Brak informacji

Z A P R O S Z E N I EZapraszam na  XIII sesję Rady Gminy Dobre w dniu 8 lutego 2012 roku o godzinie  9 .oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobrem  .


Porządek obrad:


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
2.Informacja o pismach , jakie wpłynęły do Rady Gminy .
3.Rozpatrzenie wniosków stałych Komisji Rady Gminy  z ostatnio odbytych posiedzeń.
4.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy .
5.Zapytania radnych.
6.Energetyka wiatrowa  szansą rozwoju gminy – prezentacja .
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/4/10 Rady Gminy Dobre z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Dobre .
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego  Komisji Budżetu , Oświaty, Rolnictwa .
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rodzaju miejscowości ,,Zdrojówki” z wsi na część wsi Dobre .
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów .
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2012 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2012 – 2020 .
13.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/104/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Gminy Dobre .
15.Przyjęcie protokółu z  sesji z dnia 29 grudnia 2011 roku i z dnia 30 grudnia 2011 roku .
16.Odpowiedzi na zapytania radnych .
17.Wolne wnioski .
18.Zamknięcie sesji .

Accessibility