Brak informacji

  Dobre, dn. 03.04.2013r.


 


GKI.6220.4.2013


 


 


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY DOBRE


 


 


Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobre zawiadamia o:


1.      Wszczęciu w dniu 27 marca 2013 r. na wniosek Pana Krzysztofa Zapertego ul. Moniuszki 26, 05 – 307 Dobre, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „odzysku odpadów innych niż niebezpieczne poza instalacjami polegającego na wypełnieniu odpadami wyrobiska kruszywa naturalnego w m. Makówiec Duży gm. Dobre na działkach ewid. 248, 249, 252, 253, 256, 257 i 260 poprzez umieszczenie odpadów w wyrobisku, w ilości powyżej 10Mg/dobę, o całkowitej pojemności wyrobiska powyżej 25 000Mg (wynoszącej faktycznie około 184912,00 Mg – 107 064,00 m3), {proces odzysku R12 (były proces R14)}”


                   


2.      Przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych I w Siedlcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim celem zasięgnięcia opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji w myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


 


Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.


 


 


Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 


Sprawę prowadzi:                                                                                      


Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre


tel. 025 757 11 90 wew. 27

Accessibility