Brak informacji

 

Protokół Nr V/07


z sesji rady Gminy w Dobrem odbytej w dniu 15 lutego 2007 roku w lokalu Urzędu Gminy .
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.oo i trwały do godziny 12.45
Do pkt.1.Sesje otworzył Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik , powitał szystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 13 radnych co stanowi 87 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :
1.Karol Chróścik ,


2.Kazimierz Jagliński .
Lista obecności na piśmie w załączeniu .
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad /na piśmie w załączeniu/.
Uwag do porządku nie wniesiono ,
Do pkt.2.Wójt Gminy – ten punkt wprowadzono na początku obrad z tego względu ,że wiele spraw mogę omówić wcześniej uprzedzając zapytania radnych . Każdy pracownik przygotował nformację z realizacji ważniejszych zadań na swoim stanowisku .
1/przygotowano i złożono wniosek na przebudowę drogi w Porębach Nowych ,


2/prowadzono akcję odśnieżania dróg , dotychczasowy koszt 18 tys.złotych ,


3/ 22 stycznia podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy wodociągu w Kobylance , koszt dofinansowania 150 tysięcy złotych ,


4/ogłoszono przetarg na samochód ,


5/trwa projekt kanalizacji Dobrego,


6/odbył się przetarg na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy ,


7/ wydawano zezwolenia na sprzedaż alkoholi ,


8/wystawiono 43 upomnienia na podatek drogowy ,


9/odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich ,


10/w dniu 18 stycznia odbyła się uroczystość „Złote Gody”,


11/odbył się przetarg na konserwację oświetlenia ulicznego ,


12/ zakończono postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla Polskiej TelefoniiKomórkowej „Centertel”


13/wydano 130 dowodów osobistych ,


14/na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich nie spełniała wymogów formalnych , druga je spełniała.
Zatrudniony został pan Sławomir Miąskiewicz .
15/ odbyło się spotkanie z Prezesem PKS – u na temat naszej współpracy .


16/przeprowadzono kontrolę w GOPS w zakresie prawidłowości przyznawania świadczeń , zaleceń pokontrolnych nie wydano ,


17/odbyło się spotkanie z projektantem na wykonanie dokumentacji na kanalizację Dobrego, tempo prac tej firmy jest bardzo słabe , prezes prosi o przedłużenie terminu, ja jestem temu przeciwny ,


18/odbywają się Walne Zebrania w Ochotniczych Strażach Pożarnych ,


19/spotkałem się z Panią ,która chciałaby na naszym terenie otworzyć ośrodek dla autystycznych osób dorosłych . potrzebny jest obszar 2 ha ziemi . Ta Pani ze strony Urzędu Gminy nie oczekuje żadnych środków , a jedynie pomocy w wyszukaniu terenu ,


20/brałem udział w szkoleniu w Ministerstwie Środowiska ,


21/brałem udział w spotkaniu z posłem Czesławem Mroczkiem i starostą mińskim ,


22/brałem udział w przekazaniu samochodów dla policji ,.
Szczegółowe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu .
Do pkt 3. Komisje ni zgłosiły wniosków .
Do pkt.4.Rozpatrzenie pism , które wpłynęły do Rady Gminy :
1/pismo Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem o zwiększenie dotacji o kwotę 85 tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń pracowników i bieżącą działalność biblioteki ,


2/pismo mieszkańców Makówca Małego o wyremontowanie drogi od Sołk w stronę mostu oraz utwardzenie wjazdu pod górę ,


3/pismo mieszkańców wsi Makówiec Mały o naprawę najkrótszej drogi dojazdowej do wsi . Mieszkańcy deklarują szeroki udział przy naprawie drogi,


4/pismo mieszkańców wsi Jaczewek o wybudowanie wodociągu od strony wsi Świętochów Stary gmina Korytnica ,


5/pismo mieszkańców wsi Makówiec Duży o wyremontowanie drogi od szosy przebiegającej koło sołtysa do mostu w Makówcu Małym ,


6/pismo mieszkańców Kąty Borucza o położenie asfaltu na drodze od Kątów Borucza do Wólki Kokosiej ,


7/pismo mieszkańców wsi Joanin o remont i stabilizację drogi dojazdowej do i ,


8/postanowienie Woj.Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę ZNP na Uchwałę Nr XXVII/203.05 Rady Gminy Dobre z dnia 15 lipca 2005 roku, Skargę odrzucono z uwagi na brak uiszczenia wymaganego wpisu w ustawowym terminie ,


