Brak informacji


U C H W A Ł A   Nr IV/19/06


RADY   GMINY   w   DOBREM


z   dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy DOBRE na 2007 rok.


 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ,,d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz .1591 z późn.zm./ oraz art. 165, art.184, art.188 ust.2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm./   RADA   GMINY w   DOBREM


uchwala , co następuje :


§ 1.


1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 , zgodnie z załącznikiem nr 1, ogółem na kwotę 11 748 507zł. w tym :


a/   dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 1 a , w wysokości 2 031 074zł.


2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 , zgodnie z załącznikiem nr 2, ogółem na kwotę 10 948 507zł. w tym :


a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 2 a , w wysokości    2 031 074zł.   


b/ dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2b, w wysokości 17 551zł.


§ 2.


Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między dochodami i wydatkami wynosi   800 000zł.,


Przy czym w związku z zabezpieczeniem w dochodach budżetu kwoty    1 304 400zł. na   przypadające w 2007 roku spłaty ratalne wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatki nie znajdujące porycia w dochodach budżetu wynoszą faktycznie   504 400zł.


i zostaną pokryte przychodami z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu i wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów


i pożyczek z lat ubiegłych.   


1. Określa się przychody budżetu Gminy w kwocie 504 400zł. i rozchody budżetu Gminy w kwocie 1 304 400zł .– zgodnie załącznikiem nr 3,


2. Prognozę długu Gminy na lata następne stanowi załącznik nr 4 .


§ 4.


Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie   50 000zł. do dyspozycji Wójta Gminy , która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu , dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych .


§ 5.


Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 w wysokości   630 000zł. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości   4 100 000zł. z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów , zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 6.


W planie wydatków budżetu określa się , zgodnie z załącznikiem nr 6 , kwoty i zakres dotacji dla samorządowych instytucji kultury.  


§ 7.


Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , zawarty w załączniku nr 7.


§ 8.


Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości   80 000zł. oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80 000zł.


§ 9.


1. Upoważnia się Wójta Gminy do :


1/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe i majątkowe,


2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień , o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 , Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy w ramach :


a/ informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r. , której przedstawienie przewiduje art.198 ust.1 ustawy o finansach publicznych, 


b/ sprawozdania rocznego z wykonania budżetu przedkładanego w myśl art. 199 ust.1 ustawy o finansach publicznych.


§ 10.


1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.


2. Suma zaciągniętych zobowiązań , o których w ust.1 , nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł.


3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na cel określony w ust.1 , podlegają spłacie w roku budżetowym.


§ 11.


Upoważnia się Wójta Gminy do:


1/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku nr 5,


2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku – do łącznej kwoty   300 000zł.


§ 12.


Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu Gminy.


§ 13.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§ 14.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Accessibility