Brak informacji


 


 


Protokół Nr II/2010z sesji rady Gminy Dobre odbytej w dniu 6 grudnia 2010 roku w lokalu Urzędu


Gminy w Dobrem.


Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.05 i trwały do godziny 12.50


Do pkt.1.Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy pan Szczurowski Ryszard Jan .


.Powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 14 radnych ,


co stanowi 94 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał


W chwili rozpoczęcia sesji nieobecny jeden radny pan Andrzej Zagrodzki .


Lista obecności na piśmie w załączeniu .


Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad .


Porządek na piśmie w załączeniu do niniejszego protokółu .


Radny Waldemar Szymański – wnoszę o odroczenie dzisiejszej sesji , nie zwołano jej


zgodnie z przepisami prawa .Sekretarz Gminy pan Sławomir Miąskiewicz odczytał opinie prawną dot.terminu zwołania


II sesji Rady Gminy Opinia na piśmie w załączeniu .


Radny W. Szymański – nie zachowano terminu 7 dniowego zwołania sesji .


Do pkt.2.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji .


Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół z poprzedniej sesji 7 głosami za


przy 1 wstrzymującym się od głosu , 6 radnych nie brało udziału w głosowaniu .


Do pkt.3.Zapytania radnych .


Radny W.Szymański – czy będzie zatrudniony wicewójt ?


Dlaczego firma zbierająca śmieci tym razem ich nie odebrała ?


Odnośnie odśnieżania Pokrzywnika , podzielono to odśnieżanie na dwie części , dlaczego ?


Radny Stanisław Pawiński – w kierunku Duchowa nie było widać , że odśnieżono ,


czy ustabilizuje się ciśnienie wody ?


Radny Mirosław Koseski – proszę o odpowiedź w sprawie zatrudnienia wicewójta.


Radna Hanna Wadas – czy my jako radni otrzymamy Wieloletni Plan Inwestycyjny ?


Radny Sławomir Wierzba -czy firma odbierająca odpady otrzyma wynagrodzenie


za nie wykonane usługi i czy będzie to odliczone mieszkańcom, drogi przecież były


odśnieżone i przejezdne .W tym czasie przybył spóźniony radny Andrzej Zagrodzki.


Do pkt.4.Wójt Gminy pan Krzysztof Radzio wybrany w wyborach w dniu 21 listopada 2010 roku złożył ślubowanie :


 


– 2 –


„Obejmując urząd Wójta Gminy , uroczyście ślubuje ,że dochowam wierności


prawu , a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy .


Tak mi dopomóż Bóg „


Wójt Gminy – dziękuję za oddane głosy i ponowne powierzenie mi obowiązków Wójta Gminy .


Dziękuję za współpracę radnym poprzedniej kadencji .


Dziękuję swoim pracownikom , bo praca Urzędu Gminy oceniona była bardzo wysoko.


Gratuluję wyboru radnym i mam nadzieje ,że nasza współpraca będzie układała się przynajmniej taka jak do tej pory. .


Dziękuję wszystkim sołtysom , kadencja sołtysów również dobiega końca , życzę więc Państwu , aby obecni sołtysi nadal nimi pozostali jak najdłużej .


Następnie Przewodniczący rady Gminy ogłosił 5- minutową przerwę.


Do pkt.5.Informacja Wójta Gminy o prowadzonych inwestycjach i ostanie finansowym gminy .


Wójt Gminy – wszystkie informacje są jawne . Radni otrzymują co pół roku


informację z realizacji budżetu gminy .


Wieloletni Plan Inwestycyjny znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy , nowi radni otrzymają WPI na płycie lub w wersji papierowej w zależności od potrzeb .


Na dzień dzisiejszy budżet gminy wynosi : dochody 17 mln złotych


wydatki 20,6 mln złotych


zadłużenie na chwilę obecna wynosi 3,3 mln złotych co stanowi ok.20 % .


W piątek byłem w Urzędzie Marszałkowskim , rozliczamy obecnie dwie duże inwestycje na około 3 mln złotych..Przygotowujemy odpowiednie dokumenty , aby w lutym lub styczniu wystąpić z wnioskiem o płatność.


