Brak informacji

Protokół Nr VII/2011
z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 29 czerwca 2011 roku w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9 00 i trwały do godziny 11 50 .
Do pkt.1.Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Jan Szczurowski dokonał otwarcia sesji , powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 14 radnych , co stanowi 93 % ustawowego składu rady . W związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał.


W chwili rozpoczęcia nieobecny jeden radny pan Andrzej Zagrodzki .


Lista obecności na piśmie w załączeniu .
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad / na piśmie w załączeniu /.


Radny Krzysztof Laskowski zwrócił uwagę ,że na poprzedniej sesji podejmowana już była uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Mlęcinie .


Sekretarz Gminy wyjaśnił ,że tak ,ale radca prawna z Urzędu Wojewódzkiego stwierdziła, że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego . Stąd też w dniu dzisiejszym jest projekt uchwały z takim zapisem.


Do pkt.2.W sesji udział wzięli przedstawiciele Wydziału Geodezji w Mińsku Mazowieckim , którzy poinformowali o pracach geodezyjnych prowadzonych na terenie gminy Dobre  mających na celu ewidencję gruntów i budynków .Będzie nanoszony stan faktyczny . Nie będzie możliwa zmiana klasy ziemi ani też sprawy związane z rozgraniczeniem , zmiana klasyfikacji gruntu będzie miała wpływ na wysokość podatku .Geodeci rozpoczną pracę już niebawem .Nie ma możliwości podania konkretnych terminów prac w danej wsi .Uporządkowanie stanu faktycznego będzie dotyczyło zarówno osób prawnych i fizycznych .
Do pkt.3.Radnym odczytano pisma , które wpłynęły do Rady Gminy.


1/pismo od rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dobrem w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci,


2/pismo Rady Powiatu Mińskiego w imieniu SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim o dofinansowanie działalności szpitala powiatowego, Przewodniczący Rady Gminy poinformował ,że pierwsze pismo zostało skierowane do Komisji Oświaty , a drugie wpłynęło w dniu wczorajszym.
Do pkt.4. Komisje nie odbywały posiedzeń w ostatnim czasie i nie wpłynęły żadne wnioski.
Do pkt.5.Wójt Gminy przedstawił ustną informację z swojej działalności od czasu ostatniej sesji:


1/prowadzone były dyskusje z Regionalną Izbą Obrachunkową w Siedlcach w sprawie uchwały o przyjęciu sprawozdania za 2010 rok,


2/wyłożone do wglądu jest studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu , w dniu 15 czerwca odbyła się debata publiczna w zakresie powyższego studium , mieszkańcy nie są zainteresowani tymi pracami,


3/odbyła się kontrola na gminnym składowisku śmieci , nie stwierdzono nieprawidłowości ,


4/w dniu dzisiejszym rozpoczęła się kontrola wykonania rewitalizacji centrum Dobrego ,


5/odbył się konkurs wiedzy rolniczej ,


6/brałem udział w kongresie promocji Mazowsza,


7/brałem udział w Walnym Zebraniu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim,


8/odbyło się spotkanie z firmą EKO SAM BIS , czeka nas nowy przetarg na odbiór odpadów, zmienia się ustawa tzw. śmieciowa ,


9/brałem udział w zakończeniu roku szkolnego we wszystkich szkołach na trenie gminy ,


10/rozmawiałem z panią Czerniawską odnośnie przekształcenia SP ZOZ w niepubliczny zakład , rzeczoznawca wycenił budynek na 10,43 zł za m 2 czynszu miesięcznie netto co daje kwotę 5 500 złotych brutto miesięcznie ,


Przy takim czynszu pani Czerniawska nie jest zainteresowana przekształceniem ,


Radny Michał Sitnicki – czy kwoty w sąsiednich placówkach są z przetargu czy z wolnej ręki?


Wójt Gminy – różnie , nie jest to jednolita sytuacja. Dla wszystkich gmin.


11/ sprawa zakupu sprzętu nagłaśniającego – wstępne oferty kształtują się od 8 do 25 tysięcy złotych ,


12/ogłoszono przetarg na drogę Rudno – Rudzienko,


13/dziś odbędzie się przetarg na realizacje projektu „Wesoła szkoła „, chodzi o place zabaw ,


14/brałem udział w konwencie Wójtów w Cegłowie , poruszono bardzo ważne tematy :

