Brak informacji

Protokół Nr X/11z sesji Rady Gminy Dobre odbytej w dniu 23 listopada 2011 roku w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem.Obrady rozpoczęły się o godzinie 9oo i trwały do godziny 11 55 .


Do pkt.1. Przewodniczący Rady Gminy Dobre pan Ryszard Jan Szczurowski dokonał otwarcia sesji , powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 13 radnych , co stanowi 87 % ustawowego składu rady , w związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .


W chwili rozpoczęcia nieobecni radni :


1.Michał Sitnicki,
2.Andrzej Zagrodzki .


Lista obecności na piśmie w załączeniu .Następnie Przew . Rady Gminy przedstawił porządek obrad / na piśmie w z załączeniu /.


Uwag do porządku nie wniesiono .Do pkt.2.Informacja o sposobie rozpatrzenia pism, które wpłynęły do Rady Gminy :1/pismo MSW i A odnośnie zmiany nazwy „Zdrojówki”,
2/ pismo pana Zbigniewa Wytrykusa TAJ BUS w sprawie obniżenia stawek od środków transportowych od autobusów do 30 miejsc ,
3/pismo Weterynarii w Mińsku Mazowieckim o zakazie handlu na targowiskach ,
4/pismo pani Jadwigi Ruty zam. Dobre w sprawie niezgodności pomiarów działki ,Przew. Rady Gminy:
pismo 1/ będzie rozpatrywane przy omawianiu punktu 17,
pismo 2/ będzie rozpatrywane przy omawianiu punktu 10,
pismo 3 / – kserokopia pisma została przekazana sołtysom ,
pismo 4/ proponuję przekazać do Wójta Gminy celem rozpoznania sprawy i udzielenia odpowiedzi .


Wójt Gminy – sprawy rozgraniczeń czy ustalania granic musi podjąć geodeta i wszcząć ewentualnie procedurę . Niezgodność w pomiarach wynikała z braku możliwości dokonania dokładnych pomiarów , które istnieją obecnie .


W tym czasie przybył spóźniony radny pan Michał Sitnicki .


Radny Mirosław Koseski – po co geodeta ma wykonywać nowe pomiaru skoro w chwili obecnej geodeci wykonują te prace .


Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy geodeci wskazują granice , dla których nie ma aktualnych danych , w przypadku pani Ruty były aktualne granice .


Radny Sławomir Wierzba – proponuję , aby pismo skierować do Komisji Rewizyjnej, bo skoro płacony był podatek to na jakiej podstawie .


Wójt Gminy – podatek naliczany był na podstawie dokumentów z geodezji , są to dokumenty prawdziwe .


Radny M.Koseski – pojawia się kwestia wjazdu.


Wójt Gminy – żadna z tych działek nie ma wjazdu od ulicy Rynek , wjazd jest od ulicy Głowackiego .


Radny Piotr Chmielewski – czy mamy jakieś informacje odnośnie powierzchni sąsiednich działek ?


Sekretarz Gminy – właściciele działek chcieli rozgraniczenia ,a tylko wtedy gdy sąsiaduje z ich działkami gmina , w momencie gdy dowiedzieli się ,że gmina nie sąsiaduje to wycofali wniosek o rozgraniczenie .


Radny Sł.Wierzba – w pewnym momencie pojawia się zarzut ,że Wójt nie dopuścił do ustalenia granicy przez geodetów.


Wójt Gminy – w 2008 roku geodeci nie ustalali granic , zarzut ten to tylko interpretacja pani Ruty . Geodeci działają na zlecenie starosty , bo to są sprawy tylko i wyłącznie geodezji .


Przew. Rady Gminy – czy Państwo Rutowie mają wjazd od ulicy Głowackiego ?


Radny Michał Poławski – tego wjazdu nie ma bo tam jest zagrodzone .


Wójt Gminy – jeśli ktoś nie ma wjazdu to zwraca się do sądu o nakazanie wjazdu i w tym przypadku taki nakaz jest .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli wniosek radnego Wierzby , aby pismo skierować do Komisji Rewizyjnej .


