Brak informacji

Protokół Nr III/10


z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem.


Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.05 i trwały do godziny 11.50 .
Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :


1.Krzysztof Laskowski,


2.Michał Sitnicki,


3.Andrzej Zagrodzki .
Do pkt.1.Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia sesji , powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 12 radnych co stanowi 80 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad


/na piśmie w załączeniu /.


Uwag do porządku nie wniesiono .
Do pkt.2.Rozpatrzenie pism , które wpłynęły do Rady Gminy :
1/podanie pani Małgorzaty Stuckiej w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczenia w gimnazjum w Dobrem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego ,


2/pismo pani Grażyny Zych zam .Dobre o umożliwienie zabrania głosu na dzisiejszej sesji w temacie planowanej inwestycji pod nazwą Zakłady Przetwórstwa Mięsnego w Dobrem,


3/skarga pana Adama Kluchowskiego na Wójta Gminy dot. wycinki drzew w Wólce Kobylańskiej ,


4/rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie uchylenia niektórych zapisów uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku ,
Wójt Gminy – odnośnie pierwszego pisma proponuję przygotowanie projektu uchwały na następną sesję w sprawie bezterminowego przedłużenia umowy najmu , odnośnie drugiego pisma, pani Zych, wyjaśniam ,że na dzień 20 stycznia 2011 roku wyznaczono termin rozprawy administracyjnej w sprawie planowanej inwestycji pod nazwą Zakłady Przetwórstwa Mięsnego . Wtedy wszystkie strony będą mogły wypowiedzieć się w powyższej sprawie , w rozprawie udział mogą wziąć również radni .


Radny Mirosław Koseski – proszę , aby obecni mieszkańcy zainteresowani w tej sprawie mogli wypowiedzieć się dzisiaj .


Wójt Gminy – w dniu dzisiejszym nie ma sensu jakakolwiek dyskusja .


Odnośnie skargi pana Kluchowskiego , należy ją skierować do Komisji Rewizyjnej celem analizy i rozpatrzenia .


Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego , nie ma ono wpływu na ważność uchwały , w rozstrzygnięciu uchyla się tylko niektóre zapisy .

Do pkt.3.Komisje nie złożyły wniosków .
Do pkt.4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami .
Wójt Gminy – 1/trwa budowa kanalizacji w Dobrem,


2/ zlecono wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu , który będzie spinał wodociąg w Rabierzy Kolonii z wodociągiem w Antoninie . Spowoduje to uregulowanie ciśnienia wody ,


3/ w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Samodzielnego


Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem ,


4/wszyscy Państwo otrzymali informację o wnioskach składanych przez gminę Dobre w ramach działania LGD , nasza gmina jest najaktywniejsza i najefektywniejsza .
Do pkt.5.Zapytania radnych .
Radny St.Pawiński – może by mieszkańcom Rudna krótko coś powiedzieć odnośnie drogi .


Radny Waldemar Szymański – na zebraniach przedwyborczych mieszkańcy skarżyli się na pracę ośrodka zdrowia , na brak lekarzy .
Do pkt.6.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów na sołtysów i do rad sołeckich na terenie gminy Dobre .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.


Uchwała Nr III/10/10 na piśmie w załączeniu .

Do pkt.7.Przewodniczący Komisji przedstawili plany pracy na 2011 rok.


W związku z nieobecnością Przew. Komisji Budżetu i Komisji Oświaty propozycje planów pracy przedstawiła protokólantka .
W czasie czytania planów pracy przybył spóźniony radny pan Andrzej Zagrodzki .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.


Uchwała Nr III/11/10 na piśmie w załączeniu .

W tym czasie przybył na sesje zaproszony przedstawiciel Zarządu PKS w Mińsku Mazowieckim pan Tadeusz Kowalczyk .


Wójt Gminy – pojawiły się różne głosy dotyczące kursowania autobusów na terenie naszej gminy w 2011 roku .


P.Kowalczyk – nie zamierzamy rezygnować z działalności przewozowej . Korekty w temacie rozkładu jazdy będą , ekonomia niestety jest bezwzględna , musimy sami na siebie zarobić.


