Brak informacji

Protokół Nr VI/11
z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 2 czerwca 2011 roku w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9 05 i trwały do godziny 12 35 .
Do pkt.1.Przewodniczący Rady Gminy pan Ryszard Jan Szczurowski dokonał otwarcia sesji, powitał wszystkich zebranych , poinformował , że w sesji udział bierze 13 radnych co stanowi 87 % ustawowego składu rady . W związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał.


W chwili rozpoczęcia radni nieobecni :


1.Michał Sitnicki,


2.Andrzej Zagrodzki .
Po otwarciu sesji radni zostali zapoznani z opinią prawna dot. czytania porządku obrad oraz głosowania nad formą rozpatrzenia pism .


Opinia na piśmie w załączeniu .
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad .Na piśmie w załączeniu.


Uwag nie wniesiono .Po odczytaniu porządku obrad przybył spóźniony radny pan Michał Sitnicki .


Do pkt.2.Rozpatrzenie pism , które wpłynęły do Rady :


1/uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie uznania za nieważną uchwały Nr V/49/11 Rady Gminy Dobre z dnia 14 kwietnia 2001 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dobre na 2011 rok ,


rozpatrzeniem tego pisma jest punkt 14 w porządku obrad ,
2/pismo prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach w sprawie wyboru ławników , rozpatrzeniem tego pisma jest punkt 10 w porządku obrad ,


3/pismo Związku nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mińsku Mazowieckim w sprawie zapraszania na sesje Rady Gminy członków Zarządu ZNP, pismo do stosowania w dalszej pracy Rady Gminy ,


4/pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie kierowane do Wojewody Mazowieckiego , a przekazane do wiadomości Radzie Gminy w sprawie przekazania według właściwości uchwały Rady Gminy w sprawie wycofania członkostwa Gminy Dobre w Banku Spółdzielczym w Dobrem .
5/petycja mieszkańców Dobrego dotycząca wybudowania chodnika przy ulicy Jana Kilińskiego ,


pismo przyjmuje się jako wniosek do projektu budżetu gminy na 2012 rok i kieruje się do Wójta Gminy ,


6/pismo Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie przekazania części diet radnych na cel charytatywny ,


pismo przyjęto do wiadomości ,
Radny Krzysztof Laskowski – to bardzo dobrze ,że pisma będą szybciej rozdysponowane .


Radny Piotr Chmielewski – ale w porządku obrad sesji powinien być punkt informacja o sposobie rozpatrzenia pism i ich czytanie .
Do pkt.3.Komisje nie złożyły wniosków .
Do pkt.4.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami :


Wójt Gminy – brałem udział w


1/szkoleniu zorganizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego na temat zarządzania kryzysowego ,


2/brałem udział w spotkaniu ze Starostą Mińskim ,


3/brałem udział w wyjeździe studyjnym do Austrii i do Niemiec odnośnie gospodarki odpadami ,


4/położono nową nawierzchnię bitumiczną na ulicy Kościuszki ,


5/radca prawna przedstawiła procedurę przekształcenia SP ZOZ – u w zakład niepubliczny,


6/należy przygotowywać się do przetargu na odbiór odpadów ,W tym czasie przybył spóźniony radny pan Andrzej Zagrodzki godz.9 40 .
7/od 2 czerwca br wyłożono do wglądu studium uwarunkowań , termin wyłożenia do 14 lipca , w dniu 15 czerwca o godz.12.oo odbędzie się publiczna dyskusja na temat studium ,


8/planowane jest ogłoszenie przetargu na drogę Rudno – Rudzienko,


9/ruszyła budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ,


10/przeprowadzono kontrolę archiwum w Urzędzie Gminy ,


11/w dniu 1 czerwca br. ruszył kolejny projekt unijny w GOPS ,


12/lada dzień rusza remont drogi 637 ,


13/rozpoczęła się budowa wodociągu Jaczewek – Modecin – Radoszyna , prace rozpoczęto od Jaczewka ,


14/braliśmy udział w walnym zebraniu LGD ,Radny Sławomir Wierzba – proszę , aby w przetargu na odbiór odpadów umieścić zapis, że jeśli firma nie odbierze śmieci to nie otrzyma zapłaty za część usługi .


