Brak informacji

Protokół Nr VIII/2011z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 9 września 2011 roku w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem.


Obrady rozpoczęły się o godzinie 9 00 i zakończyły się o godzinie 12 35 .


Do pkt.1.Przewodniczący Rady Gminy pan Ryszard Jan Szczurowski  dokonał otwarcia sesji ,
powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 12 radnych ,co stanowi 80 % ustawowego składu rady . W związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
W chwili rozpoczęcia nieobecni radni:
1.Michał Poławski ,
2. Michał Sitnicki,
3.Andrzej  Zagrodzki .
Lista obecności na piśmie w załączeniu .


Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad .
Na piśmie w załączeniu .
W czasie czytania porządku obrad przybył spóźniony radny pan Michał Poławski .


Przewodniczący Rady Gminy zaproponował , aby punkt  „19 wolne wnioski „ podzielić na dwie części , jedną jako punkt drugi z uwagi na obecność pana Roberta Kokoszki Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim i pana Wojciecha Gersa Komendanta Komisariatu Policji w Dobrem oraz przedstawicielki Stowarzyszenia pani Agnieszki Hodzyńskiej .


Radni w głosowaniu jawnym przyjęli propozycję  jednogłośnie .


Radni w głosowaniu jawnym  przyjęli porządek  jednogłośnie .


Do pkt.19.Pani Agnieszka Hodzyńska przedstawicielka  Stowarzyszenia Kobiet Marketingu – jestem przedstawicielem ma okręg Mazowsza , proponujemy marketing sieciowy , organizujemy bezpłatne  prelekcje , szkolenia i spotkania . Nasze działania skierowane są do kobiet , które chciałyby w jakiś sposób  uaktywnić się zawodowo.
Przew.Rady Gminy – proszę o rozdanie materiałów sołtysom , którzy dysponują tablicami ogłoszeń .
Następnie głos zabrał pan Robert Kokoszka Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim .
Pan R.Kokoszka –  dziękuję za dotychczasową  pomoc finansową i bardzo dobrą współpracę .W ostatnich dniach pojawiła się propozycja , aby gminy wspomogły nas finansowo  w zakresie dofinansowania na opracowanie dokumentacji na   budowę komisariatu policji w Stanisławowie . Chodzi o kwotę 20 tysięcy złotych .Zdobycie dodatkowych środków pozwoli nam na ubieganie o kwotę 3 mln na realizacje inwestycji .


Radny Mirosław Koseski – a jaką kwotę przeznaczyła gmina Jakubów ?
P.R.Kokoszka – nie było mowy o kwocie , jest tylko przychylność ze strony gminy .
Wójt Gminy –  Pana wystąpienie traktuję jako wniosek do Rady Gminy o kwotę 20 tysięcy złotych.
Radny K. Laskowski – chodzi o wydanie 3 mln złotych publicznych pieniędzy .A może Komisariat Policji umieścić w Dobrem . Dobre jest lepszą lokalizacją .Może warto to jeszcze przemyśleć .
P. R. Kokoszka – pomysł nie pojawił się dzisiaj .Jest przychylność ze strony Starosty  i innych gmin.
Wójt Gminy – obecna struktura organizacyjna istnieje od 10 lat .Rada Gminy nigdy nie wypowiadała się co do lokalizacji  komisariatu .
Radny K. Laskowski – jeśli Państwo nie zbierzecie pieniędzy czy to znaczy ,że nie będzie Komisariatu w Stanisławowie i pieniądze przepadną .
P. R. Kokoszka – na dzień dzisiejszy lokalizacja jest bardzo dobra , jeśli zaczniemy wszystko od początku to na pewno nie dostaniemy pieniędzy .
Radny St.Pawiński – jesteśmy gminą centralną  , a działkę na pewno znajdziemy .
P.R .Kokoszka –  w owym czasie to nie Państwo podejmowali decyzję i zastali taką właśnie sytuację na dzień dzisiejszy .
P. B.Galej sołtys sołectwa Poręby Nowe – a gdzie w tym wszystkim jest rachunek ekonomiczny .
P.R. Kokoszka – nie możemy tak na to patrzeć , policja jedzie na jakieś konkretne wezwanie i nie bierze pod uwagę ekonomii .
P. B.Galej – a co z budynkiem ?
Wójt Gminy – budynek jest własnością gminy i jest nam potrzebny .
Wójt Gminy – gmina Dobre  wówczas  nie chciała lokalizacji Komisariatu ,wykorzystała to gmina Stanisławów .
Przew. Rady Gminy – decyzje zapadły już bardzo dawno temu , teraz chodzi o to czy przeznaczymy jakieś środki  czy nie . Komisariat został wtedy sprzedany .
Radny Waldemar Szymański – przez kogo został sprzedany ?
Przew. Rady Gminy – nie wiem .
Radny K. Laskowski – nie patrzmy może na przeszłość . Jeśli nie przekażemy kwoty 20 tysięcy złotych to przepadnie 3 mln złotych , co to ma być ?
Wójt Gminy – obejmując urząd Wójta złożyłem deklarację w Komendzie Policji w Warszawie , że gmina posiada działkę , ale była zawarta  już umowa .


