Brak informacji


Dobre , dnia 2014.05.16

Pan…………………………………………………..


członek Komisji Rewizyjnej
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej


w dniu 27 maja 2014 roku o godzinie 9.oo w lokalu Urzędu Gminy


w Dobrem sala konferencyjna .


Porządek posiedzenia :


1.Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobre i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego oraz informacji


o stanie mienia gminy za 2013 rok.


2.Wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy


Dobre za 2013 rok.


3.Sprawy różne .
Przewodniczący Komisji RewizyjnejMirosław KoseskiAccessibility