Brak informacji

 

Protokół Nr XX/09
z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 28 kwietnia 2009 roku


w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem .
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.oo i trwały do godziny 11.45 .


Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :


1.Kazimierz Jagliński ,


2.Andrzej Zagrodzki .


Lista obecności na piśmie w załączeniu .
Do pkt.1.Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik , powitał


wszystkich zebranych , poinformował , że w sesji udział bierze 13 radnych co stanowi


87 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad .


Uwag do porządku nie wniesiono .


Porządek na piśmie w załączeniu .
Do pkt.2.Pisma , które wpłynęły do Rady Gminy :


1/pismo pana Zbigniewa Leszczyńskiego zam.Duchów o remont części drogi gruntowej


w Duchowie,


2/pismo mieszkańców wsi Głęboczyca o wsparcie finansowe przy budowie


stabilizacji na drodze przez wieś o długości 2,5 km,


3/ pismo Komendy Stołecznej Policji w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z


podatku od nieruchomości ,


4/pismo mieszkańców Makówca Małego o remont dróg ,


5/pismo mieszkańców wsi Rudno i Rudzienko o remont dróg dojazdowych do ww.


miejscowości ,


6/pismo mieszkańców wsi Rudno o budowę drogi o długości 1500 metrów,Przew.Rady Gminy – w tym roku budżet jest już rozdysponowany , wnioski mogą być rozpatrzone jesienią przy opracowywaniu projektu budżetu na rok następny .


Wójt Gminy – odnośnie pisma z policji , do końca tego roku należność w podatku


od nieruchomości wynosi 443 zł , nie ma możliwości podjęcia uchwały zwalniającej z tego podatku . Można rozpatrywać możliwość pomocy w innej formie .


Odnośnie pism dot.dróg , na dzień. dzisiejszy nie mamy już środków . Prace remontowe


na drogach rozpoczną się lada dzień , jesteśmy po przetargu na dostawę żwiru .


Na drogach pracowała równarka i na dzień dzisiejszy nie jest źle .


Część prac remontowych została wykonana .
Do pkt.3.Komisje nie złożyły wniosków .
Do pkt.4.Wójt Gminy złożył ustną informację z działalności między sesjami ;
1/drużyna samorządowa naszej gminy zdobyła I miejsce w rozgrywkach


piłki siatkowej w powiecie ,


2/Rada Gminy otrzymała dyplom za opiekę nad miejscami pamięci narodowej ,


3/Rada Gminy otrzymała podziękowanie od policji za wspieranie bezpieczeństwa ,


4/wykonanie budżetu gminy za I kwartał 2009 roku wynosi : po stronie dochodów


30 % , po stronie wydatków 17 % ,


5/brałem udział w spotkaniu ze Starosta mińskim odnośnie tzw. wspólnego biletu ,


rozmowy nie osiągnęły oczekiwanych efektów ze względu na zbyt duże koszty ,


6/brałem udział w walnych zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych ,


7/brałem udział w zebraniach wiejskich , głównymi tematami były drogi , dostęp do


internetu .


Złożyliśmy wniosek o środki unijne na budowę sieci radiowej internetowej na terenie


gminy w tym 120 komputerów .


Nasz udział to około 300 tys.zł , stanowi to 15 % całości zadania ,


8/odbyło się wręczenie odznaczeń dla 8 par za 50 lat pożycia małżeńskiego ,


9/brałem udział w forum energetycznym w Warszawie . Omówiono strategię


rozwoju sieci energetycznej na terenie województwa mazowieckiego ,


10/brałem udział w szkoleniu na temat zarządzania kryzysowego ,


11/odbył się przetarg na dostawę żwiru , przetarg wygrał pan Miąskiewicz ,


12/trwają prace nad uzgodnieniami dokumentacji dot.wodociągów ,Do pkt.5.Zapytania radnych .
Radny Waldemar Szymański – chcę powrócić do pism , trzeba głosować czy pisma kierować do Wójta czy też nie .


Przew.Rady Gminy – nie ma co głosować , wszystko zostało omówione .


Radny Stanisław Paderewski – trzeba uporządkować przydrożne rowy do Ryni , należy


wyciąć zakrzaczenia .


Proszę zwrócić się do Telekomunikacji Polskiej o uprzątnięcie starych słupów telefonicznych .


Na skrzyżowaniu dróg w Kobylance od strony Wólki Kobylańskiej jest bardzo słaba widoczność , prosiłbym o ustawienie lustra.


