Brak informacji

 

Protokół Nr VI/07

z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 3 kwietnia 2007 roku w lokalu Urzędu Gminy .
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.oo i trwały do godziny 11.45 .
Do pkt.1. Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik. Powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 14 radnych , co stanowi 94 % ustawowego składu rady . W związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :
1.Mirosław Cyran .
Następnie Przew.Rady Gminy przedstawił porządek obrad /na piśmie w załączeniu /.
Radny Sławomir Sobiepanek zgłosił wniosek do porządku obrad , aby zdjąć z obrad punkt 6 „Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie granic Obszaru Metropolitarnego Warszawy„ z uwagi na to ,że radni nie są dobrze zorientowani w tym temacie , a przecież temat jest ważny . uchwałę można podjąć na następnej sesji , a Wójta zobowiązać do szerszego rozeznania .
W tym czasie obrady opuściła radna Barbara Zaperta .
Radni w głosowaniu jawnym wniosek radnego Sobiepanka podjęli jednogłośnie .
Następnie radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie zmieniony porządek obrad .
Do pkt 2 . Wójt Gminy przedstawił ustna informację z działalności między sesjami :
1/ podpisano umowę na dostarczenie wagi na gminne wysypisko śmieci , koszt 14 tys. zł plus VAT


2/odbył się przetarg na selektywną zbiórkę odpadów , przetarg wygrała dotychczasowa firma za kwotę 8 tys. zł plus VAT miesięcznie ,


3/zakupiono i zamontowano tymczasowy szalet publiczny , koszt 3 tys. zł brutto .
W tym czasie powróciła radna Zaperta .
4/sprzedano działki w Kątach Borucza , Rudnie i Rudzienku zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami Rady Gminy ,


5/zakupiono samochód służbowy dla potrzeb Urzędu Gminy za kwotę 40 900 zł brutto ,


6/ trwają prace projektowe nad wodociągiem w Dobrem , Wólce Kokosiej , Porębach Starych ,


7/rozwiązano umowę z firmą Sumax na projekt kanalizacji Dobrego , firma okazała się nieterminowa i niesolidna , dalsza współpraca nie rokowała oczekiwanych efektów ,


8/trwają prace remontowe na drogach żwirowych ,


9/brałem udział w szkoleniu w Ryni z zakresu obrony cywilnej ,


10/brałem udział w spotkaniu z wice starostą i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych odnośnie współpracy gmin z powiatem w zakresie dróg , Powiat obiecuje położenie asfaltu na drodze Dobre do Wólki Czarnogłowskiej lub do Czarnogłowia , asfalt na drodze w Mlęcinie na istniejącej stabilizacji . Powiat oferuje współpracę w taki sposób , aby prace na drogach realizować w proporcji 50% do 50 % np. gmina stabilizację , a powiat asfalt . W przyszłym roku powiat planuje asfalt na ulicy Kościuszki , a następnie rondo w rynku ,


11/ wraz z panem Rawskim brałem udział w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów Województwa Mazowieckiego. Urząd Marszałkowski przeznacza kwotę 120 mln złotych na pomoc dla gmin najbiedniejszych . Przygotowaliśmy wniosek na drogę w Ryni 1200 mb . Koszt prac 450 tys.zł . Dotacja wyniosłaby 300 tys. zł , a gmina musiałaby dołożyć środki w wys. 150 tys. zł . Następna ewentualna dotacja to na wodociągi . zgodnie z decyzją Rady będą to Sołki , na razie uaktualniono kosztorys ,


12/brałem udział w spotkaniu z panem Borkowskim , mam nadzieje ,że nasza współpraca będzie kontynuowana ,


13/ w ubiegłym tygodniu odbyły się eliminacje do turnieju samorządowców w piłce siatkowej , wyszliśmy z grupy jako pierwsi ,