9/pismo ZNP kierowane do Woj.Sądu Administracyjnego w Warszawie , a przekazane do wiadomości Radzie Gminy , że ZNP wycofuje skargę na Uchwałę Nr XXVII/203/05 Rady Gminy Dobre z dnia 15 lipca 2005 roku .
Pan Jan Czerniawski Dyrektor GOK – do tej pory GOK działał na podstawie dotacji i wpływów z zabaw i opłat za salę. Obecnie straż wypowiedziała umowę , brak jest dochodów , a wydatki pozostały .
Przew.Rady Gminy – na co potrzebne są te pieniądze ?
P.J.Czerniawski – na wynagrodzenie i bieżące rachunki .Obecnie jestem na wypowiedzeniu , ale chciałbym rozliczyć się .


Przew.Rady Gminy – odczytane pisma są głównie o drogi , bieżące remonty można wykonywać , ale stabilizacje mogą być robione tylko wtedy gdy będzie dokumentacja i uregulowany stan prawny . Pisma trzeba skierować do poszczególnych Komisji .
Wójt Gminy – dzisiaj trudno mówić o pracach na drogach , bo może okazać się ,że możemy


wykonać jedynie symboliczne remonty . Pisma trzeba skierować do Komisji Rolnictwa , która dokona ich analizy .
Radny M.Koseski – część mieszkańców deklaruje pomoc .
Wójt Gminy – to bardzo dobrze , pomoc ta będzie brana pod uwagę .
Radny M.Koseski – proszę o koszty dróg Rodoszyna – Wiktoria i w Mlęcinie .
Radny Andrzej Zagrodzki – w marcu zaplanowano posiedzenie Komisji Rolnictwa ,na którym dokonany będzie objazd dróg .
Radny Krzysztof Laskowski – kierownicy poszczególnych jednostek powinni być obecni na sesji budżetowej.
Wójt Gminy – dyrektorzy wnioski do projektu budżetu składają we wrześniu ,a dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury nie przewidział takiej sytuacji , bo nie było o tym mowy .Dyrektor nie popełnia błędu i Jego postępowanie jest prawidłowe .
P.Urszula Zbrzeźniak sołtys wsi Joanin – składają pismo o remont drogi sami oferujemy 50 przyczep żwiru , deklarujemy pomoc przy kopaniu rowów .
Przew.Rady Gminy – czy ta droga ma odpowiednią szerokość .
P.Zbrzeźniak mieszkaniec wsi Joanin – tak . konieczne są przepusty , brak dobrej drogi blokuje nam różne sprawy , mleczarnie nie chcą przyjeżdżać po mleko , nasze dzieci nie mają szansy na rozwój ,nikt nie chce przyjeżdżać po nasze produkty .
Przew.Rady Gminy – objedziemy drogi , nie pozostawimy Was samych sobie .
Wójt Gminy – jeśli mieszkańcy deklarują pomoc to będzie brane to pod uwagę .
Radny Stanisław Paderewski – chciałem złożyć wniosek o budowę drogi Rynia –Wólka Kobylańska , składam wniosek o projekt do Komisji Rolnictwa .
Radny A.Zagrodzki – ja również proponuję ,aby pisma przekazać do Komisji Rolnictwa .
Pan Łukasiak mieszkaniec wsi Makówiec Mały – my również mamy swój żwir, chcemy wiedzieć , która droga będzie robiona , bo z naszej wsi są dwa wnioski .
Przew.Rady Gminy – pierwsza będzie robiona ta , z której korzysta więcej mieszkańców.
Pan Łukasiak – na zebraniu była mowa o oświetleniu ulicznym .
P.M.Koseski – chodzi głównie o rozszerzenie tego oświetlenia .
Przew.Rady Gminy – zobaczymy w terenie .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie skierowali wszystkie pisma do Komisji .
Do pkt.5.Zapytania radnych .
Radny Waldemar Szymański – kiedy zginą migające lampy uliczne ? Na szkole podstawowej w Dobrem umieszczono tabliczki uwaga spadający tynk , dlaczego nie zabezpieczono go jak również terenu. Komisja Oświaty nie zajmowała się tym tematem. Sprawa pętli autobusowej w Czarnogłowiu? Na szkołach są tabliczki : obiekt chroniony przez firmę ochroniarską , czy to kosztuje ? Na stronie internetowej gminy brak jest szkoły podstawowej w Mlęcinie , czy ta szkoła już nie istnieje?
Radny K.Laskowski – na remont szkoły w Dobrem zaplanowano środki w budżecie , w momencie gdy odbywało się posiedzenie Komisji , na szkole nie było tabliczek .
Radny W.Szymański – czy gmina płaci firmie za odśnieżanie prywatnej drogi ? Czy nie lepiej kupić równarkę i robić to we własnym zakresie ?
Radny A.Zagrodzki – brakuje miejsc w przedszkolu , czy przewiduje się rozwiązanie tego problemu? Na internetu , na zebraniu Wójt mówił ,że jakaś firma chce świadczyć usługi. Czy w stosunku do firmy , który odśnieżała drogi można wyciągnąć jakieś konsekwencje , bo za pierwszym razem zima zaskoczyła ją zupełnie.
Radny K.Laskowski – co będziemy robić gdy firma wykonująca projekt na kanalizację ogłosi upadłość ?
Radny M.Koseski – wczoraj były obchody bitwy pod Dobrem ,dlaczego było tak skromnie ?
Radny W.Szymański – czy będzie dalsza współpraca z panem Borkowskim ?
Radny St.Paderewski – ja z kolei w tym roku jestem zachwycony odśnieżaniem . Mieszkańcy pytają o drogę Rynia – Brzozowica , ostatnio były 3 autokary z MON , cóż to było , czy posiada Pan wiedzę w tym temacie ?
Radny A.Zagrodzki – na jakiej zasadzie i skąd środki na zatrudnienie zastępcy Wójta ?
P.J.Czerniawski – wjazd do ośrodka zdrowia jest zalany wodą bo ulica jest wyżej od terenu przyległego do ośrodka , a jest to również wjazd do hydroforni .
Do pkt.6.Informacja Wójta Gminy z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku .
Wójt Gminy – jest to informacja za rok 2006 i ja niewiele mogę powiedzieć .
Radny W.Szymański – chcę zaznaczyć ,że na drugiej sesji uznano ,że byłem pijany . Oświadczam ,że nigdy nie byłem pijany na sesji , a tak mówiono w Mlęcinie .
Przew.Rady Gminy – ja takiego faktu nie stwierdziłem .
Do pkt.7.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki,


Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy Dobre na 2007 rok .
Radny St.Paderewski – w grę wchodzą spore sumy pieniędzy. Co to jest dożywianie i wypoczynek 20 tysięcy złotych , Oraz zajęcia pozalekcyjne 20 tysięcy złotych .
Skarbnik Gminy – środki uzyskane z wpłat za alkohol muszą być przeznaczone na zwalczanie Problemów alkoholowych .
Wójt Gminy – tych środków nie można przeznaczyć na inne cele. Dożywianie są to obiady dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem . W wielu przypadkach obiad w szkole jest jedynym posiłkiem w ciągu dnia . Wypoczynek jest wskazany bo wyjazdy są odskocznią dla tych dzieci . Zajęcia pozalekcyjne , sądzę ,że jak najwięcej środków powinno być przeznaczonych dla dzieci . Przywróciłem zajęcia pozalekcyjne na sali sportowej . W listopadzie będę składał wniosek o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w proporcji 1:1 , np.10 godzin gmina , 10 godzin kuratorium . Widzę problem w dowiezieniu dzieci na zajęcia do Dobrego z terenu gminy .
Radny St.Paderewski – cel słuszny i intencja dobra . Jestem przeciwny temu , aby dawać przyzwolenie rodzinom alkoholików . Należy ograniczyć wyjazdy na kolonie , a sfinansować właśnie zajęcia pozalekcyjne . Planuje się diety dla Komisji 170 złotych brutto , czy to dla każdego członka komisji . Wójt Gminy – w ostatnich latach wyjeżdżało bardzo dużo dzieci i niekonieczniez rodzin dotkniętych alkoholizmem . Sądzę ,że jednak kilkoro dzieci powinno