Wójt Gminy – będzie to sprecyzowane w umowie i w przetargu .
Do pkt.5.Zapytania radnych .
Radny Andrzej Zagrodzki – kiedy realnie zostanie uzupełniony asfalt po kanalizacji ?


Radny Sł.Wierzba – czy są jakieś działania w kierunku ogrzewania słonecznego ?


Radny K. Laskowski – kiedy będą decyzje odnośnie szkoły podstawowej w Dobrem.


Radny Waldemar Szymański – co z drogą w Pokrzywniku ?


Radny M. Koseski – czy Wójt zwrócił się do właściciela drogi o przepust w Modecinie oraz o ustawienie znaków drogowych „uwaga zwierzęta domowe „?


Radny Sł.Wierzba – czy będzie pokazowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączkowym ?


Radny Stanisław Pawiński – na drogach gminnych asfaltowych są duże ubytki . Kiedy będzie naprawa ?


Radny Stanisław Kosim – kiedy będzie wyrównana droga w Rudzienku ?


Radny P. Chmielewski – dziękujemy za wykopanie rowów , ale kiedy będą przepusty ?


Radna Hanna Wadas – jak maja się sprawy z dostępem do internetu ?


Radny P. Chmielewski – w Głęboczycy wyrównano drogę , ale poszerzono ja i są niedogodności na poboczach .


Radny Sł.Wierzba – kiedy będą rowy w Jaczewku ?


Radny P. Chmielewski – w jaki sposób doszło do zapełnienia gminnego wysypiska śmieci i kto będzie płacił za utylizację nie naszych śmieci ?


Radny W. Szymański – w Dobrem powstaje wysypisko śmieci , trzeba podjąć działania .


Radny W . Zagrodzki – jakie są informacje o prywatnym ośrodku zdrowia ?


Radny P.Chmielewski – co z remontem budynku przy ulicy Rynek 20 ? Dlaczego ten budynek nie jest podłączony do kanalizacji ? Czy była ekspertyza inspektora nadzoru budowlanego ?


Radny St. Pawiński- dlaczego jest słabe ciśnienie wody ?


Radna H.Wadas – proszę o ostateczną decyzję odnośnie rowu w Mlęcinie koło pana Wójcika i pana Kościeszy .


P. Ryszarda Cyran sołtys sołectwa Czarnogłów – czy mieszkańcy mogą skorzystać z usług radcy prawnego ?


Wójt Gminy – nie ma takiej możliwości , radca zatrudniony jest tylko dla potrzeb Urzędu Gminy .Do pkt.6.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójt Gminy Dobre .
Radny W. Szymański – dlaczego w uzasadnieniu nie ma mojego wniosku ,żeby Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział na pismo z dnia 23 grudnia 2010 roku ?
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 10 głosami za przy 1 przeciwnym i 4 wstrzymujących się od głosu .
Uchwała Nr VI/51/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.7.Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na Radę Gminy .
Protokólantka odczytała skargę na Radę Gminy oraz propozycję odpowiedzi na skargę.


Skarga i propozycja odpowiedzi na piśmie w załączeniu .
Radni w głosowaniu jawnym zaakceptowali propozycję odpowiedzi 13 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .


Podczas głosowania 1 radny nieobecny .


Do pkt.8 .a/ W materiałach na sesję Rady Gminy radni otrzymali Uchwałę Składu


Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok


Uchwała na piśmie w załączeniu .


Radni nie wnieśli uwag .
Do pkt.8.b/Protokólantka odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobre o udzielenie absolutorium Wójtowi


Gminy Dobre za 2010 rok .


Uchwała na piśmie w załączeniu .


Radni nie wnieśli uwag .
Do pkt.8.c/Radni nie dyskutowali.
Do pkt.8.d/Protokólantka odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dobre za 2010 rok .
Radny M. Koseski – jako Przewodniczący Komisji rewizyjnej proszę o udzielenie absolutorium .
Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobre za 2010 rok.
Radni w glosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę..


