Brak informacji

 

Protokół Nr XVIII/08
z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 29 grudnia 2008 roku


w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem.


Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.oo i rwały do godziny 13.10.
Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :


1.Mirosław Cyran .


2.Krzysztof Czumaj .
Do pkt.1.Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik .


Powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 13 radnych,


co stanowi 87 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do


podejmowania uchwał .
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad.


Na piśmie w załączeniu .
Radny Jakub Chojecki – wnoszę o wprowadzenie dodatkowego punktu jako 6a


w brzmieniu projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XVII/117/08 z dnia


7 listopada 2008 roku w sprawie podatku od nieruchomości .


Radny Waldemar Szymański – czy jeden radny może zmienić porządek obrad ?


Wójt Gminy – nie , nie może .


Radny W.Szymański – a jak ja chciałem zmienić to Wójt powiedział ,że nie można .


Wójt Gminy – pomyliłem się i przyznałem Panu rację .


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchyliło nam jeden z punktów uchwały w


sprawie podatku od nieruchomości w zakresie zwolnień z podatku budynków


mieszkalnych .
Za zmianą porządku obrad głosowało 9 radnych , 2 radnych głosowało przeciw ,


2 radnych wstrzymało się od głosu .
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli zmieniony porządek obrad 10 głosami za


przy 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosu .
Do pkt.2.Radni zapoznali się z pismami , które wpłynęły do Rady Gminy :


1/pismo mieszkańców Jaczewka w sprawie wykonania stabilizacji na drodze


w miejscowości Jaczewek łączącej Adampol z Modecinem i Dropiem .,
2/pismo do wiadomości Rady Gminy od ZNP Oddział w Mińsku Mazowieckim


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009 roku ,
3/pismo Starosty Mińskiego w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie przejęcia


spółki PKS S.A. w Mińsku Maz. .
4/ pismo mieszkańców Gęsianki o wydanie zakazu poruszania się i parkowania


samochodem ciężarowym Panu Robertowi Kruszewskiemu ,
– 2 –


5/uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie stwierdzenia


nieważności w części uchwały Nr XVII/117/08 Rady Gminy Dobre z dnia


7 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od


nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku .
W czasie czytania pism przybył spóźniony radny pan Mirosław Cyran.
Wójt Gminy pokrótce omówił powyższe pisma :


1/Rada Gminy podejmie decyzję w zakresie inwestycji drogowych ,


2/ co do regulaminu wynagradzania nauczycieli konsultacje odbyły się i w dniu


dzisiejszym jest projekt regulaminu ,


3/zarząd Powiatu nie chce przejąć PKS-u , Wójtowie gmin powiatu również


opowiedzieli się przeciwko przejmowaniu PKS , pozostaje jedynie miasto Mińsk


Mazowiecki ,


4/pismo z Gęsianki – jest to sprawa indywidualna , zlecę pracownikowi zbadanie


sprawy ,


Radny Mirosław Koseski – trzeba ustawić znak zakazu z podaniem tonażu .


Radny Kazimierz Jagliński – niszczona jest droga , którą jeździ gminny bus


dowożący dzieci do szkoły


5/ Uchwała kolegium RIO – w związku z tą uchwała został na wniosek zmieniony


porządek sesji ,


Do pkt.3.Komisje nie złożyły wniosków .
Do pkt.4.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami .
1/ w 2008 roku wydanych zostało 31 decyzji ustalających z urzędu jednorazową opłatę


z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego


planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciem przez właścicieli działek na


łączną kwotę 35 694,35 zł , w tym dwa postępowania są w toku , dla których nie


zostały jeszcze wydane decyzje .


Postępowania prowadzone były dla 59 działek .


Operaty szacunkowe wykonywał pan Antoni Niciporuk uprawniony rzeczoznawca


majątkowy . Poniesione w związku z tym koszty wyniosły 21 594 zł.
2/opracowano dokumentację przetargową dotyczącą budowy sieci wodociągowej w


miejscowościach:


Drop – Świdrów , Sąchocin – Marcelin , Kąty Borucza , Rynia – działki , Czarnocin Sołki , Dobre – Mlęcin .


