Brak informacji

 

Protokół Nr XIII/08
z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 22 lutego 2008 roku


w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem .
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.05 i trwały do godziny 14.10.
Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :


1.Jakub Chojecki


2.Mirosław Cyran .
Lista obecności na piśmie w załączeniu .
Do pkt.1.Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik .


Powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 12 radnych co


stanowi 80 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do


podejmowania uchwał .
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad .
Wójt Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w kolejności omawianych


punktów . Wyjaśnił ,że jeśli zostanie podjęta uchwała w sprawie diet dla radnych to


trzeba będzie zrobić korektę w budżecie . Dlatego też zaproponował punkt 16


jako 6 a.


Radny Waldemar Szymański – proponuję punkt 16 i 17 zdjąć z porządku obrad .


Nie stać nas na podwyższanie diet .


Radny J.Sadoch – punkt 17 jest tylko formalnością , projekt uchwały nie jest


żadnym wymysłem .


Wójt Gminy – Komisja Rewizyjna złożyła wniosek i powinien być w porządku obrad . Co do punktu 17 jest to czysta formalność . Do tej pory trzynastka wypłacana była


bez uchwały Rady Gminy , ale w tym roku pojawiły się wyroki sądowe , z których


wynika ,że powinna być podjęta taka uchwała .


Przew.Rady Gminy – projekt uchwały w sprawie diet zgłoszony był przez grupę


4 radnych więc porządek zostaje bez zmian , samo przesunięcie kolejności punktów


nie wymaga głosowania jako zmiany porządku obrad .
Do pkt.2.Komisje nie zgłosiły wniosków do Rady Gminy .
Do pkt.3.Rozpatrzenie pism , które wpłynęły do Rady Gminy :
1/ pismo mieszkańców wsi Rudno i Rudzienko o remont drogi dojazdowej


do ww.miejscowości ,


2/pismo pan Romana Kiljiańczyka o wybudowanie sieci wodociągowej


do posesji położonej w Dobrem ul.Szkolna,


3/ pismo mieszkańców wsi Zdrojówki w sprawie budowy drogi .


– 2 –


Powyższe pisma kieruje się do Wójta Gminy Dobre .
Wójt Gminy – odnośnie dróg . W tej chwili faktycznie stan dróg jest bardzo zły , ale


niebawem będziemy wchodzili z jakimiś pracami .


Odnośnie pisma p.Kilijańczyka – posesja jest ujęta w planie dobudowy wodociągu .


P.Zbigniew Leszczyński mieszkaniec miejscowości Duchów – złożyłem pismo do


Wójta Gminy ,ale prosiłem ,aby odczytać je na sesji .


Wójt Gminy – pismo adresowane jest do mnie . Droga i oświetlenie są ujęte


w planie ,ale nie wiadomo jaki będzie zakres prac .


P.Z.Leszczyński – odwadniacie pola mieszkańcom Sulejówka , a nie dbacie o swoich


mieszkańców , płacę podatek jeden z największych w gminie , 20 lat nie możecie


naprawić drogi . Na co idą moje podatki ?


Przew.Rady Gminy – będzie poprawa pogody wtedy wejdziemy z pracami


na drogi .


Radny Karol Chróścik – proszę przerwać tę dyskusję nie chcę słuchać prywatnych


spraw .


Wójt Gminy – złożono wnioski na uzupełnienie oświetlenia ulicznego . Koszt ich realizacji to kwota ponad 80 tysięcy złotych .W budżecie gminy mamy 30 tys.zł.


Nie podjąłem jeszcze decyzji , które wnioski będą realizowane .


Nie mogę odczytać pisma , które złożył pan Leszczyński gdyż nie nadaje się do


publikowania .


P.Z.Leszczyński – we wsi Duchów jest działka wiejska od lat uprawiana przez ród


Gadomskich , pytam dlaczego ?


Wójt Gminy – sprawa działki będzie omówiona na zebraniu wiejskim .


P.Z.Leszczyński – odnośnie drogi przez Antoninę do Duchowa to albo będzie przez


całą wieś albo nie będzie jej w ogóle .


Wójt Gminy – zrobimy tyle na ile wystarczy nam pieniędzy .
Do pkt.4.Wójt Gminy przedstawił ustna informacje ze swojej działalności między sesjami .
1/ podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej


na prace w SP ZOZ w Dobrem na prace budowlane , w zakresie modernizacji


instalacji elektrycznej , w zakresie wymiany instalacji sanitarno grzewczej .


