Brak informacji

 Dobre, dnia 2015.02.12


 Sołtys sołectwa i mieszkańcy


…………………………………………………..


 


Z A P R O S Z E N I E


Zapraszam na IV sesję Rady Gminy Dobre w dniu 20 lutego 2015 roku


o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem sala konferencyjna .


Porządek obrad:


 


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
2.Informacja o pismach , jakie wpłynęły do Rady Gminy .
3.Rozpatrzenie wniosków stałych Komisji Rady Gminy z ostatnio odbytych posiedzeń.
4.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Gminy .
5.Zapytania radnych i sołtysów.
6.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Profilaktyki i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dobre za 2014 rok.
7.Podjęcie uchwały uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dobre na 2015 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania osoby reprezentującej Gminę Dobre w Stowarzyszeniu “Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej” .
9.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów .
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.
12.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych  oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2015 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2015 – 2027 .
15.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji .
16.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
17.Wolne wnioski .
18.Zamknięcie sesji .

Accessibility