Brak informacji

 

Protokół Nr X/07 z sesji Rady Gminy w Dobrem odbytej w dniu 11 października 2007 roku w lokalu Urzędu Gminy .
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.10 i trwały do godziny 13.35 .
Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :
1.Krzysztof Laskowski,


2.Jan Rudnik,


3.Jacek Sadoch ,


4.Sławomir Sobiepanek .


5.Andrzej Zagrodzki .
Lista obecności na piśmie w załączeniu .
Do pkt.1. W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Gminy , zgodnie z § 13 Regulaminu Rady Gminy obrady prowadziła pani Barbara Danuta Zaperta Wiceprzewodnicząca Rady Gminy .
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy powitała wszystkich zebranych , poinformowała że w sesji udział bierze 10 radnych , co stanowi 77 % ustawowego składu rady ,w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
Następnie Wiceprzew. Przedstawiła porządek obrad .
Uwag do porządku nie zgłoszono .
Do pkt .2 . Komisje nie złożyły wniosków .
Do pkt.3.Rozpatrzenie pism , które wpłynęły do Rady Gminy :
1/pismo Starosty Mińskiego ,informujące ,że pani Barbara Danuta Zaperta nie została wybrana do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych ,


2/ pismo Komisariatu Policji w Dobrem o dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb policji .
Wójt Gminy – chodzi o to , aby każda z trzech gmin podległych Komisariatowi w Dobrem przekazała po 7 tysięcy złotych, pozostałą kwotę zabezpieczy Komenda Stołeczna .


Pismo kieruje się do Komisji Budżetu , Finansów , Planowania i Przemysłu do rozpatrzenia przy projekcie budżetu gminy na 2008 rok .


3/pismo Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej o zabezpieczenie środków finansowych na organizację i zakup nagród dla uczestników XIV Warszawskiej Olimpiady, która odbędzie się w czerwcu 2008 roku .


Pismo kieruje się do Komisji Budżetu , Finansów, Planowania i Przemysłu do rozpatrzenia przy projekcie budżetu gminy na 2008 rok.


4/Pismo pani Kalaty Władysławy zam .Brzozowica o dofinansowanie budowy linii energetycznej do budynku mieszkalnego.
Wójt Gminy – pismo znane jest członkom Komisji . Długość linii wynosi ok.700 – 800 metrów . Doprowadzenie prądu należy do obowiązków Zakładu Energetycznego.


Pismo kieruje się do Komisji Budżetu , Finansów ,Planowania i Przemysłu do rozpatrzenia przy projekcie budżetu gminy na 2008 rok .


5/pismo pana Zycha Michała zam.Dobre ul.Skrzyneckiego 2 o doprowadzenie wody do posesji w Dobrem.
Wójt Gminy – takich sytuacji jest kilka , na dzień dzisiejszy wykonywana jest dokumentacja na brakujące odcinki wodociągu w Dobrem . Kiedy budowa – to decyzja Rady Gminy.


Pismo kieruje się do Komisji Budżetu , Finansów , Planowania i Przemysłu do rozpatrzenia przy projekcie budżetu gminy na 2008 rok .


6/informacja Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 rok przez kierowników jednostek organizacyjnych . Informację przyjęto do wiadomości .


7/informacja Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 rok przez radnych Rady Gminy Dobre. Informację przyjęto do wiadomości .


8/pismo pani Lili Gromulskiej zam.Dobre ul.Rynek 28 o wyrażenie zgody na sprzedaż części działki nr 917 o pow.114 m 2 .Wójt Gminy – w dniu dzisiejszym nie może być podjęta decyzja , jedynie możemy zadeklarować czy sprzedajemy czy też nie. Proponuję , aby w czasie przerwy bezpośrednio w terenie obejrzeć lokalizację działki .
9/pismo pani Janiny Paderewskiej zam.Rynia o przejęcie drogi na rzecz gminy, droga użytkowana jest przez mieszkańców działek rekreacyjnych.
Wójt Gminy – proponuję ,aby pismo przekazać do Komisji Rolnictwa celem dokonania analizy .
W czasie czytania i rozpatrywania pism przybył spóźniony radny pana Jacek Sadoch .
Następnie głos zabrała pani Mariola Chojecka p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem , która zwróciła się z podziękowaniami do radnych , którzy finansowo wsparli organizację dożynek gminnych .
Do pkt.4. Wójt Gminy przedstawił ustną informację ze swojej działalności między sesjami : 1/rozpoczęto budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Czarnocin – Sołki , zakończenie inwestycji 30 listopada 2007 roku .