2/podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej


na wykonanie prac w budynku szkoły podstawowej w Dropiu ,


3/złożono 5 wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o datacje w zakresie


budowy wodociągu , przebudowy drogi gminnej , wyposażenia przedszkola,


termomodernizacji ,


4/dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych na 2008 rok w łącznej kwocie


2 373 898,oo złotych ,


5/ wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 10 115 zł,


6/ złożono 9 wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o dotacje dla jednostek


Ochotniczych Straży Pożarnych ,


7/ brałem udział w przekazaniu samochodów dla policji ,


– 3 –
8/trwają prace nad dokumentacja przebudowy drogi nr 637 ,


9/ biorę udział w Walnych Zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych ,


10/ brałem udział w rocznym spotkaniu policji,


11/ odbyły się Złote Gody dla 5 par ,


12/ brałem udział w spotkaniu z wiceministrem infrastruktury odnośnie zmiany


prawa budowlanego ,


13/ brałem udział w obchodach rocznicowych bitwy pod Dobrem ,


14/odbył się konkurs na stanowisko księgowej podatkowej , konkurs wygrała pani


Bąkowska ,


15/ odbyła się narada z sołtysami z terenu gminy , sołtysi wnieśli o podwyższenie


prowizji i wprowadzenie diet za udział w sesjach i naradach ,


16/trwają prace nad zamknięciem budżetu 2007 roku , dochody zrealizowano


w 98 % , a wydatki w 95 % ,


17/ w ubiegłym tygodniu odbyło się przekazanie samochodu pożarniczego dla


OSP w Dobrem , jednostka otrzymała dotację w kwocie 97 244 zł ,a łączny koszt


zakupu wyniósł 240 tys.zł , pozostałą kwotę straż pozyskała własnym staraniem .


Gminę reprezentował Przewodniczący Rady Gminy .
Radny K.Chróścik – czy przy przebudowie drogi 637 przystanek do Porąb Starych


pozostanie w tym samym miejscu ?


Wójt Gminy – przebieg drogi nie będzie zmieniony , będą tylko skrzyżowania


i trzeci pas do zjazdu . Mogą być tylko minimalne przesunięcia .


Przew.Rady Gminy – czy w Świdrowie zaplanowany jest chodnik ?


Wójt Gminy – tak , chodniki będą w każdej miejscowości .
Do pkt.5.Radny W.Szymański – czy lampy w Rudnie przy drodze powiatowej będą


kiedykolwiek świeciły ?


Wykonano konserwację lampy , ale wraz miga .


Radny J.Sadoch – zgłaszałem problem opłat za energię w remizach OSP .


Ja sądzę ,że albo płacimy wszystkim strażom , albo żadnej .


Radny St.Paderewski – należy usprawnić pracę wydziału komunikacji w Mińsku


Mazowieckim . Trzeba w tej sprawie złożyć wniosek do Starosty .


Druga sprawa to założenie monitoringu w miejscowości Dobre w takich miejscach


jak przystanek , cmentarz .


Kolejna sprawa to organizacja parkingu w okolicach przystanku do Porąb Starych .


W jakim stopniu zaawansowana jest realizacja wniosków unijnych .


Czy będzie funkcjonowało targowisko dla zwierząt , może zainwestować jakieś


środki . Jak przebiega wymiana pokryć z eternitu ?


Kiedy będzie wyremontowana droga na ulicy Kościuszki ?


Kiedy będzie szalet ?


Wójt Gminy – szalet jest .


Radny St.Paderewski – ja mówię o szalecie z prawdziwego zdarzenia .


Drogi powinny być już równane . Pogoda jest dobra dla równarki .


Następna sprawa to most w Czarnogłowiu do państwa Hutkowskich . Tym ludziom
– 4 –
trzeba pomóc .


Trzeba wstawić okno w mieszkaniu komunalnym , w którym mieszka pan Królak .


Spraw kosztów administracji .


Wójt Gminy – koszty utrzymania administracji zostały omówione na posiedzeniu


Komisji Rewizyjnej .


Radny St.Paderewski – samochody przewożące cegłę z cegielni zniszczyły drogę .


Trzeba coś z tym zrobić .


Radny Stanisław Kosim – sprawa dróg do gorzelni ,są bardzo zniszczone ,


ponadto gdzie wylewane są odpady z gorzelni ?