Uchwała Nr VI/52/11 na piśmie w załączeniu .


W głosowaniu udział wzięli wszyscy radni zgodnie z załączoną lista obecności .
Wójt Gminy złożył podziękowanie za udzielone absolutorium .
Następnie Przew. Rady Gminy ogłosił 15 – minutową przerwę w obradach .
Po przerwie obrady opuścił i do ich zakończenia nie powrócił radny Mirosław Koseski .
Do pkt.10. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu w celu zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim .


radna Hana Wadas zgłosiła radnego Piotra Chmielewskiego , który wyraził zgodę,


radny Andrzej Zagrodzki zgłosił radną Hannę Wadas , która nie wyraziła zgody ,


radny Andrzej Zagrodzki zgłosił radnego Ryszarda Szczurowskiego , który nie wyraził zgody,


radny Stanisław Kosim zgłosił radnego Sławomira Wierzbę , który wyraził zgodę,


radny Michał Poławski zgłosił radnego Krzysztofa Laskowskiego , który wyraził zgodę,
Członkowie Zespołu na Przewodniczącego wybrali spośród siebie radnego Krzysztofa Laskowskiego.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .


Uchwała Nr VI/53/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” .
Wójt Gminy – otrzymalismy środki unijne na powyższy program , który skierowany jest do osób korzystającycyh z pomocy społecznej .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała nr VI/54/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.12.Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im,.janka Krasickiego w Mlęcinie .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała nr VI/55/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.13.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą “Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno ściekowej gminy Dobre “.


Wójt Gminy – pozyczka jest na takich samych zasadach jak w przypadku rewitalizacji centrum dobrego.


Skarbnik Gminy – będzie niższa kwota pożyczki niż wskazana w projekcie uchwały i wyniesie 900 tysięcy złotych .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 13 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr VI/56/11 na pismie w załaczeniu .
Do pkt.14.Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/49/11 Rady Gminy Dobre z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2011 rok .
Radni w głosowaniu jawnym jednoglośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VI/57/11 na piśmie w załaczeniu .
Do pkt.15.Projekt uchwały w sprawie zmian wbudzecie gminy Dobre na 2011 rok.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłosnie podjeli uchwałe.
Uchwała Nr VI/58/11 na pismie w załączeniu .


Do pkt.16.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2016.
radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała nr VI/59/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.17.radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji


tj. z dnia 14 kwietnia 2011 roku .
Do pkt.18.Odpowiedzi na zapytania radnych .


Wójt Gminy – 1/do 30 lipca firma wykonująca kanalizację musi położyć asfalt o grubości 2,2 cm , zwrócę uwagę ,aby firma porównała drogę ,


2/żadna z gmin nie dotykała tematu solarów , nasza również z uwagi na to ,że jest zbyt mała do takiego projektu .


Radny Sł. Wierzba – a kto w gminie zajmuje się tymi wnioskami ?


Wójt Gminy – wnioski przyjmuje LGD , pomocą służy pan Sekretarz .


Sekretarz Gminy – przed każdym naborem wniosków jest szkolenie , wniosek jest prosty do wypełnienia ,


3/szkoła w Dobrem – temat należy omówić na Komisjach i zająć jakieś stanowisko , niestety chwilowo nie mamy możliwości finansowych ,ale w następnym roku możemy przygotowywać się do opracowania dokumentacji ,


4/droga w Pokrzywniku – złożony jest wniosek o komunalizację , w momencie uzyskania tytułu własności zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.


5/przepust w Modecinie i znaki drogowe – ponownie wystąpię z pismem do zarządu dróg , chociaż temat przedstawiłem dyrektorowi zarządu ,


6/oczyszczalnia z drenażem – jeśli ktoś będzie miał życzenie udostępnienia oczyszczalni to jak najbardziej pokaz może być zorganizowany ,


7/naprawa asfaltu na drogach gminnych – w ramach wymiany zadań będą wykonane drobne naprawy ,


8/ równanie targowicy – przyjmuję do wiadomości ,


9/sprawa przepustów – montujemy tylko przy drogach ogólno dojazdowych , nie będziemy zakładać przepustów do prywatnych posesji ,


10/dostęp do internetu – dostawcami są prywatne firmy i osoby , ogłoszeń jest wiele , ale nie ma zainteresowania wsią z uwagi na zbyt mała liczbę odbiorców ,


11/droga w Głęboczycy – za jakiś czas będzie droga przeżwirowana i nastąpi jej poprawa ,


12/proszę o oficjalną informację gdzie jest to wysypisko w Dobrem,


Radny W. Szymański – przecież jest to sprawa księdza , proszę o wyjaśnienie .


