Brak informacji

 

Protokół Nr VII/07
z sesji Rady Gminy w Dobrem odbytej w dniu 24 kwietnia 2007 roku w lokalu Urzędu Gminy .
Obrady rozpoczęły się o godzinie 10..10 i trwały do godziny 12.50.
Do pkt.1.Sesje otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik .Powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 11 radnych co stanowi 74 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :
1.Jakub Chojecki,


2.Stanisław Kosim ,


3.Jacek Sadoch,


4.Andrzej Zagrodzki ,
Następnie Przew.Rady Gminy przedstawił porządek obrad .
Wójt Gminy – wycofuje z porządku obrad pkt.10 w brzmieniu „ podjęcie uchwały w


sprawie likwidacji GZAS ; ze względu na to ,że nie dotarła do nas opinia Związków


Zawodowych w tej sprawie , w to miejsce wnoszę punkt w brzmieniu „podjęcie


uchwały w sprawie udostępnienia szkolnego obiektu sportowego dla ogółu


mieszkańców .” Jest to uchwała formalna i niezbędna do złożenia wniosku o dotację


z Urzędu Marszałkowskiego .
Radny St.Paderewski – jeśli można zamienić punkt 16 po punkcie 6 – odpowiedzi na


zapytania radnych .
Wójt Gminy – jeśli padnie jakieś pytanie mogę na nie odpowiedzieć w terminie 30 dni na ogół staram się odpowiadać na tej samej sesji , ale przecież może być takie pytanie na które nie będę w stanie odpowiedzieć od razu .
Radny St.Paderewski – w związku z tym wycofuję swoją propozycję ,ale wnoszę o przesunięcie punktu 8 jako punkt 16 .
Wójt Gminy – punkt 8 jest ściśle związany z punktem 7 .
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie zmianę porządku obrad .
W tym czasie przybył spóźniony radny pan Jacek Sadoch /godz.10.20 /.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie zmieniony porządek obrad .
Do pkt.2.Wnioski stałych Komisji .
Radnym odczytano wniosek Komisji Zdrowia , Oświaty , Kultury i Spraw Socjalnych z dnia 13 kwietnia br. o likwidację GZAS w Dobrem. Wniosek na piśmie w załączeniu .

Wójt Gminy – przyspieszenie terminu sesji nastąpiło ze względu na konieczność zmian w budżecie gminy. Do tego porządku wniosłem również projekt uchwały o likwidację GZAS ,ale gdybyśmy podejmowali taką uchwałę musiałby znaleźć się w niej zapis , że przejmujemy wszystkich pracowników . A przecież to nie o to chodzi , naszym celem są oszczędności . Sprawę likwidacji proponuję odłożyć na jakiś czas . Na następną sesję przygotuję projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie GZAS , w którym zostaną określone


