Brak informacji

 


Protokół Nr V/2011
z sesji Rady Gminy dobre odbytej w dniu 14 kwietnia 2011 roku w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem .
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.05 i trwały do godziny 13.35 .
Do pkt.1.Przewodniczący Rady Gminy pan Ryszard Jan Szczurowski dokonał otwarcia sesji , powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 12 radnych co stanowi 80 % ustawowego składu rady ,. w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
Radni nieobecni w chwili rozpoczęcia :


1.Krzysztof Laskowski ,


2.Michał Sitnicki,


3.Andrzej Zagrodzki .
Następnie Przewodniczący rady Gminy zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do porządku obrad .


Uwag nie zgłoszono .
Do pkt.2.Rozpatrzenie pism , które wpłynęły do Rady Gminy .
Przew.Rady Gminy – proponuje ,aby każde pismo było rozpatrzone zaraz po jego odczytaniu .


Radni nie wnieśli uwag .1/Informacja GZAS w Dobrem o pracy kierowcy busa szkolnego w dniu 5 , 6 i 7 stycznia 2011 roku .


Radni nie wnieśli uwag do powyższej informacji .


2/pismo Inspekcji Weterynaryjnej w Mińsku Mazowieckim w sprawie zasad sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego prowadzona w ramach sprzedaży bezpośredniej oraz działalności marginalnej , lokalnej i ograniczonej .
Radny Sławomir Wierzba – czy takie informacje są widoczne na targowisku ?


Wójt Gminy – informacje przekazywane są poprzez sołtysów.


Radny Stanisław Pawiński – w ostatni poniedziałek była kontrola na targowisku , osoby kontrolujące poinformowały ,że kontrola jest na życzenie Wójta Gminy .


Wójt Gminy – nic o tym nie wiem , nie zlecałem żadnej kontroli . Handel na targowisku jest dozwolony , ale trzeba spełnić określone wymogi .
Radny Sł.Wierzba – zgłaszam wniosek , aby taka informację rozplakatować na targowicy .


Wójt Gminy – nie ma z tym problemu , proszę nie głosować , przygotuje taka informację .
3/pismo mieszkańców Jaczewka w sprawie zabezpieczenia środków na budowę drogi w 2012 roku ,
Radny Sł.Wierzba – proszę o głosowanie nad tym wnioskiem .
Wójt Gminy – głosowanie nic nie da , to jest propozycja do projektu budżetu na przyszły rok . Termin składania wniosków jest do 30 września , trzeba poczekać aż będą wszystkie wnioski . Proponuję przyjąć pismo jako wniosek do projektu budżetu.


W momencie opracowywania projektu budżetu wniosek będzie rozpatrzony .


4/skarga Państwa Będkowskich do wiadomości Rady Gminy , a skierowana do Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim na mieszkańców Czarnogłowia i Wójta Gminy za budowę mostu bez wymaganego zezwolenia .


Pismo przyjęto do wiadomości .


5/ wniosek sołectwa Mlęcin w sprawie podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Mlęcin ,


Wójt Gminy – plan jest niezbędny do pozyskania środków , projekt uchwały w powyższej sprawie ujęto w dzisiejszym porządku obrad ,


6/pismo Komisariatu Policji w Dobrem kierowane do Wójta Gminy i do wiadomości złożone do Przewodniczącego Rady Gminy o środki w kwocie 11 tysięcy złotych na zakup samochodu ,


Przew.Rady Gminy – telefonicznie rozmawiałem z Komendantem Komisariatu , również z wójtem gminy Jakubów , która środki przeznaczyła . Gmina Stanisławów pisma jeszcze nie rozpatrzyła .


Wójt Gminy – pismo wpłynęło niedawno i proponuję skierować go do komisji .


Zobaczymy jaka będzie opinia .


Radny W. Szymański – to pismo jest tylko do wiadomości .
W tym czasie przybył spóźniony radny pan Michał Sitnicki .
7/wniosek pani Jolanty Czerniawskiej dyrektora SP ZOZ w Dobrem o wyrażenie zgody na przekształcenie w Zakład Niepubliczny .
Wójt Gminy – Społeczna rada SP ZOZ była poinformowana o takim zamiarze .


