Brak informacji

PROTOKÓŁ NR  XV/08


 


 


            z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu  18 czerwca 2008 roku w lokalu


Urzędu Gminy w Dobrem.


 


 


Obrady rozpoczęły się o godzinie  9.oo i trwały do godziny 12.15 .


Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :


1.Andrzej Zagrodzki.


Lista obecności na piśmie w załączeniu .


 


Do pkt.1.Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik .


            Powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w  sesji udział bierze 14 radnych ,


co stanowi 93 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do


podejmowania uchwał .


 


Do pkt.2.Nastepnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał rotę ślubowania radnego ,


            nowo wybrany radny , wybrany  w wyborach uzupełniających  w dniu 1 czerwca


            2008 roku w okręgu nr 4  pan Krzysztof Czumaj wypowiedział słowo „Ślubuję”


            oraz dodał „Tak mi dopomóż Bóg „.


 


            Następnie Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił porządek obrad .


            Na piśmie w załączeniu .


            Uwag do porządku nie zgłoszono .


 


Do pkt.3.Rozpatrzenie pism , które wpłynęły do Rady Gminy :


            1/Pismo pani Jadwigi Ruty  w sprawie niezgodności co do pomiarów działki będącej


własnością pani Ruty , a działką gminną .


Przew.Rady Gminy – my jako Rada Gminy  nie możemy nic powiedzieć .


Wójt Gminy – sprawa  ustalenia granic  jest poza  gminą , to są pomiary geodezyjne .


 Jeśli i geodezja wyznaczy jakąś granicę to my ją  przyjmiemy .


Pismo przesłano do geodezji .


P.J.Ruta – ja chcę odzyskać tylko to co do mnie należy .


Przew.Rady Gminy – czekamy na odpowiedź z geodezji .


 


2/pismo pana Jan Kalaty zam.Brzozowica  o sfinansowanie  budowy linii


energetycznej do budynku mieszkalnego .


Radny Stanisław Paderewski – tej sprawy nie należy całkowicie negować . Może


zrobić  to w przyszłym roku .


Przew.Rady Gminy – komisje podczas wspólnego posiedzenia w dniu 16 czerwca br.


pismo zaopiniowały negatywnie .


Radni nie wnieśli uwag  do opinii Komisji .


 


3/Pismo Pana Jerzego  Miąskiewicza .


Protokolantka odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  z przeprowadzonej 


kontroli w zakresie dostawy pospółki żwirowej z profilowaniem na drogi gminne


w 2007 roku .


Sprawozdanie Komisji wraz  z protokółem z posiedzenia Komisji znajduje się


w aktach  Nr BRG.0063-1/08 .


   2     


 


 


Przew.Rady Gminy – Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w dostawie żwiru .


Co do sprzedaży drogi przy cegielni , po konsultacji  z radcą prawnym  proponuję


wycofać się ze sprzedaży .


Pan Jerzy Miąskiewicz – prosiłbym , aby odbiór  żwiru kwitował  sołtys lub rada


sołecka..


Radny J.Sadoch Przew.Komisji Rewizyjnej – Komisja wysunęła właśnie taką


propozycję .


 


Do pkt.4.Komisje nie złożyły wniosków .


 


Do pkt.5.Wójt Gminy Dobre przedstawił  informację z swojej działalności od czasu ostatniej


sesji tj.od dnia 25 kwietnia br.


1/odbył się przetarg na obsługę selektywnej  zbiórki odpadów komunalnych ,


  złożono tylko jedną ofertę  na kwotę 22 tys.zł netto , ze względu na cenę przetarg


  unieważniono  , podjęto negocjacje  z firmami  zajmującymi się zbiórką odpadów ,


  w wyniku tych negocjacji  będzie podpisana umowa z PGK Węgrów  za kwotę


  6008,01 zł netto za miesiąc do końca tego roku ,


2/ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej Rąbierz Kolonia – Duchów ,


  przedsięwzięcie dotowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie


  70 tys.zł.


