Brak informacji

 

Protokół Nr XVI/08
z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 11 września 2008 roku w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem..
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.oo i trwały do godziny 12.10 .
Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :


1.Kazimierz Jagliński .
Do pkt.1.Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik .


Powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze


14 radnych co stanowi 94 % ustawowego składu Rady , w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad.


Na piśmie w załączeniu .


Wójt Gminy pan Krzysztof Radzio poprosił Radę o przesunięcie punktu 8 jako punkt 2 z uwagi na brak czasu pani dyrektor GZAS .


Nie wniesiono uwag do powyższej propozycji .
Do pkt.8. Pani Ewa Gadomska dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół przedstawiła informację ze stanu przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego .


Informacja na piśmie w załączeniu .

Radny Waldemar Szymański – jaki będzie koszt zbicia tynku na szkole w Dobrem?

P.Ewa Gadomska – jest to kwota 68 tysięcy złotych netto .

Radny W .Szymański – a czy ktoś robił wycenę tych prac?

P.E.Gadomska – tak , była wycena .

Wójt Gminy – w zakres prac wchodzi nie tylko samo zbicie tynku , ale montaż i demontaż rusztowań .

Radny Jacek Sadoch – czy ubezpieczenie uczniów jest obowiązkowe ?

P.E.Gadomska – szkoły zajmują się tym we własnym zakresie .

Wójt Gminy – ubezpieczenie nie jest obowiązkowe , ale na ogół składkę płacą wszyscy uczniowie , chociaż zdarzają się pojedyncze przypadki nie płacenia . Odnośnie funkcjonowania prywatnego przedszkola .Za około 3 miesiące placówka będzie miała stałe przyłącze energetyczne i uzyska status przedszkola , na przyszły rok trzeba będzie zabezpieczyć środki na dotację .

Radny Stanisław Paderewski – czy są prowadzone spotkania z dziećmi na temat bezpieczeństwa ?

Wójt Gminy – takie zajęcia są prowadzone .

W tym czasie przybył spóźniony radny Pan Kazimierz Jagliński .

Radny St.Paderewski – czy są prowadzone kursy na kart rowerowe?

Wójt Gminy – tak , są prowadzone takie kursy .

Radny Krzysztof Laskowski – sprawy bezpieczeństwa omawiane są podczas pierwszych godzin wychowawczych .

Radny Andrzej Zagrodzki – czy szkoła objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej .

P.E.Gadomska – tak .
Do pkt.2. Pismo pana Mirosława Miąskiewicza zam.Dobre o naprawienie drogi przy cegielni.
Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy nie ma działań mających na celu uzyskanie koncesji na wydobycie kopalin .

P.Jerzy Miąskiewicz ojciec Mirosława – obecnie trwają prace geodezyjne ,chodzi mi o to , aby zwrócono nam zainwestowane pieniądze .

Pan Konrad Deptuła przedstawiciel firmy WIENERBERGER – a o jakich kosztach Pan mówi .?

P.J.Miąskiewicz – kupiłem ziemię pod wydobycie kruszywa.

Wójt Gminy – nam nic nie wiadomo o tym , że Pan posiada tam działkę . Jest tylko umowa dzierżawy , aktu własności nie ma.

Radny W.Szymański – droga jest rozjeżdżona przez cegielnię , doprowadźcie ją do stanu przejezdności .

Radny K.Laskowski – to są sprawy prywatne , pomiędzy cegielnią i Panem Miąskiewiczem , załatwcie je poza forum Rady .

Przew.Rady Gminy – zamykam dyskusję , bo to nie jest sprawa rady .

Radny W.Szymański – pismo jest do Rady .
Do pkt.3.Wnisków Komisji brak .
Do pkt.4.Nastepnie Wójt Gminy przedstawił informację ze swojej działalności od czasu ostatniej sesji :


1/wykonano nakładkę bitumiczną na ulicy Przemysłowej w Dobrem o długości 160 mb.


2/przebudowano przepust na rzece w Czarnogłowiu ,


3/wykopano rowy przydrożne w Wólce Mlęckiej ,


4/wykonano przepust drogowy na drodze Rakówiec – Grabniak,


5/wykonano dowóz żwiru na drogi w Osęczyźnie , Porębach Starych , Grabniaku, Wólce Mlęckiej , Mlęcinie , trwają prace mające na celu dalsze dowiezienie żwiru ,


6/wykonano stabilizację betonową drogi w Duchowie na odcinku 1055 mb drogi ,


7/ złożono wniosek do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie na dofinansowanie programu Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. Otrzymano dotację w wysokości 12 800,oo złotych na założenie monitoringu . Jest to wersja standardowa z możliwością rozszerzenia .