skorzystać z takiego wypoczynku . Odnośnie wysokości diet dla komisji . Poprzednio dieta wynosiła 90 zł przy 9 członkach , obecnie 70 zł przy 7 członkach , a kwota 170 zł jest tylko dla Przewodniczącego tej Komisji . Przez kilka lat pracownik zajmował się tymi sprawami bez żadnego wynagrodzenia . Przepisy mówią o zatrudnieniu pełnomocnika , ale nas na to nie stać . W ciągu roku Komisja odbywa od 4 do 5 posiedzeń .
Radny St.Paderewski – w planie wydatków jest kwota 5000 złotych na współpracę z policją .
Wójt Gminy – to nie tylko policja , ale również wiele innych działań .
Radny A.Zagrodzki – mam podobny pogląd do pana Paderewskiego , aby więcej środków przeznaczać na zajęcia pozalekcyjne , a mniej na wyjazdy . Utrzymanie punktu konsultacyjnego i zapewnienie poradnictwa czy te dwa punkty nie pokrywają się .
Wójt Gminy – nie , to nie pokrywa się , do punktu zgłaszają się członkowie rodzin , którzy szukają pomocy dla osób pijących .
Radny Jacek Sadoch – odnośnie opłat za alkohol , w planie wydatków jest kwota 80 tysięcy złotych ,a wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol wynoszą 70 tys.żł
Wójt Gminy – są jeszcze wpływy za korzystanie z zezwolenia , które są kontynuowane.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr V/30/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.8.Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem .
Przewodniczącym Rady z mocy ustawy jest Wójt Gminy ,
Przedstawicielem Wojewody jest pani Ewa Elgas Jurek,
Radny M.Koseski zaproponował radnego Jacka Sadocha ,
Radny Marcin Sitnicki zaproponował radnego St.Paderewskiego ,
Radny St. Paderewski zaproponował radnego Sł . Sobiepanka ,
Radny Jakub Chojecki zaproponował radnego K.Laskowskiego ,
Radny Mirosław Cyran zaproponował radnego Jana Rudnika .
Wójt Gminy – członkiem Rady nie musi być radny , ale w praca w Radzie jest trudna .
Radny W.Szymański – kto to jest pani Jurek ?
Radny J.Sadoch – ja wiem tylko tyle ,że mąż pani Jurek był kierownikiem Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa ..
Wójt Gminy – pani Jurek jest przedstawicielem Wojewody i nie mamy na to wpływu .
Radny St.Paderewski – czy ta uchwała musi być podejmowana w dniu dzisiejszym .
Wójt Gminy – tak ,, na komisjach przedstawiono projekt uchwały , ale nikt nie chciał podać kandydatów .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr V/31/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2007 rok .
Radny J.Sadoch –w projekcie uchwały proponuje się kwotę 40 tys.złotych na plan zagospodarowania przestrzennego , czy to jest to o czym mówił Wójt , o przetargu .
Wójt Gminy – nie , ta kwota dotyczy czego innego , trzeba zmienić studium zagospodarowania Gminy dla potrzeb zalegalizowania żwirowni . Co do kwoty 500 złotych , w ten sposób chcę nagrodzić policjanta , który bardzo ofiarnie poszukiwał skradzionych koni i znalazł je .
Radny St.Paderewski – a co w przypadku gdy koni nie odnaleziono .
Przew.Rady Gminy – to dobrze ,że policjant zostanie w taki sposób wyróżniony . Ten człowiek szedł nieustannie 35 kilometrów. W wielu przypadkach jednak zwierząt nie odnajduje się
Radny St.Paderewski – składam wniosek o podwojenie tej kwoty .
Wójt Gminy – rozmawiałem z Komendantem Komisariatu i to on sam zaproponował taką kwotę Może nie wychodźmy przed szereg .
Radny W.Szymański – na remont pieca zaplanowano ponad 13 tysięcy złotych , tak dużo , co to za piec ?
Sekretarz Gminy – nie zapłaciliśmy jeszcze za remont pieca wykonany w ubiegłym roku , trzeba kupić nowy bo ten już nie nadaje się .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr V/32/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.10.Odpowiedzi na zapytania radnych .
1/Wójt Gminy – migające lampy , na zebraniach prosiłem ,aby mieszkańcy zgłaszali przypadki migających lamp , konserwator wymieni żarówki ,


2/spadający tynk ze szkoły – tak , wiem o tym , jest problem elewacji i


ocieplenia . Radni podejmują uchwałę budżetową wiedzieli ,że w budżecie zaplanowanowydatki na ten cel,