Do pkt.3.Wnioskami Komisji są projekty uchwał w sprawie podatków .


Do pkt.4.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami .


1/mieszkanka Dobrego uczennica Liceum w Warszawie zajęła 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie krasomówczym ,
2/w dniu wczorajszym odbyła się narada w weterynarii w Mińsku Mazowieckim odnośnie handlu i sprzedaży przez rolników produktów nie przetworzonych ,
3/odbył się przetarg na zbiórkę odpadów , przetarg wygrała firma „Błysk „ za kwotę 15 tysięcy złotych miesięcznie , w umowie zawarto kary w wysokości 847 złotych dziennie za zwłokę ,
4/brałem udział w II Forum Rozwoju Mazowsza ,
5/odbył się wojewódzki turniej szachowy w naszej szkole , jest to impreza w ramach projektu unijnego ,
6/podpisałem umowę na sfinansowanie dożynek , które odbyły się w tym roku , umowę podpisał również ksiądz proboszcz na na budowę parkingu ,
7/brałem udział w spotkaniu odnośnie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ,
8/brałem udział w szkoleniu dot. agroturystyki ,
9/brałem udział w powiatowym zjeździe OSP ,
10/trwają prace nad przygotowaniem wniosku dot. dofinansowania budowy wodociągów i kanalizacji
11/wreszcie został dokonany podział dot. drogi w Mlęcinie , czekamy na uprawomocnienie decyzji , na sesji grudniowej będzie podjęta uchwała o zamianie działek ,
12/dobiegły do końca prace przy budowie wodociągu i kanalizacji , trwają ostateczne badania wody ,
13/budowa placów zabaw przy szkołach , niestety firma okazała się bardzo nierzetelna , mam jednak nadzieję , że do końca listopada zadanie będzie zrealizowane i będzie można terminowo rozliczyć dotację ,


Do pkt.5.Zapytania radnych .


Radny Stanisław Kosim – kiedy będzie mostek koło przystanku w Rudzienku ?
Radny M. Poławski – czy gmina ubiegała się o środki z FOGR-u ? Czy autobus szkolny został sprzedany , jeśli tak to komu i za ile ?
Radna Hanna Wadas – kto jest odpowiedzialny za wyrównanie świeżo nawiezionego żwiru ?
Radny St. Pawiński – skoro jest tak duży nacisk z weterynarii to jaka jest reakcja pana Wójta , na innych targowiskach nie ma zakazów .
Radny Waldemar Szymański – jak głęboko schowane są moje wnioski :


1/dot.pisma do straży w Dobrem,
2/oznakowania gminnych samochodów,
3/zakupu sprzętu nagrywającego ,


Do pkt.6.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żuta do celów wymiaru podatku rolnego .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .


Uchwała Nr X/81/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.7.Projekt uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .


Uchwała Nr X/82/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.8.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 8 głosami za przy 5 przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosu .


Uchwała nr X/83/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.9.Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .


Uchwała Nr X/84/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.10.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .W nawiązaniu do pisma pana Zbigniewa Wytrukusa firmy TAJ BUS w sprawie obniżenia stawek dla autobusów do 30 miejsc radny Jakub Chojecki zgłosił wniosek w sprawie powyższych stawek 1400 zł i 1430 złotych ,


Radny M.Koseski – uważam , że jest to presja . Czy był jakiś przetarg na dowozy dzieci do szkół , czy firma może podwyższyć teraz ceny biletów .


Radny M.Sitnicki – dlaczego mamy głosować jakieś wnioski , skoro ja składałem do projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości i nie przeszły .


Wójt Gminy – proponuję , aby mój wniosek głosowany był jako pierwszy , a radnego Chojeckiego jako drugi .


Radni w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek Wójta Gminy 10 głosami za przy 3 przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosu .


W związku z powyższym wynikiem nie głosowano wniosku radnego Chojeckiego.


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 10 głosami za przy 2 przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosu .


Uchwała Nr X/85 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.11 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Dobre Nr XIV/101/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobre niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości .


