Brak informacji

Protokół Nr IV/11
z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 23 lutego 2011 roku w lokaluUrzędu Gminy w Dobrem.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9 00 i trwały do godziny 13 15 .
Do pkt.1.Przewodniczący Rady Gminy pan Ryszard Jan Szczurowski dokonał otwarcia sesji , powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 15 radnych co stanowi 100 % ustawowego składu Rady . W związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do porządku obrad , który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Uwag nie zgłoszono .
Do pkt.2.Rozpatrzenie pism , które wpłynęły do Rady Gminy :
1/pismo OSP Poręby Nowe w sprawie sfinansowania zakupu nowej motopompy ,


2/pismo pana Tadeusza Dratwiaka , pani Grażyny Zych, pani Renaty Krasuskiej , pani Janiny Sasim , pani Zofii Wronki w sprawie rozpoznania decyzji Wójta Gminy o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą “Zakład Przetwórtswa Mięsnego w ramach działalności rzemieślniczej ” .


3/pismo mieszkańców miejscowości Głęboczyca o wykonanie dalszego odcinka utwardzenia nawierzchni drogi ,


4/pismo mieszkańców miejscowości Brzozowica w sprawie dokończenia stabilizacji drogi oraz o założenie jednej lampy oświetlenia ulicznego ,


5/pismo SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim z podziękowaniem za dofinansowanie do zakupu aparatu KTG,


6/pismo mieszkańców miejscowości Dobre ul.K.Laszczki i ul.Poniatowskiego w sprawie odwodnienia powyższych ulic ,


7/pismo pana Stanisława Koseskiego zam.Dobre ul. Sienkiewcza 27 o dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego działki nr 1068/3 ,


8/pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie zrzeczenia się przez Radę Gminy odszkodowania za grunty stanowiące własność gminy Dobre , a zajęte pod modernizację drogi nr 637,


9/ pismo Stowarzyszenia na Rzecz Domów Rodzinnych dla Zwierząt „Bezpieczny Dom” o pozyskanie środków na bezpłatna sterylizację zwierząt domowych ,


10/skarga na Wójta Gminy Dobre złożona przez pana Czesława Suchenka zam. Głęboczyca 61 ,
Wójt Gminy zabrał głos omawiając każde z pism :


1/ na spotkaniu ze mną i Komendantem Gminnym OSP oraz Prezesem Zarządu Gminnego ustalono ,że w miesiącu kwietniu odbędzie się objazd wszystkich jednostek OSP na erenie gminy i wtedy zostanie ustalona lista zakupów niezbędnych dla każdej jednostki,


2/toczy się postępowanie administracyjne , każdy krok jest nadzorowany i konsultowany przez radcę prawnego . Wójt wydaje decyzję środowiskową w oparciu o przepisy prawa.


Raport oddziaływania na środowisko opracowano na żądanie inwestora . Jeśli ktoś uważa ,że jest on nieprawidłowy może zlecić opracowanie kolejnego raportu .


Jeśli są pomiędzy nimi różnice i sprzeczności gmina musi zlecić opracowanie trzeciego raportu .


Wydanie decyzji środowiskowej to nie koniec sprawy , można składać odwołanie .


Żeby jednak być stroną w danej sprawie trzeba wykazać swój interes prawny .


Rada Gminy w tej kwestii nie ma nic do powiedzenia bo to nie jest kompetencja Rady .


Radny Waldemar Szymański – a kiedy to pismo wpłynęło ?


Wójt Gminy – 21 lutego br.


Radny W.Szymański – w piśmie mieszkańcy mają wiele niejasności , stawiają zarzuty Wójtowi Gminy , właściwie jest to skarga .Rada Gminy powinna pismo rozpatrzeć.


Wójt Gminy – raport jest dokumentem zewnętrznym , bez udziału Urzędu Gminy . Autor raportu wziął na siebie odpowiedzialność za jego treść. Obowiązkiem pracownika jest tylko wniosek końcowy w raporcie . Strony mogą odwoływać się do samorządowego Kolegium Odwoławczego . Czy Pan jako radny jest w stanie skontrolować raport .


Radny Mirosław Koseski – co się stanie gdy drugi raport będzie inny od tego pierwszego ?


Wójt Gminy – wtedy gmina musi zlecić opracowanie trzeciego raportu.