2/rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrem „ , została wybrana oferta Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rudzienku za kwotę brutto 58 863,41 zł ,


3/ rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania pod nazwą „Dostawa dla Szkoły Podstawowej w Dobrem – sprzęt sportowy „ została wybrana oferta firmy FANSPORT w Mińsku Mazowieckim za kwotę brutto 24 310,oo zł.


4/ złożono dokumentację projektową do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Adamów i Mlęcin,


5/zrealizowano rządowy program „Wyprawka szkolna”. W ramach tego programu 98 uczniów otrzymało dofinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych na kwotę 12 135,o2 zł , 172 uczniów otrzymało zwrot kosztów zakupu jednolitego stroju szkolnego na ogólną kwotę 8 600,oo zł. Dofinansowanie otrzymali uczniowie z rodzin , gdzie dochód na jedna osobę nie przekroczył 351 zł netto . Na realizację programu Urząd Gminy otrzymał dotację z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie .


6/ rozpatrzono 140 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego ., wydano 3 odmowne decyzje , 137 uczniom przyznano stypendium w wysokości 120 zł , stypendia otrzymali uczniowie z rodzin , gdzie dochód na jedną osobę nie przekroczył 351 zł netto


7/ we wrześniu i październiku rozpatrzono 8 wniosków o przyznanie pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie przyznano w kwocie 48 484,61 zł. Na ten cel Urząd Gminy otrzymuje dotację z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie .


8/ zakupiono 25 ton paliwa węglowego EKORET z firmy Handlowo Transportowej w Mińsku Mazowieckim za cenę 484,99 zł brutto za tonę.


9/ odbyłem wizytę studyjną na opolszczyźnie . Było to na zaproszenie Marszałka. Celem było zwiedzanie gmin , które korzystały ze środków w ramach programu „Odnowa wsi”. Dokonania są bardzo duże .


10/ brałem udział w spotkaniu ze Starostą odnośnie budowy dróg powiatowych. Starostwo proponuje uregulowanie współpracy gmin w tym zakresie. Starosta proponuje 50 : 50 , dotyczy to dróg nie utwardzonych i chodników , które nie są zaplanowane w najbliższych latach. W tej sprawie Rada Gminy powinna podjąć uchwałę intencyjną , szczegóły zostaną ustalone przy realizacji ,


11/brałem udział w szkoleniu organizowanym przez Woj.Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Zmieniły się zasady udzielania pożyczek. Na dzień dzisiejszy pożyczkę można uzyskać jedynie na sieć główną wodociągową bez przyłączy . Umorzenie tylko do 20 % .


12/ brałem udział w spotkaniu odnośnie obszaru metropolitarnego ,


13/otrzymaliśmy dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobre ze środków Urzędu Marszałkowskiego . W ramach tych środków OSP chce zakupić lekki samochód pożarniczy , jednostka ta jako jedyna zaoferowała własne środki .


14/gmina Dobre otrzymała wyróżnienie za opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ,


15/zorganizowałem spotkanie odnośnie programów miękkich mających na celu działanie na rzecz ludzi, w spotkaniu udział wzięli między innymi dyrektorzy szkół. Celem programu jest opracowanie i napisanie projektu np. na organizację świetlicy środowiskowej . Środki na ten cel można pozyskać z Unii Europejskiej .


16/odbywają się przygotowania do wyborów ,
Do pkt.5. Zapytania radnych .
Radny Kazimierz Jagliński – ja odnośnie wodociągu do pana Zycha , na kiedy przewidziana jest realizacja. Czy prawdą jest ,że zakup samochodu dla OSP Dobre będzie kosztem innych jednostek? Czy Wójt zapewnił o tym senatora?
Radny Jacek Sadoch- mam pytanie odnośnie tzw. „ starej drogi „ do Adamowa . Po ostatnich opadach deszczu droga rozmyła się , nie udrożnione rowy powodują , że woda zalewa pola .
Radny Waldemar Szymański – mam pytanie odnośnie drogi za rzeką do państwa Hutkowskich? Co w temacie remontu drogi od Wólki Czarnogłowskiej do Rudna ?
Radny Marcin Sitnicki – czy jest przewidziane równanie dróg gminnych żwirowych w okresie jesiennym ?
Radny Stanisław Paderewski – kiedy przewidziana jest realizacja budowy wodociągu do Brzozowicy i Ryni? Co z budową drogi przez Rynię? Co z równaniem drogi do Nowej Ryni ?
Pani Teresa Kaczmarczyk Przew.Rady Sołeckiej w Rudnie – czy jest zaplanowane dokończenie budowy drogi w Rudnie w ramach porozumienia ze starostwem ?
Do pkt.6. Informacja Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy Dobre za I półrocze 2007roku .
Wszyscy radni otrzymali materiały w terminie wcześniejszym .
Radni nie zgłosili żadnych uwag do informacji .
Do pkt.7.Pani Ewa Gadomska dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkól w Dobrem przedstawiła informację ze stanu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2007 / 2008 . Informacja na piśmie w załączeniu do niniejszego protokółu .
Radny W.Szymański – ile osób zatrudnionych jest w GZAS ?
P.E.Gadomska – 10 osób , konserwatorzy przeszli do szkół .
Do pkt.8.Pan Ireneusz Gałązka Komendant Gminny OSP przedstawił informację z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobre .


Informacja na piśmie w załączeniu do niniejszego protokółu .
Wójt Gminy – strażacy to grupa ludzi , którzy angażują się w swoją pracę i potrafią innych do niej zachęcić . Dziękuję wszystkim strażakom za udział w imprezach i uroczystościach gminnych i parafialnych . Jesteśmy dumni ze swoich strażaków .
P.I.Gałązka – proszę radnych o zwrócenie uwagi na to co dzieje się w strażnicach, Strażacy nie należycie konserwują ubrania ochronne , a i sprzęt nie zawsze jest właściwie składowany .
Do pkt.9.Pan Piotr Wojda z-ca Komendata Komisariatu Policji w Dobrem przedstawił informację ze stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Dobre. Informacja na piśmie w załączeniu do niniejszego protokółu .
Radny Jacek Sadoch – dotarła do mnie informacja ,że jedna z mieszkanek zgłosiła, że ktoś kradnie kosiarkę , a policjant odpowiedział ,że nie ma paliwa , podczas gdy za chwilę radiowozy pojechały za pijanym rowerzystą .
P.P.Wojda – nie ma takiej sytuacji, że brakuje paliwa . Nie znam szczegółów takiej sytuacji i nie wierzę ,że taka sytuacja zaistniała.
Radny W.Szymański – dlaczego dzielnicowi nie robią spotkań z mieszkańcami? Czy na swojej prywatnej posesji mogę pić piwo ?
P.P.Wojda – jeśli piwo spożywane jest w miejscu publicznym to wtedy jest mandat, a jeśli na swojej prywatnej posesji to trzeba odmówić przyjęcia mandatu. Dzielnicowy długo przebywał na zwolnieniu lekarskim oraz na szkoleniu . Nie usprawiedliwia to jednak braku spotkań . W ostatnim czasie dużo spotkań przeprowadzono w szkołach z młodzieżą .
Radny W.Szymański – wystawiono 800 mandatów , a tylko 37 pouczeń . 800 mandatów to bardzo dużo .
P.Karkosa policjant – w tym roku również wystawiono dużą liczbę mandatów .
Wójt Gminy – nowy komisariat będzie budowany w Stanisławowie, konkretnych działań w tym kierunku jeszcze nie ma .
P.P.Wojda – niezależnie od tego gdzie będzie komisariat my będziemy starali się pracować jak najlepiej. Odnośnie pisma w sprawie dofinansowania zakupu samochodu bardzo liczymy na państwa wsparcie.
Radny St.Paderewski – czy istnieje możliwość zainstalowania świateł na obwodnicy
Wójt Gminy – na razie pojawiła się tylko akcja foto radarów , ale tylko 5 sztuk na terenie powiatu mińskiego . Na etapie opracowania dokumentacji jest przebudowa drogi nr 637 .
Radny M.Koseski – wnioskuje o oznakowanie czarnym punktem drogi nr 637 na odcinku Makówiec – Świdrów.
Wójt Gminy – wielokrotnie występowano o oznakowanie .
W tym czasie obrady opuścił radny Kazimierz Jaglński .
Do pkt.10.Projekt uchwały w sprawie określenia sposobów dokumentowania przez właścicieli nieruchomości wykonywania obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości .
Wójt Gminy omówił projekt uchwały oraz zasady odbioru i pobierania opłat za odpady .
Radny St.Paderewski – przy drodze do Ryni znajdują się dzikie wysypiska śmieci . Wójt Gminy – takie przypadki należy zgłaszać do policji .
Radni w głosowaniu jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr X /58 / 07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2007 rok .
Skarbnik Gminy pani Elżbieta Gadomska omówiła projekt uchwały .
Radny W.Szymański – o co chodzi w dziale .754 ?
Skarbnik Gminy – są to wpłaty od strażaków .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała nr X/ 59/07 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.12. Wójt Gminy – wstępne założenia do projektu budżetu na 2008 rok , są to :
1/ priorytetem jest budowa wodociągów , w pierwszej kolejności Brzozowica , Rynia , Głęboczyca ,


