Brak informacji

 Protokół Nr XIX/09


z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 18 lutego 2009 roku w lokalu


Urzędu Gminy w Dobrem .
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.05 i trwały do godziny 12.45.


Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia ;


1.Kazimierz Jagliński ,


2.Stanisław Paderewski,


3.Andrzej Zagrodzki ,


4.Barbara Zaperta.
Do pkt.1.Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik , powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 11 radnych , co stanowi 74 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał.
W tym czasie przybył spóźniony radny pan Stanisław Paderewski .
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad.


Na piśmie w załączeniu .


Uwag do porządku nie wniesiono.
W czasie czytania porządku przybyli spóźnieni radni;


1.Kazimierz Jagliński,


2.Barbara Zaperta .
Do pkt.2.Nie wpłynęły pisma do Rady Gminy.
Do pkt.3.Komisje nie złożyły wniosków.
Do pkt.4.Wójt Gminy przedstawił ustną informację z działalności od czasu ostatniej sesji tj.od dnia


29 grudnia 2009 roku ;


1/odbył się przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Drop, Makówiec Duży , Świdrów,


Sąchocin , Nowa Wieś , Marcelin,Kąty Borucza ,Rynia , Rudzienko – Mlęcin , Sołki ,


Czarnocin , Czarnogłów ,


2/trwa budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Dobre ul.Rynek


ul.Głowackiego i ul.Sikorskiego ,


3/naliczono i zebrano opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na dzień 31 stycznia 2009 roku w kwocie 37 771 ,oo złotych ,


4/odnośnie wniosku w sprawie wydania zakazu poruszania się samochodem ciężarowym panu Robertowi Kruszewskiemu ustalono następujące fakty :


pismo nie jest podpisane i nie wiadomo komu udzielić odpowiedzi , nie można postawić zakazu dla konkretnego samochodu , znaki ograniczające ruch samochodów ciężarowych stosuje się na drogach o dużym natężeniu ruchu , który może zagrażać


bezpieczeństwu,miejscowość Gęsianka jest typowo wsią rolniczą , przez którą poruszają się pojazdy obsługujące rolników np.odbierające mleko , dostawcy pasz ,


nawozów, materiałów budowlanych . Umieszczając znak zakazu wjazdu spowodujemy zakłócenia prawidłowego rozwoju wsi co przyczyni się do niezadowolenia wśród mieszkańców,


5/rozstrzygnięto konkurs na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ,


6/ w sołectwie Katy Borucza odbyły się wybory uzupełniające na funkcję sołtysa ,


nowym sołtysem został wybrany pan Wiesław Słowik ,


7/pozytywnie rozpatrzono wniosek o środki unijne w ramach programu Kapitał Ludzki


w kwocie 870 tysięcy złotych ,


8/w ostatnim czasie biorę udział w walnych zebraniach strażackich ,


9/odbyła się narada z sołtysami , głównym tematem było spotkanie z lekarzem


weterynarii ,


10/ gmina Dobre pozyskała środki na usuwanie azbestu , w tym celu będzie konieczne


powołanie komisji ,


11/w najbliższym c zasie odbędzie turniej samorządowców w piłce siatkowej ,


12/wysyłane są nakazy podatkowe .
Do pkt.5.Zapytania radnych .


Radny Waldemar Szymański – trzeba sprawdzić wywóz śmieci przez cegielnię .


Wójt Gminy – otrzymaliśmy przecież w tej sprawie informację .


Radny W.Szymański – ale śmieci wywożone są nadal w niewłaściwy sposób .


Wójt Gminy – kontrolę w tym zakresie może przeprowadzić Inspekcja Ochrony Środowiska i jeśli ktoś posiada informacje o nielegalnym wywozie śmieci należy bezpośrednio zawiadomić Inspekcję .


Radny Krzysztof Laskowski – problem zgłoszony przez pana Szymańskiego jest bardzo ważny , może pan radny złoży pismo i prześlemy je do odpowiednich organów .


Pan Jan Gadomski sołtys wsi Rudzienko – sprawa śmieci jest bardzo złożona i wiem z praktyki , że wszystko trzeba udokumentować .


Radny Mirosław Koseski – chyba raczej chodzi o to ,aby ten problem załatwić we własnym zakresie , czy nie można nakazać , aby po dobrej woli usunięto odpady .