Każdy mieszkaniec musi segregować odpady , a ksiądz nie musi.


Wójt Gminy – proszę o złożenie oficjalnego pisma w tej sprawie .


13/nowy ośrodek zdrowia – jest to działanie firmy zupełnie od nas niezależnej , firma złożyła wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o sprzedaż gruntu o pow. 1 500 m 2.


Na walnym Zebraniu Spółdzielni zostaną podjęte decyzje .


14/ budynek w Dobrem przy ul. Rynek 20 – standardy nie przewidują udogodnień dla tego typu budynku . Jest to budynek socjalny , nowa ustawa , nad którą trwają prace przewiduje pobyt w lokalu socjalnym jedynie czasowo , nie posiadamy ekspertyz budowlanych co do stanu technicznego budynku ,


15/brak wody w dniu wczorajszym – być może akurat była chwilowa awaria ,


Radny St. Pawński – w okresie letnim jest ogólnie slab ciśnienie i bark wody ,


16/rów w Mlęcinie – sytuacja jest taka ,że rów melioracyjny przebiega przez prywatną działkę w pobliżu zabudowań , właściciel zwrócił się z prośbą o rów odwadniający , ale przesunął go w pobliże zabudowań sąsiada , sąsiad obecnie żąda przywrócenia do stanu pierwotnego gdyż obecne sytuacja zagraża bezpieczeństwu budynków.


Zostały zakłócone stosunki wodno prawne .


Radna Hana Wadas – budynki naprawdę są zagrożone .


Wójt Gminy – wystąpię z pismem do pana Wójcika o przywrócenie starego biegu rowu .


17/wysypisko śmieci miało zezwolenie istnienia do 2008 roku , występowałem o przedłużenie terminu funkcjonowania , ale zgody nie uzyskałem , pozostał na nas jednak obowiązek dalszego utrzymania i rekultywacji , wysypisko nie zostało zapełnione , a skończyła się ważność istnienia .


Radny Sł. Wierzba – co z rowami w Jaczewku ?


Wójt Gminy – zaplanowano je w tym roku .


Pani Krystyna Rosa sołtys wsi Dobre II – czy to prawda ,że tym roku nie będzie chodnika do nowego cmentarza ?


Wójt Gminy – tak , to prawda , w tym, roku , w tym roku wykonaliśmy projekt , ale nie otrzymamy pomocy finansowej ze strony powiatu i musimy wstrzymać się do następnego roku .


Pan Bogdan Galej sołtys wsi Poręby Nowe – obiecał Pan rowy odwadniające w Grabniaku ?


Wójt Gminy – wniosek może i był , ale nie pamiętam żebym obiecywał .Do pkt.19 .Wolne wnioski .
Wójt Gminy – wpłynęło pismo z Komisariatu Policji w Dobrem o dofinansowanie w kwocie 11 tysięcy złotych na zakup samochodu , proszę o przegłosowanie czy jesteście Państwo za przekazaniem tej kwoty .


Radny Sł. Wierzba – proszę nie głosować tego wniosku w dniu dzisiejszym , bo nie znamy tego tematu i nie ma tego w porządku obrad .


Radny A. Zagrodzki – a ja proszę żeby rozważyć to w dniu dzisiejszym .


Radny W. Szymański – co mamy głosować , tak samo było w przypadku SP ZOZ – u , załóżmy ,że teraz Rada przegłosuje wniosek , pani Skarbnik przygotuje projekt uchwały , a Rada Gminy na następnej sesji nie podejmie uchwały , nie rozumi

Accessibility