1/zakończono rewitalizację Dobrego – koszt zadania 1,8 mln złotych,


2/trwa kanalizacja Dobrego ,


3/w Dobrem wymieniono starą sieć wodociągową na nową , dobudowano wodociąg do


gospodarstw , w których go nie było .


Wymiana sieci miała na celu zwiększenie ciśnienia wody .


4/ na drogach wykonano stabilizację w Bzozowicy , część prac pokryto ze środków


FOGR-u,


5/realizujemy program związany z podłączeniem internetu i zaopatrzenia mieszkańców


w komputery . W tym celu zakupiliśmy wieżę od TP S.A. w Dropiu ,


6/w Urzędzie Gminy w Dobrem jest 25 etatów , w trakcie kadencji przybyło 1 etatu informatyka , 1 etat w GOPS wynikający ze zwiększenia obowiązków ,


ubyło 3 etaty obsługi tzn. palacze gdyż wymieniono piece centralnego ogrzewania , które


nie wymagają tak licznej obsługi,pozostał tylko jeden pracownik gospodarczy,


7/ilość zadań w Urzędzie Gminy w ciągu ostatnich czerech lat znacznie wzrosła .


Nastąpił wielki wzrost jeśli chodzi o księgowość . Podwoiła się liczba osób objętych dostawą wody, mieszkańcy objęci są obowiązkiem uiszczania opłat za śmieci .


Wszystkie wpłaty trzeba zaksięgować .


Odnośnie zbiórki odpadów .


Umowę na odbiór mamy z firma jeszcze na 2011 rok . Opłata nie jest wysoka .


W roku następnym trzeba będzie ogłosić kolejny przetarg , trzeba zastanowić się nad


 


– 3 – .
terminem kolejnej umowy i innymi zapisami w umowie .


Każda zmiana związana jest z pieniędzmi .


W trakcie ostatniej kadencji w GZAS ubyło 4 etaty , z 14 na 10 .


W GZAS- ie zadań przybyło , zadania te związane są z obsługą projektów unijnych .


Te 4 osoby , które odeszły nie miały kwalifikacji , znalazły inną pracę .


W Urzędzie Gminy pojawiają się czasowo różni pracownicy , np. osoby skierowane przez sąd do odpracowania określonej liczby godzin , są to osoby , które jechały rowerem po spożyciu alkoholu i zostały zatrzymane przez policję . Nie mam wpływu no to ,


aby tych osób nie przyjąć .


Nawiązałem współpracę z Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim , w okresie od wiosny do jesieni zatrudniamy osoby bezrobotne do prac porządkowych i innych fizycznych .


Utrzymanie tych pracowników finansuje Urząd Pracy ..


Obecnie otrzymaliśmy etat dla osoby , która będzie przeprowadzała dzieci szkolne przez ulicę .


Kolejna grupą są stażyści również finansowani przez Urząd Pracy . Na ogół są to bardzo


młode osoby , zraz po maturze .


Stażyści po okresie 6 miesięcy odchodzą , tylko nieliczni pozostają na kilka miesięcy


w ramach zastępstwa za nieobecnego pracownika . W trakcie ostatniej kadencji


7 osób odeszło na emeryturę . Na wolne miejsca ogłoszono konkurs , z wyjątkiem


stanowiska sekretarza .


Na dzień dzisiejszy opracowujemy opracowujemy dokumentacje na zakończenie budowy wodociągu na terenie całej gminy .


Ciśnienie wody w Antoninie . Projektant ma opracować projekt spięcia wodociągu z wodociągiem w Rąbierzy .Ten manewr ma na celu podwyższenie ciśnienia i jego wyregulowanie .


Złożyliśmy dużą liczbę wniosków do projektów unijnych .


Już korzystamy ze środków w kwocie ok.1 mln złotych w ramach projektu kapitału ludzkiego.


Wszelkie projekty wymagają gromadzenia olbrzymiej ilości dokumentacji .


