Brak informacji

 

Protokół Nr IX/07 z sesji Rady Gminy w Dobrem odbytej w dniu 23 sierpnia 2007 roku w lokalu Urzędu Gminy .
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.oo i trwały do godziny 11.35.
Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :


1.Stanisław Paderewski ,


2.Marcin Sitnicki .
Lista obecności na piśmie w załączeniu .
Do pkt.1.Obrady otworzył i prowadził  Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik. Powitał wszystkich zebranych  , poinformował ,że w sesji udział bierze 13 radnych, co stanowi 87 % ustawowego składu rady  , w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
Następnie Przew.Rady Gminy przedstawił porządek obrad /na piśmie w załączeniu/.


Radni nie wnieśli uwag do porządku .
Do pkt.2..Komisje nie złożyły wniosków .
Do pkt.3.Rozpatrzenie pism , które wpłynęły do Rady Gminy :
1/pismo pana Krzysztofa Tchórzewskiego i pana Karola Tchórzewskiego w sprawie poparcia inicjatywy budowy Cywilnego Portu Lotniczego w Mińsku Mazowieckim. Poparcie inicjatywy wiąże się z udziałem finansowym gminy. Wójt Gminy wyjaśnił .że temat jest już nieaktualny ze względu na to ,że Urząd Marszałkowski wycofał się z  z tego pomysłu , a my i tak nie mamy środków.


2/pismo mieszkańców wsi Jaczewek w sprawie budowy wodociągu i  utwardzenia drogi w kierunku wsi Świętochów Stary. Pismo skierowane jest do Wójta Gminy i Rady Gminy , w związku z tym podczas nieobecności Wójta odpowiedzi udzielił Jego Zastępca . W piśmie poinformował ,że z uwagi na brak środków  w budżecie gminy pismo przyjęto jako wniosek do projekt budżetu gminy  na lata następne .
Uwag do pism nie wniesiono .
W czasie czytania pism przybył spóźniony radny pan Stanisław Paderewski .
Do pkt.4.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami .


1/zakończono budowę sieci wodociągowej we wsi Kobylanka , inwestycję zakończono w dniu 25 lipca 2007 roku


2/ rozstrzygnięto przetarg na  dostawę  wyposażenia  dla Szkoły  Podstawowej w Dobrem w ramach dotacji  z Urzędu Marszałkowskiego  na kwotę 22 500,oo zł


3/rozstrzygnięto przetarg na   wykonanie   budowy sieci wodociągowej  z przyłączami


   we wsi Czarnocin i Sołki   . Wartość netto z przetargu 222 248,oo zł .


4/ogłoszono przetarg na  budowę infrastruktury  sportowej  przy Szkole Podstawowej    w Dobrem w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30 000,oo zł,


5/zamknięto składowisko  dla osób i firm  nie mających stosownych zezwoleń ,


6/odtworzono  zarys niecki  składowiska ,


7/wystąpiłem do Starostwa  z  zapytaniem  czy istnieje możliwość przedłużenia działalności składowiska , odpowiedź nadeszła negatywna,


8/rozpoczęto procedurę  wykupu  nieruchomości  pod przedłużenie istniejącej drogi ulicy Dobrzynieckiego  w Dobrem , Wykonano pomiary  geodezyjne w terenie ,


9/ w związku z oszacowaniem strat  w wyniku  klęski  wymarznięcia  uzyskano pozytywną opinię  Wojewody  upoważniającą do  ubiegania się  przez poszkodowanego do ubiegania się  o kredyt  niskoprocentowy ,


10/ przyznano 3 dodatki mieszkaniowe ,


11/ wydano 3 postanowienia  w sprawie podziałów nieruchomości  oraz 4 decyzje zatwierdzające podziały ,


12/wdrożono system inkasencki  PSION usprawniający   system rozliczenia  opłat za   wodę i ścieki ,


13/zakupiono nowy serwer , stanowi to przygotowanie  do elektronicznego obiegu dokumentów ,