14/ pod koniec sesji zapraszam do prezentacji naszej strony internetowej .
Do pkt.3. Komisje nie zgłosiły wniosków .
Do pkt.4. Następnie przedstawiono pisma , które wpłynęły do Rady Gminy :
15 lutego br . a następnie pisma na sesję 3 kwietnia br.
1/pismo mieszkańców Makówca Małego o zmianę usytuowania oświetlenia ulicznego we wsi


2/pismo z Brzozowicy w sprawie polepszenia stanu drogi żwirowej budowę wodociągu ,


3/pismo mieszkańców wsi Wólka Mlęcka kierowane do Zarządu Dróg Powiatowych przekazane do wiadomości Radzie Gminy w sprawie remontu drogi żwirowej na odcinku Rakówiec – Gęsianka .


4/pismo mieszkańców wsi Wólka Mlęcka o remont drogi żwirowej w tej miejscowości .


5/ pismo mieszkańców wsi Rynia o położenie stabilizacji na drodze przez wieś ,


6/ pismo Zarządu OSP Nowa Wieś w sprawie dofinansowania remontu trzeciej sali remizy ,


7/pismo mieszkańców wsi Nowa Wieś o przyłączenie do wodociągu ,


8/pismo mieszkańców wsi Głęboczyca o stabilizację drogi we wsi ,


9/pismo mieszkańców wsi Ruda Pniewnik o stabilizację drogi na odcinku 1,5 km,


10/pismo mieszkańców wsi Wiktoria i pismo mieszkańców wsi Radoszyna o remont drogi gminnej Radoszyna – Wiktoria oraz okopanie rowami tej drogi,


11/pismo pana Andrzeja Witowskiego i Tadeusza Witowskiego zam.Mlęcin utworzenia drogi z części nieruchomości będącej własnością ww.


12/ pismo OSP Rudzienko w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz OSP działki po byłej szkole , a przyległej do terenu OSP .


13/pismo Stowarzyszenia pani Korzeniowskiej o nieodpłatne przekazanie gruntu na rzecz ww. Stowarzyszenia .


14/Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobre .
Sprawozdanie przyjęto do wiadomości .
Przew.Rady Gminy – jeśli będą środki to będziemy wnioski realizować , a jeśli środków nie będzie to niestety nie będzie nic robione .
Do pkt.5 Zapytania radnych .
Radny Kazimierz Jagliński – odnośnie drogi w Mlęcinie , czy będą również pobocza ?
Wójt Gminy – nie , tylko asfalt .
Radny Karol Chróścik – w jakim stopniu wykonano modernizację linii energetycznej . Radny Jacek Sadoch – ja odnośnie pisma pani Korzeniowskiej , ze wstępnych informacji wynikało ,że Stowarzyszenie oczekuje jedynie wsparcia w poszukiwaniach gruntu .
Radny Andrzej Zagrodzki – czy coś wiadomo w sprawie internetu . Jakie kroki podejmie pan Rawski odnośnie przydomowych oczyszczalni . Kiedy będzie wodociąg w Sołkach jeśli będą przyznane fundusze .
Radny Waldemar Szymański – jakie pobory będzie otrzymywał wice Wójt ?
Radny Mirosław Koseski – czy podjął Pan decyzje jaka firma będzie transportowała żwir do Joanina i Makówca ?
Radny Jakub Chojecki – co będzie dalej z kanalizacja w Dobrem ?
Radny Stanisław Paderewski – proszę , aby oczyszczono rowy rowy z zarośli i chaszczy. Co będzie w przyszłości działo się z budynkiem komunalnym przy byłym posterunku policji ?Rondo w rynku jest zbędne , lepiej te pieniądze przeznaczyć na inną drogę. Czy nie można pozyskać środków na wodociąg w całej gminie? Odnośnie pisma OSP Rudzienko mieliśmy jechać w teren .
Do pkt.7.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza „..
Radny A.Zagrodzki zgłosił wniosek , aby w § 1 pkt.2 dodać wyrażenie „z wyjątkiem zobowiązań pieniężnych”
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę wraz ze zmianą zgłoszoną przez radnego Zagrodzkiego .
Uchwała Nr VI/ 33/07 na piśmie w załączeniu do niniejszego protokołu .