Planuje się również kurs prawa jazdy .


W urzędzie Gminy jest potrzeba zatrudnienia pracownika , który zajmowałby się


zamówieniami publicznymi .Z całą pewnością nie będę zatrudniał wicewójta .


Znaczna część obowiązków związana z realizacją inwestycji spada bezpośrednio na mnie. Mieszkańcy chcą szybkiej i sprawnej obsługi i nie zawsze oszczędność jest dobra i


prawidłowa .


Wnioski o środki unijne opracowywane są bardzo długo , wymagają one dużego


wysiłku , aby był rozpatrzony pozytywnie .


Radny Michał Poławski – w GZAS – ie zredukowano 4 etaty , zwolnione zostały 4 osoby ?


Wójt Gminy – nikt nie został zwolniony , te osoby odeszły same .


Radny M. Poławski – odnośnie zbiórki śmieci , na terenie naszej gminy płacimy od osoby ,


niektóre osoby są zameldowane , ale faktycznie nie zamieszkują, w niektórych gminach płacone jest od worka .


Wójt Gminy – płacone jest od osób faktycznie zamieszkałych , właściciel posesji


składa oświadczenie , że dana osoba nie zamieszkuje i nie korzysta z odbioru odpadów .


Takie oświadczenie obowiązuje 1 rok ..


Dobrym systemem jest taki , w którym płacą wszyscy .


Na przykład w gminie Stanisławów nie było referendum i opłaty są na zasadzie


 


– 4 –

dobrowolności . W miastach działa to jeszcze inaczej . Właściciel posesji musi mieć umowę z firmą odbierającą odpady i za ich odbiór musi do niej zapłacić .


Nasz system jest sprawiedliwy i w miarę tani .Worki Kolorowe można wystawiać bez ograniczeń .


Czarnych worków może brakować tylko wtedy gdy w domu są małe dzieci lub


osoby korzystające z pieluch jednorazowych . Za dodatkowe czarne worki trzeba zapłacić.


Radny Sławomir Wierzba – uważam , że system nie jest sprawiedliwy , bo np. dwa worki czarne od jednej osoby i dwa worki od pięciu osób .


Wójt Gminy – dzisiaj o tym, nie mówmy , bo umowa jeszcze trwa kolejny rok , będziemy o tym dyskutować w odpowiednim czasie . Wszelkie uwagi proszę notować .


Radny Stanisław Pawiński – wszystkie te uwagi proszę zgłaszać w wolnych wnioskach .


Radny Michał Sitnicki – dochody gminy to są średnio za 4 lata ?


Wójt Gminy – to są dochody za ten rok na dzień dzisiejszy . W dochodach gminy zaplanowano wpływy środków unijnych , ale w trakcie roku okazało się ,że tych środków


nie otrzymamy , wpłyną na nasze konto w 2011 roku .. Dzisiaj podałem dochody , które


są realne .


P. Agnieszka Wojtyńska sołtys wsi Głęboczyca – zakończono rewitalizację Dobrego ,


a co z przystankiem ?


Wójt Gminy – w projekcie nie ujęto przystanku i parkingu .


P. Adam Wielądek mieszkaniec wsi Głęboczyca – a co w przypadku gdy rynek nie będzie odebrany ?


Wójt Gminy – uchybień nie było , prace wykonano zgodnie z projektem , dokonano


rozliczenia .


Radny W. Szymański – proszę wrócić do porządku obrad .


Do pkt.6.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dobre..


Podczas omawiania tego punktu w obrady opuścił Wójt Gminy .


P. Anna Walewska pracownik Urzędu Gminy przedstawiła wysokość obecnych poborów Wójta Gminy oraz możliwości najmniejszych i najwyższych stawek .


Radny W. Szymański zgłosił wniosek, aby pensja zasadnicza wyniosła 4 200,oo zł


Radny K. Laskowski zgłosił wniosek , aby pensja zasadnicza wyniosła 4 500,oo zł.