    • poprawa transportu mieszkańców powiatu mińskiego do Warszawy , chodzi o szybkie pociągi oraz o szybkie połączenia autobusowe ,    •  w spotkaniu udział wzięła pani Orzełowska , która poinformowała o pracach Urzędu Marszałkowskiego , poruszyła temat aglomeracji gospodarki ściekowej , taka uchwała była u nas w 2005 roku , aglomeracją objęto 3/4 gminy , pozwoliło to na ubieganie się o dotacje unijne . Uchwała ta zobowiązuje jednak do realizacji pewnych zadań , między innymi skanalizowanie gminy w 100 % do 2015 roku, w przypadku braku realizacji zostaną nałożone na gminę kary ,, do września tego roku musimy złożyć więc wniosek do Sejmiku o zmianę zakresu granic aglomeracji,    •  w Mińsku zostaną uruchomione studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego ,    • od 2013 roku zabrania się składowania odpadów z oczyszczalni ścieków na polach czy składowiskach ,
Do pkt.6.Zapytania radnych .Radny Michał Poławski – co dzieje się z internetem finansowanym ze środków unijnych ?


Radny M. Koseski – kiedy zakończy się „ wizytówka „ Dobrego tzn.ulica Kilińskiego ?


Radny Sł. Wierzba – kiedy zostaną zakończone prace przy rowach w Jaczewku?


Radny St.Pawiński – czy będzie dożwirowana droga do Brzeźnika i do Państwa Krzewińskich . Co z naprawą drogi do Antoniny po pracach kanalizacyjnych ?


Radny P. Chmielewski – co ze środkami , które pozostały w wyniku mniejszej kwoty z przetargu na budowę wodociągu w Makówcu niż zakładano w kosztorysie ?


Czy jest w gminie osoba , która kontroluje oświetlenie uliczne , niektóre lampy w ogóle nie świecą ?


W roku ubiegłym rozdysponowano komputery i co dalej , niektórzy mieszkańcy mają umowy , a inni nie .


Do pkt.7.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego


Gminy Dobre wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała nr VII/60/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.8.Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im.Janka Krasickiego w Mlęcinie .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .Uchwała nr VII/61/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Dobre.
Przew. Rady Gminy – do składu tej Komisji proponuję radnego Krzysztofa Laskowskiego, radnego Mirosława Koseskiego , radnego Andrzeja Bziuka i siebie jako Przewodniczącego Rady , kandydaci wyrazili zgodę .


Radny P.Chmielewski – a z czego wynikają zmiany w Statucie ?


Wójt Gminy – zmienił się stan prawny , pewne rzeczy trzeba zmienić i uregulować .


Komisja przygotuje projekt Statutu i przedstawi Radzie .


Radny M.Poławski – proponuje jeszcze do składu Komisji radnego Waldemara Szymańskiego .


Radny Szymański wyraził zgodę.
Członkowie Komisji sposród swojego grona na Przewodniczącego wybrali radnego Krzysztofa Laskowskiego .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 13 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała nr VII/62/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.10.Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/56/11 Rady Gminy Dobre z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn.”Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno ściekowej gminy dobre „.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy pani Elżbieta Gadomska.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała nr VII/63/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2011 rok .
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VII/64/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.12.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2016.
Radna H.Wadas – każdy kosztorys jest na ogół zawyżony , a z przetargu kwota jest niższa.


Wójt Gminy – w kwestiach remontowych jest odwrotnie.


Radny W. Szymański – a kto wymyślił ,że 2/3 remizy to część bojowa ?


Wójt Gminy – taką ocenę wydał Urząd Marszałkowski . My nie zgadzamy się z tym ,ale t nic nie daje .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.Uchwała Nr VII/65/11 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.13.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej sesji tj. z dnia 2 czerwca 2011 roku .
Do pkt.14.Odpowiedzi na zapytania radnych .


W kwestii internetu wyjaśnień udzielił pan Krzysztof Kozłowski – informatyk zatrudniony w Urzędzie Gminy . W chwili obecnej jest dokumentacja , trwają prace mające na celu podłączenie prywatnych odbiorców , planowane zakończenie prac na 17 sierpnia br.


Radny M. Poławski – dlaczego to tak długo trwa?


P.K.Kozłowski – spowodowane jest to zmianą lokalizacji stacji bazowych .


P. Ryszarda Cyran sołtys sołectwa Czarnogłów – na jaki czas będzie internet , czy od daty podpisania umowy czy od daty podłączenia ?


P.K.Kozłowski – jest 3 lata na korzystanie z projektu unijnego.


Radny P. Chmielewski – a co z terminem umowy już podpisanej?


Wójt Gminy – komputery są własnością gminy , ale nie planujemy ich odbierać beneficjentom.