Do pkt.2.Informacja o rozpatrzeniu pism.
   
1/pismo pani Alicji Karpiuk zam .Warszawa i pana Henryka Pytkowskiego zam. Kąty Borucza w sprawie rowu melioracyjnego .


Wójt Gminy – rów taki nie istnieje na mapach , nie widzę możliwości pomocy .
Radny Michał Poławski – a co będzie gdy pani Karpiuk wykopie rów na własną rękę ?
Wójt Gminy – tak właśnie poradziłem pani Karpiuk.
Radny Piotr Chmielewski – pani Karpiuk pisze , że rów trzeba udrożnić , więc rów istnieje .
Wójt Gminy – na mapach tego rowu nie ma , jeśli jednej osobie wyczyścimy rów to inni mieszkańcy też będą tego żądali .
Radny St. Pawiński – skoro rów nie jest ujęty w ewidencji i  nie są odprowadzane składki  to nie ma mowy o udrożnieniu .
2/pismo mieszkańców sołectwa Głęboczyca  w sprawie  wykonania nawierzchni  asfaltowej  drogi w Głęboczycy ,,
Przew. Rady Gminy –  pismo o  podobnej treści zostało złożone w marcu br. Obydwa pisma traktuje się jako wniosek do projektu budżetu gminy na 2012 rok.  
3/pismo pani Oksany Sapety zam .Warszawa o doprowadzenie sieci wodociągowej Przew. Rady Gminy – jest to wniosek do  projektu budżetu na 2012 rok.
4/pismo pana Czesława Suchenka zam . Głęboczyca o kopię nakazów płatniczych.
Radny W. Szymański – na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  Wójt  powiedział ,że Pan Suchenek otrzyma xero nakazów .
Wójt Gminy – radca prawna uznała jednak ,że nie ma możliwości przekazania xero nakazów . Po raz kolejny  pan Suchenek zwraca się o kserokopie nakazów . Nie może być tak  ,że dane o osobie będą udostępniane komukolwiek . 


Do pkt.3.Wnioski stałych Komisji Rady Gminy .


Wniosek Komisji Oświaty w sprawie lokalizacji nowego budynku szkoły podstawowej w Dobrem.
Przew. Rady Gminy –  wniosek  będzie rozpatrywany na sesji podczas , której będzie wyodrębniony oddzielny punkt dot. budowy szkoły .
Radna Hanna Wadas – podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty  w porządku obrad nie było punktu rozbudowa szkoły . My jako członkowie Komisji zostaliśmy postawieni pod ścianą  i nie byliśmy przygotowani do tematu .
Wójt Gminy -temat ten musi być ujęty jako oddzielny punkt w porządku obrad sesji .
Radny Piotr Chmielewski – przygotowanie projektu to jedno , a realizacja to drugie ,czy stać nas na to i skąd  pieniądze .
Wójt Gminy – musimy podjąć jakieś działania , z uwagi na to ,że obecny budynek jest w bardzo złym stanie  technicznym , ocena rzeczoznawcy jest bezlitosna dla tego budynku .Finanse są bardzo ważną sprawą ,ale stan budynku  zmusza nas do jakiś działań.  
Do pkt.4.Wójt Gminy przedstawił ustną informację ze swojej działalności .
1/radni i sołtysi otrzymali drobne upominki  w postaci wydawnictwa książkowego pt.”Ziemie mińska” . W książce tej są prace naszej uczennicy Marty Bodeckiej ,
2/rozliczono  dotacje z WFGWIOŚ  na zadanie „Demontaż , odbiór , transport i utylizacja azbestu:.Łączny koszt przedsięwzięcia to 53 875,26 zł z czego 45 220,68 zł pozyskano  z WFOŚIGW  , pozostałą kwotę 8 654,58 pokryto ze środków   gminy ,
3/uprzątnięto  azbest i wyroby zawierające azbest z terenu nielegalnego składowiska znajdującego się w miejscowości Sołki w kwocie 1820,88 zł,
4/w miesiącu lipcu przebywałem na dwutygodniowym urlopie wypoczynkowym,
5/w związku z dużymi opadami deszczu wielu rolników doznało szkód w oprawach , powołano komisję do spraw oszacowania tych szkód ,
6/odbyły się wybory sołtysa w Gęsiance,
7/w dniu 14 sierpnia odbyły się dożynki powiatowe i gminno parafialne ,
8/rozpoczęła się  przebudowa drogi 637,
9/w dniu 28 sierpnia odbyły się gminne zawody sportowo pożarnicze ,
10/trwa budowa kanalizacji w Dobrem , w  międzyczasie zmieniono dwukrotnie dokumentację , współpraca z firmą  jest bardzo trudna  ,
11/trwa budowa stabilizacji na drodze w Rudnie,
12/trwa budowa wodociągu w Modecinie, Jaczewku i Radoszynie ,
13/trwa bieżąca  naprawa dróg żwirowych , w tym roku ze względu na duże opady deszczu   nie było to możliwe . Mamy problem z wykonawcami , bo nie chcą podjąć się drobnych prac , znalazły zatrudnienie jako podwykonawcy w    dużych inwestycjach ,
14/złożono 4 wnioski w ramach Programu kapitał Ludzki .Łączna kwota projektu to 90o0 tysięcy złotych ,
15/jesteśmy po ostatecznym rozliczeniu  rewitalizacji centrum Dobrego,


