Brak informacji

Dobre, dn. 02.10.2013 r.


GKI.6220.6.2013                                       


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


         Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że na wniosek  Gminy Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą:


 


„Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o 150m3/d w m. Zdrojówki, gmina Dobre”.


 


         Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.


         Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego.


 


 


 


 


 


 


 


 


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  


1.      zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


2.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


3.      na tablicy ogłoszeń sołectwa Dobre I.


 

Accessibility