Brak informacji


Protokół Nr XXI/09


z sesji rady Gminy Dobre odbytej w dniu 2 czerwca 2009 roku w lokalu Urzędu


Gminy w Dobrem .


 


Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.oo i trwały do godziny 13.20.


Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :


1.Karol Chróścik


2.Mirosław Cyran


3.Andrzej Zagrodzki


4.Barbara Zaperta


Lista obecności na piśmie w załączeniu .


Do pkt.1.Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik,


powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 11 radnych co stanowi 74 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .


Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad,


w czasie czytania porządku przybyła spóźniona radna pani Barbara Zaperta.


Wójt Gminy złożył wniosek o wniesienie do porządku obrad dodatkowego punktu


jako 12 a/ w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobre” .


Wójt Gminy wyjaśnił ,że Plan został już uchwalony , ale konieczne są pewne drobne zmianyRadni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli wniosek Wójta Gminy.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad .


Do pkt.2.radni zapoznali się z pismami , które wpłynęły do Rady Gminy :


1/petycja mieszkańców wsi Czarnogłów , Wólka Czarnogłowska , Rudno , Duchów


wyrażająca protest przeciwko planom budowy elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie ww.wsi.


2/ pismo ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowiu o sfinansowanie zakupu samochodu


strażackiego,


3/pismo pana Czapskiego w związku z przetargiem na dostawę opału dla potrzeb Urzędu Gminy w Dobrem ,


Wójt Gminy – pismo nr 1 , każdy właściciel działki może budować na niej


co chce pod warunkiem ,że spełnia określone wymogi budowlane , Rada Gminy


nie tu nic do powiedzenia i n ie może stawiać żadnych warunków .


Pismo nr 2, w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedłożonym w dniu dzisiejszym zaplanowano sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego .


Pismo nr 3 – Wójt Gminy udzielił szczegółowych wyjaśnień co do przebiegu przetargu na dostawę groszku ekologicznego . Wójt Gminy wyjaśnienia złożył na piśmie jako załącznik do niniejszego protokółu .


W tym zakresie radni nie wnieśli uwag , w związku z tym zarzuty zawarte w piśmie2 –uznaje się za bezzasadne .Do pkt.3.Komisje nie złożyły wniosków .


Do pkt.4.Wójt Gminy złożył ustną informację ze swojej działalności od czasu ostatniej sesji :


1/odbyły się obchody rocznicowe Konstytucji 3-go Maja oraz Dnia Strażaka,


2/brałem udział w naradzie w Starostwie ,


3/powołano Obwodowe Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów do


parlamentu europejskiego ,


4/w dniach 21-22 mają odbyły się ćwiczenia „Pierścień 2009 „


5/w dniach 28- 30 mają brałem udział w Kongresie Odnowy Wsi na Śląsku ,


Do pkt.5.Zapytania radnych.


Radny Krzysztof laskowski – czy zakończono już naprawę nawierzchni w Dobrem ?


Wójt Gminy – wykonawca nie zakończył jeszcze inwestycji , ale sprawa jest aktualna.


Radny Stanisław Paderewski – prosiłem o żwir na drogę , ale niestety nie otrzymałem go .Do pkt.6.Przew .Rady Gminy – na dzisiejsza sesję zaproszony był dyrektor SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim, ale z uwagi na obowiązki nie mógł przybyć .


W sesji udział bierze Przewodniczący Rady Powiatu mińskiego , który zabierze głos w tej sprawie .


Pan Sylwester Zbrzezny Przew. Rady Powiatu – sytuacja SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim trochę uległa pogorszeniu ze względu na to ,że NFZ nie finansuje w pełni wszystkich


potrzeb, dotyczy to świadczonych usług , których NFZ nie chce finansować .


Zdolność finansowa jest nadal płynna , ale braki w środkach finansowych są znaczne .


SP ZOZ występuje do gmin z terenu powiatu mińskiego o dofinansowanie w wysokości


jednej złotówki od mieszkańca na cele remontowe szpitala .


W tym roku zakończy się proces wymiany okien w całym obiekcie .