Przy kilku hydrantach trzeba założyć skrzynki z wężami i prądownicą .


Radny W.Szymański – czy teraz opłata za wodę będzie zbierana co pół roku , ostatnio była zbierana co kwartał .


Radny Sławomir Sobiepanek – w kilku miejscach na drodze w Głęboczycy po budowie


wodociągu jest piach , te miejsca trzeba uzupełnić żwirem , kto to będzie firmował i płacił ?


Radny Mirosław Koseski – na drodze w Kobylance trzeba wbudować przepust , gdyż woda


przepływa drogą do stawu .


Część osób nie płaci za śmieci , w jaki sposób ten problem będzie rozwiązany .


Radny Karol Chróścik – podczas ostatniej zbiórki odpadów firma nie odebrała opon .


Wójt Gminy – opony nie podlegają odbiorowi .


Radny M.Koseski – firma nie odebrała również wersalek , pralek .


Radny W Szymański – targowica zwierzęca nie jest sprzątana ..


Wójt Gminy – targowica zwierzęca przecież jest nieczynna .


Radny W.Szymański – część hydrantów jest zaślepiona w taki sposób ,że nie można ich uruchomić . Potrzebny jest specjalny klucz .Do pkt.6.Informacja dyrektora SP ZOZ w dobrem z działalności w 2008 roku .
Przew.Rady Gminy – pani dyrektor pracuje sama , w związku z tym nie może brać udziału


w sesji . Jeśli natomiast macie państwo pytania i jakieś uwagi to poprosimy panią dyrektor .


Wójt Gminy – sprawozdanie z działalności SP ZOZ analizowane było na posiedzeniu


Rady Społecznej SP ZOZ jak również na posiedzeniu Komisji Oświaty ,Kultury , Zdrowia


i Spraw Socjalnych .


SP ZOZ utrzymuje się ze środków w ramach funduszy NFZ .


Od mają będzie pracował drugi lekarz , sytuacja poprawi się .Do pkt.7.Projekt uchwały w sprawie oceny gospodarki finansowej SP ZOZ w Dobrem za


2008 rokRadni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się


od głosu .
Uchwała Nr XX/140/09 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.8 a/ Wszyscy radni otrzymali opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu


z wykonania budżetu gminy Dobre za 2008 rok.


Opinia na piśmie w załączeniu .
Do pkt.8 b/Protokólantka odczytała opinię o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie


udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dobre za 2008 rok.


Opinia na piśmie w załączeniu .
Do pkt.8 c/ brak dyskusji.
Do pkt.8 d/ Protokólantka odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia


absolutorium Wójtowi Gminy Dobre za 2008 rok .
Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobre


za 2008 rok
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .


Według listy obecności w głosowaniu udział wzięło 13 radnych .
Uchwała Nr XX/141/09 na piśmie w załączeniu .
Wójt Gminy podziękował radnym za udzielenie absolutorium , złożył podziękowanie wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom jednostek poległych .
Do pkt.10.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre zna 2009 rok .
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Dobre szczególną uwagę zwracając na


na zmianę w budżecie w zakresie zabezpieczenia środków w wysokości


65 880,oo złotych jako wkładu własnego na realizację programu dostarczenie i


udostępnienie internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym


na terenie gminy .Zabezpieczenie środków w budżecie gminy jest równoznaczne z przystąpieniem


do projektu w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –


Internet dla mieszkańców Gminy Dobre .”Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr XX/142/09 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji za 2008 rok przedstawili


ich przewodniczący , a w związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji


Rolnictwa sprawozdanie odczytała protokólantka .
Sprawozdania na piśmie w załączeniu .


Do pkt.12.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości


Czarnogłów „.
Radny W.Szymański – głównie chcielibyśmy zmodernizować remizę OSP dla


potrzeb młodzieży .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała nr XX/143/09 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.13.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem


z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre, zmienionej uchwałą Nr XXIII/183/05 Rady Gminy w Dobrem z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10 marca 2004 roku w s prawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr XX/144/09 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.14 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie i


zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobre .
Wójt Gminy – materiały dotyczące kosztów otrzymaliście Państwo na posiedzeniach Komisji . Poniesione koszty były wyższe od dochodów o około 100 tysięcy złotych .


Proponowana podwyżka taryf i tak nie pokryje tej różnicy .


Na terenie gminy Dobre opłaty za wodę są jedne z najniższych wobec sąsiednich gmin.