Procedura jest długotrwała , decyzja należy do Rady Gminy . Nie jest możliwym podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym .Proponuję zaproszenie pani Czerniawskiej na dzisiejszą sesję . Zobaczymy jakie będą odczucia radnych i wnioski . Właściwa decyzja może być podjęta na następnej sesji , w międzyczasie na pewno musi spotkać się Społeczna Rada SP ZOZ .
8/skarga na Wójta Gminy Dobre złożona przez panią Grażynę Zych i Tadeusza Dratwiaka dot. procesu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą „Zakład Przetwórstwa Mięsnego w ramach działalności  rzemieślniczej „.


Przew.Rady Gminy – proponuję , aby skargę przekazać do Komisji Rewizyjnej .


Radny Mirosław Koseski – Komisja Rewizyjna zapoznawała się z tym tematem .


Wójt Gminy – ta skarga jest taka sama jak poprzednie pismo .


Radny W. Szymański – na jakim etapie jest budowa zakładu?


Wójt Gminy – trudno mówić o etapie , inwestor nie ma jeszcze pozwolenia na budowę.


Radny W. Szymański – czy mieszkańcy składali jakieś pisma ?


Wójt Gminy – tak , decyzja środowiskowa jest poza kompetencją Rady Gminy, strony wniosły odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego .


Radny M. Koseski – trzeba zrozumieć tych ludzi .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli decyzję o przekazaniu skargi


do Komisji Rewizyjnej .
Do pkt.3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie pisma mieszkańców Dobrego odnośnie


Zakładu Przetwórstwa Mięsnego . Na sesji w dniu 23 lutego pismo odczytano i


skierowano do Komisji Rewizyjnej celem rozpoznania .Na posiedzeniu w dniu 4 marca br. Komisja rozpoznała zarzuty i uznała ,że na zapisy w raporcie nie ma wpływu ani Wójt Gminy , ani Komisja Rewizyjna . Raport został sporządzony przez uprawnione podmioty niezależne od Urzędu Gminy .
Radny M. Koseski Przew . Komisji Rewizyjnej – proszę , aby Rada Gminy przegłosowała ten wniosek i właśnie taką formę odpowiedzi.


Radny W. Szymański – mieszkańcom należy odpowiedzieć również ,że temat będzie w dalszym ciągu rozpatrywany .Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli wniosek Komisji Rewizyjnej .
Wnioski Komisji Rolnictwa w sprawie rozpatrzenia pism o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego:


1/wniosek pana Łukasiaka Mariusza radni w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek Komisji Rolnictwa o negatywne rozpatrzenie7 głosami za przy 6 wstrzymujących się od głosu ,


2/wniosek pani Miąskiewicz Elżbiety .


radni w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek Komisji Rolnictwa o negatywne rozpatrzenie 7 głosami za przy 6 wstrzymujących się od głosu ,


3/wniosek pana Koseskiego Stanisława


radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli wniosek Komisji Rolnictwa o zorganizowanie spotkania z panem Koseskim i właścicielami sąsiednich działek ,


4/wniosek pana Narojczyka ,


radni w głosowaniu jawnym 12 głosami za przy 1 wstrzymującym podjęli decyzję o odmownym rozpatrzeniu , chyba że w najbliższym czasie pan Narojczyk ponowi swój wniosek .
Wójt Gminy – odnośnie wniosku pana Koseskiego , spotkanie miałoby formę negocjacji tylko wśród właścicieli działek bo ewentualne zmiany byłyby na ich koszt .