Pan Pląsek mieszkaniec Rudna – trzeba robić tak ,aby mieszkańcy wiedzieli , że nie będzie autobusu .W tym czasie obrady opuścił radny pan Michał Poławski .

P.T.Kowalczyk – ubolewam nad niedogodnościami , ale zdarzają się sytuacje losowe , np. awaria autobusu czy choroba kierowcy .


P.Pląsek – planowy autobus jest raz w tygodniu zamiast 5 razy , dziecko codziennie spóźnia się do szkoły , a przecież jest wykupiony bilet miesięczny .


P.T.Kowalczyk – w takich awaryjnych sytuacjach jeśli pasażerowie korzystają z innego transportu PKS będzie zwracał poniesione koszty za bilety jednorazowe .


Radny Sławomir Wierzba – czy zamierzacie zwiększyć czy zmniejszyć liczbę kursów do Radoszyny ?


P.T.Kowalczyk – nie jestem w stanie odpowiedzieć czy tak czy nie .


P. Agnieszka Wojtyńska sołtys wsi Głęboczyca – czy od stycznia drożeją bilety ?


P.T.Kowalczyk – nie rozważaliśmy tematu podwyżki .


P.A.Wojtyńska – jest Pan przedstawicielem PKS-u i nie zna Pan rozkładu .


P.T.Kowalczyk – rachunek ekonomiczny obowiązuje nas , liczymy swoje pieniądze , mamy kursy nierentowne .


Chcemy z Państwem współpracować .


P. A.Wojtyńska – od dnia 1 stycznia 2011 roku zlikwidowano kurs z Ryni o godz.6. W jaki sposób młodzież ma dojechać do szkoły do Mińska ?


P. Leszek Goźliński sołtys wsi Rudno – nie może być takich sytuacji , że autobusu nie ma nawet przez 4 dni w tygodniu .


P.T.Kowalczyk – sprawdzę to po powrocie do firmy .


Radna Hanna Wadas – skoro sprzedajecie bilety miesięczne musicie zapewnić transport , cały czas krążą informacje ,że zlikwidujecie kursy .


Sprawa pustych przewozów , jest to również trochę wina samych kierowców , kierowcy zresztą muszą mieć motywację do dobrej pracy .


Autobusy konkurencyjnej firmy mają kursy na ogół dwie minuty przed kursem PKS – u . Autobusy konkurencji wcale nie są rejsowe .


Ludzie rano wyjeżdżają do pracy i chcą po południu wrócić do domu .


W firmie konkurencyjnej mam pewność ,że dojadę , ale w PKS tej pewności nie mam.


Linie trzeba wzmacniać , a Wy pozwoliliście wygryźć się firmie konkurencyjnej .


P.T.Kowalczyk – konkurencja ma prawo być i funkcjonować .


Kontrolowane nie są firmy prywatne , a właśnie PKS .


Autobusy konkurencji jeżdżą z nadmierna prędkością i nie przestrzegają rozkładu jazdy .


Nie mogę swoich kierowców i pasażerów narażać na niebezpieczeństwo .


Radna H.Wadas – PKS powinien skarżyć firmy za nieuczciwą konkurencję .


P. Ciółkowski redaktor Gazety Lokalnej – publicznie stawia Pan zarzuty BAGS– owi ?


P.T. Kowalczyk – ja nie stawiam zarzutów firmom konkurencyjnym . Te firmy kierują się innymi zasadami . Stwierdzam ,że kierowcy firm konkurencyjnych łamią przepisy .


Pani Danuta Tabor sołtys wsi Radoszyna – proszę o przywrócenie kursu z Radoszyny w soboty i dni świąteczne .
Do pkt.8.Propozycję planu pracy Rady Gminy Dobre na 2011 rok przedstawił Przewodniczący Rady Gminy .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie planu pracy


Rady Gminy Dobre na 2011 rok

. Uchwała Nr III/12/10 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Dobre, przy ul. Kilińskiego1, stanowiącego własność gminy Dobre, oraz na  bezprzetargowy tryb zawarcia umowy najmu.
Wójt Gminyna posiedzeniu Komisji temat omówiono , zawarcie umowy proponuje się bezterminowo.