liczbowo etaty . Wniosku Komisji proponuję nie odrzucać ani nie przyjmować . Zobaczymy jak GZAS będzie pracował po zmianach w Statucie .
Radny Sł.Sobiepanek – przed następną sesją powinno odbyć się posiedzenie Komisji Oświaty .
Radny W.Szymański zgłosił wniosek , aby wniosek Komisji Oświaty przekazać do Wójta Gminy.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek jednogłośnie .
Do pkt.3.Rozpatrzenie pism , które wpłynęły do Rady Gminy :
1/propozycja Wójta Gminy odpowiedzi na pisma złożone przez mieszkańców na dwóch ostatnich sesjach tj.15 lutego i 3 kwietnia br .
Propozycja na piśmie w załączeniu
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowali powyższą propozycję .
Radny K.Laskowski – w przyszłości należy zająć się wodociągiem w Jaczewku , w tym roku i tak niewiele zrobimy , ale nie zabronimy mieszkańcom składać kolejnych pism .
2/decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim nakazująca usunięcie uchybień na targowicy zwierzęcej .
Wójt Gminy – wskazano wiele uchybień , chcąc utrzymać targowicę lub ją poszerzyć potrzeba bardzo dużo pieniędzy . Weterynaria nie będzie nam pobłażała . Sprawy drobne i bieżące wykonamy , ale nic poza tym.
Sekretarz Gminy – sprawa targowicy ciągnie się od wielu lat . Jeśli Rada zdecyduje o realizacji zaleceń to potrzeba bardzo dużo środków . Sprawę należy rozważyć na najbliższym posiedzeniu Komisji Rolnictwa .
Radny St.Paderewski – a ja uważam ,że w targi należy inwestować ,ale trzeba podwyższyć opłatę targową . Czy to zadanie nas przerasta ?
Sekretarz Gminy – chyba tak.
Radny St.Paderewski – to nie zrobić kilometra drogi , a zainwestować w targowicę . Pojawił się temat boiska sportowego ,czy będzie nakład gminy ?
Wójt Gminy – tak , ale otrzymamy 70 % kosztów inwestycji . Sprawy bieżące będziemy robić na bieżąco na targowicy ,ale nie wiemy jaki będzie koszt wykonania wszystkich zaleceń .
Radny Jacek Sadoch – dyskusja rady jest bezprzedmiotowa , trzeba przedyskutować tę sprawę na posiedzeniu Komisji Rolnictwa .
3/Pismo mieszkańców domu w Dobrem przy ul.Rynek 20 w sprawie wymiany dachu i remontu elewacji .
Wójt Gminy – remont tego domu nie skończy się na samym dachu . Proponuję pismo przyjąć jako wniosek do projektu budżetu gminy na lata następne. Nie wiemy jaki będzie koszt tego remontu no i co z mieszkańcami na czas remontu.
Rady J..Sadoch – a co będzie gdy cos się stanie .
Wójt Gminy – ale nie widzimy rozwiązania na dzień dzisiejszy .
Sekretarz Gminy – tej sprawy nie odłoży się na lata , co roku trzeba robić przegląd budynków komunalnych .
Wójt Gminy – trzeba rozglądać się za lokalami zastępczymi .
Radny St.Paderewski – przecież jest pusty budynek parafialny , trzeba porozmawiać z proboszczem .
Radny Sł.Sobiepanek – składam wniosek o zaproszenie proboszcza na wspólne posiedzenie Komisji .
Przew.Rady Gminy – proszę zapisać to w protokole .
4/wniosek Wójta Gminy o ustalenie stawki kwotowej dobrowolnego udziału mieszkańców wsi Kobylanka w kosztach budowy przyłączy wodociągowych .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie ustalili następujące stawki :
1.przyłacza wodociągowego z zakończeniem jednym punktem czerpalnym w budynku


1 500,00 złotych ,
2.przyłącza wodociągowego z zakończeniem jednym punktem czerpalnym w


studzience wodomierzowej 2 000,00 złotych .
Radny J.Sadoch – a dlaczego jest różnica pomiędzy tymi przyłączami ?
Radny Karol Chróścik – chodzi o to ,że studzienka jest kosztowniejsza .
Do pkt.4.Wójt Gminy – informacji ze stanowisk nie ma gdyż od czasu ostatniej sesji minęło niewiele czasu :
1/opracowano 4 wnioski o dotację z Urzędu Marszałkowskiego :


– na drogę w Ryni ,


– na wodociąg w Sołkach ,


– na wyposażenie szkół,


– na infrastrukturę sportową ,
2/ wykonano drogę w Makówcu , mieszkańcy wnieśli bardzo duży wkład , my daliśmy tylko sprzęt do przewiezienia żwiru , a mieszkańcy żwir w całości ,


