Brak informacji

 


 


                                                            Protokół Nr XIV/08


 


 


            z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 25 kwietnia 2008 roku


            w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem .


 


 


            Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.oo i trwały do godziny 13.30.


            Radni nieobecni w  chwili rozpoczęcia :


            1.Karol Chróścik,


            2.Kazimierz Jagliński ,


            3.Stanisław Paderewski ,


            4.Andrzej Zagrodzki .


            Lista obecności na piśmie w załączeniu .


 


Do pkt.1.Sesję otworzył i prowadził  Przewodniczący Rady Gminy  pan Jan Rudnik.


            Powitał  wszystkich zebranych poinformował ,że w sesji udział bierze 10 radny,


co stanowi 67 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do


podejmowania uchwał.


 


Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek  obrad .


Na piśmie w załączeniu .


 


W czasie czytania porządku obrad przybyli spóźnieni radni :


1.Karol Chróścik,


2.Stanisław Paderewski ,


3.Andrzej Zagrodzki .


 


Uwag do porządku obrad nie wniesiono .


 


Do pkt.2.Rozpatrzenie pism , które wpłynęły do Rady Gminy :


            1/pismo Starosty Mińskiego  dot.pracy Wydziału Komunikacji  w zakresie obsługi


               interesantów ,


               pismo przyjęto do wiadomości ,


            2/ wyjaśnienie p.Ryszarda Kraciuka  dot.pozbywania się odpadów z gorzelni  w


  Rudzienku  ,


  pismo przyjęto do wiadomości ,


3/wystąpienie pokontrolne Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie ,


  pismo przyjęto do wiadomości ,


4/pismo pana Jana Kalaty zam.Brzozowica 41 o dofinansowanie  budowy linii


  energetycznej ,


 


  Przew.Rady Gminy – pismo pana Kalaty proponuję przekazać do Wójta i


  zaopiniować  na posiedzeniu Komisji   .


  Radny Waldemar Szymański – czy komisje zbiorą się tylko po to ,aby rozpatrzyć to


  jedno podanie ?


  Przew.Rady Gminy – między innymi to pismo .


 


   2  


 


5/pismo pana Jerzego Miąskiewicza zam Dobre  w sprawie stanu dróg  żwirowych


   oraz nieprawidłowościach w  dowożeniu żwiru .


 


  Przew.Rady Gminy – proponuję , aby przy dowożeniu żwiru obecni byli sołtysi  i


  kwitowali  jego odbiór .


  Wójt Gminy – nie mam nic przeciwko temu .


  Faktem jest , że w  ubiegłym roku  na drogach żwirowych niewiele zrobiono  , ale


  naszym priorytetem zwodociagowanie całej gminy .


  Radny W.Szymański – w piśmie jest zarzut  ,że żwir  skradziono , jest to sprawa  dla


  organów ścigania .


  Radny Krzysztof Laskowski – obecnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić  ile i czego


  było nawiezione , jest to sprawa dla sądu .


  Wójt Gminy – pan Miąskiewicz powołuje się na  opinie sołtysów  , ale w ostatnim


  czasie wziąłem udział w zebraniach prawie w każdym sołectwie i  sołtysi nie


  zgłaszali  problemu żwiru  .


  Pan Jerzy Miąskiewicz – proszę wezwać sołtysów  i niech wypowiedzą się .


 


  Przedstawiciel cegielni WIENERBERGER złożył ustne wyjaśnienie w sprawie


  drogi przebiegającej koło pana Czerepińskiego .i podtrzymał stanowisko odnośnie


  wykupu tej drogi .


  Przew.Rady Gminy – przedstawiciel firmy pan Deptuła  odbył już dwa zebrania


  z mieszkańcami  , którzy złożyli  oświadczenia , że nie korzystają i nie będą


  korzystać z tej drogi .


  Wójt Gminy – dyskusje  trwają od poprzedniej kadencji  , obecnie prowadzone są


  czynności formalno prawne , temat będzie  podejmowany  na następnej sesji .


  P.J.Miąskiewicz – ja nie mam dojazdu do działki .


  Radny Jacek Sadoch –  z tego co wiemy to pan Miąskiewicz również wyraża zgodę


  na sprzedaż drogi .


  Wójt Gminy – pismo powinna rozpatrzyć Komisja Rewizyjna . Chociaż nie wiem jak


 obecnie zbadać ilość dowiezionego żwiru .


  Prosi Pan w piśmie  o  dane o opłatach , imiennie takie informacje nie mogą być


  podane , jedynie liczbowo .


  Radny J.Sadoch – padła propozycja  , aby Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą .


  Prosiłbym o jakieś dowody , oświadczenia sołtysów , dokumentację z Urzędu Gminy .                P.J.Miąskiewicz – czy jest ogłoszony przetarg na równarkę ?


  Wójt Gminy – nie , nie ma . Nie było konieczności ogłaszania przetargu .


  Miał Pan uwagi  do przetargu na żwir , wcale Pan do niego nie przystąpił , bo


  nieprawidłowo odczytał Pan warunki udziału w przetargu . 


  Radny W.Szymański – w dniu dzisiejszym  była na drogach równarka  , pytam po co


  skoro nic nie zrobiła .


  Wójt Gminy – zawsze tak jest , że do prac na drogach są uwagi .


  P.Czwarnóg sołtys wsi Adamów – kto równał drogę w Adamowie , jest teraz


  nieprzejezdna ?


  Wójt Gminy – nie umiem odpowiedzieć na to pytanie gdyż jest to droga powiatowa .


  Przew.Rady Gminy – składam wniosek  , aby sołtysi kwitowali odbiór żwiru .


  Pismo przekażemy do Komisji  Rewizyjnej .


  P.J.Miąskiewicz – odbiór żwiru niech kwituje Rada Sołecka , sołtysa  można


  przekupić .


   3  


 


 


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli wniosek o przekazaniu pisma


do Komisji rewizyjnej .


 


Do pkt.4.Wójt Gminy przedstawił ustną informację ze swojej działalności od czasu ostatniej


sesji tj.od dnia 22 lutego 2008 roku :


1/w dniu 20 kwietnia odbyło się referendum gminne tzw.śmieciowe  , udział w nim


wzięło prawie 40 % uprawnionych mieszkańców ,


2/otrzymaliśmy trzecią już decyzję  zamykającą targowicę , od decyzji złożono


odwołanie ,


3/złożono wnioski o dotację do WFOŚ i GW w Warszawie  na rekultywację


składowiska  odpadów oraz na utylizację azbestu  z budynków ,


4/złożono wniosek o datację do Marszałka Woj.Maz. na wykonanie   projektu


rekultywacji składowiska odpadów ,


5/ogłoszono konkurs  „Piękna Zagroda Wiejska „ , o sfinansowanie nagród złożono


wniosek do Marszałka Woj.Maz.,


6/otrzymaliśmy dotacje z urzędu Marszałkowskiego na realizację następujących zadań :   – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dropiu , kwota 45 tys.zł,


  – budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrem etap II kwota


     30 tys. zł,


  – budowa wodociągu północnego kwota  500 tys.zł,0


7/trwają prace projektowe  dot.opracowania dokumentacji  niezbędnej do wykonania


 remontu pomieszczeń w SP ZOZ w Dobrem,


8/rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w


miejscowości   Brzozowica , Głęboczyca , Rynia , Kobylanka  na kwotę netto


1 010 672,03 zł plus podatek VAT ,


9/trwają prace projektowe  dot.opracowania kompletnej

Accessibility