Szacunkowa długość projektowanej sieci wodociągowej 22 km.


3/Trwa budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Dobre ,


ul.Rynek, , Głowackiego ,ul .Sikorskiego .


Został ukończony I etap budowy sieci kanalizacyjnej ul.Rynek.


4/Trwają prace na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci


wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Rudzienko , Rakówiec , Wólka


Mlęcka , Gęsianka . Termin realizacji zamówienia 31 marca 2009 roku .


– 3 –


5/Trwają prace na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci


wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Modecin , Radoszyna ,Jaczewek,


Ruda Pniewnik , Makówiec Mały , Wólka Kobylańska .


Termin realizacji zamówienia do 31 stycznia 2009 roku .


Wykonawca zwrócił się z pismem, że nie wykona prac w terminie .


6/wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę sieci


wodociągowej w miejscowości Wólka Kokosia , poręby Stare Osęczyzna ,


Ołdakowizna gmina Stanisławów , Dobre ulice: Szkolna , Kilińskiego , Armii


Krajowej , Skrzyneckiego .


7/podpisano umowę na realizacje programu dla uczniów niepełnosprawnych ,


8/odbyło się spotkanie z przedstawicielami ZNP odnośnie regulaminu wynagradzania


nauczycieli ,


9/wręczono nagrody za udział w konkursie ścieżka rowerowa ,


10/udział w konferencji odnośnie informatyzacji ,


11/brałem udział w spotkaniach opłatkowych ,


12/ w urzędzie Gminy dwóch pracowników odchodzi na emeryturę , w związku z tym


zaszła konieczność ogłoszenia konkursów na nabór na wolne stanowiska .


Na jedno stanowisko konkurs rozstrzygnięto , został przyjęty pan Marcin Sitnicki ,


a na drugie konkurs zostanie rozstrzygnięty po 6 stycznia .


W GOPS-ie również ogłoszono konkurs na wolne stanowisko , złożono 3 oferty , ale


żadna nie spełniała wymogów . W związku z powyższym ogłoszono drugi konkurs .


13/ z końcem stycznia 2009 roku odchodzi z pracy pani Nanijra , pani Czerniawska


poszukuje nowego lekarza .
W czasie składania informacji przez Wójta Gminy przybył spóźniony radny


Pan Krzysztof Czumaj ./godz.9.40./.


Do pkt.5.Zapytania radnych .
Radny K.Jagliński – nic nie słyszałem o zamianie drogi w Mlęcinie .


Radny W.Szymański – ile czasu trwa usuwanie awarii wodociągowej ?


Radny Jacek Sadoch – jak wydatkowano fundusze na zimowe utrzymanie dróg ?


Na posiedzeniu Komisji poruszaliśmy sprawę podpisania protokółu powykonawczego


na odcinku drogi gminnej ?


Radny M.Koseski –kiedy nastąpi odebranie wodociągu i kto będzie reprezentował


Urząd Gminy ?


Proszę o zwrócenie uwagi na stan dróg i w związku z tym proszę o zabezpieczenie


większej ilości żwiru .


Radny W.Szymański – co się dzieje z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym , czy


otrzymaliśmy jakieś pieniądze ?


Radny Andrzej Zagrodzki – przy budowie wodociągów firma pozostawia kaucję , czy


z tych środków można naprawić drogę po budowie wodociągu ?


Ile wynosi kaucja i na jaki czas jest zabezpieczana ?


Radny Stanisław Paderewski – mieszkańcy Żukówki złożyli pismo o dwie lampy


oświetleniowe , co z tym pismem ?


Mieszkańcy Brzozowicy proszą o dwie lampy w kierunku Walentowa .


– 4 –


Czy Wójt Gminy wydał już swoją rezerwę budżetową i na jaki cel ?


P.Janusz Bodecki sołtys miejscowości Dobre I- a co z podatkiem od mieszkań?


