Brak informacji

Dobre, dn. 23.07.2013


GKI.7331/15 – 8/10                                                      


 


OBWIESZCZENIE


         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 ), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


 


z a w i a d a m i a m,


 


że w dniu 23.07.2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:


 


 „wydobywaniu kopaliny – surowca ilastego i piasków schudzających z pogłębionego i poszerzonego złoża „Tadeuszów – Rudzienko” w miejscowościach: Dobre i Rudzienko, gmina: Dobre, powiat: miński, województwo mazowieckie”.


 


         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8  w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


Podano do publicznej wiadomości przez:  


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicy ogłoszeń sołectw Rudzienko, Rudno, Dobre I, Dobre II, Dobre III.

Accessibility