Brak informacji

GKI.7616/3/08
Dobre, dn.05.05.2008r
 


Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia, Poręby Nowe, Poręby Stare Gm. Dobre”
Z materiałami tymi może się Pan/i/ zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 8 (czynny: poniedziałek- piątek w godz. 8.00- 16.00, środy do 18.00), w terminie 7 dni od daty otrzymania (obwieszczenia) niniejszego pisma i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłosić żądania.

Accessibility