Brak informacji

Zapraszam na V sesję Rady Gminy Dobre w dniu 30 marca 2015 roku o godz. 11 00 w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem sala konferencyjna z następującym porządkiem posiedzenia :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

2.Spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Dobrem .


3.Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.


4.Informacja o pismach , jakie wpłynęły do Rady Gminy .


5.Rozpatrzenie wniosków stałych Komisji Rady Gminy z ostatnio odbytych posiedzeń.


6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Gminy .


7.Zapytania radnych i sołtysów.


8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na ważność wyborów sołtysa sołectwa Czarnocin .


9.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego,hurtowego ,zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności położonych na terenie gminy Dobre.


10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”.


11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre .


12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2015 rok.


13.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2015 – 2027 .


14.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji .


15.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.


16.Wolne wnioski .


17.Zamknięcie sesji .

Accessibility