Oddział położniczy zajął drugie miejsce w kraju .


Powstał nowy oddział ratunkowy .


Problemem jest brak lekarzy , niebawem zostanie rozstrzygnięty konkurs na ordynatora oddziału chirurgicznego .


Bardzo proszę o rozważenie możliwości przekazania po jednej złotówce od mieszkańca .


Przew. Rady Gminy – proponuję , aby tę sprawę przekazać na posiedzenie Komisji


Budżetu .


Wójt Gminy -proces refundowania usług jest bardzo złożony i niezrozumiały . Struktura służby zdrowia zmienia się każdego roku .


P.S.Zbrzezny – sytuacja szpitala pogarszała się bo gminy przejmowały wiejskie ośrodki zdrowia .


P. K.Laskowski – czy dyrektor SP ZOZ utrzyma wszystkie oddziały i czy przedstawił jakieś palny na przyszłość ?


P.S.Zbrzezny – oddziały zostaną utrzymane , będą zmodernizowane . Dyrektor przedstawi nam wersję co do dalszych losów SP ZOZ .Do pkt.8.W tej części sesji udział wziął pan Adam Kania Komendant Komisariatu Policji w Dobrem .


 


 3 –P.A.Kania -analize stanu bezpieczeństwa przedstawiłem godnie z moimi obowiązkami.


Według statystyk nasze województwo nie jest aż tak bardzo zagrożone przestępczością .


Radny Jacek Sadoch – czy jest stosowana taka praktyka , aby policjanci do wykonywania swoich obowiązków wykorzystywali prywatne samochody ?


P.A.Kania – nie ma takiej potrzeby , ale mamy na stanie samochody cywilne , z których korzystamy .


P.Wiesław Słowik sołtys wsi Kąty Borucza – czy była jakaś reakcja policji na pismo mieszkanki dot.pań , które świadczą usługi przy drogach . Stwarza to bardzo duże


niebezpieczeństwo .


P.A.Kania – prostytucja nie jest karalna , ale jest to problem bardzo trudny do rozwiązania .


Radny K.Laskowski – czy policja opiniuje ustawianie znaków drogowych ?


Czy skierowanie pisma do policji może pomoc , aby wybudowano rondo na drodze nr 637 ?


Ulica Kilińskiego jest bardzo niebezpieczna , jest ustawiony znak ograniczający prędkość


do 40 km , ale nikt go nie respektuje .


P.A.Kania – przecież to państwo korzystacie z dróg , policja jak najbardziej opiniuje wnioski o ustawienie znaków .


Radny St.Paderewski – proszę o większy nadzór nad przystankiem w Dobrem w godzinach


gdy najwięcej dzieci wychodzi ze szkoły .


P.A.Kania – trudno jest , aby policja była we wszystkich wskazanych miejscach we wskazanym czasie , nie mamy tylu funkcjonariuszy .


Wójt Gminy- najbardziej uciążliwe są drobne przejawy różnych dziwnych zachowań wśród rodziców.


Rodzice muszą współpracować z policją i ze szkołą . Rodzice muszą zwracać większą uwagę na zachowanie swoich pociech .


Przew.Rady Gminy – jaka była przyczyna śmierci młodego człowieka , który był na dyskotece w Dobrem , a potem ciało znaleziono w Wólce Kokosiej .


P.A.Kania – nie znam akt sprawy , bo sprawę prowadził inna jednostka .


Do pkt.7.W sesji udział wziął pan Krzysztof Michalik Wicestarosta powiatu mińskiego .


P.K.Michalik – praca Komisariatu Policji w Dobrem wpływa na pracę Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim , a ocena tej pracy jest bardzo wysoka .


Organizacja dróg nie jest sprawą prostą . Wspólnie z policja zarządzamy tą organizacją.


Powiat utrzymuje wiele instytucji m.in. szkoły ponadgimnazjalne , domy opieki.


W 2008 roku zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane zadania .