Natomiast pan Narojczyk natknął się problemy podczas przebudowy domu . Pozostali mieszkańcy nie składali podobnych wniosków .
Do pkt.4.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami .
1/przed chwilą odbył się przetarg na budowę wodociągu Radoszyna – Jaczewek – Modecin , najniższa oferta cenowa 930 tys. zł , najwyższa 2,3 mln złotych
Radny M.Koseski – bardzo proszę o porządne sprawdzanie firm , które wygrywają przetargi ,2/trwa powszechny spis ludności ,


3/w każdy poniedziałek będzie pełnił dyżur pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane ze znakowaniem zwierząt ,


4/w dniu 16 marca odbył się przetarg na dostawę żwiru 3 tys.ton na kwotę 69 372,oo złotych ,


5/realizowane są dwa projekty unijne na prawo jazdy kategorii C ,


6/każdy dom musi posiadać numer porządkowy,


7/ w dniu 3 kwietnia odbyły się wybory delegatów do Izb Rolniczych ,


8/odbyły się konsultacje z mieszkańcami odnośnie remontu lub budowy szkoły podstawowej w Dobrem,


9/otrzymaliśmy środki na szkolenie pracowników Urzędu Gminy ,


10/brałem udział w naradzie wójtów w Mrozach , główne tematy to problem wysokiego poziomu wód , brakuje prac melioracyjnych z uwagi na to ,że na naszym terenie jest ustalona najniższa składa , tylko 16 złotych z hektara , kolejny temat to stan dróg powiatowych , ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia inny temat to utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej , prawie cały powiatowego będzie ogłaszał przetarg na dostawę prądu w 2012 roku z wyjątkiem dwóch gmin , które związane są na razie umową z innym dostawcą ,


11/odbyły się Złote Gody dla 8 par,


12/uruchomiono program wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych , złożono 4 wnioski,


13/odbyły się igrzyska samorządowe w piłce siatkowej ,


14/odbyła się narada z dyrektorami szkól w sprawie arkuszy organizacyjnych,


15/rozpoczęło się równanie dróg żwirowych , ale opady deszczu zmusiły nas do przerwania prac ,


16/odbyły się wybory na sołtysa w Makówcu Małym , jedno sołectwo nie ma sołtysa,


17/co roku zatrudnialiśmy stażystów oraz pracowników w ramach prac interwencyjnych , w tym roku niestety Urząd Pracy nie przeznaczył na to środków ,Do pkt.5.Zapytania radnych.
Radny Sławomir Wierzba– co się dzieje z naprawa mostku w Modecinie ?


Radny Stanisław Pawiński – czy są działania odnośnie połączenia wodociągu Antonina – Rąbierz Kolonia i czy to będzie do pana Roguskiego ?


Rusza żwirowanie dróg , czy ktoś będzie nadzorował dowożenie żwiru ?


Radny Sł.Wierzba – czy istnieje możliwość monitorowania terenu wokół wysypiska śmieci ?


Radna Hanna Wadas -na terenie Mlęcina jest tzw. droga za stodołami , nigdy nie dowieziono tam żwiru , firma odbierająca odpady nie chce wjeżdżać po worki .


Radny W. Szymański – czy porządek obrad powinien być czytany przez Przewodniczącego Rady Gminy , czy sposób rozpatrzenia pism powinien być głosowany ?


Radny Sł. Wierzba – kiedy będzie zakończona odnowa rowów w Jaczewku ?


Radny St. Pawiński – czy drogi bitumiczne będą łatane asfaltem czy grysikiem ?


Radny Stanisław Kosim – jest droga pomiędzy Rudzienkiem , a Mlęcinem która nigdy nie była żwirowana i mieszkańcy mają problem z dojazdem do domów.
Do pkt.6.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobre .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 7 głosami za przy 6 wstrzymujących się od głosu .


Uchwała nr V/37/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.7.Projekt uchwały w sprawie oceny gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .


Uchwala Nr V/38/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Dobre .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała Nr V/39/11na piśmie w załączeniu .
Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Administracyjnemu Szkół w Dobrem.
Radny W. Szymański – ile było zatrudnionych osób do tej pory ?


Wójt Gminy – było 10 osób i cały czas jest .


Zostały zmienione punkty od 12 do 16 . Dokonano podziału zadań według ustaleń dyrektorów placówek . Nie ma zmian organizacyjnych .Uchwala Nr V/40/11na piśmie w załączeniu .
Do pkt.10.Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy Dobre .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr V/41/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie rezygnacji z odszkodowania za przejęte na rzecz Województwa Mazowieckiego grunty stanowiące własność gminy Dobre , na cel „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637 , relacji Warszawa – Węgrów „.