Pan Szymański zwrócił słuszną uwagę co do częstotliwości odczytu wodomierzy ,


opóźnienie spowodowane było awaria systemu informatycznego .


Radny J.Sadoch – § 2 ust.3 , jaka jest weryfikacja tych osób .


Wójt Gminy – to są osoby ,które nie posiadają wodomierza , a korzystają z wody .


Opłata za wodę naliczana jest ryczałtowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .Radny Sł.Sobiepanek -czy szacowane są straty ?


Wójt Gminy – tak..
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy jednym przeciwnym .
Uchwała Nr XX/145/09 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.15.odpowiedzi na zapytania radnych .
Wójt Gminy – 1/ rowy przydrożne do Ryni , sukcesywnie zgłaszamy ten problem ,


zresztą jest to problem nie tylko przy tej drodze.,


2/słupy telefoniczne – wysyłamy pisma w tej sprawie , ale nie otrzymaliśmy


nigdy żadnej odpowiedzi ,


3/lustro na drodze w Kobylance – jest to droga powiatowa , wystąpimy z pismem do


Zarządu Dróg Powiatowych ,


4/odczyt wodomierzy – nastąpiła awaria systemu informatycznego stąd to opóźnienie,


5/sprawa węży i prądownic przy hydrantach – na pewno nie będą zbyt długo , po prostu


ktoś je zdemontuje ,


6/żwir na drodze w Głęboczycy – wykonawca po zakończeniu budowy wodociągu


powinien drogę doprowadzić do stanu przejezdności , wykonawca drogę przywrócił


do stanu pierwotnego , ale żwiru trzeba znowu dowieźć i będzie dowieziony ,


7/ przepust na drodze w Kobylance – sprawę przekażę do zarządu Dróg Powiatowych ,


8/zbieranie opłat za odpady generalnie przebiega nieźle , wykonanie kształtuje się


w 85 % , te osoby , które nie płacą otrzymały na razie przypomnienie , ale z czasem


trzeba będzie uruchomić urzędową procedurę ,


P.Barbara Pytkowska przew.rady sołeckiej w Kątach Borucza – a co ze śmieciami , które


składowane są w dołach czy innych przypadkowych miejscach ?


Wójt Gminy – jest to problem bardzo poważny , ale zauważa się ,że dzikich wysypisk nie przybywa . Generalnie wysypisko śmieci należy do właściciela działki .


9/zbiórka śmieci gabarytowych , niektóre rzeczy nie podlegają zbiórce . Czasem trzeba


pracowników trochę zdyscyplinować ,


10/ targowica zwierzęca jest zamknięta od roku , opłaty nie są zbierane , ale


wyślę pracownika i posprząta śmieci ,


11/nikt nie zlecał zaślepiania hydrantów , w roku ubiegłym odbył się przegląd hydrantów .
Do pkt.16.Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół z poprzedniej sesji tj.z dnia


18 lutego 2009 roku 9 głosami za przy 4 wstrzymujących się od głosu .
Do pkt.17.Wolne wnioski .


Wójt Gminy – zapraszam wszystkich do udziału w uroczystościach związanych z


obchodami święta 3 Maja oraz Dnia Strażaka .


Radny K.Laskowski – czy prace w rynku zakończą się w czerwcu , czy w tym roku


będzie budowana kanalizacja na ulicy Szkolnej ?


Wójt Gminy – o ostatecznych terminach i zakresie prac nie odpowiem .


Złożono wniosek na rewitalizację centrum Dobrego . Na ulicy Szkolnej


faktycznie planuje się budowę kanalizacji , w związku z tym droga będzie w bardzo


złym stanie technicznym , postaramy się zabezpieczyć ją tłuczniem .
P..K.Laskowski – rozumiem ,że po tłuczniu będzie robiona stabilizacja.


Wójt Gminy – tłuczeń jest stabilizacją .


Radny J.Sadoch – na posiedzeniach Komisji informowałem o wnioskach składanych


do Urzędu Marszałkowskiego przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej .


Będą jakieś środki do pozyskania .


W dniu 1 czerwca zorganizowany będzie rajd rowerowy dla dzieci z możliwością


uzyskania karty rowerowej .
Do pkt.18.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Gminy dokonał


zamknięcia sesji .
Protokółowała :
Anna Kalinowska


Przewodniczący Rady Gminy
Jan Rudnik


Accessibility