Radny St.Paderewski – proszę o przygotowanie szczegółowej informacji ile kosztuje utrzymanie administracji w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Kultury .


Kiedy będzie budowa ronda na obwodnicy? Dlaczego nie odśnieża się dróg w tym roku ? Dziękuję za drogę do Żukówki .


Pan Wiesław Słowik sołtys wsi Katy Borucza – czy istnieje możliwość budowy drogi lokalnej dla mieszkańców Kątów Borucza bo drogą nr 50 nie da się chodzić?


Radny Kazimierz Jagliński – – czy były jakieś rozmowy z właścicielem gorzelni odnośnie poruszania się pojazdami ciężkimi po naszych drogach .?


Radny Krzysztof Czumaj – czemu jest rozbieżność od ilości lamp oświetleniowych ?
Do pkt.6.W sesji udział wziął pan Sławomir Błażejczyk delegat do Izb Rolniczych.


przedstawił radnym informację o zadaniach Izb oraz z działalności Rady Powiatowej


w Mińsku Mazowieckim .


Informacje na piśmie w załączeniu .


Radny St.Paderewski – uważam ,że na naszym terenie brakuje zajęcy i kuropatw


.czy nie można prowadzić zakazu połowu na kilka lat .


P.Błażejczyk -zgadzam się z Panem , to koło łowieckie dba o to , aby było co łowić ,


główną przyczyną braku zajęcy to nadmiar lisów .


Izby Rolnicze są organem opiniodawczym .


Radny K.Laskowski – w jakim zakresie Izby prowadzą szkolenia , czy Izba opiniuje ustawy dla rolników ?


P.Błażejczyk – Izby prowadzą szkolenia chociaż nie mają zaplecza w postaci pracowników , opiniują również ustawy dotyczące rolników .


Przew.Rady Gminy – czy Izby mają mechanizmy , aby świadczenia rolnicze były wyższe ? Chodzi o renty strukturalne.


P.Błażejczyk – są prowadzone rozmowy ,ale nie przynoszą efektu .Do pkt.7.projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw Wójtowi Gminy Dobre .
Wójt Gminy – uchwała ta niezbędna jest do pozyskania środków w ramach programu Kapitał Ludzki .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIX/132/09 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.8.Pani Anna Kacak przewodnicząca komisji AA przedstawiła sprawozdanie z realizacji


Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Dobre za 2008 rok.
Sprawozdanie na piśmie w załączeniu .
Przew.Rady Gminy – był taki czas ,że we wsiach były kluby, czy teraz nie zastanowić się nad tym , aby uruchomić ich działalność . Dzieci i młodzież nie mają gdzie spędzać wolnego czasu .
Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i


Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Dobre na 2009 rok .
Radny St.Paderewski – byłem i jestem przeciwny temu , aby dzieci z rodzin


patologicznych wyjeżdżały na wakacje . Sądzę ,że lepszym będzie zakup butów , ubrań i książek .


Radny K.Laskowski – ja mam akurat przeciwne zdanie . Tym dzieciom trzeba pokazać inny świat , ten normalny bez alkoholu i innych nałogów.


Dzieci z rodzin patologicznych mają niska samoocenę .


Radny Mirosław Cyran – niech wypowiedzą się co wolą , czy kolonie czy buty.


Wójt Gminy – takie wyjazdy są konieczne , odbywają się spotkania z terapeutami .


Radny K.Jagliński – zgadzam się z panem Wójtem i panem Laskowskim .


Radny St.Paderewski – najpierw rodziców trzeba zmusić do normalnego życia .


Radny W Szymański – czy na naszym terenie są przypadki zażywania narkotyków .


P.Anna Kacak – robiąc rozeznanie , stwierdzono ,że w 2008 roku takich przypadków


nie było .


Wójt Gminy – działania prowadzone są przez cały rok.


Rozważaliśmy utworzenie świetlicy terapeutycznej , ale pojawiły się problemy finansowe i lokalowe. .


Teraz myślimy o świetlicy środowiskowej , której organizacja jest dużo prostsza .radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .


Uchwała Nr XIX/133/-9 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla


nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre .
Wójt gminy – podjęliśmy uchwałę 29 grudnia , ale w międzyczasie zmianie uległa Karta Nauczyciela i w związku z tym należy podjąć nową uchwałę .


Główna różnica to czas obowiązywania regulaminu , teraz będzie obowiązywał bezterminowo .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy 3 wstrzymujących się


od głosu .Uchwała Nr XIX/134/09 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie niezbudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Dobre stanowiącej własność gminy oraz na


bez przetargowy tryb zawarcia umowy dzierżawy.
Wójt Gminy – firma PLAY zwróciła się do nas o wydzierżawienie terenu o pow.


100 m 2 na posadowienie anten , firma oferuje 950 zł netto miesięcznie .


P.W.Słowik – czy polepszy się słyszalność na terenie całej gminy ?


Wójt Gminy – trudno jest mi mówić o danych technicznych , ale sądzę ,że słyszalność ulegnie poprawie , firma planuje cały ciąg wieży .Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr XIX/135/09 na piśmie w załączeniu ..
Do pkt.12.Projekt uchwały w sprawie przyznania dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobre .
Radny W.Szymański – jaka to będzie kwota ?


Przew.Rady Gminy – netto wyniesie 5 692,56 złotych .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy 3 wstrzymujących


się od głosu .
Uchwała Nr XIX/136/09 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.13.projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobre do projektów kluczowych realizowanych przez


Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1


„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez


budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez


stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej


administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 


dwudzielności potencjału województwa”.
P.W.Słowik – czy Urząd Gminy mógłby pomóc w dostępie do internetu .


Wójt Gminy – Marszałek Województwa zobowiązał się ,że do 2010 roku województwo


mazowieckie będzie miało dostęp do internetu droga radiową .Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .


Podczas głosowania nieobecny jeden radny pan Mirosław Koseski ..
Uchwała Nr XIX/137?09 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.14 Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu przy opracowaniu dokumentacji dla nieruchomości stanowiącej działki


nr 344 i 584 we wsi Mlęcin gm. Dobre do zmiany przebiegu dróg powiatowej


nr 2214W i gminnej nr 220301W we wsi Mlęcin i regulacji ich stanu prawnego.
Projekt uchwały omówił szczegółowo Wójt Gminy .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIX/138/09 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.15.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIX/139/09 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.16 Odpowiedzi na zapytania radnych .
Wójt Gminy – 1/zwracałem się do cegielni o informacje odnośnie usuwania


odpadów i taką odpowiedź na piśmie otrzymałem .


2/przygotuję informację o kosztach utrzymania administracji Urzędu Gminy


oraz GOK-u,


3/trwają cały czas prace związane z przebudową drogi nr 637 , do 2011 roku mają powstać ronda ,


4/w tym roku zima jest łagodna i drogi są przejezdne , trochę problemu jest jedynie w dniu dzisiejszym,


5/odnośnie drogi lokalnej w Katach Borucza , przede wszystkim nie jest to w gestii gminy , ponadto drogi lokalne buduje się tylko przy drogach głównych o bardzo dużym natężeniu ruchu,


6/odnośnie zapytania pana Jaglińskiego , każdy właściciel pojazdu może poruszać się


po drogach nie pytając nikogo o zgodę ,


7/ceny energii za oświetlenie uliczne , zależy to od mocy żarówki


Do pkt.17.Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół z poprzedniej sesji tj.z dnia


29 grudnia 2008 roku 13 głosami za przy 2 wstrzymujących się od głosu .
Do pkt.18..Wolne wnioski .


Wójt Gminy – w związku z programem usuwania azbestu proszę o wytypowanie


jednego radnego do komisji .


Radny A.Zagrodzki -jakie będą zasady rozpatrywania wniosków ?


Wójt Gminy – według kolejności zgłoszeń , trzeba będzie jednak mieć komplet dokumentów .


Radny A.Zagrodzki – czy to będzie obejmowało wszystkie budynki .


Wójt Gminy – tak .


Radny Jacek Sadoch – na Komisjach była mowa o 2 radnych do komisji .Skąd ta zmiana . Czy będzie można równocześnie skorzystać z dofinansowania z powiatu ?