W 2009 roku budżet wynosi niewiele ponad 100 milionów złotych , znaczna część wydatków to wydatki płacowe w samym starostwie jak również w jednostkach organizacyjnych .Co roku udaje nam się jednak około 15 % wygospodarować na różne inwestycje .


Korzystamy również z różnego typu dotacji i dofinansowań i pożyczek. Składamy wnioski


o środki unijne.


Sprawa dróg na terenie gminy Dobre , w tym roku będzie budowana droga w Mlęcinie i remontowana od Walentowa do Radoszyny . Środki na drogi nie są zbyt duże , dlatego też nie możemy wiele zrobić.


Będzie oznakowana droga od Jakubowa do Dobrego .


Radny K.Laskowski – był czas gdy mówiono o przeniesieniu komisariatu policji .


Co się dzieje w tym temacie ?


P.Michalik – powiat nic nie ma do policji . Wszelkie decyzje zapadają w Komendzie Stołecznej .. Czy będą jakieś działania , nie wiem . W kraju jest kryzys i jest on bardzo widoczny również w administracji rządowej .
4 –P.S.Zbrzezny – policja nie ma pieniędzy na inwestycje .


Wójt Gminy – współpraca z powiatem jest bardzo dobra, odbywają się regularne


spotkania wójtów z powiatu organizowane właśnie przez starostę .


Radny St.Paderewski – czy na skrzyżowaniach można byłoby ustawić światła pulsacyjne .


Remonty dróg w postaci łatania dróg wyglądają tragicznie ., jest to wykonywane


bardzo źle .


Na terenie gminy jest nie używana linia telefoniczna , trzeba je usunąć.


Z rowów przydrożnych trzeba usunąć zakrzaczenia .


Czy przy drodze 637 można byłoby urządzić parking na odcinku Poręby Nowe – Osęczyzna


Wydział Komunikacji wymaga usprawnienia , czy można przywrócić komunikację do gmin..


P.Michalik – w wydziale komunikacji wcale nie trzeba stać w kolejkach chyba , że ktoś chce., nie ma możliwości przywrócenia komunikacji do gmin.


Parking przy drodze nr 637 nie jest w gestii powiatu.


Zgadzam się ,że jakość robót na drogach jest nie zadowalająca , wszelkie uwagi przekażę


dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych .


Radny W.Szymański – jest problem z odcinkiem drogi w Czarnogłowiu na granicy powiatów mińskiego i węgrowskiego .. Na naszym terenie jest to długość ok.600 metrów .


Czy powiaty nie mogą domówić się tej kwestii?


Powiat miał dokończyć odcinek drogi przez wieś Cazrnogłów . Istniejący odcinek został położony za pieniądze uzyskane ze sprzedaży obiektu szkolnego.


P.K.Michalik – w tym momencie nie jestem w stanie nic powiedzieć .


Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.


Podczas głosowania nieobecnych trzech radnych .


Uchwała Nr XXI/146/09 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów


zawierających azbest z terenu gminy Dobre na lata 2008 – 2032.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .Uchwała Nr XXI/147/09 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre.


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 11 głosami za przy 1 wstrzymujących się


od głosu .


Uchwała Nr XXI/148/09 na piśmie w załączeniu .


 


 


 5 – 


Do pkt.12.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok.


Wójt Gminy – nie zakwalifikowano żadnego z 3 wniosków składanych do RPO,


w związku z tym część zadań nie będzie mogła być zrealizowana.


Radny St.Paderewski – czy środki na straże będą wystarczające ?


Skarbnik Gminy – pula straży nie ulega zmianie , kwota 50 tysięcy na zakup samochodu dla OSP w Czarnogłowiu jest z innych środków .


Radny J.sadoch – czy kwota 1 243 000 złotych to środki na rewitalizację Dobrego?


Skarbnik Gminy – tak , plus wcześniejsze 500 tysięcy zł.


Radny K.Laskowski – prosiłbym jednak o materiały wcześniej .


Skarbnik Gminy – nie było takiej możliwości .


Radny St.Paderewski – czy droga przez Rynię będzie budowana?


Wójt Gminy – to jest zapisane w budżecie .Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.