Do pkt.8. Projekt uchwały w sprawie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyłączeniem piwa / na terenie gminy Dobre .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr VI/34/07 na piśmie w załączeniu .
Radny J.Sadoch – a od kiedy ta uchwał a będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń ?


Sekretarz Gminy – tak jak mówi § 5 uchwały , po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym .
Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Dobrem.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 13 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr VI/35/07 na piśmie w załączeniu .
Wójt Gminy – na terenie gminy trwa budowa przedszkola niepublicznego . Właściciele mają problem z przyłączem energetycznym , jeśli tylko uzyskają dostawę prądu to przedszkole zostanie otwarte 1 września br . Dyrektor Zakładu Energetycznego obiecuje ,że w jakiś sposób postara się pomóc i umożliwi przyłączenie. Przedszkole będzie w stanie zapewnić opiekę dla 60 dzieci .
Do pkt.10. Projekt uchwały w sprawie zawiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Dobre o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr VI/36/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Odpowiedzi na zapytania radnych .

1/Wójt Gminy – odnośnie zapytania radnego Chróścika , nie odpowiem bo po prostu nie wiem . Odpowiedzi udzielę w terminie późniejszym.
2/odnośnie Stowarzyszenia pani Korzeniowskiej , w rozmowie ta Pani nic od gminy nie chciała poza wsparciem , a w piśmie okazuje się ,że chce gruntu ,
3/sprawa internetu – okazuje się ,że jest problem z dostarczeniem sygnału internetowego . Wystosowałem w tej sprawie pismo do TP S.A. ,ale udzielono odpowiedzi ,że nie są w stanie dostarczyć sygnału .
P.Piotr Rawski – sygnał można zakupić z innych firm , ale jest to bardzo kosztowana sprawa .
Wójt Gminy –marszałek województwa wybrał dwie gminy pilotażowe , w których sfinansuje informatyzację . Sprawa przydomowych oczyszczalni , będziemy wspierali mieszkańców , ale my własnych środków nie mamy .
P.Rawski – o środki na przydomowe oczyszczalnie można ubiegać się , ale trzeba opracować jakiś program , nie ma zresztą żadnych konkretnych danych ile osób byłoby zainteresowanych . Problemem jest liczba mieszkańców .
Radny Sł.Sobiepanek – indywidualnie można uzyskać wsparcie z Agencji z pominięciem Urzędu Gminy , ja mam kontakt .
Wójt Gminy – mamy w Urzędzie kilka ofert na przydomowe oczyszczalnie. Koszt urządzeń zaczyna się od kwoty 3 tys.zł.
Radny A,Zagrodzki – prosiłbym o informację dla mieszkańców poprzez sołtysów , którzy wywiesiliby ogłoszenia na tablicach .
Wójt Gminy – opracuję taką informację i przekażę sołtysom .
Radny St.Paderewski – na zebraniach sołeckich Wójt mówił o jakiś środkach , ale trzeba wycofać się tego i skupić na budowie wodociągu .
Wójt Gminy – może nie o środkach ,ale o zamiarze , popieram pana Paderewskiego , główne zadanie to wodociąg . Padło pytanie kiedy będzie wodociąg w Sołkach . Trudno powiedzieć , dopiero złożymy wniosek , ale jeśli tylko uzyskamy informację ,że otrzymaliśmy środki to natychmiast przystępujemy do przetargu .Jeśli tylko będzie możliwość to złożymy wniosek o środki unijne na cały wodociąg . Zarobki wice wójta będą wynosiły 3800,oo zł brutto miesięcznie . Nie ma decyzji kto będzie transportował żwir do Joanina i Makówca .