Radny Michał Sitnicki – a ile wynosi czynsz za wynajem apteki .


Skarbnik Gminy – około 2 tysięcy złotych .Radni głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 11 głosami za przy 2 wstrzymujących się


od głosu .
Uchwała Nr III/13/10 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1261/3 położonej w Dobrem przy ul. Kilińskiego, stanowiącego własność gminy Dobre, oraz na bezprzetargowy tryb zawarcia umowy najmu.
Radny Waldemar Szymański – a ile płaci apteka i ile wynosi czynsz za budkę?


Wójt Gminy – apteka płaci 2 372,30 złotych miesięcznie , a za budkę 139,08 złotych miesięcznie .
Radni w glosowaniu jawnym uchwałę podjęli jednogłośnie .
Uchwała Nr III/14/10 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2010 rok .
Skarbnik Gminy – projekt uchwały otrzymaliście Państwo dopiero dzisiaj , są to ostatnie zmiany , w tym roku nie będzie już możliwości korekt budżetu .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .


Uchwała nr III/15/10 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2011 rok .
Wójt Gminy – Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na to ,że gmina nie może udzielić dotacji dla Towarzystwa Ziemi Dobrzańskiej .


W związku z powyższym planowaną dotacje proponuje się przenieść do rezerwy Wójta , a w najbliższym, czasie zostanie przygotowana uchwała w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania .
Radni w głosowaniu jawnym uchwałę podjęli jednogłośnie .


Uchwała Nr III/16/10 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.13. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Dobre na lata


2011 – 2016 .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III/17/10 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.14 .Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Henryka Sienkiewicza o działki o numerach ewidencyjnych 1064/4 i 1066/3, w miejscowości Dobre, gmina Dobre..
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III/18/10 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.15.Projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .Uchwała Nr III/19/10 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.16. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem .
Wójt Gminy – Rada Społeczna pracuje bez wynagrodzenia . Komisja składa się z 7 osób , z mocy ustawy w jej skład wchodzi Wójt Gminy jako Przewodniczący Rady , oraz przedstawiciel Wojewody i 5 członków powołanych ze składu Rady Gminy .


Radny Krzysztof Laskowski w dniu wczorajszym wyraził ustnie wolę pracy w Radzie Społecznej .
Radny W. Szymański zgłosił Przew. Rady Gminy pana Ryszarda Szczurowskiego , który nie wyraził zgody na członkostwo w Radzie ,


Radna Barbara Zaperta zgłosiła radnego W. Szymańskiego ,który wyraził zgodę,


Radny A.Zagrodzki zgłosił radną Hannę Wadas , która wyraziła zgodę ,


Radna H. Wadas zgłosiła radnego Piotra Chmielewskiego , który wyraził zgodę ,


Przew.Rady Gminy zgłosił radnego Stanisława Pawińskiego , który wyraził zgodę .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr III/20/10 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.17.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji .
Radny W.Szymański – na poprzedniej sesji zadałem pytanie czy będzie zatrudniony wicewójt , wójt odpowiedział , że nie ale tej odpowiedzi nie ma w protokóle.

Wójt Gminy – w punkcie 4 odpowiedziałem ,że nie będę zatrudniał wicewójta .Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół wraz z uwagą 12 głosami za przy 1 przeciwnym .
Do pkt.18.Odpowiedzi na zapytania radnych .
Wójt Gminy – 1/droga w Rudnie , droga aktualnie jest komunalizowana , zlecono dokumentację na jej stabilizację ,


2/uwagi do SP ZOZ w Dobrem – nie wiem konkretnie o co chodzi , ale cieszę się ,że pan Szymański jet członkiem Społecznej Rady i na bieżąco będzie mógł zadawać pytania pani Czerniawskiej .


Aktualnie kończą się umowy z NFZ , będą nowe , ale niestety trochę mniej korzystne .
Do pkt.19.Wolne wnioski .P. Leszek Goźliński sołtys sołectwa Rudno – dziękuję Radzie i Wójtowi za pozytywne rozpatrzenie prośby mieszkańców Rudna i Rudzienka .


