Brak informacji

 

Dobre , dnia 2015.05.19
Sołtys i mieszkańcy sołectwa
………………………………………………………
Z A P R O S Z E N I E
Zapraszam na VI Sesję Rady Gminy Dobre w dniu 27 maja 2015 roku o godzinie 9 oo w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem sala konferencyjna z następującym porządkiem obrad :
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .


2.Podziękowania za pełnienie funkcji sołtysa w minionej kadencji.


3.Informacja o pismach , jakie wpłynęły do Rady Gminy .


4.Rozpatrzenie wniosków stałych Komisji Rady Gminy z ostatnio odbytych posiedzeń.


5.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy .


6.Zapytania radnych i sołtysów .


7.Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Dobre za 2014 rok:


a/przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej


w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy


sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ,


b/przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej


w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej


Rady Gminy Dobre o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok.


c/dyskusja,


d/przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy


za 2014 rok.


8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Dobre wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok .


9.Podjęcie uchwały sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobre za 2014 rok.


10.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014.


11.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia na terenie gminy Dobre.


13.Podjęcie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020 .


14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds . zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.


15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.


16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.


17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobre w 2015 roku.


18.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. „Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Dobrem „ .


19.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.


– 2 –


20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2015 rok.


21.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre


na lata 2015 – 2027.


22.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji .


23.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów


24.Wolne wnioski .


25.Zamknięcie sesji .

Accessibility