3/rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w


  miejscowościach  Adamów , Mlęcin, Sołki, Makówiec Duży , Drop , Joanin, Wolka


  Kobylańska za kwotę  622 587,52 zł netto ,


4/trwa budowa  sieci wodociągowej z przyłączami  w miejscowościach   Głęboczyca  ,


  Brzozowica  , Rynia , Kobylanka ,


5/ rozstrzygnięto przetarg na budowę infrastruktury  sportowej  przy Szkole


  Podstawowej  w Dobrem za kwotę 51 269,73 zł netto,


6/ogłoszono przetarg na  wykonanie dokumentacji  projektowo kosztorysowej sieci


  wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Rudzienko , Rakówiec, Wólka


  Mlęcka , Gęsianka ,


7/rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej  sieci


  wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Modecin , Radoszyna , Jaczewek ,


  Ruda Pniewnik ,  Makówiec Mały  , Wolka Kobylańska  za kwotę  114 700,oo zł


  netto ,


8/przygotowywanie wniosków do WFOŚ i GW w Warszawie  dotyczących  budowy


  wodociągów w gminie Dobre ,


9/trwają prace  projektowe dotyczące  opracowania kompletnej dokumentacji


  projektowo kosztorysowej    na wykonanie  prac projektowych  budowy sieci


  wodociągowej w miejscowości Dobre , Wólka Kokosia , Poręby Stare .


10/brałem udział w szkoleniu dotyczącym  zarządzania  kryzysowego ,


11/brałem udział w spotkaniu z panią  Hall  minister oświaty  ,


12.odbyło się spotkanie członków Lokalnej Grupy Działania , w skład tej grupy


  wchodzi 7 gmin ,


13/odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Dropiu , został nim


  dotychczasowy dyrektor pan Stanisław Laszczka ,


14/ogłosiłem konkurs na ścieżki rowerowe na terenie naszej gminy ,


15/w Porębach Nowych odbyły się manewry strażackie Remiza 08 połączone


   3   


 


 


  z obchodami Powiatowego  Dnia Strażaka , impreza była bardzo dobrze


  zorganizowana , strażacy z Porąb włożyli ogrom pracy .


16/w najbliższym czasie odbędą się następujące  imprezy na terenie  gminy :


   – 25 lipca Powiatowe Święto Policji ,


   – 17 sierpnia Dożynki Gminne,


     3 sierpnia  obchody rocznicy mordu ludności przez hitlerowców ,


17/ odbyły się dni Dobrego ,


 


Do pkt.6.Zapytania radnych .


 


            Radny Sławomir Sobiepanek – kiedy będzie  odbiór śmieci wielko gabarytowych.


            Wójt Gminy – data umieszczona jest w haromonogramie .


            Radny St.Paderewski –  przy odbiorze śmieci proszę nie pominąć letników .


            Wójt Gminy – na mocy przeprowadzonego referendum śmieci będziemy odbierali


            od mieszkańców na stałe zameldowanych , problemem jest jednak to ,że ta zbiórka


            będzie niezbyt często .


            Radny St.Paderewski – jak przebiegają prace przy  przebudowie SP ZOZ ?


            Co dała zmiana  na stanowisku dyrektora GOK ?


            Radny Kazimierz Jagliński – działkowicze pozostawiają śmieci na przystankach ,


            Może  pracownicy fizyczni z gminy   opróżnialiby kosze na dzień przed zbiórką


śmieci .


Radny Waldemar Szymański – czy te osoby , które w 2006 roku miały odroczone


podatki wpłaciły należności .


 


 


Do pkt.7.Projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Dobre .


 


            Radny Mirosław Koseski – a co się stanie ,jeśli  nie odwołamy Sekretarza ?


            Przew.Rady Gminy – i tak odejdzie .


            Radny W.Szymański – czy nie może Pan pozostać na pół etatu ?


Accessibility