P. Rosa Krystyna sołtys sołectwa Dobre II – cały czas mamy problem z oświetleniem ulicznym oraz z dostawa prądu do domów .
W tym czasie na obrady powrócił radny Michał Poławski – godz.11.20.
P. Krystyna Szczurowska sołtys sołectwa Kobylanka – w naszej wsi są drewniane słupy energetyczne , mocne przechylone .


Wójt Gminy – jest to sprawa zakładu energetycznego .


Radny W. Szymański – proszę o przesłanie pismo do OSP Dobre z informacja , kto dzieli pieniądze strażackie , bo na ostatnim zebraniu zarzucono ,że to Rada Gminy dzieli pieniądze .Że pan Kosim głośniej krzyknie na sesji i dostaje pieniądze.


Radny A.Zagrodzki – trzeba wystosować pismo do sołtysów odnośnie rozkładu jazdy autobusów , wnioski zostaną przekazane do PKS w Mińsku Mazowieckim .


Wójt Gminy – już niedługo odbędą się zebrania wyborcze w sołectwach , wtedy zbiorę wszystkie wnioski dot. rozkładu jazdy .


Nawiązują do tematu pieniędzy strażackich , faktycznie dysponuje nimi Rada Gminy .


Radny Sł.Wierzba – w jaki sposób będzie przebiegał wodociąg w Radoszynie ?


Wójt Gminy – Drop – Modecin – Radoszyna – Jaczewek od strony Wiktorii..Szczegółowa


dokumentacja znajduje się w pokoju nr 21.


Radny Michał Sitnicki – wnioskuję w Porębach Nowych o lampy na każdym słupie , a nie tak jak do tej pory na co drugim.


Radny Sł.Wierzba – czy w sezonie zimowym można wyłączyć w rynku oświetlenie w podłożu , z uwagi na to ,że to nic nie daje w zimie.


Wójt Gminy – pomimo tego ,że zwiększono oświetlenie w rynku nie ma wzrostu kosztów .


Nie wiem czy jest technicznie możliwym wyłączenie oświetlenia w chodnikach .


P.A.Wojtyńska – ja również proszę o lampy w Głęboczycy.


P.Barbara Czwarnóg sołtys sołectwa Adamów – nie otrzymałam kalendarzy i worków na śmieci ?


Wójt Gminy – będą dostarczone , bardzo proszę o zgłoszenie się do pracownika .

Radny W. Szymański – dlaczego dokumenty na sesję otrzymuję z opóźnieniem ,czy komuś zależy na tym , abym nie brał udziału w sesji .


Protokólantka odpowiedziała ,że dokumenty zostały wysłane terminowo , sprawa ich dostarczenia jest sprawą gońca .


Radny Andrzej Bziuk – sprawa oświetlenia w Adamowie.


Radna Hanna Wadas – a co z oświetleniem w Mlęcinie tzw.”za stodołami „ ?


Czy coś drgnęło w temacie szkoły w Mlęcinie ?


Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy podpisano umowę na dokumentację w zakresie remontu szkoły w Mlęcinie .


W poprzedniej kadencji nie wykonano żadnej dokumentacji na oświetlenie uliczne .


Jeśli teraz będzie wola Rady to będę zlecał dokumentacje na oświetlenie uliczne .


Radny St.Pawiński – jaka jest możliwość połączenia linii energetycznej Dobrego do Antoniny .


Wójt Gminy – jest to sprawa Zakładu Energetycznego .


P. Wiesław Słowik sołtys sołectwa Katy Borucza – przypominam ,że cały czas ubiegam się o jedną lampę oświetlenia ulicznego .
Do pkt.20.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew.Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji .
Następnie wszystkim zebranym złożył życzenia noworoczne .


Poinformował ,że na początku nowego roku poda do publicznej wiadomości plan swoich dyżurów .
Protokółowała : Anna Kalinowska


Przewodniczący Rady Gminy. Ryszard SzczurowskiAccessibility