Radny Andrzej Zagrodzki – czy są poczynione kroki dla budowy ogrodzenia


terenu szkolnego w Dropiu ?


Przew.Rady Gminy – w godzinach od 13 do 14 obserwowałem dzieci w parku


oczekujące na autobus . Dzieci te zachowują się bardzo źle , należy porozumieć się


z policją , aby w tym czasie nadzorowała dzieci .


Radny St.Paderewski – sprawę rozwiązałby właśnie monitoring .


Radny J.Sadoch – czy do Wójta doszły sygnały o problemach w Ośrodku Zdrowia ?


Pani Nanjira zmieniła podejście do pacjentów , jest niegrzeczna .
Do pkt.6. Wszyscy radni otrzymali informację Wójta Gminy z realizacji Gminnego


Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Radny J.Sadoch – mam pytanie odnośnie współpracy z poradniami ds.uzależnień.


Jest to kwota 4 tys .zł , w jaki sposób przekazywane są pieniądze .


P.Anna Kacak pracownik UG – pieniądze zwracane są w razie potrzeby lub na


prośbę . Pieniądze nie są wydawane na siłę .


Wójt Gminy – policja organizuje szereg pogadanek dla uczniów gimnazjum .


Nie znam liczby tych pogadanek.


Radny J.Sadoch – planuje się szkolenie nauczycieli oraz monitorowanie problemu


alkoholizmu wśród młodzieży i dzieci . Na czym to polega ?


p.A.Kacak – raz w roku wśród dzieci i młodzieży przeprowadzana jest anonimowa


ankieta .


Radny J.Sadoch – który punkt sprzedaży alkoholu był skontrolowany w 2007 roku ?


P.A.Kacak – do kontroli uprawniona jest policja , która w swoim sprawozdaniu


wykaże ile punktów skontrolowała .


Wójt Gminy – do Komisji nie zgłoszono żadnych wniosków o nieprawidłowościach .


Radny A.Zagrodzki – ile osób zarejestrowanych jest w poradni antyalkoholowej ?


P.A.Kacak – jest to sprawa anonimowa , nikt nikogo nie rejestruje .


Wójt Gminy – w gminie działa punkt konsultacyjny , w 2007 roku udzielono


90 porad .


Radny A.Zagrodzki – czy po przeprowadzeniu ankiet były jakieś wnioski i


spostrzeżenia np.dotyczące narkotyków ?


Wójt Gminy – organizowane są zajęcia profilaktyczne o szerokim zakresie .


Problemu narkotyków na razie nie ma , być może jakieś pojedyncze przypadki .


Radny J.Sadoch – główny wydatek to finansowanie obiadów i organizowanie zajęć
– 5 –


dla dzieci .


Wójt Gminy – dożywianie jest dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem ,


natomiast z zajęć mogą korzystać wszystkie dzieci .
Do pkt.6a/ Projekt uchwały w sprawie diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i diet dla


radnych ..
radny Sławomir Sobiepanek – jestem przeciwny podwyższaniu diet , nie zanosi się


na większe wpływy w podatku i dochodach .
Wydatki wzrastają : oświata , administracja , ale ten wzrost nie wynika


z podwyżki płac .


Sąsiednie gminy mają niższe diety . Nawet w mieście np. w Węgrowie dieta


wynosi 100 zł.


Przew.Rady Gminy – w projekcie uchwały w § 1 mówi się o diecie dla


Przewodniczącego Rady Gminy . zgłaszam wniosek o wycofanie proponowanej


podwyżki do kwoty 1120 zł i pozostawienie jej na dotychczasowym poziomie .


Radny W.Szymański – proszę Państwa proponowany wzrost to wydatek rzędu


1 tysiąca złotych miesięcznie ., a koszt jednej lampy wynosi właśnie 1 tys.zł.


Radny J.Sadoch – jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jako Komisja wnoszę


o auto poprawkę i zamiast kwoty 1120 zł proponuje kwotę 912 zł..


Radny W.Szymański – a jeśli w tym samym dniu będą dwa posiedzenia Komisji ?


Radny J.Sadoch – przecież nigdy nie było podwójnej wypłaty .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 6 głosami za przy 5 przeciwnych


i 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr XIII/79/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.7.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki


Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu


Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Dobre na 2008 rok .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Do pkt.8.Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego


przejęcia przez gminę Dobre od właścicieli nieruchomości położonych na terenie


gminy obowiązków z zakresu utrzymania czystości i porządku .
Wójt Gminy – obecnie prowadzona działalność w zakresie zbiórki odpadów jest


niezgodna z prawem . Trzeba to uregulować . Jeśli referendum będzie miało moc


prawną trzeba ustalić opłatę za odbiór i trzeba to zrobić już dzisiaj .


