Brak informacji

 


GKI. 6220.5.2013                                                                   Dobre, dn. 24.06.2013r


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


 


z a w i a d a m i a m,


 


że w dniu 24.06.2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na:


 


„budowie punktu zbierania odpadów  w tym złomu oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji na części działek o numerze ewidencyjnym 499/1, 500 w miejscowości Dobre, gmina Dobre”


 


            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach urzędowania.


 


 


 


 


Obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicy ogłoszeń sołectwa Dobre I.

Accessibility