3/sprawa pętli w Czarnogłowiu – teraz to niemożliwe bo jest śnieg .Skierowałem pismo do prezesa PKS – u . Prezes był na miejscu i obejrzał teren .My nie mamy gruntu na pętlę , w tym momencie nie ma zresztą warunków .
4/ochrony firmy Skorpion . Jest to niezbędne , zdarzały się alarmy telefoniczne , sekretarz jako osoba fizyczna nie jest w stanie sam sobie poradzić . Opłata za ochronę i monitoring wynosi 100 zł m-nie od UG , po 80 zł od szkół.


5/błędów na stronie intrnetowej jest bardzo dużo i są na bieżąco usuwane ,


6/odnośnie odśnieżania , samochód do odśnieżania został wysłany na prośbę pana Szymańskiego kierowca nie znał terenu i być może wjechał w niewłaściwą drogę , niestety odśnieżając tę drogę popsuł pług ,
Radny W.Szymański – ja prosiłem o odśnieżenie drogi na kolonie .
Wójt Gminy – ani ja , ani mój pracownik nie byliśmy obecni przy tych pracach .Zdarzały się przypadki ,że trzeba było odśnieżyć bardzo pilnie bo nie mogła dojechać karetka do osoby chorej ,


7/.spraw przedszkola – na ukończeniu jest budowa nowego przedszkola , być może rozwiąże ono problem . Może okazać się ,że nie ma potrzeby inwestowania ,


8/Odnośnie internetu informowałem ,że firma chce montować anteny , poszukuje wysokich obiektów były rozmowy ze strażą .


9/ odśnieżanie dróg i konsekwencje z tym związane , jeśli na odśnieżanie przeznaczymy duże środki to jezdnie będą czarne , ale każda gmina stara się utrzymać stan dróg jak najmniejszym kosztem . Nawet droga powiatowa nie nadawała się do jazdy , dopiero po 4 dniach i zużyciu 50 ton soli udrożniono drogę .


10/sprawa kanalizacji , jesteśmy na etapie opracowani dokumentacji , firma nie dotrzyma terminu , złożyła pismo o aneks do umowy i przedłużenie terminuwykonania . Nie wiem co zrobię .


11/obchody rocznicy bitwy pod Dobrem . Uroczystość trwała tyle samo co zwykle , ale może mniej szumu , bez prasy i bez herbaty . Organizatorem tak jak zwykle był Gminny Ośrodek Kultury ,


12/współpraca z panem Borkowskim , na początku swojej pracyzapowiedziałem ,że będę chciał współpracować ze wszystkimi , jak najbardziej jestem za kontynuacją współpracy z panem Borkowskim i byłem już na pierwszym spotkaniu ,


13/nic nie wiem o autokarach z MON . W tej sprawie do Urzędu Gminy niewpłynęła żadna informacja ,


14/odnośnie zastępcy Wójta , będzie nim pan Piotr Rawski , który bardzo dobrze


orientuje się w sprawach gospodarki komunalnej , środki na wynagrodzenie zostały w budżecie zabezpieczone . Ta osoba zarobi na siebie , biorę pod uwagęinne gminy , w których pozyskano bardzo duże środki unijne .
Do pkt.11. Wolne wnioski .
Radny W.Szymański – odnośnie migających lamp , zgłaszałem już do gminy ,ale bez efektu.Obiecywał Pan , że nie będzie wice wójta . Oszukał Pan nas i wyborców .
Wójt Gminy – w kampanii wyborczej wyraźnie mówiłem ,że będzie wice wójt .
Radny W.Szymański – kto będzie dyrektorem GOK – u i GZAS – u ?
Wójt Gminy – nie wiem kto będzie dyrektorem GOK-u . Ogłoszę publicznie nabór na to stanowisko .W tej sprawie będę posiłkował się opinią Komisji Oświaty .Odnośnie dyrektora GZAS skłaniam się do tego , aby zlikwidować go. Decyzja jednak będzie należała do Rady Gminy . W wielu gminach nie ma GZAS , a jeśli już jest to minimum 2-3 osoby , a nie tak jak u nas 8 . Do końca roku szkolnego nie będzie zmian .
Radny J.Sadoch – w nawiązaniu do wypowiedzi pana Szymańskiego . Rzeczywiście pan Wójt mówił ,że zatrudni zastępcę . Przy ustalaniu wynagrodzenia mówił Pan ,że na razie nie będzie zastępcy i ustalono takie , a nie inne wynagrodzenie .
Wójt Gminy – i tak mam najniższe wynagrodzenie .
Radny K.Laskowski – Wójt wspominał o odłączeniu ulicy Armii Krajowej od projektu na kanalizację .
Wójt Gminy – tak , zdaniem projektanta ciężko jest robić projekt , bo jest częsta zmiana właścicieli dziełek i są trudności w uzgodnieniach .
Pan Piotr Chojecki mieszkaniec wsi Rąbierz Kolonia – mam bardzo duże zastrzeżenia do odśnieżania . Jeszcze do tej pory nie można przejechać .
Radny A,Zagrodzki – a może kierowcom trzeba dać mapki z drogami gminnymi .
Wójt Gminy – faktycznie zdarzało się ,że kierowca nie znał dróg , widzę wiele problemów , nad którymi trzeba zastanowić się . Bardzo sprawdził się ciągnik z pługiem i w przyszłości