Radny M.Koseski – mieszkańcy nie są do końca doinformowani .


Radny W.Szymański – pismo jest dosyć obszerne , czy mogę dostać jego kserokopię?


Wójt Gminy – w przerwie wszyscy radni otrzymają xero pisma.


3/pismo mieszkańców Głęboczycy , na to pismo mieszkańcy otrzymali odpowiedź , że traktuję je jako wniosek do budżetu gminy na 2012 rok , chyba że w tym roku będą jakieś wolne środki ,


4/pismo mieszkańców Brzozowicy , taka sama sytuacja jak powyżej ,


5/podziękowanie SP ZOZ jest informacyjne dla Rady,


6/pismo mieszkańców Dobrego , poziom wód gruntowych w tym roku jest bardzo wysoki w całym kraju , będę starał się pogłębić rowy przy naszych drogach , a przy powiatowych będę pisał do Zarządu Dróg Powiatowych , pozostałe wnioski za warte w piśmie jako wniosek do budżetu gminy na 2012 rok,


7/pismo pana Koseskiego dot.zmiany planu, Ten wniosek trzeba skierować na komisje celem zaopiniowania . Jeśli komisje uznają ,że trzeba przystąpić do zmiany planu wtedy przygotuję projekt uchwały w tej sprawie . Zmiana planu to bardzo duże koszty i nie wszystkich zmian można  dokonać,


8/pismo Zarządu Dróg odnośnie odszkodowania , pismo było już przedstawiane na posiedzeniach komisji i radni opowiedzieli się za odstąpieniem od odszkodowania, w związku z tym na następną sesję przygotuję projekt uchwały ,


9/pismo Stowarzyszenia o środki na sterylizację zwierząt , nie zetknąłem się z programami które mogłyby finansować takie działania ,zobowiązuje się do zainteresowania się tym tematem ,


10/skarga pana Suchenka , do Komisji Rewizyjnej / Wójt Gminy – w archiwum odnaleziono dokumenty , w których jest to samo co na dzień dzisiejszy . Pan Suchenek nie jest stroną w postępowaniu .


Radny W.Szymański – to dlaczego pan Suchenek występuje do sądu ?


Wójt Gminy – nie wiem . Czym innym jest występowanie do prokuratury , a czym innym udostępnianie informacji skarbowej .Radny W.Szymański – na Komisji powiedział Pan ,że nie będzie problemu z udostępnieniem dokumentów .


Wójt Gminy – nic takiego nie mówiłem .Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował sposób rozpatrzenia pism:


1/OSP Poręby Nowe – najpierw objazd jednostek OSP , a potem ustalenie zakresu zakupów,


2/pismo dot.Zakładu Przetwórstwa Mięsnego – xero wszyscy otrzymają , pismo do Komisji Rewizyjnej celem rozeznania,


3/pismo z Głęboczycy – wniosek do budżetu na 2012 rok,


4/pismo z Brzozowicy – wniosek do budżetu na 2012 rok,


5/pismo SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim – do wiadomości dla Rady Gminy,


6/pismo z Dobrego dot.ul.Poniatowskiego i K.Laszczki – Wójt sprawę wyjaśnił ,


7/pismo pana Koseskiego – na najbliższe posiedzenie Komisji celem zaopiniowania , a potem ponownie do Rady Gminy ,


8/pismo dot. odszkodowania za drogę nr 637 – projekt uchwały na najbliższą sesję,


9/pismo dot. sterylizacji zwierząt- skierować do Wójta Gminy celem dokonania rozeznania czy istnieje możliwość pozyskania środków ,


10/skarga pana Suchenka – do Komisji Rewizyjnej ,
Radni nie wnieśli uwag do powyższej propozycji Przew. Rady Gminy .


Następnie Przew.Rady Gminy poinformował ,że na dzisiejszą sesję przybył pan Paweł Barcz , który chciałby poinformować o planach budowy przychodni .
Pan Paweł Barcz – lokalizacja przychodni byłaby przy blokach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” . Byłby to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej , ale finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia .


Znaczna część świadczeń refundowana byłaby przez NFZ : lekarz podstawowej opieki zdrowotnej , pediatra , ginekolog , chcemy pozyskać aparat do rentgena , kierownikiem przychodni byłby ortopeda , planuje się urządzenie sali rehabilitacyjnej .


