Brak informacji

Protokół Nr IX/11


z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 19 października 2011 roku w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem .


Obrady rozpoczęły się o godzinie 9 00 i trwały do godziny 11 30 .


Do pkt.1.Przewodniczący Rady Gminy  pan Ryszard Jan Szczurowski dokonał  otwarcia sesji  , powitał wszystkich zebranych  , poinformował ,że w sesji udział bierze 15 radnych co stanowi 100 % ustawowego składu rady .
W związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
Lista obecności na piśmie w załączeniu .


Wójt Gminy pan Krzysztof Radzio złożył ustny wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 11 z uwagi na to ,że powiat nie dopełnił wszystkich formalności związanych z ewidencyjnym wydzieleniem  tzw. starej drogi w Mlęcinie .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  .
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zmieniony porządek obrad .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli porządek sesji.


Do pkt.2.Informacja o pismach złożonych do Rady Gminy.


1/pismo mieszkańców Mlęcina – Wójt Gminy wyjaśnił ,że pismo opracowano i przekazano do starostwa powiatowego,
2/pismo mieszkańców Pokrzywnika o bieżące utrzymanie drogi – Wójt Gminy wyjaśnił ,że wykonane bieżące naprawy ,
3/pismo mieszkańców Pokrzywnika o ujęcie w budżecie gminy na 2012 rok budowy drogi w Pokrzywniku ,
4/pismo Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem  Dziecięcym o dofinansowanie w 2012 roku w kwocie 2 tysięcy złotych
5/pismo Stowarzyszenia JUVENIA Dobre o zabezpieczenie kwoty 455 tysięcy złotych na budowę  boiska piłkarskiego ,
6/pismo Stowarzyszenia JUVENIA Dobre o zabezpieczenie kwoty 65 tysięcy złotych w budżecie gminy na 2012 rok na działalność sekcji sportowych działających w ramach stowarzyszenia ,
7/pismo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dobrem  popierające pisma Stowarzyszenia JUVENIA


Przew. Rady Gminy zaproponował , aby powyższe pisma potraktować jako wnioski do budżetu gminy na 2012 rok i skierować je do Komisji Rady Gminy .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą propozycję .


Do pkt.3.Komisje nie złożyły wniosków.


Do pkt.4.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami :
Wójt Gminy:
1/ brałem udział w kongresie  odnowy wsi ,
2/brałem udział w konwencie Wójtów w Dębem Wielkim , podczas konwentu poruszono następujące tematy : system informacji przestrzennej  dla powiatu , trwają prace nad przygotowaniem map różnego rodzaju dostępnych w internecie między innymi  będą sporządzone mapy terenów zalewowych , omówiono projekt porozumienia w sprawie  finansowania akcji ratowniczych strażackich , od  1 stycznia 2012 roku planowano założenie grupy zakupowej energii ,nie będzie to jednak możliwe , dopiero od 2013 roku,
3/brałem udział w szkoleniu Agencji Rozwoju  Mazowsza ,
4/brałem udział w szkoleniu odnośnie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości ,
5/brałem udział w obchodach dnia Edukacji   Narodowej , przyznałem 6 nagród finansowych ,
6/w ostatnią sobotę  odbyła się uroczystość  w szkole w Mlęcinie , obchodzono 50 – lecie istnienia szkoły , nadano sztandar szkole  i odsłonięto tablicę pamiątkową,
7/podczas ostatniej soboty i niedzieli mieliśmy awarie wodociągu na terenie całej gminy ,jej usunięcie nastąpiło dopiero w poniedziałek
8/odbył się przetarg na wymianę dachu w Mlęcinie , pierwszy przetarg unieważniono , odbył się drugi , który jest ważny ,
9/trwa realizacja budowy placów zabaw , niestety do dnia dzisiejszego prac nie  zakończono w związku z upływem terminu rozpoczęliśmy procedurę  zerwania umowy ,
10/w powiecie powołano Komisję ds. Bezpieczeństwa , jestem jej członkiem ,
11/odbyły się wybory parlamentarne , dziękuję panu Sekretarzowi i pani Walewskiej ,którzy z ramienia Urzędu Gminy  byli odpowiedzialni za organizację wyborów , dziękuję również członkom Obwodowych Komisji Wyborczych ,
12/wszystkie sołectwa złożyły wnioski do funduszu sołeckiego na 2012 rok,
13/trwają intensywne prace przy przebudowie drogi nr 637 ,
14/ w dniu dzisiejszym w sesji udział bierze dziennikarz pan Zwierzyński , który jest autorem książki , w której opisana jest  część historii  okresu wojennego dot.gminy Dobre , zachęcam do nabycia wydawnictwa ,


Do pkt.5.Zapytania radnych .