3/ w rozgrywkach samorządowych siatkówki zajęliśmy 3 miejsce ,


4/ wysłano bardzo dużo upomnień na zaległości podatkowe ,


5/ za I kwartał 2007 roku dochody budżetu gminy wykonano w 30 % a wydatki w 25,9 %.
Do pkt.5.Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dobre podjętych na sesjach w dniach 24 listopada, 1 grudnia , 11 grudnia , 28 grudnia 2006 roku i 15 lutego 2007 roku .
Wszyscy radni otrzymali informacje na piśmie .
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji .
Do pkt.6. Zapytania radnych .
Radny J.Sadoch – .stan naszej drogi w Mlęcinie jest tragiczny , jaki jest możliwy termin jej przykrycia , jeśli chodzi o jakieś pobocza czy chodniki to przecież mieszkańcy deklarują pomoc .
Radny Sł.Sobiepanek – kiedy będzie debata w sprawie przyłączenia do Obszaru Metropolitarnego . Tylko gmina Jakubów i Dobre nie przystąpiły do Obszaru .
Wójt Gminy – chętnie zostanie przyjęta pomoc mieszkańców Mlęcina. Odnośnie Obszaru rozmawiałem z posłem Mroczkiem . W związku z różnymi nowymi aspektami tej sprawy wynika ,że możemy być odłączeni od powiatu mińskiego . Możemy pozostać jedyną gminą , która pozostanie poza Obszarem.
W tym czasie przybył spóźniony radny pan Andrzej Zagrodzki .
Radny J.Sadoch zwrócił uwagę , że odpowiedzi na zapytania radnych są w punkcie 16 .
Do pkt.7 a/ Wszyscy radni w materiałach na sesją otrzymali Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Dobre za 2006 rok .
Uchwała na piśmie w załączeniu
Do pkt.7 b/ Protokólantka odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok .
Opinia jest pozytywna .
Opinia na piśmie w załączeniu .
Do pkt.7 c/ P.J.Sadoch – Komisja rewizyjna analizowała sprawozdanie , nie było żadnych zastrzeżeń , dyskusja w zasadzie nie dotyczyła obecnego Wójta , ale nie było żadnych uwag .