Uchwała Nr XXI/149/09 na piśmie w załączeniu .Radny W.Szymański podziękował radnym, za głosowanie .Do pkt.12a/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dobre”.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.


Uchwała Nr XXI/150/09 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.13.Odpowiedzi na zapytania radnych .


Wójt Gminy – 1/wykonawca musi przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego ,


2/ nawiezienie żwiru na drogę w Ryni , wykonano już część prac , droga będzie jeszcze


okopana rowami .


Do pkt.14.Radni w glosowaniu jawnym przyjęli protokół z poprzedniej sesji 11 głosami za


przy 1 wstrzymującym się od głosu .


Do pkt.15.Wolne wnioski .


Wójt Gminy – 1/istnieje możliwość utworzenia funduszu sołeckiego ,trzeba rozważyć


czy jest sens jego tworzenie ,


2/targowica zwierzęca od roku jest nieczynna , do weterynarii złożono pismo ,że na targowicy odbywa się jednak handel , w związku z tym będziemy musieli złożyć doniesienie do policji o nielegalnym handlu .


P.Kazimierz Sokulski sołtys wsi Jaczewek – można podzielić na dwie części targowicę , na której odbywa się handel zbożem .


Wójt Gminy – na to potrzebne są środki , których nie mam . 6 – 


3/na mocy uchwały Rady Gminy zbieramy opłatę za odbiór odpadów , wpłaty


wpływają bardzo dobrze , co nie znaczy ,że wszyscy płacą , wysłano upomnienia


do opornych podatników ,


Radny M.Koseski – czy jest możliwość uiszczenia zaległej opłaty bez odsetek ?


Wójt Gminy – jeśli wysłano upomnienie to już nie można .


4/nie uwzględniono żadnego z trzech wniosków składanych do Regionalnego


Programu Operacyjnego , nie uzyskaliśmy wymaganej punktacji,P.Wiesław Słowik – w Katach Borucza są dwie drogi gminne, o których nikt nie pamięta , proszę o ich udrożnienie i remont ,


Radny W.Szymański – ja w sprawie protestu dot.budowy wiatraków . Przyjechał do nas przedstawiciel firmy z Gdańska z gotowym,i umowami , nikt wcześniej nie spotkał się z nami , nie wyjaśnił nam w czym rzecz .


Radny J.Sadoch – w Mlęcinie dwa lata temu była podobna sytuacja , ale jeśli właściciel działki wyrazi zgodę na ustawienie wiatraka to kto i do kogo może składać protest?


P.Jan Gadomski sołtys wsi Rudzienko – otrzymałem zawiadomienie ,że w Rudzienku


będzie budowana elektrownia wiatrowa, czy te budowy będą miały jakieś skutki


szkodliwe dla mieszkańców.


Wójt Gminy – od strony administracyjnej brak jest podstaw do nie wydania decyzji wyrażającej zgodę . Procedura prowadzona jest przez uprawnionych urbanistów.


Radny J.sadoch – co innego sprawa protestu , a co innego sprawa umów. Jeśli Wójt


odmówi wydania pozytywnej decyzji to sąd zmusi Wójta do zmiany tej decyzji .


.


Jeśli chodzi o uciążliwość to wiele rzeczy jest szkodliwych , o wiele bardziej szkodliwa jest linia energetyczna.


Radny Sł.Sobiepanek – nie ma idealnych rozwiązań .Jeśli mieszkańcy uprą się to nie


dopuszczą do realizacji , bo prąd przecież trzeba odprowadzić przewodem po sąsiednich działkach .


Radny K.Jagliński – zachłystujemy się wieloma rzeczami , poczekajmy jeszcze jakiś czas ,


może pojawi się firma krajowa , która będzie budowała nowe wiatraki.


Radny Sł.Sobiepanek – firma niewłaściwie rozmawia z mieszkańcami .


Do pkt.16.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy


dokonał zamknięcia sesji .


 


Protokółowała : Anna Kalinowska


Przewodniczący Rady Gminy: Jan Rudnik
 

Accessibility