2/w zakresie dróg musimy starać się o środki unijne , a jeśli ich nie otrzymamy to pozostawić na lata późniejsze ,


3 /oświetlenie uliczne ,w kilku miejscowościach są braki , proponuje to załatwić jednym pociągnięciem , niekoniecznie w roku przyszłym,


4/oświata : na remont szkoły podstawowej w Dropiu potrzeba nam ok.267 tys. zł i to zadanie trzeba wykonać, należy zlecić opracowanie dokumentacji na remont szkoły podstawowej w Dobrem. Które z tych zadań będzie zrealizowane to zależy od Rady Gminy , to są tylko moje propozycje
P.I.Gałązka – a co z budżetem na straże?
Wójt Gminy – omówiłem tylko zadania inwestycyjne , spraw innych nie poruszałem .
Do pkt.13. Odpowiedzi na zapytania radnych :
1/ kolejność realizacji zadań ustali Rada Gminy , gdyby udało się pozyskać środki to wodociągi wybudowalibyśmy wszędzie ,


2/ na temat samochodu dla OSP Dobre z nikim nie rozmawiałem i na pewno nie było to kosztem innych jednostek,


3/ to oczywiste , że drogę w Mlęcinie należy okopać rowami ,


4/ sprawa drogi do państwa Hutkowskich , trzeba wybudować most , jeśli Rada Gminy podejmie taką decyzję to będę budował,


5/ równanie dróg nie jest przewidziane ze względu na brak środków , a przed nami jeszcze zima,


6/ odnośnie budowy wodociągu w Brzozowicy udzieliłem już odpowiedzi,


7/ droga w Rudnie , jest to temat do projektu budżetu , na drogi gminne nie będzie środków unijnych,
Do pkt.14. Wolne wnioski .
Podczas przerwy w obradach radni dokonali oględzin działki , którą pani Gromulska zaproponowała , że kupi .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyrazili akceptację na sprzedaż przedmiotowej działki .
P.P.Rawski – jeśli chodzi o strategię to zaplanowano spotkanie w dniu 25 października o godz. 14.. Zapraszam wszystkich radnych i proszę o wnioski.
Wójt Gminy – bardzo ważnym będzie ustawienie kolejności zadań w planie inwestycyjnym .
Radny St.Paderewski – a może na ten dzień zaprosić sołtysów i przewodniczących rad sołeckich .
Wójt Gminy – najpierw porozmawiam z projektantami , jakie oni mają doświadczenia .
P.P.Rawski – na dzień dzisiejszy tylko ja znam wszystkie złożone wnioski, wnioskodawcy nie zgłaszali wygórowanych potrzeb .
Radny St.Paderewski – proponuję ,aby rozdzielić posiedzenia Komisji .
Radny J.Sadoch – wspólne posiedzenia są sporadycznie .
Wójt Gminy – wydaje mi się ,że to dobrze ,że jest dużo radnych przy omawianiu zagadnień .
Radny W.Szymański – wydaje mi się ,że to źle ,że posiedzenie Komisji trwa np. 5 godzin a sesja 2 godziny . Gdzie są kibice na sesji?
Radny J.Sadoch – to nie ring . Przecież mieszkańcy mogą przychodzić na posiedzenie Komisji . To dobrze ,że na komisjach mówi się dużo o konkretnych sprawach , a na sesji jest tylko głosowanie .
Radny Karol Chróścik – skoro mamy dyskutować na sesjach to po co zwoływać posiedzenia Komisji .
Radny St.Paderewski – w mniejszym gronie pracuje się lepiej.
Radny W.Szymański – fundusz na straże jest w gminie czy w strażach ?
Wójt Gminy – fundusz jest w gminie .
Radny K.Chróścik – na posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP ustalono zasady podziału środków .
Radny W.Szymański – dlaczego naszymi pieniędzmi rządzi Zarząd Gminny ?
Wójt Gminy – środkami ja dysponuję , ale w oparciu o ustalenia Zarządu Gminnego.
Do pkt.15. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół z poprzedniej sesji tj z dnia 23 sierpnia br. 9 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Do pkt.16 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Gminy dokonała zamknięcia sesji .
Protokół przyjęto na sesji w dniu 29 listopada 2007 roku
Protokół opublikowano w BIP-ie (bip.gminadobre.pl) w dniu 19 listopada 2007 roku .
Protokółowała: Anna Kalinowska

Accessibility