Radna Hanna  Wadas – kiedy będzie żwirowanie i równanie dróg gminnych ?
Czy place zabaw przy szkołach będą dostępne dla dzieci pozaszkolnych ?
Co z odpadami typu ceramika łazienkowa czy np.dywan? Firma odmawia odbioru w ramach usługi .
Radny Krzysztof laskowski – kiedy będzie koniec prac przy kanalizacji Dobrego i kiedy nastąpi odtworzenie dróg po pracach kanalizacyjnych ? Kiedy będzie gotowy projekt na budowę kanalizacji za blokami ?   
Radny Mirosław Koseski – czy firma geodezyjna będzie robiła jakieś pomiary czy tylko zdjęcia ? Proszę o interwencję w sprawie szkód wyrządzanych przez bobry ?
Radny Stanisław Pawiński – czy jest możliwość wycinki drzew przy drodze do granicy gminy ?
Czy będzie naprawiany asfalt na drogach ?
Mieszkańcy dostają różne pisma urzędowe dot.budowy wodociągu ,ale mijają miesiące i nic się nie dzieje .
Radny Michał Sitnicki – czy mieszkańcy mogą we własnym zakresie przy drogach  gminnych usuwać krzaki i drzewa ? Kiedy będzie poprawiona droga w Brzozowicy ?
Radny Sławomir Wierzba – po budowie wodociągu trzeba  naprawić asfalt , kto będzie wykonywał prace ?


Do pkt.6. Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały  w sprawie ustalenia  opłaty za świadczenia  przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Dobre .


Wójt Gminy – podczas ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji temat radnym przedstawiłem . W związku ze zmianą ustawy zmieniono sposób  naliczania opłaty . W naszej gminie ustalono opłatę w wysokości 3,30 zł za godzinę , jest to koszt rzeczywisty .
Dla wielu rodziców jest to jednak zbyt wysoka  kwota i po zebraniu z rodzicami proponuję opłatę w wysokości 2,50 zł za godzinę .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IX/73/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.7.Informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych  gminy Dobre w roku szkolnym 2010/2011.


Informacja na piśmie w załączeniu .
Uwag do informacji nie zgłoszono .
Następnie Przew.Rady Gminy ogłosił 15 – minutową przerwę  w obradach .


Do pkt.8.Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości   Dobre, stanowiącej własność gminy Dobre w drodze przetargu nieograniczonego.


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała nr IX/74/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości  Rakówiec , stanowiącej własność gminy Dobre w drodze przetargu nieograniczonego.


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr IX/75/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości   Rudzienko, stanowiącej własność gminy Dobre w drodze przetargu nieograniczonego.


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr IX/76/11 na piśmie w  załączeniu .


Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .


Radny Michał Poławski – dlaczego powoływany jest taki zespół?
Wójt Gminy – jest to obowiązek ustawowy , wynika to z przepisów ustawy o pomocy społecznej.
Radny Andrzej Bziuk – kto wchodzi w skład tego zespołu ?
P.Zofia Kiljańczyk kierownik GOPS – w skład zespołu wchodzi pracownik GOPS , policjant  prokurator. Wójt Gminy zwraca się do poszczególnych jednostek o wytypowanie członków do zespołu .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr IX/77/11 na piśmie  w załączeniu .


Do pkt.12.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac  konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr IX/78/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.13.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2011 rok.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała nr IX/79/11 na piśmie w  załączeniu .


Do pkt.14.Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na  lata 2011-2018.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IX/80/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.15.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji .


Radny Waldemar Szymański zwrócił uwagę , że w protokóle nieprawidłowo wpisano nazwisko i imię przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.
Powinno być radny Piotr Chmielewski , a nie jak zapisano radny Waldemar Szymański .


Radni w  głosowaniu jawnym przyjęli protokół wraz z poprawką 14 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .


Do pkt.16.Odpowiedzi na zapytania radnych .
Wójt Gminy:
1/ w zasadzie zakończono  żwirowanie dróg i ich równanie ,
2/place zabaw przy szkołach są co prawda przygotowane dla klas  I –  III szkól podstawowych , ale będą udostępnione wszystkim dzieciom ,
3/ceramika łazienkowa to typowe odpady budowlane , zarówno ceramikę jak i dywany może odebrać firma , ale za dodatkową opłatą ,
4/ w zasadzie zakończono budowę kanalizacji , zostało jeszcze kilka przyłączy , ale dotyczy to skomplikowanych sytuacji ,
5/odnośnie  zakończenia dokumentacji  na kanalizacje za blokami to zostały jeszcze ostatnie ustalenia z mieszkańcami ,
6/pomiary geodezyjne , z ramach tego projektu  będzie szczegółowa ewidencja  budynków i zabudowanych gruntów oraz wskazanie granic,
 
Radny Andrzej Zagrodzki – czy to będzie wznowienie granic ?
Wójt Gminy – nie , to będzie wskazanie granic .


7/temat bobrów i ich działanie poprzez budowanie tam  jest mi znany , ale koszty  rozbiórki tam ponosi gmina , a to są bardzo wysokie kwoty .
 
Radny K.Laskowski – a jeśli rolnik poniesie straty w wyniku szkodliwej działalności zwierząt?
Wójt Gminy – wniosek o odszkodowanie należy zgłosić do Wojewody .


