Brak informacji

GKI.6220.3.2012


Dobre, dn. 22.11.2012r


 


 


 


Z A W I A D O M I E N I E


        


         Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na:


 


 „budowie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce o nr ewidencyjnym 53/2 w miejscowości Sołki, gmina Dobre”.


        


         Z materiałami można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 8 (czynny: poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 8.00- 16.00, środy do 18.00, we czwartki do 14.00), w terminie 7 dni od daty otrzymania (obwieszczenia) niniejszego pisma i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania.


 


 


 


Otrzymują:


1. Pan Andrzej Zagrodzki


Sołki 7, 05-307 Dobre;


2. Starostwo Powiatowe


ul. Kościuszki 3, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki;


3. Pani Śmiech Zofia


Sołki 4A, 05-307 Dobre;


4. Pan Śmiech Marek


Sołki 4A, 05-307 Dobre;


5. Pani Świderska Jadwiga


Sołki 3A, 05-307 Dobre;


6. Pan Świderski Stanisław


Sołki 3A, 05-307 Dobre;


7. Pan Politewicz Adam


ul. Wasilkowskiego 3 m 55, 02-776 Warszawa;


8. Gmina Dobre


ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre;


9. Pan Góral Roman


ul. Igańska 24 m 4, 04-087 Warszawa;


10. Pan Góral Stanisław


Czarnocin 5, 05-307 Dobre;


11. Pani Krynicka Hanna


ul. Łojewska 16 m 79, 03-392 Warszawa;


12. Pan  Ochman Janina


ul. Wyszogrodzka 6 m 97, 03-337 Warszawa;


13.  A/a.


 


 


Do wiadomości:


1/ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska


     ul. Kazimierzowska 23, 08 – 110 Siedlce;


2/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny


      Pl. Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki.


 


 


Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  


·         zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


·         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


·         na tablicy ogłoszeń sołectwa Sołki.

Accessibility