8/złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI . Tytuł złożonego przez nas projektu to Dobre ( bo nasze) – gmina dzieciom. Wnioskowane dofinansowanie 876 916 ,oo złotych .

9/ w dniu 25 sierpnia odbył się przetarg na dostawę sprzętu i umundurowania dla potrzeb OSP z terenu gminy Dobre . Na dostawę pompy pływającej dla OSP Rudzienko przetarg wygrała firma MATPOŻ z Lublina za kwotę 4 514,33 zł brutto, a na dostawę dla OSP Sołki wygrała firma KADIMEX z Warszawy za kwotę 10 080,86 złotych brutto . Powyższy sprzęt został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego .

10/ podpisano umowę dot.projektu rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów w Makówcu Dużym ,

11/podpisano porozumienie z Woj.Mazowieckim dot. współorganizacji konkursu „Piękna zagroda wiejska 2008 „ . Sfinansowano zakup nagród na kwotę 3 500,oo zł,

12/podpisano porozumienie z Woj.Mazowieckim dot.współorganizacji akcji „Sprzątanie Świata”, sfinansowano zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcji na kwotę 5 000,oo złotych .

13/ Woj.Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Mińsku Mazowieckim przeprowadził kontrolę składowiska w Makówcu Dużym .

14/ w dniu 25 lipca w Dobrem odbyło się Powiatowe Święto Policji ,

15/odbyła się rocznica wydarzeń w Gęsiance ,

16/ w dniu 17 sierpnia odbyły się dożynki gminne ,

17/trwają inwestycje gminne,

18/odnowiono pomieszczenia w Urzędzie Gminy ,do prac wykorzystano pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych ,

19/ do przemyślenia dla radnych sprawa związana ze zbiórką odpadów w latach następnych ,

20/ na ostatnim posiedzeniu Komisji obecni członkowie pozytywnie zaopiniowali złożenie wniosku o budowę chodników w Dobrem oraz okrawężnikowanie drogi w Mlęcinie , połowę kosztów pokrywa powiat a , połowę gmina ,

P.Jan Gadomski sołtys wsi Rudzienko – mieszkańcy skarżą się , że otrzymują za mało worków na wymianę przy odbiorze odpadów .

Sekretarz Gminy pana Sławomir Miąskiewicz – firma zobowiązana jest do wymiany worek za worek , ale jeśli śmieci są w innym worku niż firmowym to wtedy worka na wymianę nie pozostawiają .

P.J.Miąskiewicz- a co ze śmieciami z cegielni , odbiera je pan Koseski do RSP , a co z nimi robi ?

Radny W.Szymański – kto udzielał wywiadu do Tygodnika Siedleckiego ?

Wójt Gminy – pani redaktor była na sesji , nikt nie udzielał wywiadu . Wszelkie uwagi proszę kierować do Pani redaktor .

Radny W.Szymański – jakie były koszty remontu mostu na rzece w Czarnogłowiu ?

Wójt Gminy – około 30 tysięcy złotych .

Radny K.Laskowski – najprostszym będzie gdy każdy dostanie cały pakiet worków .

Radny J.Sadoch – proponuję , aby trzymać się porządku obrad .


Do pkt.5.Radny Jakub Chojecki – co z wodociągiem na ulicy Głowackiego i części ulicy Rynek ?

Radny K.Laskowski – czy Pan Wójt wie gdzie podmioty gospodarcze oddają śmieci?

Radny W.Szymański – na początku kadencji mówiono o materiałach na sesję dla sołtysów ,ale sołtysi materiałów nie dostają .

Radny M.Koseski – czy rozwiązano problem śmieci parafialnych .

Radny Andrzej Zagrodzki – czy istnieje możliwość uzyskania dotacji na usunięcie dzikich wysypisk śmieci . Co z drogami ,które rozkopano pod wodociągi ?

Radny St.Paderewski – zawsze było tak ,że sołtysi i rady sołeckie składały wnioski do budżetu na rok następny .

Wójt Gminy – i w tym zakresie nic nie zmieniło się .

Radny St.Paderewski – nasza gmina bardzo słabo wygląda jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych . Proszę po raz kolejny o oczyszczenie poboczy przy drodze do Ryni .

Radny Krzysztof Czumaj – proszę o przepusty na drodze w Radoszynie .

Do pkt.6.Wójt Gminy – na komisji była analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku . Nie zgłoszono uwag . Wykonanie wydatków jest zawsze największe w II półroczu ze względu na zakończenie wielu inwestycji .Do pkt.7.Protokólantka odczytała opinię regionalne Izby Obrachunkowej w Siedlcach Sprawozdaniu Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 roku .


Opinia na piśmie w załączeniu .