Do pkt.7 d/ Radnym odczytano wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Dobre za 2006 rok .
Do pkt.8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dobre za 2006 rok .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwalę .
Uchwała Nr VII/37/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt..9.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2007 rok.
Skarbnik Gminy – w projekcie uchwały , który państwo otrzymali należy wnieść zmianę w § 3 , powinien być Dz.801 Oświata i Wychowanie .
Zwiększono wydatki o kwotę 300 tys. zł , które zostaną na razie pokryte kredytem , ale złożono wniosek o umorzenie pożyczki na hydrofornię i te środki byłyby na pokrycie tego deficytu .
Radny W.Szymański – Dz.600 to tylko na drogę w Ryni ?
Wójt Gminy – tak .
Radny J.Sadoch – a jeśli nie otrzymamy dotacji ?
Skarbnik Gminy – planowaliśmy kredyt 200 tysięcy złotych już przy uchwalaniu budżetu gminy na 2007 rok .
Radny St.Paderewski – trzeba przeznaczyć środki na odnowienie pasów przeciwpożarowych w lasach .
Skarbnik Gminy – te prace wykonuje nadleśnictwo i my współpracujemy w tym zakresie .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VII/38/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.10 .Projekt uchwały w sprawie udostępnienia szkolnego obiektu sportowego dla ogółu mieszkańców .
Radny J.Sadoch – na czym będzie polegało udostępnienie tego obiektu ?
Sekretarz Gminy – uchwały domagał się Marszałek Woj. bo w zasadzie powinno wystarczyć pismo zapewniające . Nie wiadomo jakie będą zasady udostępniania, chyba tak ja do tej pory.
Radny K.Laskowski – nie ma problemu z korzystania gdy nie dzieje się nic złego .
Radny J.Sadoch – rozumiem ,że dzieci będą miały zajęcia do gdz.14 czy 15 , a potem będą mogły wejść pozostałe osoby.
Wójt Gminy – tak , ta uchwała potrzebna jest Marszałkowi .
Radny K.Jagliński – pan Laskowski ma rację , wszystko jest dobrze gdy nic się nie stanie .
Radny J.Sadoch –jeśli obiekt jest w administrowaniu dyrektorów szkół to kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ?
Wójt Gminy – przecież z obiektów mogą korzystać wszyscy , ale zasady korzystania ustala dyrektor tego obiektu.
Radny Sł.Sobiepanek – wszyscy musza zwracać uwagę na bezpieczeństwo .
Radny J.Sadoch – ta uchwała jest bezzasadna . Nie możemy ingerować w kompetencje dyrektorów .
Wójt Gminy – mam świadomość tego ,że ta uchwała jest bezzasadna ,ale potrzebna do otrzymania dotacji .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 11 głosami za przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr VII/39/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Dobrem .
Sekretarz Gminy – poprzednia uchwała dotarła do Wojewody i Wojewoda chce ją uchylić ze względu na to ,że zdaniem prawnika uchwała ta powinna być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. .Mazowieckiego.
Radny J.Sadoch – czyli w zasadzie chodzi o różnicę zdań radców prawnych .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr VII/40/07 na piśmie w załączeniu .
Przew.Rady Gminy – mam do państwa pytanie czy powiadomić panią doktor o zbliżającym się do omawiania punkcie dot.SP ZOZ czy też nie , bo w ośrodku zdrowia jest bardzo dużo pacjentów .
Radny St.Paderewski – za bezcelowym byłoby odrywanie lekarza od pacjentów .
Do pkt.12.Projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu gminy za I półrocze .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podęli uchwałę.
Uchwała Nr VII/41/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.13.Wójt Gminy – wszyscy radni otrzymali na piśmie sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Dobrem za 2006 rok .
Materiały na piśmie w załączeniu .
Radny J.Sadoch – w dniu wczorajszym po posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ wyniknęła sprawa windy w ośrodku zdrowia . Okazało się ,że winda nie jest konieczna bo zmieniły się przepisy i wymogi .
Wójt Gminy – przecież nie ma problemu , aby lekarz zszedł na dół do niepełnosprawnego pacjenta .
Do pkt.14.Projekt uchwały w sprawie oceny gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem za 2006 rok .
Radnym przedstawiono Uchwałę Rady Społecznej SPZOZ z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Dobrem za 2006 rok .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr VII/42/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.15 .Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji :Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Dobre „ stan na dzień 31.12.2006 rok.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego sprawozdania .
Sprawozdanie na piśmie w załączeniu ..
Do pkt.16 .Odpowiedzi na zapytania Wójt udzielił wcześniej .
Do pkt.17.Radny Sł.Sobiepanek – proszę radnych o podjęcie decyzji o przyłączeniu do Obszaru Metropolitarnego Warszawy .
Radny J.Sadoch – jeśli chodzi o zmianę porządku obrad to można to zrobić na początku sesji .
Radni w głosowaniu jawnym wyrazili pozytywna opinię o przystąpieniu do Obszaru Metropolitarnego Warszawy 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Wójt Gminy – odbyło się spotkanie odnośnie organizacji rozgrywek w piłce nożnej samorządowców w dniu 3 czerwca br.w Mrozach .
Radny St.,Paderewski – w tym miesiącu dyrektor Czerniawski kończy pracę jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury . Co w zamian ?
Wójt Gminy – ogłoszę nabór na to stanowisko . W najbliższą niedzielę zamierzamy uroczyście pożegnać dyrektora .
Radny A,Zagrodzki – dziękuję radnym za podjęcie decyzji odnośnie budowy wodociągu w Sołkach .
Radny W.Szymański – a czy musi być dyrektor GOK –u ?
Wójt Gminy – jeśli jest jednostka organizacyjna to musi być jej kierownik .
Radny W.szymański – a czy nie można zlikwidować GOK – u?
Sekretarz Gminy – jest to bardzo trudne , już raz próbowano GOK zlikwidować , ale niestety Wojewoda uchwałę uchylił .
Wójt Gminy – pan Czerniawski pracował głównie jako menadżer imprez , ale ja nie chciałbym , aby to było zadaniem dyrektora .
Radny K.Laskowski – skoro temat likwidacji GZAS upadł i będą zmiany w Statucie to Komisja Oświaty zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu .
Radny Sł.Sobiepank – wniosek przekazano do Wójta i to będzie kolidowało ze sobą, pan Szymański przecież zgłosił wniosek o przekazanie sprawy do Wójta .
Radny A.Zagrodzki – skoro targ zwierzęcy nie może odbywać się w Stanisławowie to może my podejmiemy temat .
Radny J.Sadoch – czy nie warto byłoby zainwestować w targowisko i stworzyć z prawdziwego zdarzenia na miarę powiatowego spełniając wszystkie wymogi sanitarne i unijne .
Radny K.Laskowski – musza być jasne i klarowne przepisy , które nie będą zmieniały się .
Radny St.Paderewski – trzeba cos zrobić z gruntem będącym własnością GS-u . Należy zaprosić panią Prezes i porozmawiać jakie widzi rozwiązanie odnośnie zagospodarowania terenu .
Do pkt.18. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół z poprzedniej sesji tj.z dnia 3 kwietnia 2007 roku 10 głosami za przy 3 wstrzymujących się od głosu .
Do pkt.19.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew.Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji .
Protokółowała: Anna Kalinowska
Protokół przyjęto bez uwag na sesji w dniu 14 czerwca 2007 roku
Protokół umieszczono na stronie BIP-u (bip.gminadobre.pl) w dniu 7 maja 2007 roku.

Accessibility