Wójt Gminy – być może przejęzyczyłem się mówiąc o dwóch radnych , ale nic nie stoi na przeszkodzie , aby było dwóch.. Łączenie dwóch dofinansowań nie wchodzi w rachubę . Chociażby z jednego powodu , zawsze potrzebny jest oryginał faktury .


Radny St.Paderewski – ja uważam ,aby nie mieszać radnych do komisji . Niech będą sami pracownicy .
Radny J.Sadoch zaproponował do komisji radnego Mirosława Koseskiego .
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli kandydaturę 14 głosami za przy


1 wstrzymującym się od głosu .
Radny K.Laskowski – w Dobrem targi tracą na znaczeniu , prosiłbym o porównanie kosztów za 2009 rok i 2008 i zastanowić się co dalej .


Przew.Rady Gminy – w sobotę jest targ w Stanisławowie , jest to bardzo dogodny dzień bo wolny od pracy .


Radny W.Szymański – wnoszę o podwyższenie prowizji dla sołtysów o 5 % dla wszystkich po równo .


Radny J.Sadoch – jednakowa procentowa podwyżka nie będzie sprawiedliwa .


Radny K.Laskowski – Komisja budżetowa powinna rozważyć ten problem . Nie


chcemy podwyższać podatków , ale chcemy wydawać pieniądze . Można obniżyć


diety dla rady i nie podwyższać prowizji .


Radny W.Szymański -trudno jest znaleźć kandydata na sołtysa .


Wójt Gminy – wniosek wymaga przemyślenia bo 5 % jest niesprawiedliwe i nie


przemyślane . Wniosek trzeba dopracować .Około połowa sołtysów nie dostaje prowizji procentowo.


Radny K.Laskowski – działajmy spokojnie i bez emocji .


Radny W.Szymański – wnoszę wniosek o zmniejszenie diet dla radnych za sesje do kwoty 100 złotych .


Radny A.Zagrodzki – proponuję zwołać wspólne posiedzenie wszystkich Komisji .


Radny K.Chróścik – od tego roku wprowadziliśmy diety dla sołtysów


Radny St.Paderewski – w Kątach Borucza mieszka rodzina bez oświetlenia ulicznego .


Problem ten zgłaszam od dwóch lat .


Radny W.Szymański – czekam na głosowanie nad wnioskami .Przew.Rady Gminy – proponuję , aby wniosek o podwyższenie prowizji


przekazać na posiedzenie komisji .


Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek 12 glosami za przy 2 wstrzymujących się od głosu , 1 radny nie brał udziału w głosowaniu .
Radny K.Laskowski – odnośnie obniżenia diet dla rady , może przedyskutujmy


temat na komisjach i dopiero podejmiemy decyzję .


Radny M.Koseski – proponuję 10 minut przerwy.


Wójt Gminy – udawało się nam do tej pory nie wprowadzać wniosków pod publikę .


Zróbmy tak i teraz , zastanówmy się , podyskutujmy .


Radny W.Szymański – nic Pan nie mówił w momencie podwyższania diet czy podwyżki dla Pana .


Wójt Gminy – ja mówię o sposobie podejmowania decyzji , a nie o samych decyzjach .


Radny St.Paderewski – wnoszę o przerwanie dyskusji.


Przew.Rady Gminy – czy wniosek o obniżkę diet do 100 zł i dzisiaj już głosowanie


i projekt uchwały na kolejna sesję ?


Radny W.Szymański – tak .Radni w głosowaniu jawnym nie przyjęli wniosku 6 głosami za przy 7 przeciwnych


i 2 wstrzymujących się od głosu .
Radny K.Chróścik – zapraszam radnego Szymańskiego na wspólne posiedzenie Komisji .


Radny A.Zagrodzki – proszę o powrót do wspólnych posiedzeń Komisji .


Radny Sł.Sobiepanek – nie głosowaliśmy żadnych rozwiązań . To tylko kwestie


umowne . Czasem są zasadne wspólne posiedzenia ze względu na gości zaproszonych .


Radny K.laskowski – przewodniczący Komisji mogą przecież ustalić , które posiedzenia będą wspólne .


Radny K.Jagliński – w ubiegłym roku na wspólnym posiedzeniu Komisji przyjęliśmy jakieś ustalenia , a potem wycofaliśmy się z nich .
D

Accessibility