14/ budowa i konfiguracja  sieci komputerowej  w Gimnazjum w Dobrem,


15/ brałem udział  w spotkaniu w Stanisławowie  odnośnie przebudowy  drogi nr637.  Realizację zadania podzielono na 4 samodzielne etapy :


I odcinek Warszawa – Stanisławów ,


II odcinek Stanisławów – Świdrów ,


III odcinek Świdrów – Węgrów ,


IV odcinek obwodnica Stanisławowa  ,


16/ odbył się konkurs na dyrektora GZAS , zgłosiło się dwóch kandydatów , jeden nie spełniał wymogów formalnych   – niekompletna dokumentacja  , Drugi spełniał wszystkie wymagania , dyrektorem została pani Ewa Gadomska ,


17/w dniu 19 sierpnia w Mlęcinie odbyły się zawody sportowo pożarnicze, zawody wygrała jednostka OSP w Sołkach  ,


18/ zakończyła rozgrywki gminna liga piłki nożnej ,


19/w dniu 5 sierpnia  złożono wieńce pod pomnikiem w Gęsiance, W uroczystości wzięło bardzo wielu mieszkańców . Na poprzedniej sesji informowałem  , że sprawa pomnika w Gęsiance  jest sprawą  Urzędu Wojewódzkiego . Po dokładnym zbadaniu okazało się ,że w tym miejscu  nie ma cmentarza i nie może być przeprowadzona ekshumacja , pomnik  jest jedynie symbolem . Mieszkańcy  wsi jednoznacznie  wypowiedzieli się  ,że pomnik musi


pozostać na swoim miejscu.


20/ w ostatnim czasie ulewy narobiły wiele szkód  m.in. na drodze w Mlęcinie i w Rudzienku  , ucierpieli również rolnicy ,


21/cały czas wydawane są nowe dowody osobiste  . W naszej gminie  jest  jeszcze do wydania 600 dowodów.


22/w dniu  26 sierpnia odbędą się dożynki gminne , zapraszam  do wzięcia udziału .
Do pkt.5. Zapytania radnych .
Radny M.Koseski – dlaczego jest tak długa przerwa  między sesjami ? Mieszkańcy chcą wiedzieć co dziej się w gminie.
Przew.Rady Gminy – nie było takiej potrzeby .. Mieszkańcy mogą przychodzić do Urzędu i pytać .
Radny Waldemar Szymański  – ile osób  będzie pracowało  w GZAS na dzień 1 września ?
Radny Karol Chróścik  – jak wygląda sytuacja  w zakresie  drogi do porąb Starych ?
Radny Krzysztof Laskowski – czy do nowego przedszkola doprowadzony jest prąd ?
Radny Jacek Sadoch – czy droga do Adamowa będzie wyremontowana bo w czasie ostatnich ulew droga została  w części rozmyta , a piach z drogi spłynął do rowu i uniemożliwiłdrożność  .
Radny Andrzej Zagrodzki – jakie skutki finansowe  będą poniesione  w związku z zamknięciem wysypiska ?
Radny W.Szymański – kto i dlaczego  zmienił starościnę dożynek ?Na poprzedniej sesji poruszony był temat dyrektora GOK . Powiedział Pan ,.że dyrektor miał dochody , ale dla siebie , jakie to były dochody ?
Przew.Rady Gminy – co z targowica zwierzęcą?
Do pkt.6.Projekt uchwały w sprawie  określenia  rodzajów świadczeń  przyznanych  w ramach pomocy  zdrowotnej  dla nauczycieli placówek  oświatowych  prowadzonych przez gminę Dobre  oraz warunku i sposobu ich przyznawania.