Liczymy również na pacjentów spoza gminy Dobre , szczególnie w zakresie korzystania z sali rehabilitacyjnej .


Ja reprezentuję firmę zajmująca się doradztwem w zakresie nieruchomości .Mamy już zakupiony projekt obiektu .


Przew. Rady Gminy – dziękuję bardzo , pytanie jest jedno , mamy swój ośrodek zdrowia , co będzie jeśli wyrazimy zgodę na powstanie przychodni . Może wtedy nasz ośrodek też będzie sprywatyzowany .
Radny W.Szymański – może przesuńmy punkty w porządku obrad dot. spraw policji i straży .
Nie wniesiono uwag do propozycji radnego Szymańskiego .
Do pkt.6.W sesji udział wziął pan Zbigniew Pucelak z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim oraz pan Wojciech Gers Komendant Komisariatu Policji w Dobrem , który przedstawił informacje ze stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Dobre w 2010 roku .


Informacja na piśmie w załączeniu .
Radny A. Zagrodzki – czy przy kontroli drogowej istnieje możliwość zbadania  czy kierowca jest pod wpływem narkotyków?


P. W.Gers – tak .


Radny W.Szymański – czy skrzyżowanie przy kiosku służy do zatrzymywania autobusów i wysadzania pasażerów?


P.W.Gers – oczywiście ,że nie , jest to wykroczenie .


P.S kulimowska Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt- czy policja reaguje na okrucieństwo wobec zwierząt?


P.Z.Pucelak – oczywiście ,że tak.


Wójt Gminy – współpraca z policja układa się bardzo dobrze i dziękuję za tę współpracę . Współpracujemy również na niwie sportowej.


Radny W.Szymański – wywrotki , które pracują przy budowie autostrady w ogóle nie zwracają uwagi na inne samochody.


P.Z.Pucelak – przekażę tę informację do Wydziału Ruchu Drogowego .  Każdy użytkownik drogi musi przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Ja również dziękuję za współpracę i wsparcie finansowe . Na ręce Komendanta Gminnego OSP składam podziękowanie wszystkim strażakom , którzy wielokrotnie pomagali nam  przy poszukiwaniu osób zaginionych .


Przew. Rady Gminy – ja również dziękuję i życzę coraz lepszych wyników w pracy .
Do pkt.7.Ocena stanu ochrony p.poż. na terenie gminy Dobre .


Przew.Rady Gminy – w dniu dzisiejszym pan Ufnal Komendant Powiatowy PSP w Mińsku Mazowieckim nie mógł wziąć udziału w sesji z uwagi na liczne obowiązki zawodowe.


Tym nie mniej wszyscy radni otrzymali informację za 2010 rok w materiałach na sesję .


W sesji udział bierze pan Ireneusz Gałązka komendant Gminny OSP .


Pan I. Gałązka przedstawił informację z realizacji zadań OSP za 2010 rok .


Informacja na piśmie w załączeniu .
Wójt Gminy – składam podziękowanie wszystkim strażakom z terenu gminy Dobre. Mieszkańcy wiedzą ,że mogą liczyć na pomoc ze strony straży . W najbliższym czasie Rada Gminy musi podjąć uchwałę w sprawie ekwiwalentu  dla strażaków , inna sprawa jest czy strażacy będą chcieli z tego skorzystać czy nie . Proszę zwrócić uwagę na to ,że w związku z przemianami cywilizacyjnymi i zmianą rodzaju zagrożeń strażacy biorą udział w wielu akcjach nie związanych z pożarami . Są to wypadki komunikacyjne , podtopienia . Staram się wspierać stan techniczny remiz , bo służą one wszystkim mieszkańcom. . Jeśli na dzień dzisiejszy jest zapotrzebowanie na sprzęt sportowy to proszę zgłaszać się do Urzędu Gminy . Zakupy te nie będą finansowane ze środków strażackich .


Pan I. Gałązka – wspólnie z Wójtem i Prezesem Zarządu Gminnego ustaliliśmy ,że w tym roku nie będziemy robić zakupów w Biurze Terenowym w Siedlcach .


W nawiązaniu do pisma dot. zakupu motopompy , jest to niezbędny zakup dla naszej jednostki i proszę druhów radnych o poparcie tego zakupu .


Radny M.Koseski – trzeba zająć się jednostka OSP w Nowej Wsi.


Wójt Gminy – nie bardzo to ma sens .