Do pkt.5.Zapytania radnych.


1/radny Sławomir Wierzba – kiedy zostanie zwołane wspólne wyjazdowe w teren posiedzenie komisji  ? był podjęty wniosek o zakup sprzętu nagrywającego , jak do tej pory nie widzę tego sprzętu , kiedy będą rowy w Jaczewku ? Co Wójt zrobił ze znakami , o których mówiliśmy na komisji ? Czy z firmy Wienerberger wpływa podatek z tytułu wydobycia gliny i ile wyniósł za 2010 rok ?
2/radny Michał Poławski – dlaczego w okresie wakacji nie wykonano prac przy    szkole ? Czy jest możliwość  odbioru eternitu spod remizy OSP ?
3/radny Piotr Chmielewski – czy sołectwo Osęczyzna  może ubiegać się  o pomoc w sformułowaniu wniosku o ustalenie granic działki ?
  
Do pkt.6.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2011 rok.


Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr VIII/66/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.7.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn.”Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno – ściekowej gminy Dobre „.


Radni w głosowaniu jawnym  podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr VIII/67/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.8.Projekt uchwały   w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu  na finansowanie zadań inwestycyjnych  realizowanych w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych    zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.


Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr VIII/68/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2018 .


Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy .
Radny Michał Poławski – chodzi mi o nazwę zadania rozbudowa remizy  .
Skarbnik Gminy – nazewnictwo musi być identyczne z tytułem złożonego wniosku .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VIII/69/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.10.Przygotowanie szkół do roku szkolnego 2011/2012 .


Radny W. Szymański – do dnia dzisiejszego dzieci nie mają biletów miesięcznych.
P. Ewa Gadomska dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół -bilety będę w poniedziałek , dzieci jeżdżą bez biletu zgodnie z listą u przewoźnika .
Radny W. Szymański – bilety powinny być na 1 września . Dowóz dzieci ustalony jest już na cały rok  ? Czy był przetarg na dowóz?
P. E. Gadomska – przetargu nie było , po prostu zakupiliśmy bilety u przewoźników. Będzie możliwość  zmiany w każdej chwili.
Radny W. Szymański – czy będę mógł otrzymać zapytanie skierowane do PKS-u?
P. E. Gadomska – oczywiście ,że tak .
Radny Sł. Wierzba – czy były skargi na przewoźników ? Podobno dzieci nie mieściły się w samochodzie  .
P . E. Gadomska – była uwaga  ,że jest za ciasno ,ale to wynikało z tego ,że dwa pojazdy podstawiły się o tej samej porze i dzieci wsiadły tylko do jednego pojazdu. Jest to już wyjaśnione i domówione , sytuacja nie powtórzy się .
Wójt Gminy – obecny system dowożenia jest bardzo dobry , dzieci nie przebywają zbyt długo  i niepotrzebnie na świetlicy .
Radny St. Kosim – w Rudzienku dzieci nie mają miejsca , aby bezpiecznie oczekiwać na  autobus.
Wójt Gminy – tak wiem o tym , jest to sprawa techniczna i będzie rozwiązana .
Radny W.Szymański – dlaczego nie było zapytania dot. przewozu dzieci z Gęsianki i  Wólki Mlęckiej  ?
P.E.Gadomska – bo dzieci dowożone są przez autobus szkolny .
Wójt Gminy – obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu dzieci , to kosztuje.
Radny W. Szymański – proszę  o wszystkie oferty złożone na przewóz dzieci.
Wójt Gminy – uproszczono procedurę  związaną z zakupem biletów .
Radny Sł. Wierzba –  czy dzieci muszą dojść do przystanku ?
P. E.Gadomska – tak .