 


Wójt Gminy wyjaśnił ,że poprzednią uchwałę podjęta w dniu 14 czerwca br.radca prawna Wojewody chciała uchylić  ze względu na brak zapisu  ,że uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku urzędowym .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  podjęli uchwałę .
Uchwała Nr IX/52/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.7.Projekt  uchwały w sprawie  ustalenia tygodniowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli  realizujących  w ramach  stosunku pracy  obowiązki  określone  dla stanowisk  o różnym  tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IX/53/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.8.Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sąd Rejonowego w Mińsku Mazowieckim .
Radny K.Laskowski jako Przewodniczący zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników przedstawił informację z posiedzenia zespołu. Zgłoszoną kandydaturę pani  Gąsior Renaty zaopiniowano pozytywnie , kandydatka złożyła wszystkie wymagane dokumenty. Radni spośród swojego grona wybrali Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia


tajnego głosowania:
radny Sławomir Sobiepanek zgłosił radnego Karola Chróścika


radny Mirosław Koseski zgłosił radnego  Jacka Sadocha


radny Karol Chróścik zgłosił radnego  Sławomira Sobiepanka .
Na Przewodniczącego Komisji wybrano pana Jacka Sadocha .
Wszyscy radni otrzymali karty do głosowania , oddali głosy , Komisja karty


zebrała i sporządziła protokół  . Kandydatka na ławnika otrzymała 14 głosów na


14 radnych biorących udział w głosowaniu .


Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz kartami do głosowania w załączeniu do


niniejszego   protokółu .
Następnie przedstawiono radny uchwałę stwierdzającą  wybór pani Renaty Gąsior


na ławnika Sądu Rejonowego  w Mińsku Mazowieckim .
Uchwała Nr IX/54/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.9.W czasie przerwy przybył spóźniony radny Marcin Sitnicki .
Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie  nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości  Dobre gmina Dobre .
Wójt Gminy poinformował ,że chodzi o grunt , który będzie stanowił przedłużenie


Drogi – ulicy Dobrzynieckiego. Wykup gruntu pozwoli na rozwiązanie problemu doprowadzenia energii elektrycznej do nowego przedszkola  oraz projektu na kanalizację .


Cenę gruntu ustalono po 3 zł z a 1 m 2 .
Radny W.Szymański – czyli wszystkie działki po 3 zł ?
Wójt Gminy – tak , jedynie od Spółdzielni Mieszkaniowej po 3,50 zł .
Radny Stanisław Paderewski – czyli Rada Gminy  występuje na rzecz przedszkola. A jakie zyski będą dla gminy z tego tytułu ?
Wójt Gminy – gmina nic nie zarobi . Obowiązkiem gminy jest  tworzenie infrastruktury . Droga pozwoli na utworzenie  działek  i rozwój budownictwa , w przyszłości  mieszkańcy będą płacić podatki .
Radni w   głosowaniu  jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IX/55/07 na piśmie w załączeniu .


 