Odnośnie dodatku funkcyjnego radny W . Szymański zgłosił wniosek o wysokość


tego dodatku 1 000, oo złotych ,


radny Andrzej Zagrodzki zgłosił wniosek o wysokość dodatku 1 600, oo zł


Odnośnie dodatku specjalnego radny Jakub Chojecki zgłosił wniosek o 30 % tego dodatku


radny W. Szymański o 20 % .


Radna Hanna Wadas zwróciła uwagę na to , że nasza gmina nie jest zbyt bogatą , niedziela mamy zbyt wielkiego budżetu i pobory należy pozostawić na dotychczasowym poziomie .


Radny A .Zagrodzki – nie ma powodu , aby pobory obniżać.


Radny W. Szymański – dług gminy jest taki jaki jest .


Radny Stanisław Pawiński – wynagrodzenie niech pozostanie tak jak było .


 


– 5 –


 


Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski :


Odnośnie wynagrodzenia zasadniczego :


za wnioskiem radnego Szymańskiego głosowało 2 radnych ,


za wnioskiem radnego Laskowskiego głosowało 8 radnych .


Odnośnie dodatku funkcyjnego :


za wnioskiem radnego Szymańskiego głosowało 3 radnych


za wnioskiem radnego Zagrodzkiego głosowało 11 radnych .


1 radny wstrzymał się od głosu.


Radny W. Szymański zwrócił uwagę na to ,że głosowanie powinno przebiegać


w taki sposób ,że ile głosów za , ile przeciw , ile wstrzymało się .


Radny K .Laskowski – radny Szymański , faktycznie ma rację .


Radny A. Zagrodzki – niech będzie pełne głosowanie ..


Przew. Rady Gminy – dziekuję za zwrócenie uwagi


Odnośnie dodatku specjalnego :


za wnioskiem radnego Chojeckiego głosowało 4 radnych , przeciw 6 radnych ,


5 wstrzymało się od głosu ,


za wnioskiem radnego Szymańskiego głosowało 10 radnych , przeciw 3 radnych ,


2 radnych wstrzymało się od głosu .


 


Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobre .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 10 głosami za przy 3 przeciwnych


i 1 wstrzymującym się od głosu .


Podczas głosowania nieobecny jeden radny ..


Uchwała Nr II/3/10 na piśmie w załączeniu .


Następnie Przew . Rady Gminy ogłosił 10 – minutową przerwę .


Do pkt.7.Rozpatrzenie pism ,które wpłynęły do Rady Gminy .


1/pismo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dobrem o poparcie starań Rady o obniżenie kosztów wynajmu sali od OSP w Dobrem na organizacje zabawy sylwestrowej,


koszt wynajmu sali 4 tysiące złotych plus opłaty licznikowe ,


2/pismo Rady Rodziców Szkoły podstawowej w Dobrem o zabezpieczenie w budżecie gminy Dobre na 2011 rok środków finansowych na wyjazdy uczniów na basen ,


3/pismo apteki w Dobrem o przedłużenie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony ,


4/pismo pana Jarosława Cioka zam. Czarnocin o przedłużenie umowy najmu


gruntu pod kiosk gastronomiczny


5/pismo Wienerberger Ceramika Budowlana o zbycie na rzecz spółki nieruchomości


tzn. działki o nr ewidencyjnym 943/3 położonej w Dobrem,


6 –6/pismo Wienerberger Ceramika Budowlana o zbycie na rzecz spółki nieruchomości


tzn. działki o nr ewidencyjnym 2011/3 położonej w Dobrem,


Wójt Gminy – odnośnie 3 i 4 pisma na dzień dzisiejszy kompetencje przejmuje Rada Gminy.


Odnośnie pism z Ceramiki Budowlanej możemy ogłosić przetarg na sprzedaż proponowanych działek . Radni mogą szczegółowo zapoznać się z położeniem tych działek , jest to to temat do dyskusji i rozpoznania na klika miesięcy .


Radny W. Szymański – odnośnie ceny za salę proponuję , aby ktoś porozmawiał ze strażakami , powinni udostępnić salę za symboliczną kwotę.