Do pkt.11.Informacja Gminnego Ośrodka Kultury z działalności za I półrocze 2011 roku .


Wszyscy otrzymali informację na piśmie .
Radny K. Laskowski – chcę powrócić do tematu muzeum K. Laszczki oraz o jakiś baner informujący o siedzibie muzeum . Zastanówmy się o zmianie lokalizacji muzeum o piętro wyżej  w remizie OSP..
Dyrektor GOK wolałaby lokalizację  na dole budynku , jest to kwestia dogadania się .
Powstał problem lokalizacji biblioteki , obecne pomieszczenia  nie spełniają wymogów dla księgozbiorów .  Jeśli powstanie nowa szkoła będzie można wykorzystać stare pomieszczenia  i umieścić w nich GOK, bibliotekę .
Wójt Gminy – stan budynku biblioteki  jest bardzo zły , znacznie gorszy od szkoły. Jeśli będzie zabrany komisariat policji będą dodatkowe pomieszczenia .
Radny K. Laskowski –   komisja zajmowała się  rozszerzeniem działalności GOK na prośbę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dobrem  .Ostatecznie ustalono ,że rodzice stworzą klub sportowy . 


Do pkt.12 .Informacja z działalności GOPS za I półrocze 2011 roku .


Radny W. Szymański  – ja nie otrzymałem informacji .
Wójt Gminy – informacja była załączona do materiałów na komisję .
Radny W. Szymański – ale materiały na sesję to materiały na sesję .
Radny K. Laskowski – proszę o materiały w wersji elektronicznej .
Radny Sł.Wierzba – czy w gminie jest lokal na wypadek nieprzewidzianej sytuacji losowej np. pożaru ?
Wójt Gminy – w naszych zasobach lokalowych  nie ma takiego pomieszczenia .
Radny Sł.Wierzba – czy jest podpisana  umowa z psychologiem na wypadek trudnych  sytuacji ?
Wójt Gminy  – od półtora roku jest podpisana umowa z psychologiem , pani Kacak ma kontakt .
  
Do pkt.13.Informacja Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011 roku .


Informacja na  piśmie  w załączeniu .
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na piśmie w załączeniu .
Uwag nie wniesiono .


Do pkt.14.Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim .


Dla przeprowadzenia wyborów na ławnika powołano Komisję Skrutacyjną w składzie :
Radny Piotr Chmielewski Przewodniczący  Komisji
radny  Waldemar Szymański członek
radny Sławomir Wierzba członek


Radni w głosowaniu jawnym powołali Komisję jednogłośnie.


Komisja skrutacyjna rozdała kart do głosowania , następnie je zebrała i odczytała wyniki.
Na ławnika do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim jednogłośnie wybrano panią Renatę Gąsior zam .Mlęcin .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyboru ławnika .
Uchwała nr VIII/70 /11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.15.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji .


Wójt Gminy – w projekcie uchwały należy wykreślić paragraf trzeci , na razie będzie trwała procedura opiniotwórcza  przez uprawnione instytucje . W momencie uzyskania wszystkich opinii , Rada Gminy będzie mogła podjąć uchwałę o utracie ważności uchwały  z 2005 roku .
Radny M. Poławski – aglomeracja musi być skanalizowana w 100 % do 2015 roku ?
Wójt Gminy – tak .
Radny M. Poławski –  czy to znaczy ,że po 2015 roku nie będzie możliwym ubieganie się o środki na kanalizację ?
Wójt Gminy -nie wiem , ale wnioski będziemy dalej składać  .
  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.


Uchwała Nr VIII/71/11 na piśmie  w załączeniu .