8/wycinka drzew przy rowach – jeśli drzewo jest w  wieku powyżej 10 lat potrzebna jest    zgoda Wójta , jeśli jest to przy drogach gminnych zezwolenie wydaje starosta .


Radny St.Pawiński – może od właścicieli  działek wysłać pisma , aby na  wysokości swoich działek usunęli zakrzaczenia z rowów , bo w okresie zimowy jest to bardzo duże utrudnienie .


9/naprawa dróg bitumicznych – trochę napraw było , jest to w ramach wymiany z powiatem ,
10/wykonawca  zobowiązał się do naprawy stabilizacji na  drodze w Brzozowicy,
11/ubytki w asfalcie przy budowie wodociągu , w dokumentacji projektowej nie ma zapisu ,że budowa będzie w drodze , sytuacja taka wynika z tego ,że mieszkańcy nie wyrazili zgody na to ,aby wodociąg budowany był przez ich działki .
Porozmawiam jednak z kierownikiem firmy co można zrobić z tej kwestii .


Do pkt.17.Wolne wnioski.


P. Krystyna Rosa sołtys sołectwa Dobre II – czy ulica Targowa jest drogą gminna ?
Wójt Gminy – tak.
P. Małgorzata Gadomska sołtys sołectwa Poręby Stare – kiedy będzie  budowana u nas linia energetyczna ?
Wójt Gminy – nie wiem , inwestorem jest zakład energetyczny , wiem tylko ,że były jakieś problemy natury prawnej i procedura została na trochę wstrzymana .
Pan Pawiński wspomniał  o tym ,że mieszkańcy otrzymują wiele pism w różnych kwestiach ale nic się nie dzieje .Wszystko wymaga czasu ze względów właśnie proceduralnych .
P.K.Laskowski – mam wiele uwag dot.naprawy dróg po budowie kanalizacji , proszę o zwrócenie większej uwagi na jakość wykonanych prac .W przypadku usuwania awarii wodociągu proszę o wcześniejsze informowanie  mieszkańców o tym fakcie .
Czy w gminie jest telefon , który będzie działał w sytuacjach kryzysowych niezależnie od dostawy prądu  ?
Wójt Gminy – niestety , na dzień dzisiejszy wszystko mamy uzależnione od prądu . Są urządzenia , które działają bez prądu , ale tylko przez pewien okres czasu .
P.Jan Gadomski sołtys sołectwa Rudzienko – ja w sprawie przedłużenia rury?
Wójt Gminy – rozmawiałem z panem Solonkiem  i ustaliłem ,że  gmina  zapewni materiał , a powiat pracowników.
Pan Kazimierz Sokulski – ja w sprawie naprawy drogi  od strony zachodniej w stronę  Adampola .
P.Agnieszka Wielądek sołtys sołectwa Sąchocin – czy przydomowe oczyszczalnie ścieków to sprawa zamknięta ?
Wójt Gminy – nie , nabór wniosków jest ciągły .
Radny W.szymański mieszkańcy pokrzywnika składali pismo o nawiezienie żwiru , czy  będzie to zrobione ?
P. Jadwiga Wąsak sołtys sołectwa Pokrzywnik – ja otrzymałam pismo ,że będzie zrobione .
Wójt Gminy – raczej tak .
Radny W.Szymański – mam uwagi co do jakości nawierzchni na ulicy Targowej położonej po budowie kanalizacji .
Wójt gminy – sprawdzę to .
Radny Michał Sitnicki – proszę ,aby w umowach z wykonawcami  umieszczać punkt o karach związanych z nie dotrzymaniem terminów wykonania prac . Chodzi mi głównie o place zabaw.
Wójt Gminy – zawsze są jakieś zapisy , jeśli chodzi o, place zabaw kara wynosi 400 zł za każdy dzień zwłoki .
P.K.Rosa – czy w tym roku będzie  wyremontowany odcinek  drogi po budowie kanalizacji  na ulicy Targowej ?
Wójt Gminy – wykonawca kanalizacji nie będzie remontował drogi gdyż projekt nie zakładał budowy w drodze , a w działkach . Mieszkańcy jednak nie zgodzili się na to ,aby kanalizacja budowana była przez ich działki .
Ustalono z wykonawcą ,że na razie będzie na drodze położony tłuczeń ,a potem destrukt.
P. K.Rosa – to nie do końca tak było , mieszkańcy po prostu nie zastanowili się.
Radny K. Laskowski – ja jeszcze w sprawie kanalizacji , wydaje mi się ,że prace były prowadzone chaotycznie  , może trzeba było postawić pracownika , żeby pilnował  robót.
Wójt Gminy – przy każdej inwestycji zatrudniony jest inspektor nadzoru .
P. K. Sokulski – kończą się prace związane z budową wodociągu ,a wykopy są nie  zasypane tak jak należy .
Wójt Gminy – w dniu wczorajszym wszystko ustaliłem z wykonawcą.


Do pkt.18.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał
 zamknięcia obrad .


 


Protokółowała: Anna Kalinowska
Przewodniczący Rady Gminy: Ryszard Szczurowski
 

Accessibility