Uwag nie zgłoszono .
Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Dobre do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej „
Wójt Gminy – taka Rada Gminy już podjęła , ale poprzednio był zapis ,że jesteśmy członkiem wspierającym co daje ograniczone możliwości . Obecnie będziemy członkiem zwyczajnym . LGD jest już ukonstytuowana . Z terenu naszej gminy w skład zarządu weszło dwóch członków , a w skład komisji rewizyjnej jeden członek .

Radny J.Sadoch – w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie zarządu , będziemy zajmowali się pozyskiwaniem środków unijnych w szeroko pojętym znaczeniu . Są już zgłoszenia innych gmin , nie będących członkami LGD .

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVI/110/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.10.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom .


Wójt Gminy – sołtysi od dawna dopominali się o diety za udział w sesji .


Radny W.Szymański – a dlaczego wypłata ma następować od 1 stycznia 2009 roku ?


Wójt Gminy – ze względu na brak środków budżecie gminy .


Radny W.Szymański – przecież podwyżki diet dla radnych również nie planowano i były środki .

Radny J.Sadoch – analizowano sprawę budżetu , ale okazało się ,że środków prawie wystarczy i przesunięcia w budżecie nie były potrzebne .

Radny W.Szymański – pani Skarbnik , czy były przesunięcia w budżecie ?

Skarbnik Gminy – nie ,na razie nie było takiej potrzeby .

Radny W.Szymański – składam wniosek , aby dieta dla sołtysa wniosła 50 złotych i wypłacana była od 1 października tego roku .

Radny J.Sadoch – składam wniosek formalny , aby w § 2 projektu uchwały zamiast zapisu „powinien” był zapis „musi”.

Nie wniesiono uwag do powyższego wniosku .

Jako pierwszy wniosek głosowano projekt uchwały jako wniosek Wójt Gminy

Za powyższym wnioskiem głosowało 10 radnych , 1 głosował przeciw , 4 wstrzymało się od głosu .

W związku z powyższym wynikiem głosowania nie poddawano pod głosowanie wniosku radnego Szymańskiego .

Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 14 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr XVI/111/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyłączeniem piwa na terenie gminy Dobre .

Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy jest 27 punktów i są wszystkie wykorzystane , a są chętni na kolejne punkty .

Radny W.Szymański – co na ten wniosek Komisja AA ?

Wójt Gminy – nie było tego tematu na komisji .

Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 14 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr XVI/112/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.12.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2008 rok .
Radny W.Szymański – dział 600 , o jaką drogę chodzi ?


Skarbnik Gminy – planowany był kredyt na drogę w Duchowie , ale okazało się , że nie zachodzi potrzeba zaciągania kredytu bo cena robót z przetargu była znacznie niższa od tej z kosztorysu . W tym roku planowany był remont w SP ZOZ w Dobrem ,ale zadanie przesunięto na rok następny .

Radny W.Szymański – w dziale OSP , czy to chodzi o dotacje dla Rudzienka i Sołk .?

Skarbnik Gminy – tak .

Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .


Uchwała Nr XVI/113/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.13.Odpowiedzi na zapytania radnych .
Wójt Gminy – monituję projektantów o złożenie dokumentacji na wodociąg na ulicy Głowackiego , jak tylko będzie ta dokumentacja natychmiast ogłoszę przetarg .Awarię przepompowni przekazałem już pracownikowi . Podmioty gospodarcze podpisują indywidualne umowy z firmą uprawnioną do odbioru odpadów, firmy natomiast przekazują do nas informację o ilości zebranych odpadów . Jeśli któryś z sołtysów chce otrzymać materiały na sesje to zapraszam do pracownika . Sprawa śmieci parafialnych – wystosuję pismo w tej sprawie do proboszcza . Dzikie wysypiska śmieci stanowią problem , ale pieniądze na ich usunięcie musi pozyskać właściciel , u którego składowane są te śmieci . Sprawa dróg po budowie wodociągu – wykonawca ma obowiązek doprowadzenia drogi do stanu pierwotnego . Jeśli chodzi o ranking gmin w ubieganiu się o środki unijne to jest to ranking z  2007 roku . Faktycznie tych wniosków nie było wiele ,ale kolejna transza dopiero ruszy w tym roku . Droga do Ryni jest drogą powiatową i zgłoszę sprawę czyszczenia rowów i poboczy , a sprawa przewodów telefonicznych została już zgłoszona . Przekażę pracownikowi sprawę przepustów na drodze w Radoszynie .
Do pkt.14.Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół z poprzedniej sesji 12 głosami za przy 3 wstrzymujących się od głosu .
Do pkt.15 .Wolne wnioski .
P.Janina Kalinowska mieszkanka miejscowości Rynia – zgłaszam wniosek , aby pan Paderewski nie korzystał z drogi jak ze swojej prywatnej , zniszczył drogę poprzez wywiezienie piachu z drogi na swoją posesję .