Radny M.Koseski – mieszkańcy Joanina deklarują bardzo szeroki udział .
Wójt Gminy – ustalimy kwestie techniczne . Co dalej z kanalizacją ? Dokumentacji nie wykonano bo firma nie gwarantowała żadnego terminu . Ten problem musimy rozwiązać wspólnie . Wstrzymajmy się jednak może chwilowo z dokumentacją na kanalizację , a głównie zająć się wodociągowaniem i wykorzystaniem środków na ten cel .W tym roku chciałbym zlecić wykonanie dokumentacji na wodociąg w rynku i ulicy Głowackiego . Będzie możliwość pozyskania środków na poprawę wyglądu centrum miejscowości . Trzeba więc wykonać najpierw prace ziemne . Projektant uznał ,że wsuwanie rury w rurę jest bez sensu . Budując kanalizację można w jednym wykopie ułożyć wodociąg . Odnośnie kanalizacji w tym roku musimy coś zrobić . Zdecydowanie jestem za oczyszczeniem rowów z zakrzaczeń . Co z budynkiem komunalnym przy ulicy Rynek ? Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym , trzeba zainwestować bardzo duże środki w ewentualny remont . Poniesione koszty nigdy nie zwrócą się .Można sprzedać nieruchomość ,ale co z mieszkańcami .
Radny St.Paderewski – Rada Gminy musi zastanowić się nad budową budynku mieszkalnego komunalnego .
Radny K.Laskowski – jeśli będziemy zdobywać środki unijne to można uwzględnić i ten budynek.
Wójt Gminy – budynki nie wchodzą w grę .
Sekretarz Gminy – ten budynek ma status mieszkań socjalnych . Gdzie wykwaterować mieszkańców ? Można byłoby ustawić kontenery lub wykupywać pustostany we wsiach i adoptować je na mieszkania socjalne .
Wójt Gminy – budynek grozi zawaleniem i nawet na czas remontu nie ma gdzie wykwaterować ludzi .Sprawa ronda w Dobrem . Ja również uważam ,że rondo jest zbędne , ale dyrektor Solonek przekonywał ,że ronda w Mińsku Mazowieckim zmniejszyły liczbę wypadków . Wizja lokalna w Rudzienku w sprawie działki dla OSP . Przygotuję projekt uchwały i Rada Gminy podejmie decyzję .
Do pkt.12.Radny St.Paderewski – mam prośbę do pana Rawskiego , aby zajął się sprawa zajazdu i parkingu przy drodze 637 w Porębach .
Radny A.Zagrodzki – maja być środki na chodniki – proszę również o chodnik w Sołkach ..
Wójt Gminy – rozumiem ,że chodzi o wnioski na rewitalizację , będziemy składali jak największą liczbę wniosków .
Radny K.Laskowski – w sprawie internetu . Proponuję skontaktować się z tymi gminami , które zostały objęte programem pilotażowym i zapoznać się z regulaminem przydziału środków. Może przy okazji remontu drogi nr 637 zasugerować drogi rowerowe .
P.Rawski – są to tylko dwie gminy , w których dopiero marszałek rozpozna się w kosztach informatyzacji .
Droga nr 637 , odbyło się spotkanie z dyrektorem , podczas opracowywania dokumentacji ktoś zawalił sprawę i na razie wyłączono z realizacji remont drogi nr 637 . W przyszłym roku będzie decyzja co dalej .
Sekretarz Gminy – uzyskałem informacje ,że rolnicy w tym roku będą płacili za wypełnienie wniosków o dopłaty bezpośrednie ?
Radny J.Sadoch – tak to prawda , każdy oddział ustali cennik . Do pomocy przy wypełnianiu wniosków można przeszkolić stażystów . Jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie apeluję o wstrzymanie się ze składaniem wniosków bo lada dzień będzie nowelizacja .
Wójt Gminy – stażyści nie są opłacani przez Urząd Gminy , mam dwie osoby.