Radny W. Szymański – według moich wyliczeń 3 zł od osoby to będzie kwota 18 tysięcy złotych miesięcznie , a cena z przetargu to 15 tysięcy złotych . Składam więc wniosek o stawkę 2,50 złotych od osoby miesięcznie.Wójt Gminy – do kwoty z przetargu dochodzą koszty biurowe oraz prowizja dla sołtysów . Ostatecznie wychodzi 3 zł .


Jako pierwszy pod głosowanie poddano wniosek Wójt Gminy o 3 zł.


Radni w głosowaniu jawnym przyjęli powyższy wniosek 10 głosami za przy 4 przeciwnych . W związku z powyższym wynikiem nie poddano pod głosowanie wniosku radnego Szymańskiego .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 10 głosami za przy 4 przeciwnych .


Uchwała nr X/86/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.12.Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.


Uchwała nr X/87/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.13.Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudzienko , stanowiącej własność gminy Dobre w drodze przetargu nieograniczonego .


Radny M. Poławski – czy mogę prosić o wyjaśnienie ?


Wójt Gminy – jest to działka , która nie przynosi nam dochodu , po sprzedaży nabywca będzie płacił podatek .


Radny M.Sitnicki – jeśli z przetargu cena będzie za niska to gmina może odstąpić od przetargu ?


Wójt Gminy – wyceny dokonuje rzeczoznawca , gmina dolicza wszystkie poniesione koszty .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 11 głosami przy 3 wstrzymujących się od głosu .


Uchwała nr X/88/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre .


Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 13 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .


Uchwała nr X/89/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.15.Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale IX/77/11 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.


Uchwała Nr X/90/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.16.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.


Uchwała Nr X/91/11na piśmie w załączeniu .


Do pkt.17.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości „Zdrojówki „z wsi na część wsi Dobre .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę .


Uchwała Nr X/92/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.18.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2011 rok .


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.


Uchwała Nr X/93/11na piśmie w załączeniu .


Do pkt.19.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2011 – 2018.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.


Uchwała Nr X/94/11 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.20.Radni zostali zapoznani z informacjami Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Dobre  oraz przez Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych .


Informacje na piśmie w załączeniu .


Do pkt.21 . Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji tj. z dnia 19 października 2011 roku .


Do pkt.22.Odpowiedzi na zapytania radnych .


1/mostek w Rudzienku – ustaliłem z p. Solonkiem dyrektorem Zarządu Dróg w jakim zakresie wykonamy prace ,
2/FOGR już nie istnieje od roku , zmieniono ten fundusz na jakiś inny , ale co roku składamy wnioski dot. dróg ,
3/autobus szkolny został wyceniony na kwotę 4680,oo zł , sprzedano go za 5100,oo zł ,
4/równanie dowożonego żwiru leży w gestii osoby , która dowozi ten żwir ,


Radna H. Wadas – czy ktoś kontroluje jakość przywożonego żwiru , bo moim zdaniem jest słabej jakości z dużą ilością kamieni .


Wójt Gminy – żwir jest bardzo dobrej jakości , bardzo dobrze zagęszcza się , prawdą jest , że jest duża ilość kamieni , ale ręcznie usuwano je .


5/na każdym targowisku obowiązują te same przepisy , weterynaria jest instytucją, która musi respektować przepisy i wymagać tego samego od osób handlujących ,


6/wnioski radnego Szymańskiego :
– pismo do OSP w Dobrem wysłano w marcu br,
– zakup sprzętu nagłaśniającego zaplanowano w 2012 roku , oznakowanie gminnych samochodów zaplanowano w styczniu 2012 roku , wykonano projekt , koszt realizacji ok.700 złotych . W tym roku nie mamy pieniędzy na wydatki , które nie są pilne .


Do pkt.23. Wolne wnioski .


Wójt Gminy – Zakład Energetyczny wystąpił z pismem do wszystkich gmin o zapłatę za użytkowanie słupów , na których umieszczone są lampy .


Radny M.Koseski – mam pytanie odnośnie zwolnień w podatku od nieruchomości dla emerytów , którzy swoje gospodarstwa przekazali na rzecz Skarbu Państwa .