pomógłby w rozwiązaniu problemu .
Radny W.Szymański – sprawa GOK – u . Jeśli straż zabrała kuchnię i salę to następca dyrektora nie poradzi sobie.Czy nie lepiej kupić równarkę dla potrzeb gminy i jeszcze nią zarabiać , mamy dużo dróg żwirowych i ta równarka na pewno przydałaby się .
Wójt Gminy – jeśli Państwo podejmą takie decyzje to ja będę je realizował . Koszty zakupu ,utrzymania równarki i kierowcy to bardzo duże kwoty .Gmina faktycznie potrzebuje pracownika do takich zadań . Z czasem na pewno powstanie zakład gospodarki komunalnej . Na zbiórkę śmieci wydajemy rocznie 100 tysięcy złotych , a można przecież byłoby zejść z tych kosztów .
Mam dla Państwa 3 informacje
1/firma WIENERBERGER zasiliła konto gimnazjum kwotą 10 tysięcy złotych ,


2/czeka nas podjęcie dwóch uchwał:


– na terenie Polski istnieje firma , która zajmuje się projektowaniem ścieżek rowerowych , firma ta chciałaby , aby Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do systemu ścieżek , nie wiąże się to z żadnymi pieniędzmi,


– aglomeracja warszawska . W latach poprzednich gminy powiatu mińskiego protestowały przeciwko temu ,że nie przyłączono ich do tej aglomeracji . W przyszłości powstanie problem spalarni śmieci . Warszawa jest najbogatszym rejonem Polski i otrzymała potężne pieniądze na rozwiązanie problemu komunikacji miejskiej . ta uchwała byłaby jedynie prośbą o włączenie do aglomeracji . To są tematy do przemyślenia .
Radny A.Zagrodzki – chcę zgłosić wnioski do Wójta i o ich realizację :
1/przyłącze internetowe w sali WODR w starym budynku Urzędu Gminy ,


2/uaktualnienie kosztorysu na wodociąg w Sołkach i Czarnocinie .
Radny M.Koseski – wystąpiłem o oznakowanie drogi przez Drop o ograniczenie poruszania się samochodów ciężarowych , znaki pojawiły się , ale nie dopuszczono ruchu lokalnego , prosiłbym o dodatkowe oznakowanie , że dopuszcza się ruch mieszkańców . ponadto nie ustawiono znaków ograniczających prędkość na drodze Warszawa – Węgrów .
Wójt Gminy – ponownie zgłoszę wniosek .
Radny J.Sadoch – na zebraniu mówiono o przejęciu od powiatu drogi przez wieś , może wziąć drogę we władanie na jakieś 10 – 15 lat .
Radny K.Laskowski – jeśli chodzi o sposób poruszania się po drogach to nie mamy wpływu na kierowców . Możemy stawiać znaki , ale to i tak nic nie da .
Radny AZagrodzki – jedynym rozwiązaniem jest ustawienie fotoradaru .
Radny Mirosław Cyran – najlepszym rozwiązaniem byłoby rondo. Chciałbym wyjaśnić ,że straż nie zabrania robić GOK-owi zabaw , zeszliśmy z czynszu o połowę .Accessibility