Brak informacji


Dobre ,dnia 2010.11.02
Z A P R O S Z E NI EZapraszam na XXXI sesję Rady Gminy Dobre, która odbędzie się


w dniu 10 listopada 2010 roku o godzinie 9.oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:


 


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .


2.Rozpatrzenie pism , które wpłynęły do Rady Gminy .


3.Rozpatrzenie wniosków stałych Komisji Rady Gminy z ostatnio odbytych posiedzeń.


4.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.


5.Zapytania radnych.


6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dobre w roku szkolnym 2009/2010 .


7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


oraz zwolnień z tego podatku .


8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku


rolnego w 2011 roku


9..Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów


wymiaru podatku leśnego w 2011roku.


10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .


11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z


organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego


w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej .


12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla


Gminy Dobre wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobre na


lata 2010-2017”.


/ z uwagi na bardzo dużą objętość załączników materiały do wglądu w siedzibie


Urzędu Gminy w Dobrem u pani Renaty Miąskieiwcz pokój nr 8 /.


13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i


porządku na terenie Gminy Dobre .


/ z uwagi na dużą objętość Regulaminu materiał do wglądu w siedzibie


Urzędu Gminy w Dobrem u pani Renaty Miąskieiwcz pokój nr 8 /.


14.Informacja Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim o złożonych


oświadczeniach majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych za


2009 rok.


15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2010 rok .


16.Odpowiedzi na zapytania radnych.


17.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji .


18.Wolne wnioski .


19..Zamknięcie sesji .

Accessibility