Wójt Gminy – za chwilę wszystko wyjaśnimy .


Radny St.Paderewski – prosiłbym ,aby radni otrzymali informację o wpłatach w


podatku z każdego sołectwa .


Ile kosztuje oświetlenie uliczne każdej miejscowości ? Proszę również o informację .


Radny K.Jagliński – rozmawialiśmy na temat opłacania energii w strażach . Jak


rozwiązano ten problem na dzień dzisiejszy
Do pkt.6 .Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od


środków transportowych i zwolnień w tym podatku .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr XVIII/123/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.6a.Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/117/08 Rady


Gminy Dobre z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie podatku od nieruchomości oraz


zwolnień z tego podatku .
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień z jakiego powodu Kolegium Regionalnej Izby


Obrachunkowej w Warszawie uchyliło zapis w uchwale dot. zwolnień podatku


od mieszkań .


Radny Jakub Chojecki – proponuję 0,10 zł / m2 powierzchni użytkowej .


Radny W.Szymański – czy mieszkańcy sami będą zgłaszali metraż do opodatkowania?


Wójt Gminy – tak, mieszkańcy sami składają deklaracje , a Urząd Gminy wyrywkowo


może przeprowadzać kontrole .


Radny W.Szymański – zgłaszam wniosek o stawkę 0 ,05 zł / m 2 .


Radny J.Sadoch – wspólne stanowisko Komisji było inne . Co się stało w


międzyczasie ?


Wójt Gminy – w porządku obrad nie umieszczono tego punktu uwzględniając


ustalenia komisji .Każdy radny może składać swoje wnioski i propozycje .


Radny Krzysztof Laskowski – podatek musi być ustalony , nie mamy na to wpływu ,


mamy wpływ na stawkę . Ustalmy więc taka stawkę , aby pokryła koszty związane z


jego poborem .


Radny J.Sadoch – jeden radny nie może składać projektu uchwały .


W związku z powyższą uwagą grupa pięciu radnych złożyła pisemny wniosek


z projektem uchwały .Następnie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach .
Po przerwie odbyło się głosowanie nad złożonymi wnioskami :
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek radnego Chojeckiego 11 głosami za


przy 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosu .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 11 głosami za przy 1 przeciwnym


– 5 –


i 3 wstrzymujących się od głosu .
Uchwała Nr XVIII/124/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.7.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości


Mlęcin „.
Wójt Gminy- podobną uchwałę podjęliśmy dla Dobrego .


Plan niezbędny jest do pozyskiwania środków na odnowę miejscowości .


P.Wincenty Bartnicki sołtys sołectwa Mlęcin – chodzi nam o wykonanie chodnika


od drogi Dobre – Jakubów do granic działki , na której usytuowana jest szkoła i


remiza OSP .


Planujemy unowocześnienie remizy dla potrzeb wszystkich mieszkańców pod kątem


organizacji spotkań towarzyskich , możliwości korzystania z internetu i siłowni .


Radny St.Paderewski – czy na realizację planu fundusze będą z zewnątrz ?


Wójt Gminy – obecnie dotacja wynosi 75 % , pozostałe fundusze musi zapewnić


wnioskodawca ,ale ostatecznie nie wiadomo jaka będzie dotacja .


W tym naborze wniosków składamy tylko wniosek na Dobre .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .


Uchwała Nr XVIII/125/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu dot. określenia wysokości


oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego


dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez


gminę. Dobre .
Wójt Gminy – regulamin należy zatwierdzać corocznie . Odbyły się negocjacje z ZNP


i ustalenia zostały zapisane w projekcie regulaminu . W stosunku do poprzedniego


regulaminu zamiany są niewielkie i właściwie formalne.


Radny St.Paderewski – czy te dodatki dotyczą wszystkich nauczycieli ?


Wójt Gminy – tak.


Radny St.Paderewski – na którym miejscu znajduje się szkoła w Dobrem w rankingu


szkół?