Radny K.Laskowski – dobrze byłoby ,aby w gminie był na stałe informatyk .
Radny W.Szymański – w tym roku są zmienione wnioski o dopłaty ,będzie problem z wypełnieniem , na jeden miesiąc można dodatkowo zatrudnić jednego pracownika .
Wójt Gminy – można wykorzystać stażystę , który wypełniał wnioski w roku ubiegłym .
Radny J.Sadoch – pod wnioskiem podpisuje się tylko rolnik i on ponosi odpowiedzialność za treść wniosku .
Radny K.Laskowski – czy istnieje taka możliwość , aby komisje pracowały po sesji. Jeśli oczywiście sesja będzie krótka .
Radny Sł.Sobiepanek – tę sprawę należy rozważyć i decyzję podjąć na następnej sesji .
Radny W.Szymański – porządek sesji ustalono i omówiono na posiedzeniu komisji , a dzisiaj to tylko podnoszenie ręki .
Wójt Gminy – rada ma pracować czy tylko udawać ,że pracuje ? Radni na sesji muszą być przygotowani .
Radny J.Sadoch . – na wcześniejszych posiedzeniach ustalono plan pracy Rady i Komisji i dyskusja teraz jest bezprzedmiotowa..
Radny W.Szymański – wszystko ustalono na komisji i mieszkańcy dzisiaj wyszli bo nie wiedzieli o co chodzi .
Radny K.Laskowski – wtedy kiedy sesje są krótkie można byłoby odbyć posiedzenie Komisji
Radny K.Jagliński – popieram pana Sadocha , ustaliliśmy pewien porządek i nie podważajmy swojego zdania .
Radny K.Laskowski – ja nie chcę nić wywracać , ja chcę tylko usprawnić naszą pracę
Pod koniec kwietnia będziemy omawiali uchwałę „Obszaru…” Czy do tej pory Wójt będzie miał możliwość kontaktu z posłem Mroczkiem?
Wójt Gminy – w tej sprawie wiem tyle co inne gminy czyli naprawdę niewiele .
Radny K.Laskowski – w takim razie z tą decyzją poczekajmy znacznie dłużej .
Radny St.Paderewski – proszę o namalowanie pasów na przejściach dla pieszych i w innych niebezpiecznych miejscach . Czy opieka społeczna działa sprawnie , trzeba zaprosić policję z powiatu . Panie wice Wójcie proszę ruszyć temat zbiorników retencyjnych .
P.P.Rawski w tym temacie gmina pozostaje sama.
Wójt Gminy – wszystkie sąsiednie gminy mają wice wójtów i nie pot , aby tracić pieniądze . W urzędzie musi być osoba , które bezpośrednio będzie nadzorowała przebieg inwestycji . Wójt sam nie jest w stanie wszystkiego dojrzeć i przypilnować.
Radny W.Szymański – od tego są pracownicy .
Radny St.Paderewski – w Ryni na działkach trzeba ustawić pojemniki na śmieci . Kto zajmie się zorganizowaniem dożynek ?
Wójt Gminy – dyrektor GOK pracuje do końca kwietnia , a nowego dyrektora na razie nie będzie . Zorganizowanie dożynek zleciłem kierownikowi biblioteki .
Radny Sł.Sobiepanek czy letnicy mają ochotę brać udział w zbiórce odpadów?
Radny St.Paderewski – tak , jak najbardziej .
Radny K.Laskowski – rozumiem ,że wice wójt będzie brał udział w remoncie szkoły i wielu innych inwestycjach .
Radny W.Szymański – czy jest dyrektor GZAS ?
Wójt Gminy – nie ma , na komisji mówiłem ,że zaproponuję likwidację GZAS .
Do pkt.13.Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół z poprzedniej sesji tj. z dnia 15 lutego br. 9 głosami za przy 4 wstrzymujących się od głosu .
Do pkt.14. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji .
Protokółowała: Anna Kalinowska
Protokół przyjęto na sesji w dniu 24 kwietnia 2007 roku nie wnosząc uwag .
Opublikowano w BIP – ie (bip.gminadobre.pl) w dniu. 25 kwietnia 2007 roku .

Accessibility