Do pkt.10.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2007 rok .
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radny  W . Szymański  – co to jest wynagrodzenie osobowe  w dziale Oświata i Wychowanie ?
Skarbnik Gminy – to wynika  z tego ,że  niektórzy  nauczyciele  zrezygnowali z przejścia na emeryturę , w związku z tym nie będą  wypłacone odprawy.
Radny St,Paderewski  – planuje się wydatki na zakup wagi na wysypisko śmieci , To chyba jest już nieaktualne .
Wójt Gminy – jest to aktualne , bo waga powinna być już dawno . Musimy przygotować procedurę , aby w każdym momencie wagę podłączyć .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr IX/56/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na realizację  inwestycji „Budowa  sieci wodociągowej  z przyłączami  we wsi Czarnocin i Sołki  gmina Dobre.
Wójt Gminy – zgodnie z decyzją Rady Gminy  włączono do planu inwestycji budowę wodociągu w Sołkach i Czarnocinie . Nie otrzymaliśmy dotacji od Marszałka, ale istnieje możliwość  zaciągnięcia  pożyczki na bardzo korzystnych warunkach . Pieniądze wydane w tym roku na budowę wodociągu będą traktowane   w przyszłości jako udział własny  przy ubieganiu się  o środki unijne.
Radny W.Szymański – jakie mamy  gwarancje  ,że  unia da nam pieniądze .
Wójt Gminy – gwarancji nie mamy żadnych , ale wnioski musimy składać .
Radny W.Szymański – w kampanii przedwyborczej mówił Pan ,że pieniądze leżą na ulicy , że poprzedni Wójt  zadłużył gminę , a co Pan teraz robi?
Wójt Gminy – samo zadłużanie nie jest złą rzeczą  , należało jednak dodatkowo szukać  pieniędzy poza pożyczkami . Złożyliśmy blisko 20 wniosków i część pieniędzy otrzymaliśmy . Tym zajmował się właśnie pan Rawski .
Radny W.Szymański – jakie będą koszty opracowania strategii ?
Wójt Gminy – umowę podpisano na kwotę 44 tysięcy złotych . To są niezbędne dokumenty i konieczne wydatki .
Radny J.Sadoch – w poprzedniej kadencji  również  było spotkanie w sprawie strategii i też były poniesione koszty .
Radny K.Laskowski – czy jest możliwym  umorzenie części pożyczki ?
Wójt Gminy – tak , istnieje taka możliwość , dlatego korzystamy z pożyczek z WFOŚ i GW  . My już skorzystaliśmy z kilku umorzeń m.in.na hydrofornię. W momencie spłaty połowy pożyczki  można ubiegać się o umorzenie.
Radny St.Paderewski – jak realnie widzi Pan budowę wodociągu w kierunku Brzozowicy i Głęboczycy ?
Wójt Gminy – mieszkańcy oczekują na wodę  i wcale nikogo to nie dziwi. Budowa wodociągu to sprawa priorytetowa . cały czas będziemy składali wnioski , ale jeśli nawet  nie otrzymamy  dotacji  to trzeba brać pożyczki  i kontynuować  budowę wodociągu .. Jeśli wejdziemy w jakiś  program  unijny to  pociągniemy znacznie więcej .


 


 Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  podjęli uchwałę .


 


Uchwała  Nr IX/57/07 na piśmie w załączeniu .


 


Do pkt.12.Odpowiedzi na zapytania radnych .


1/Wójt Gminy – w GZAS będzie pracowało zgodnie zez statutem 10 osób ,


2/ droga do Porąb Starych – . Jedna osoba  nie wyraziła  zgody  ba sprzedaż gruntu pod drogę  i tu jest problem . Obecnie jesteśmy na etapie  kończenia dokumentacji na  budowę wodociągu  w Porębach Starych . Sądziłem ,że uda nam się zaprojektować  wodociąg w  drodze ,


3/ nowe przedszkole nie ma stałego przyłącza energetycznego , będzie pracowało na tymczasowym .
W tym momencie obrady opuścił  radny Kazimierz Jagliński .
4/prace na drodze do Adamowa  muszą być wykonane , musimy znaleźć środki na remont dróg ,które uległy zniszczeniu w wyniku  opadów ,


5/skutki finansowe  związane z zamknięciem wysypiska  pozostaną na obecnym poziomie ,


6/ starościną dożynek miała być  pani Kaim z Porąb Nowych ,ale rezygnowała,


7/ nie powiedziałem nic takiego ,że pan Czerniawski  miał dla siebie dochody z GOK – u , nie ma takiego zapisu  w protokole ,


8/ targowica zwierzęca   , nie wykonaliśmy głównych zaleceń pokontrolnych  z uwagi   na koszty  , w związku z tym  wszczęto procedurę  dążącą prawdopodobnie do   zamknięcia targowicy . Na dzień dzisiejszy trwa postępowanie .  


 