2/naprawa dróg po kanalizacji – firma ma wyznaczony termin zakończenia prac na 30 lipca b3., ale już w tej chwili trwa naprawa dróg,


3/rowy w Jaczewku i prace na drogach gminnych – te prace zaplanowane są w wydatkach bieżących , ale mamy kłopoty z bieżącymi dochodami ,


Wykonawcom robót będę proponował zapłatę zaliczkową z ostatecznym rozliczeniem w następnym roku ,


4/ co różnicą planowanych wydatków , a kwotą z przetargu znacznie niższą od planowanej. Tych pieniędzy my w ogóle nie mieliśmy , nie mamy więc tej różnicy na finansowanie innego zadania ,
5/kontrola oświetlenia ulicznego – jest pracownik w Urzędzie Gminy , ale nie kontroluje oświetlenia bo to jet fizycznie niemożliwe , bardzo proszę mieszkańców , aby na bieżąco zgłaszali awarie ,

Do pkt.15.Wolne wnioski


Wójt Gminy – w dniu dzisiejszym dokonano otwarcia ofert na wykonanie placu zabaw, musimy przygotować się do kolejnego przetargu na zbiórkę śmieci , umowa będzie zawarta na półtora roku z uwagi na zmianę przepisów .


W ostatnim czasie była skarga od mieszkańca Porąb Nowych na brak odbioru, ale to było z powodu złej segregacji odpadów.


P. Piszcz przedstawiciel rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dobrem – Rada Rodziców otrzymała odpowiedź na pismo , że będzie rozpatrzone przez Komisje Oświaty w sierpniu , ale plany zajęć szkolnych układane są znacznie wcześniej . We własnym zakresie załatwiliśmy trenerów do zajęć . Chęć korzystania z dodatkowych zajęć zgłosiło bardzo dużo dzieci , nie tylko ze szkoły w Dobrem , ale i z innych . Dlatego chcemy , aby zadania te przejął Gminny Ośrodek Kultury . Będzie to prostsze i łatwiejsze w obsłudze . Zarówno dla dzieci jak i rodziców.


Chcemy kontynuować zajęcia dla wszystkich dzieci .


Radny P. Chmielewski – jeśli jest taka możliwość to bardzo proszę o pomoc .


Wójt Gminy – to jest wniosek do budżetu gminy .


P.Piszcz – przecież rodzice płaca za te zajęcia , chodzi o kwestie organizacyjne .


Wójt Gminy – wbrew pozorom chodzi głównie o pieniądze . GOK będzie podpisywał umowy z trenerami , na to muszą być pieniądze w budżecie . Rozbudowanie księgowości w GOK- u wiąże się ze zwiększeniem etatu .. Nie ma na to środków .


Jeśli chodzi o zajęcia sportowe powinien być utworzony klub sportowy , który mógłby ubiegać się o dotacje z gminy . Stworzenie kawiarenki to natomiast zajęcia komercyjne .


Radny K.Laskowski – jeśli chodzi o zajęcia sportowe to w gimnazjum byliby chętni, zajęcia na basenie to sprawa sezonowa i w gimnazjum nie było chętnych .


P.K.Piszcz – frekwencja na zajęciach na basenie była bardzo wysoka .


Przew.Rady Gminy – to bardzo dobrze , że Rada Rodziców angażuje się w takie sprawy. Proszę Przewodniczącego Komisji Oświaty o wcześniejsze zwołanie posiedzenia .


Radny K.Laskowski – posiedzenie zwołam w I połowie lipca.


Wójt Gminy – przy okazji tego tematu chcę Państwa poinformować ,że jedna z naszych uczennic zakwalifikowała się do mistrzostw świata z ramienia koła tańca towarzyskiego w Węgrowie , jest to ogromny sukces.


Proszę radnych o ustosunkowanie się do artykułu z ostatniego wydania tygodnika „Co słychać”. W artykule podano nieprawdę , sytuacje są zmyślone i nie miały miejsca podczas sesji .Proszę o wyrażenie zgody na pisemny protest do redakcji.


Radny Sł. Wierzba – nie możemy pozostawić tego bez echa


Radny M. Poławski – zażądałbym sprostowania i wyjaśnienia.


Wójt Gminy – ja jestem za tym , aby pisać i dobrze i źle , ale prawdę .Proponuję krótki protest bez wdawania się w polemikę .
Radni upoważnili Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy do złożenia w redakcji pisemnego protestu.


Przew. Rady Gminy zaprosił wszystkich zebranych na dożynki gminno – powiatowe w dniu 14 sierpnia oraz na zawody sportowo pożarnicze w dniu 28 sierpnia .
Do pkt.16.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewo0dniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji .


 


Protokółowała : Anna Kalinowska


Przewodniczący Rady Gminy : Ryszard Szczurowski
Accessibility