Proponuje 3 złotych miesięcznie od osoby . Po podjęciu uchwały o referendum


w każdym sołectwie zostanie zorganizowane zebranie . Proszę radnych o udział


– 6 –


w tych zebraniach .


Radny W.Szymański – a jaką mamy pewność , że firmy będą chciały odebrać


odpady właśnie za taką kwotę ?


Wójt Gminy – tak wynika z symulacji kosztów . Obecnie mieszkańcy płaca za odbiór


tylko wtedy kiedy chcą , a podjęcie uchwały będzie narzędziem do egzekwowania


opłaty .


Do przetargu należy ograniczyć zakres usług .


Radny M.Koseski – a co z wysypiskiem?


Wójt Gminy – wysypisko zostanie zamknięte w tym roku .


Radny M.Koseski – czyli firma , która odbierze śmieci będzie miała wolną rękę ich pozywaniu się .


Wójt Gminy – tak .


Radny W.Szymański – mówi się o opłacie 3 zł , będziemy namawiali mieszkańców


do udziału w referendum , ale potem okaże się ,że opłata musi być 4,50 zł . Jak to


wytłumaczyć mieszkańcom . Będą czuli się oszukani .


Przew . Rady Gminy – trzeba dobrze przemyśleć częstotliwość odbioru


poszczególnych rodzajów odpadów .


Wójt Gminy – cenę dla mieszkańców ustali Rada Gminy i jeśli uzna ,że ma być


wyższa od 3 zł to taka będzie . Mieszkańcom trzeba uświadomić potrzebę udziału w


referendum .


Radny Sł.Sobiepanek – można utrzymać stawkę 3 zł , ale jest to również kwestia


ściągalności .


Radny J.Sadoch – jak możemy mówić o opłacie skoro nie było przetargu . Przecież z


przetargu może wyjść kwota 7 zł ?


Wójt Gminy – procedura wynika z zapisów ustawy .


Sekretarz Gminy pan Jan Sabak – aby referendum było ważne udział musi wziąć


30 % mieszkańców uprawnionych do głosowania , a spośród głosujących 50 % musi


opowiedzieć się za..
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr XIII/81/08 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek


zorganizowanych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Dobre oraz


ustalenia opłat za korzystanie z posiłków .
Wójt Gminy – weszły w życie nowe przepisy dot. zasad utrzymania stołówek . Do tej


pory Rada Gminy nie ustalała opłaty za posiłki .


Dla ucznia cena obejmuje tylko koszt produktów , a dla pozostałych osób pełen


koszt .


Można obniżyć koszty wydając posiłki jednodaniowe .


Radny J.Sadoch – czy z posiłków korzystają tylko uczniowie i nauczyciele?


– 7 –
Sekretarz Gminy – tak i pracownicy samorządowi .


Radny St.Paderewski – bywały przypadki , obiady jadały inne osoby .


Wójt Gminy – kiedyś był taki przypadek , ale obecnie nie prowadzi się takich


praktyk.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr XIII/82/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.10. Projekt uchwały w sprawie wniosku o przekazanie na własność gminy Dobre


gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Dobre .


P.Marcin Sitnicki pracownik UG poinformował ,że działki należy skomunalizować


aby w dalszej kolejności mogły być sprzedane .


Radny St.Paderewski – pieniądze ze sprzedaży powinny być przeznaczone na


potrzeby wsi , zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami .


Wójt Gminy – chodziło o pieniądze ze sprzedaży mienia będącego własnością


wsi , a to jest własność Skarbu Państwa .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr XIII/83/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/06 Rady Gminy Dobre


z dnia 28 grudnia 2006 roku dot.powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do


komunalizacji mienia na terenie gminy Dobre .
Wójt Gminy – w związku z tym ,że pracownica UG będąca członkiem komisji


przebywa na urlopie macierzyńskim , a potem na wychowawczym należy uzupełnić


skład komisji .
Radny J.Sadoch zaproponował radnego Karola Chróścika , który propozycję przyjął,


Radny St.Paderewski zgłosił radnego Jana Rudnika ,który propozycji nie przyjął .
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli kandydaturę radnego Chróśćika 11 głosami za


przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .


Accessibility