Do pkt.16 Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobre .
  
Radny W. Szymański – proszę o dopisanie zdania ,że w projekcie wykorzystano mapy , których wykonanie zlecone było w 2004 roku i w ich  zakresie nie było działki 473/2. W związku z powyższym przyłącze nie zostało wykonane.
Do skargi dołączone zaś zostały mapy opracowane w 2009 roku .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę wraz z uwagą radnego Szymańskiego
10 głosami za przy 2 wstrzymujących się od głosu .
Podczas  głosowania nieobecny jeden radny ,.


Uchwała Nr VIII/72/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.17.Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji tj z dnia 29 czerwca 2011 roku .
Podczas głosowania nieobecny jeden radny .


Do pkt.18.Odpowiedzi na zapytania radnych .


Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy :
1/Przewodniczący Komisji ustalą termin wyjazdowego posiedzenia ,
2/informatyk zebrał oferty na zakup sprzętu nagrywającego , nie mamy jeszcze wszystkich ofert na wysłane zapytanie ,  
3/prace w Jaczewku , nie było możliwości pogodowych  do tego typu prac, obecnie pogoda uległa poprawie , ale z kolei nie mamy wykonawców lub są bardzo drodzy, 
Radny Sł.Wierzba – mogę podać wykonawców , jeden z Anopola , drugi z Korytnicy
4/temat oznakowania przekazałem dyrektorowi Zarządu Dróg ,
5/opłata eksploatacyjna od firmy Wienerberger wynosi na chwilą obecną 121 tysięcy złotych , uzależniona jest ona od ilości wydobytej kopaliny , do Gminy wpływa  60 % należnej kwoty wpłacanej do Urzędu Marszałkowskiego , 
6/termin realizacji budowy placów zabaw przy szkołach ustalono na dzień 30 września br., taka jest procedura , podobna sytuacja jest w przypadku przebudowy dachu na szkole Podstawowej w Mlęcinie ,
7/ odbiór eternitu spod remizy w OSP Poręby Nowe , wystarczy złożyć wniosek do Urzędu Gminy , do tej pory  wszystkie wnioski załatwiono pozytywnie .
8/ustalenie granic działki w Osęczyźnie – właścicielem działki są wszyscy mieszkańcy sołectwa lub ich spadkobiercy. W takiej sytuacji nie jest możliwym np. zgłoszenie jakiejkolwiek zabudowy . Na naszym terenie będą pracować geodeci , którzy wskażą granice  działki , ale przy podpisaniu protokółu muszą być właściciele  wszystkich graniczących ze sobą działek, niestety znowu nie będzie to możliwe .


Radny Sł.Wierzba – ja pytałem o podatek dochodowy z firmy Wienerberger ,podatek z Urzędu Skarbowego , za 2010 rok nie było chyba w ogóle wpływu .


Wójt Gminy – Przygotuję informację na następną sesję .


Do pkt.19 Wolne wnioski .


P. B.Galej sołtys sołectwa Poręby Nowe – w jaki sposób wybiera się starostów dożynek , byłem bardzo zdziwiony gdy zobaczyłem jako starostę dożynek mieszkańca swojego sołectwa , nic o tym nie wiedziałem .
Wójt Gminy – nie było żadnego konkursu , nie obowiązują żadne procedury w tym zakresie .
Radny W. Szymański – na posiedzeniu komisji pan Wójt powiedział ,że  w tym roku nie będzie budowana droga w Pokrzywniku , czy trzeba złożyć wniosek do budżetu na 2012 rok ?
Wójt Gminy – z powodów technicznych nie była możliwa realizacja zadania , jeśli będzie wyczerpana procedura dotycząca komunalizacji  nastąpi budowa drogi.
Radny Sł. Wierzba – proszę o wyjazdowe posiedzenie komisji jeszcze we wrześniu .
Radny W . Szymański  – zgłaszam wniosek  o oznakowanie pojazdów będących własnością Urzędu Gminy .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek 10 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu , podczas głosowania 2 radnych nieobecnych .


P. Małgorzata Gadomska sołtys sołectwa Poręby Stare – po wyrównaniu drogi zalewana jest moja posesja .
Wójt Gminy -zlecę to pracownikowi .
P.M.Gadomska  – proszę  o przepust , prace wykonamy sami.


Do pkt.20.W związku z wyczerpaniem obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji .Protokółowała: Anna Kalinowska
Przewodniczący Rady Gminy: Ryszard Szczurowski

Accessibility