Brak informacji

Dobre, dnia 2013.05.07


 


 


Sołtys sołectwa


 


………………………………………………..


Z A P R O S Z E N I E


 


 


 


Zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Dobre w dniu 15 maja 2013 roku o godzinie 9 . oo


w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobrem .


 


Porządek obrad:


 


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .


2.Wystąpienia zaproszonych gości


3.Informacja o pismach , jakie wpłynęły do Rady Gminy .


4.Rozpatrzenie wniosków stałych Komisji Rady Gminy z ostatnio odbytych posiedzeń.


5.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy.


6.Zapytania radnych.


7.Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Dobre.


8.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny .


9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre.


10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudzienko, stanowiącej własność gminy Dobre w drodze przetargu nieograniczonego.


11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o przekazanie na własność gminy Dobre gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Dobre .


12.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Poręby Nowe „.


13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rudzienko „.


14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mlęcin „


15.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji .


16.Odpowiedzi na zapytania radnych .


17.Wolne wnioski .


18.Zamknięcie sesji .


 


 

Accessibility