Radna Hanna Wadas – proszę o skorygowanie wydatku w Mlęcinie , kwota 35 tysięcy złotych przeznaczona była na centrum Mlęcina .


Wójt Gminy – ale na budynek remizy .


Do pkt.3.Wnioski stałych Komisji.


Komisje wniosków nie zgłosiły.


Radny Sławomir Wierzba – na posiedzeniu Komisji zgłaszałem wniosek o remont mostku i drogi w Modecinie .


Wójt Gminy – skierowano pismo do Zarządu Dróg.Do pkt.4.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami :


1/zawarto umowę na wykonanie zadania „przebudowa części pomieszczeń Urzędu Gminy w Dobrem,


2/trwają prace budowlane dotyczące „Budowy kanalizacji sanitarnej z podłączeniami kanał sanitarny D,E, F wraz z kanałami bocznymi w Dobrem „


3/odbyły się wybory na sołtysów i do rad sołeckich , w 3 sołectwach nie dokonano wyboru ,


4/przygotowujemy wybory do Izb Rolniczych ,


5/rozpoczyna się spis powszechny ludności ,


6/do odebrania z księgowości są PIT – y ,


7/od marca następuje zmiana godzin pracy Urzędu Gminy,


8/nasza gmina jest rekordzistą jeśli chodzi o składanie i pozyskiwanie wniosków o środki unijne ,


9/przygotowano nakazy podatkowe,


10/uległ likwidacji Bank Spółdzielczy w Dobrem i został włączony jako filia do Banku w Mińsku Mazowieckim . Trwają rozmowy odnośnie obsługi naszych mieszkańców, którzy dokonują wpłat na konto gminy . Ustalono ,że od tych wpłat nie będzie pobierana opłata bankowa ,


11/brałem udział w spotkaniu Wójtów ,


12/ w dniu 20 stycznia odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie utworzenia Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Dobrem ul.Rynek ,


13/ w dniu 11 lutego odbyły się obchody rocznicy bitwy pod Dobrem,


14/ w dniu 19 lutego Ochotniczej Straży pożarnej w Dobrem nadano sztandar,


15/ w styczniu w ramach LGD ogłoszono nabór wniosków na małe projekty,


16/odbyło się losowanie do ligi samorządowej w piłce siatkowej ,
Do pkt.5.Zapytania radnych .
Radny W. Szymański – kiedy będzie doprowadzone do porządku targowisko . Ile wynosi zadłużenie gminy na koniec 2010 roku ?


Radny Michał Poławski – na I sesji mówił Pan ,że pieniądze na inwestycje rozdzieli


Rada Gminy , okazało się , że będzie robiona droga w Pokrzywniku , kto podjął decyzję ?


Radny W. Szymański – czy wysłane zostało pismo do OSP w Dobrem ?


Radny Stanisław Pawiński – co dzieje się z ciśnieniem wody ?


Radny Sł.Wierzba – czy zostało wysłane pismo do Krajowego Rejestru Sądowego odnośnie karalności radnych ?


Radny Andrzej Bziuk – czy wysłano dokumentację odnośnie drogi w Mlęcinie?


Radny W. Szymański – dochodzą mnie słuchy ,że kierowca busa szkolnego jeździ samochodem służbowym do domu ? Np . W dniu 6 stycznia br.


Radny Sł.Wierzba – czy bus szkolny ma obowiązek dowożenia wszystkich dzieci i ile musi wynosić odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły?


Radny M.Koseski – czy było skierowane pismo do zarządu Dróg odnośnie rowów i mostku w Modecinie oraz o znaki .


Radny W.Szymański – chodzi o czyszczenie rowów przy drogach powiatowych , wycinane są krzaki i drzewa i pozostawiany jest bałagan .


Radny St. Pawiński – rowy zarośnięte są drzewami , krzakami i są zaśmiecone .


Radna H.Wadas – proszę o oznakowanie drogi w Mlęcinie , że jest szkoła .
Do pkt.8. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego .
Jako pierwszy głosowano projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego na 2012 rok .
Radni w głosowaniu jawnym nie podjęli uchwały 6 głosami za przy 7 przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosu .
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego .


Radni w glosowaniu jawnym podjęli uchwałę 9 głosami za przy 5 przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr IV/21/11 na piśmie w załączeniu.
Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobre .


Accessibility