
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia noworoczne .
Do pkt.19.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji .
Protokołowała: Anna Kalinowska


Radni nie wnieśli uwag i poprawek . Po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy protokół opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminadobre.pl) w dniu 6 lutego 2007 roku .

Accessibility