Radny Piotr Chmielewski – bardzo proszę o wyrozumiałość i pomoc naszym dzieciom .


Radny A. Zagrodzki – może pan Wójt podjąłby się mediacji.


Radna H.Wadas – proponuję poddać to pod głosowanie, straż należy do gminy .


Radny K. Laskowski – właścicielem sali jest straż , nie możemy im nic nakazać .


Wójt Gminy – to radni powinni rozmawiać ze strażą.


Radny W. Szymański – proszę o zorganizowanie spotkania strażaków i Rady Rodziców ,


ja wezmę udział w tym spotkaniu .


Radny M. Koseski – na pewno strażacy nie zejdą do zera .ale może pan Wójt


coś dołoży .


Przew. Rady Gminy – może w spotkaniu udział wezmą jeszcze pani Wadas i pan Chmielewski .


Zaproponowani radni wyrazili zgodę na udział w spotkaniu .


Wójt Gminy – postaram się spotkanie zorganizować w jak najszybszym terminie.


Radny W,.Szymański – proszę o spotkanie w godzinach popołudniowych .


Radny A. Zagrodzki – proszę o wyjaśnienie przedłużenia terminów umów .


Wójt Gminy – według obecnych kompetencji umowę na dzierżawę mogę zawrzeć


na 3 lata .Powyżej tego terminu kompetencje przejmuje Rada Gminy .


Umowy proponuję zawrzeć na 10 lat , w każdej umowie obowiązuje okres wypowiedzenia..


Radny W. Szymański – podania należy omówić na Komisji .


Wójt Gminy – czy ktoś jest przeciwny wydzierżawieniu na 10 lat , jeśli nie to przygotuję projekty uchwał.


Do pkt.8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy


Dobre .


Radny W. Szymański – proponuję następujące składy liczbowe :


Komisja Rewizyjna 3 osoby


Komisja Budżetu 4 osoby


Komisja Rolnictwa 4 osoby


Komisja Oświaty 3 osoby


Radny A. Zagrodzki – a ile razy brał Pan udział w posiedzeniu Komisji w ciągu roku .


Radny W. Szymański – jeden raz w roku , na wspólnym posiedzeniu i ogólnie był bałagan.


Radny A. Zagrodzki – zgłaszam wniosek , aby skład liczbowy był taki sam jak do tej pory .


Radny W.Szymański – na jednym z posiedzeń Komisji Oświaty byli prawie wszyscy radni .


Ile było wniosków z posiedzeń Komisji ?


 


7 – 


Radny A. Zagrodzki – skoro na posiedzeniu Komisji Oświaty było tylu radnych to świadczy jedynie o dużym zainteresowaniu radnych .


Wójt Gminy – wniosków formalnych z Komisji nie było , bo podczas obrad zostało


wypracowane wspólne stanowisko .


Czy radni są po to , aby zaoszczędzić 30 złotych czy po to , aby podejmować dobre decyzje dla 6 tysięcy mieszkańców..


Na posiedzeniach Komisji szczegółowo omawia się zagadnienia po to , aby na sesji


było już wypracowane stanowisko .


Na początku poprzedniej kadencji cała Rada dokonała oględzin dróg , szkół i całego terenu gminy .


Radny powinien znać problemy całej gminy .


Radny sam powinien podjąć decyzję w ilu komisjach chce pracować i w jakich .


Radny A. Zagrodzki – nie przepychajmy się w zależności od komitetu , z którego startowaliśmy .


Radny St. Pawiński – a jakie to ma znaczenie z czyjego komitetu radny startował.


Za wnioskiem radnego Szymańskiego głosowało 5 radnych , 9 głosowało przeciw ,


1 radny wstrzymał się od głosu ,


za wnioskiem radnego Zagrodzkiego głosowało 10 radnych , 4 głosowało przeciw ,


1 radny wstrzymał się od głosu .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 11 głosami za, przy 4 przeciwnych .


Uchwała Nr II/4/10 na piśmie w załączeniu .


Następnie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił krótką przerwę w obradach .