Radny St.Paderewski – piach na moje podwórko przywiózł pan Miąskiewicz. Równałem bezinteresownie drogę po budowie wodociągu , a piach nawoziłem pod pojemniki na śmieci .

Radny M.Koseski – radni i sołtysi nie powinni angażować się w żadne inwestycje , od tego są pracownicy Urzędu Gminy .

Wójt Gminy – potwierdzam fakt ,że był zamiar umieszczenia kontenerów u pana Paderewskiego , ale nic z tego nie wyszło .

P.Deptuła – złożyłem wniosek o wydzierżawienie drogi , a którą wcześniej chcieliśmy wykupić . Co było przyczyną Państwa odmowy .?

Wójt Gminy – Rada Gminy sugerowała się wątpliwościami radcy prawnego . W dniu dzisiejszym mam prośbę ,aby radni zastanowili się nad wydzierżawieniem tej drogi .

P.Deptuła – a jakie są Państwa wątpliwości .?

Radny J.Sadoch – pamięta Pan gdy wspólnie byliśmy na wizytacji tej drogi i pracownicy zwrócili nam uwagę co my tu robimy . W grę wchodzi zamknięcie drogi , a przecież o to chodzi firmie .

P.Deptuła – za brak kultury pracowników nie mogę brać odpowiedzialności . Mam nadzieję ,że zachowanie tych ludzi było w trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi . Jest możliwość umowy dzierżawy , w przeciwnym razie nie będziemy mieli dojścia do bardzo dużego złoża .

Radny K.Laskowski – skoro jest to droga publiczna to każdy może z niej korzystać . W dniu dzisiejszym bez radcy prawnego nie podejmiemy żadnych decyzji .

Radny W.Szymański – sprawa tej drogi ciągnie się już druga kadencję . Najpierw Trzeba dojść do porozumienia z rolnikami .

Wójt Gminy – rolnicy złożyli pisemne oświadczenia , że nie będą korzystali z tej drogi.

Radny Sł.Sobiepanek – z tego co pan mówi to macie jakąś alternatywę co do tej drogi.

P.K.Deptuła – wszystkie interesy są istotne , pan Miąskiewicz ma inną drogę .Wygoda jednego obywatela nie może być ponad interesem lokalnej społeczności .

Radny W.Szymański – problem drogi jest bo w dniu dzisiejszym pan Miąskiewicz złożył pismo o jej remont .

Wójt Gminy – decyzji dzisiaj nie podejmiemy , proponuję , aby Komisja Budżetu , pan Deptuła i radca prawny spotkali się i wspólnie uzgodnili stanowisko w tej sprawie .

Radny W.Szymański – trzeba przyjrzeć się dlaczego RSP Rudzienko wywozi śmieci z cegielni , co z nimi robi i czy posiada zezwolenie . Kolejna sprawa to droga w Duchowie , planowano koszt 200 tysięcy , a wykonano za 90 tysięcy .

Wójt Gminy – jest to kwota z przetargu , kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 240 tysięcy złotych , nie mamy wpływu na złożone oferty .

Radny Karol Chróścik – proszę o wyrównanie drogi przez Poręby Stare .

Radny W.Szymański – składam wniosek o remont drogi w Pokrzywniku .

Radny A.Zagrodzki – czy dla gminy nie byłoby korzystniej i łatwiej , aby gmina we własnym zakresie doprowadzała drogi do stanu pierwotnego .

Wójt Gminy – naprawa drogi po budowie wodociągu to w umowach jest standardem. Nie sądzę , aby lepszym było ,że gmina doprowadzi drogi do stanu przed robotami .

Radny J.Sadoch – wobec powyższego chciałbym uczulić Wójta , aby przy odbiorze robót szczególną uwagę zwracał właśnie na stan dróg .

Radny W.Szymański – czy mogę mieć wgląd do kosztorysu na most w Czarnogłowiu

Wójt Gminy – oczywiście ,że tak .

Radny A.Zagrodzki – jaki jest zapis odnośnie odbioru liczby worków przez firmę ?

Wójt Gminy – przed ogłoszeniem przetargu musimy to właśnie ustalić . Wszelkie dodatkowe wymogi spowodują wzrost ceny .

Radny Sł. Sobeiepanek – warunki przetargu musza być dla nas dogodne , sołtys powinien mieć zapas worków .

Radny K.Laskowski – chciałbym , aby definitywnie zakończyć sprawę drogi przy cegielni .Spróbujmy przemyśleć sprawę wydzierżawienia lub też nie .


Do pkt.16 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji .


Protokółowała : Anna Kalinowska

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Rudnik


Accessibility