Do pkt.13 . Przew.Rady Gminy – upływa termin składania wniosków  do aktualizacji strategii rozwoju gminy .  Proszę Wice wójta o informację  w tej sprawie
P.Piotr Rawski – 16 sołectw nie złożyło jeszcze wniosków , złożone dotychczas wnioski opiewają  na kwotę 65 milionów złotych. Te wnioski naprawdę są bardzo ważne . To nie będzie tylko  aktualizacja  strategii , ale również wiele innych dokumentów w tym  wieloletni plan  inwestycyjny  i finansowy . Wymienione dokumenty są niezbędne  przy ubieganiu się  o środki unijne  i dotacje z Urzędu Marszałkowskiego .
Radny Sł.Sobiepanek – kiedy nastąpi zmiana wizerunku  placu przy Gminnej Spółdzielni . Z tego co wiem Urząd Gminy ma minimalny  wpływ na działalność .GS. Czy przed dożynkami coś się zmieni .
Wójt Gminy –  ogrodzenie miało być zakończono już miesiąc temu. Obecnie czekamy na kontener na komórki dla mieszańców budynku komunalnego przy ulicy Rynek 21. Pani Prezes GS obiecywała ,że jeszcze  przed wakacjami uporządkuje teren . W tej sprawie rozmawiałem kilka razy .
Radny W.Szymański – czy droga do pana Cyrana jest gminna czy prywatna ?
Radny Mirosław Cyran – szczerze mówiąc nie wiem ,  drogę utwardziłem i zainwestowałem swoje pieniądze, z drogi korzysta kilka rodzin.
Radny W. Szymański – a ja wiem  , że jest to droga gminna  nie zachowano procedury , samowolnie wszedł Pan w nie swoją  drogę.
Radny St.Paderewski – a co dalej z budynkiem komunalnym przy ulicy Rynek? Mieszkańcy składali pismo o remont.
Wójt Gminy – generalnie budynek  jest do rozbiórki , nie mamy  mieszkań socjalnych zastępczych .
Radny A.Zagrodzki – są chyba wolne lokale w Poręabach  Nowych.
Wójt Gminy – takie były zamiary ,ale  budynek szkoły sprzedano .
Przew.Rady Gminy – a co ze szkołą w Kątach Borucza ?
Wójt Gminy – Pan , który prowadził działalność  niedawno zmarł , zaległości w zobowiązaniach wynoszą  20 tysięcy złotych . Syn zmarłego zobowiązał się  do


spłacenia należności  w ratach , ale nie wpłynęła ani złotówka . Poleciłem wszczęcie procedury  w celu  wyegzekwowania zaległości .
Radny W.Szymański –  za 10 dni nowy rok szkolny , jak będzie wyglądało


dowożenie dzieci ?
Wójt Gminy – istotną zmianą będzie to ,że do Głęboczycy będzie wjeżdżał autobus liniowy  PKS ,  w autobusie PKS nie potrzeba opiekuna , jest on natomiast niezbędny w naszym autobusie.
Pani Kaczmarczyk Teresa Przew.Rady Sołeckiej w Rudnie –  czy jest ujęta w planie budowa  drugiej części  drogi w Rudnie?
P.rawski – tak  , sołtys złożył wniosek w tej sprawie .
Radny St.Paderewski – może pracownicy gminy zebraliby śmieci  z rowów przy drodze do Ryni.
Wójt Gminy – ci ludzie głównie zajmują się  teraz pracami na wysypisku śmieci , chociaż zatrudniłem ich  właśnie do sprzątania  .
Radny W.Szymański –  miało nie być dyrektora GZAS  , a okazało się  ,że jest zatrudniony na cały etat .
Wójt Gminy  – dyrektor GZAS jest na cały etat bo nie może być na pół. Przecież to Rada Gminy  podjęła  uchwałę o zmianie  w statucie GZAS. Jeśli wolą rady będzie likwidacja GZAS to tak  zrobię.
Przew.Rady Gminy – odbył się konkurs na najpiękniejszą zagrodę wiejską .Przyznano 3 pierwsze nagrody : pani Sadowska Wiesława , pani Rosa Agnieszka, pani Ewa Gąsior z Pokrzywnika   .
Wójt Gminy – nagrody sfinansował  Marszałek Województwa , przekazał również


Środki na organizację dożynek  , cegielnia sfinansowała  występ gwiazdy wieczoru .


 


Do pkt.14.Radni w głosowaniu jawnym  przyjęli protokół z poprzedniej sesji 12 głosami za przy 2 wstrzymujących się od głosu. Podczas głosowania nieobecny 1 radny .
Do pkt.15.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew.Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji . 
Protokółowała: Anna Kalinowska
Protokół został przyjęty na sesji w dniu…………………………………………………….
Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminadobre.pl) w dniu

Accessibility