Brak informacji


Protokół Nr I/10 


z I sesji Rady Gminy Dobre kadencji 2010 – 2014 odbytej w dniu


2 grudnia 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy sala nr 1.


 


Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.15 i trwały do godziny 10.50


W sesji udział wzięli wszyscy radni , Wójt Gminy Dobre pan Krzysztof


Radzio , Sekretarz i Skarbnik Gminy , sołtysi z terenu gminy Dobre , przedstawiciele prasy .


Lista obecności radnych na piśmie w załączeniu do niniejszego protokołu .


 


Do pkt. 1 .Obrady otworzył i prowadził najstarszy wiekiem radny pan Ryszard


Jan Szczurowski .


Poinformował ,że w sesji udział bierze 15 radnych co stanowi 100 %


ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał.


Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym I sesję Rady Gminy zwołał Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji pan Jan Rudnik. .


Do pkt.2.Następnie Przewodniczący obrad odczytał rotę ślubowania radnego, kolejno wyczytywał z listy obecności radnych z imienia i nazwiska .


Każdy radny słowem „ślubuję „ potwierdził wolę złożenia ślubowania .


Do pkt.3.Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad dzisiejszej sesji .


Na piśmie w załączeniu .


Uwag do porządku nie zgłoszono .Do pkt.4.a/Radni zgłaszali kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy . Radna Hanna Wadas zgłosiła radnego Bziuka Andrzeja Henryka , kandydat wyraził zgodę,


radny Andrzej Zagrodzki zgłosił radnego Szczurowskiego Ryszarda Jana, kandydat wyraził zgodę,


radny Waldemar Szymański zgłosił radnego Koseskiego Mirosława Sławomira , kandydat nie wyraził zgody .Do pkt.4.b/ Radni zgłaszali kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej .


radny Stanisław Pawiński zgłosił radną Hannę Wadas,


radny Jakub Chojecki zgłosił radnego Andrzeja Zagrodzkiego,


radny Mirosław Koseski zgłosił radnego Krzysztofa Laskowskiego .


Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
Kandydaci spośród swojego grona na Przewodniczącego Komisji


Skrutacyjnej wybrali radnego Krzysztofa Laskowskiego .


Do pkt.4.c/ Ustalono zasady głosowania w ten sposób ,że przy wybieranym kandydacie radny stawia znak „x” w kratce z lewej strony .


Do pkt.4.d/Następnie wyczytywano radnych z listy obecności , wręczano karty do głosowania , radni głosowali tajnie , wrzucali kart do urny.


Po zliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna poinformowała że :


radny Bziuk Andrzej Henryk otrzymał 7 głosów ,


radny Szczurowski Ryszard Jan otrzymał 8 głosów .W związku z nie uzyskaniem bezwzględnej większości głosów odbyło się drugie głosowanie .


W drugim głosowaniu kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów :


radny Bziuk Andrzej Henryk otrzymał 7 głosów ,


radny Szczurowski Ryszard Jan 8 głosów .


W związku z tym ,że żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów zarządzono przerwę i trzecie głosowanie .


Po przerwie radny Andrzej Zagrodzki zarekomendował radnego Szczurowskiego jako najlepszego kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy .


Radny Waldemar Szymański zwrócił uwagę na to ,że radny Zagrodzki jako członek Komisji Skrutacyjnej w czasie jej pracy nie powinien zabierać już głosu .


Radna Hanna Wadas zwróciła uwagę , aby w trakcie głosowania już na I sesji nie nagabywać do przekrętów .


Radny Krzysztof Laskowski w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na fakt , że problemem jest niemoc w wyborze Przewodniczącego Rady i nie należy wracać już do tego tematu .


Następnie odbyło się III głosowanie .


W trzecim głosowaniu kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów


radny Bziuk Andrzej Henryk otrzymał 6 głosów ,


radny Szczurowski Ryszard Jan 9 głosów .


Do pkt.4.e./Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę w sprawie wyboru pana Szczurowskiego Ryszarda Jana na Przewodniczącego Rady Gminy Dobre .


Uchwała Nr I/1/10 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.5 Dalsze obrady prowadził obecny Przewodniczący obrad pan Ryszard


Jan Szczurowski jako nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy .Złożył podziękowanie radnym za wybór i zaufanie .


Do pkt.6.a/Radny Mirosław Koseski na Wiceprzewodniczącego Rady zgłosił radną Barbarę Danutę Zapertą , która wyraziła zgodę na kandydowanie .


Do pkt.6.b/ Radny Stanisław Pawiński zaproponował , aby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam jak przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy .


Radni nie wnieśli uwag do powyższej propozycji.


Do pkt.6.c/ Zasady głosowania takie same jak w przypadku wyboru Przew.Rady Gminy .


Do pkt.6.d/ Radni otrzymali karty do głosowania , tajnie oddali głosy , karty wrzucili do urny .


Radna Barbara Zaperta została wybrana 14 głosami za na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy , jeden głos był nieważny .


Do pkt.6.e./Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobre .


Uchwała Nr I/2/10 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.7 i 8 .Zapytania radnych i wolne wnioski .


Radny Stanisław Pawiński – na pewno każdy radny ma jakieś wnioski od swoich mieszkańców , na następnej sesji może je należy złożyć .


Wójt Gminy – jeśli radni składali obietnice wyborcze to będą je w jakiś sposób spełniać .


Poza tym uchwalony jest Wieloletni Plan Inwestycyjny i musimy działać zgodnie z tym planem . Także ni wiem jak ,miałoby wyglądać składanie wniosków i ich realizacja .


Radny Waldemar Szymański – dlaczego II sesja jest 6 grudnia , czy Wójt Gminy nie mógłby złożyć ślubowania w dniu dzisiejszym .


P. Anna Kalinowska pracownik UG – takie są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej .


Wójt Gminy Dobre -uwaga pana Szymańskiego jest słuszna ,ale ale takie są przepisy i sytuacja nie jest zależna od nas .


Przew. Rady Gminy – to nie stało się z naszej winy , ale to są sprawy pilne .


Radny M. Koseski – w jakiej kolejności będzie następowało odśnieżanie dróg ?


Wójt Gminy – według konieczności i możliwości .


Będę starał się , aby prace przebiegały sprawnie , ale zapowiada się trudny okres .


Do pkt.9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady


Gminy dokonał zamknięcia sesji .


 


Protokółowała: Anna Kalinowska


 Przewodniczący Rady Gminy Szczurowski Ryszard Jan

Accessibility