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .


Uchwała Nr V/42/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.12 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków oraz za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dobre .
Wójt Gminy – proponuję wzrost ceny wody o 15 groszy . Od trzech lat cena nie była zmieniana .


Radny Stanisław Pawiński – a ile to będzie brutto , a jeszcze koszt abonamentu .


Wójt Gminy – brutto będzie to 1,99 zł , abonament naliczany jest miesięcznie , a nie od metra .


Radny Michał Sitnicki – z czego wynika opłata za ścieki , w jednym punkcie jest kwota 3,66 zł , a w drugim za przyczepę asenizacyjną .


Wójt Gminy – to wynika z technologii produkcji , ścieki z przyczepy wymagają więcej chemikaliów.


Radny St. Pawiński – czy w związku z tym wzrośnie ciśnienie wody?


Wójt Gminy – nie ma to związku , ale obecnie mieszkańcy skarżyli się ,że jest ciśnienie wody za wysokie .


Radny W. Szymański – czy gmina będzie zwracała koszty związane z awarią wody , chodzi mi o odszkodowanie .


Wójt Gminy – jeśli ktoś zwróci się do nas to wtedy zastanowimy się , osoba poszkodowana musi dowieść , że poniosła straty i z czyjej winy .


Radny W. Szymański – skoro jednej nocy zostają uszkodzone 3 lub 4 zawory to czyja to jest wina , ciśnienia wody .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 8 głosami za przy 3 przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosu .
Uchwała Nr V/43/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.13 . Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Dobre w zakresie telekomunikacji .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr V/44/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.14.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Mlęcin”
Wójt Gminy – taki Plan był już przyjęty , ale konieczne są drobne zmiany wymagane przez Urząd Marszałkowski .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr V/45/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.15 .Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości „Zdrojówki” i włączenie jej w skład wsi Dobre .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Podczas głosowania nieobecny jeden radny .
Uchwała Nr V/46/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.16.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej gruntowej położonej we wsi Dobre oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy dzierżawy .
Wójt Gminy -w roku ubiegłym sprzedaliśmy działki pod część drogi , w chwili obecnej jest taka sama sytuacja , ale z uwagi na nieuregulowany stan prawny nie ma możliwości sprzedaży , cenę ustalimy na posiedzeniach Komisji .


Radny W. Szymański – gmina nie jest właścicielem ?


Wójt Gminy – nie, gmina jest zarządzającym tej działki .


Radny Michał Poławski – czy jest to pomyłka w powierzchni ?


Wójt Gminy – nie , jest to kropka a nie przecinek.


Radny W. Szymański – a dlaczego dzierżawa na 29 lat ?


Wójt Gminy – jest to potrzebne dla uzyskania koncesji , ta droga nie jest nam potrzebna.


Radny Jakub Chojecki – a co będzie gdy właściciel pozostałych dwóch działek nie zgodzi się na sprzedaż ?


Wójt Gminy – już się zgodziła .


Radny Sł. Wierzba – czy droga będzie eksploatowana ?


Wójt Gminy – tak .


Radny W. Szymański – czy w umowie dzierżawy będzie zapis ,że umowa może być zerwana w każdym czasie ?


Sekretarz Gminy – nie, taki zapis nie dotyczy umów terminowych.


Radny St. Pawiński – a jeśli cegielnia nie zgodzi się na cenę dzierżawy ustaloną przez nas .


Wójt Gminy – nie podpiszemy umowy .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 11 głosami za przy 2 wstrzymujących się od głosu .
Uchwała Nr V/47/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.17.Projekt uchwały w sprawie wycofania członkostwa Gminy Dobre w banku Spółdzielczym w Dobrem .


Radny W. Szymański – a kiedy odzyskamy te udziały ?


Przew. Rady Gminy – udziały wpłyną w drugim półroczu 2012 roku .radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr V/48/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.18.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2011 rok.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr V/49/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.19.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2016 .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .
Uchwała nr V/50 /11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.20 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji tj. z dnia 23 lutego 2011 roku .Accessibility