Obrady opuścił radny Waldemar Szymański deklarując swoje członkostwo


w Komisji Rewizyjnej .


Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej .Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .


Uchwala Nr II/5/10 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.10.Projekt w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Budżetu ,


Finansów, Planowania i Przemysłu .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .


Uchwała Nr II/6/10 na piśmie w załączeniu .na piśmie .


Do pkt.11.Projekt w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Oświaty,


Zdrowia , Kultury i Spraw Socjalnych .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .


Uchwała Nr II/7/10 na piśmie w załączeniu .


8 –Do pkt.12.Projekt w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rolnictwa ,


Ochrony Środowiska , Ochrony p.poż. i Bezpieczeństwa Publicznego .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .


Uchwała Nr II/8/10 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.13.Projekt w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia na terenie gminy Dobre.


Wójt Gminy – Komisja jest doraźna , pracy jest niewiele..


Radna H. Wadas – a co z tzw.”starą drogą” w Mlęcinie ?


Wójt Gminy – dwa lata temu podjęliśmy ten temat , zostały zakończono prace geodezyjne , kiedy będziemy już użytkownikami wystąpimy o komunalizację .Radna Barbara Zaperta , Andrzej Bziuk i Piotr Chmielewski wyrazili wole pracy


w tej komisji .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 13 głosami za przy 1 wstrzymującym


się od głosu .


Uchwała Nr II/9/10 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.14 Odpowiedzi na zapytania radnych .


Wójt Gminy – 4 lata temu Rada Gminy przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań ,


w związku z tym na dzień dzisiejszy przedmiotowe studium jest do zapoznania ,


1/odnośnie zbiórki odpadów w ostatnich dniach , firma nie dotarła do zabudowań kolonijnych z uwagi na bardzo złe warunki atmosferyczne .


Postaram się , aby śmieci były jak najszybciej odebrane , pracownik dotrze do tych osób .


2/ w umowie nie ma zapisu do zwrotu kosztów bądź nie płacenie za nie odebrane śmieci ,


3/odśnieżanie w Pokrzywniku , osoba prywatna we własnym zakresie odśnieżyła drogę do swojej posesji , a właściwe odśnieżanie zlecone przez Urząd Gminy odbyło się tego samego dnia , ale kilka godzin później ,


4/w przypadku dużego opadu śniegu ie jest możliwym odśnieżenie dróg do


samego asfaltu , w niektórych przypadkach potrzebny jest ciężki sprzęt,


5/o ciśnieniu wody w Antoninie już mówiłem,


6/ Wieloletni Plan Inwestycyjny otrzymali Państwo na płycie ,Do pkt.15.Wolne wnioski .Pani Ryszarda Cyran sołtys wsi Czarnogłów – prosiłam o właściwe odśnieżenie drogi , ale kierowca tego nie zrobił.


Radna Barbara Zaperta – gdzie jest granica naszej gminy od strony Rąbierzy Kolonii z Rabierzą Wsią ?


Wójt Gminy wskazał na mapie granice naszej gminy .
9 –Pan Pisz mieszkaniec Dobrego – czy mamy jakiś wpływ na Zarząd Dróg Powiatowych ,aby usunięto śnieg ze swoich dróg ?


Wójt Gminy – problem jest w tym , że posypano drogi solą , ale taka ilość nic nie dała.


Skontaktuję się z Zarządem Dróg w tym temacie.


Pojawiły się uwagi odnośnie odśnieżania parkingów , ale problem jest w tym ,że niektórzy właściciele pozostawili swoje auta na kilka dni i nie można odśnieżyć tych parkingów.


Pani Barbara Czwarnóg sołtys wsi Adamów – potrzebny jest pług w Adamowie , bo droga na odcinku 40 metrów jest nieprzejezdna dla autobusu.


Na zakończenie sesji radni ustalili termin wspólnego posiedzenia Komisji oraz spotkania opłatkowego na dzień 20 grudnia o godzinie 11.00.


 


Do pkt.16.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji .


 


 


 


Protokółowała:
Anna Kalinowska


Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Jan Szczurowski


Accessibility