Wójt Gminy – trudno o tym mówić , bardzo wiele czynników ma wpływ na ocenę


szkoły . Bywa tak ,że jedno dziecko może znacznie obniżyć punktację .


Radny W.Szymański – jakie dotychczas były kwoty dodatków za wychowawstwo ?


Wójt Gminy t przedstawił te kwoty.


Radny J.Sadoch – rozumiem ,że poziom kadry nie ma wpływu na poziom nauczania .


Czy 3 zł za godzinę dla nauczyciela , który w klasie ma ucznia niepełnosprawnego


Spowoduje ,że u dziecka zniknie dysfunkcja ?


Wójt Gminy – mając dziecko niepełnosprawne nauczyciel musi dodatkowo


specjalnie dla tego ucznia odpowiednio przygotować się .


Radny St.Paderewski – czy wszyscy nauczyciele są wychowawcami ?


Radny K.Laskowski – nie , nie wszyscy . w gimnazjum wychowawstwa nie ma


3 nauczycieli ., ze względu na małą liczbę oddziałów.
– 6 –
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała nr XVIII/126/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na funkcję


sołtysa w sołectwie Kąty Borucza .
Wójt Gminy – obecna pani sołtys złożyła rezygnację z powodu obowiązków


związanych z pracą zawodową .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVIII/127/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.10.Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili plany pracy stałych Komisji


Rady Gminy na 2009 rok .
Radny St.Paderewski – proponuje , aby nie było wspólnych posiedzeń .


Wójt Gminy – tak właśnie ustalono na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji .


Wspólnie można byłoby jedynie omawiać projekty uchwał podatkowych i projekt


budżetu gminy .


Przew.Rady Gminy – czy teraz radny Szymański chciałby pracować w jakiejś


Komisji ?


Radny W.Szymański – ja już raz wypowiedziałem się w tym temacie .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 14 głosami za 1 wstrzymującym się


od głosu
Do pkt.11. projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy rady Gminy Dobre na


2009 rok .
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił propozycję planu pracy .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr XVIII/129/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Dobre na 2009 rok .
Wójt Gminy – na wspólnym posiedzeniu Komisji omówiono projekt budżetu oraz


uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej .


Radny St.Paderewski – a co ze stawka podatku od nieruchomości dot.mieszkań ?


Skarbnik Gminy – w projekcie budżetu nie ujęto wpływów z tego tytułu bo nie było


ustalonej stawki , ale wpływ ten nie będzie zbyt wielki i nie ma wpływu na ogólny


budżet .
– 7 –


Radny St.Paderewski – jak wygląda zadłużenie gminy w stosunku do początku naszej


kadencji ?


Skarbnik Gminy – zadłużenie na koniec tego roku wyniesie 1,8 mln złotych .


W przyszłym roku planuje się zwiększenie zadłużenia , ale jest to tylko planowanie .


Sytuacja zależy od pozyskanych środków .


Wójt Gminy –jeśli nie otrzymamy środków unijnych to musimy dopożyczyć , albo


zrezygnować z wydatków , mniej zadań po prostu zrealizujmy .


Radny St.Paderewski – pieniądze , które wpływają z opłat za alkohole , może cofnąć


zezwolenia na wódkę , zmniejszą się co prawda opłaty , ale znikną problemy i będzie


spokój .


Radny K.Laskowski – osoby dorosłe same powinny wiedzieć w jakich ilościach


kupować i spożywać alkohol .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia


budżetu gminy Dobre na 2009 rok .
Uchwała Nr XVIII/130/08 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.13.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2008 rok.
Radny St.Paderewski – w tym roku zabrakło środków na utrzymanie dróg , przecież


pogoda była bardzo przyjazna.


Wójt Gminy – jest koniec roku i trzeba zrobić porządek w budżecie gminy .


Radny K.Jagliński – czy zostały jakieś środki w dziale straże .?


Skarbnik Gminy – nie , raczej nie zostało .


Radny St.Paderewski – a co to są wynagrodzenia bezosobowe ?


Accessibility