Wójt Gminy – zawsze były z tym problemy . Rada Gminy nie może stosować zwolnień wobec wybranej grupy mieszkańców. Tych podatników , o których mówi pan Koseski jest niewielu , jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji może złożyć podanie o umorzenie .


P. Ryszarda Cyran sołtys sołectwa Czarnogłów – odnośnie odbioru odpadów bytowych , są rodziny z małymi dziećmi i jest bardzo dużo pampersów , trzeba zwiększyć liczbę czarnych worków.


Wójt Gminy – nie ma takiej możliwości ani potrzeby .Większa ilość worków to większe koszty.


Radny M.Poławski – czy jest gwarancja na asfalt na rewitalizacje Dobrego , obecnie jest wzmożony ruch przez Dobre i asfalt pęka przy studzienkach .


Radna H. Wadas – dostawca żwiru u nas nie wyrównał go , czy istnieje możliwość zapewnienia rolnikom producentom mleka , aby w okresie zimowym do nich pierwszych odśnieżać drogi .


Wójt Gminy – jesteśmy domówieni z 3 firmami , które będą z nami współpracowały W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi , z których korzysta jak najwięcej osób .


Radna H.Wadas – czy rolnicy mogą zgłaszać się do Pana odnośnie odśnieżania ?


Wójt Gminy – proszę o kontakt z moim pracownikiem .


P. Jadwiga Wąsak sołtys sołectwa Pokrzywnik – czy na 2012 rok zaplanowano stabilizację drogi w Pokrzywniku ?


Wójt Gminy – w 2012 roku nie zaplanowano żadnych inwestycji , będzie jedynie równanie drogi .


Radny W.Szymański – podczas posiedzenia komisji w sierpniu br. poruszałem temat przystanku w Dobrem w tym bezpieczeństwo podróżnych .


P. Bogdan Galej sołtys sołectwa Poręby Nowe – odtworzono drogę w Dobrem tzw. ślepą ulicę , asfalt położono tylko na jej części , warunki jazdy są złe.


P. Agnieszka Wielądek sołtys sołectwa Sąchocin – kiedy możemy liczyć na wodociąg w Sąchocinie .


Wójt gminy – na dzień dzisiejszy opracowywana jest dokumentacja . Procedury są długie . Do końca 2015 roku wodociąg będzie wybudowany .


Radny Piotr Chmielewski – proszę o naprawę drogi przez Głęboczycę , bo w związku z przebudową drogi 637 zwiększył się ruch samochodowy .


P.Renata Sarna sołtys sołectwa Brzozowica – niektóre osoby nie płacą za odbiór odpadów , powstały ogromne zaległości . Czy Wójt nie jest w stanie ściągnąć tych zaległości , czy możemy wszyscy nie płacić ?


Wójt Gminy – wobec tych osób zostanie wszczęte postępowanie w Urzędzie Skarbowym .


Radny .Poławski – kto może ustawić znak ograniczający ruch dla samochodów ciężarowych , chodzi mi o drogę nr 637 ?


Wójt Gminy – znak jest ustawiony , chyba że ktoś go ukradł lub zdjął.


P. Agnieszka Wojtyńska sołtys sołectwa Głęboczyca – – kto jest właścicielem uruchomionego odcinka drogi tzw. ślepej ulicy ?


Wójt Gminy -właścicielem jest powiat .


Radny M.Sitnicki – czy ten odcinek drogi pozostanie w użytkowaniu ?


Wójt Gminy – tak , to będzie zjazd .


P. Małgorzata Gadomska sołtys sołectwa Poręby Stare – proszę o równanie drogi przez sołectwo bo ze względu na przebudowę drogi 637 część samochodów korzysta z naszej drogi .


P. Tadeusz Kalata sołtys sołectwa Makówiec Mały – proszę o równanie drogi przez wieś.


Do pkt.24.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji .Protokółowała :


Anna Kalinowska


Przewodniczący Rady Gminy :
Ryszard Jan Szczurowski

Accessibility